Breznay Béla szerk.: Religio, 1880. 2. félév

Tartalom

TARTALOMJEGYZÉK a „Religio" 1880. II. félévi folyamához. Önálló czikkek, szózatok és értekezések. Havi szemle, 1, 2, 36, 37, 44, 45. Szent István canonizatiójának 8 százados évfordulója, 1, 2,3. A socialdemocratia czéljai és eszközei, 1, 5, 6. Programm a bölcsészeti tudomány felvirágoztatása iránti teendőkről, 2, 3, 4, 5. XIII. Leo pápa allocutiója az egész világról egybegyűlt kath. hitszónokokhoz, 4. Egyházi alapitványi pénztárak, 7, 8, 9. Papneve idei egyházirodalmi iskoláink felvirágoztatása ér­dekében, 6, 7.­ Az ihletről a szónoklatban és művészetben, 6. Dr. Szabóky Adolf 1, 8. Az apostoli sz.­szék emlékirata a belga közoktatásügyben, 9, 10, 11. A socialismus viszonya a kath. egyházhoz és a liberalismus­hoz, 10, 11. A nagyszombati királyi-érseki convictus programmja az 1880/1. isk. évre, 10. Szent Benedek intézményének világtörténelmi jelentősége, 12, 13, 14, 16. Ő szentsége bibornok-államtitkárának körjegyzéke a szent­szék ap­­nuntiusaihoz és más ügynökeihez a belga kérdés­ben, 12, 13. A socialis kérdés megoldása keresztény szellemben, 14, 16. Krisztus, a nemzetek egyedüli boldogítója mind az idő mind az örökkévalóságban, (sz. István-napi beszéd), 15. De sancto Thoma Aquinate patrono coelesti studiorum co­optando, XIII. Leó pápa brevéje, 17. Keresztény vezéreszmék és megoldásához, 17. Sanctissimi D. N. Leonis XIII. allocutio de injuria, qua rei Belgarum publicae administratores Legatum pontificium repente dimiserunt, 18. Az állami tekintély, 18. A tanmonopolium, 19, 20, 21. A keresztény család, 19, 20, 21. Egy falusi pap gondolatai, 21. A szép megismerése, 22. A tulajdonjog, 22, 31, 33. Virág Benedek mint egyházi iró és vallásos költő emléke­zete, 23. Et. dr. Pauer János püspök ur beszéde, melyet a Virág-Be­nedek-ünnepen mondott, 23. Dr. Stanczel Ferencz hittudománykari dékán tanévmegnyitó beszéde, 24, 25, 26. Magyarország főm. bibornok herczeg-primása a belgiumi viszályról, 24. Et. dr. Samassa József egri érsek válasza a közoktatásügyi miniszternek a jogakadémiák megszüntetése ügyében [irt felhívására, 24, 25, 26. Ft. dr. Schlauch Lő­rincz szatmári püspök­i beszéde, mely­lyel a Sz. László Társulat XV. közgyűlését megnyitotta, 27, 28. Hefele püspök népies előadása a constanzi zsinatról, 27. A Szent-László-Társulat XV rendes közgyűlése, 28. A szépség rövid elmélete és a szentírás szépsége, 29. A sz. László­ társulati titkár jelentése, 29. Sanctissimi D. N. Leonis XIII. encyclica de feste die S. Cyrill­ et Methodii ritu dupl. minore celebrando, 30. Piry Czirjék atya ,­­, 30. A lelkipásztorság köréből, 31, 39. Keresztény és modern jogelvek, 32,33, 34, 35, 36, 38, 39, 40. Szent­ István-Társulat, 32, 42, 50. A keresztény alamizsna, 35. Keresztény műveltség, 36, 37. Josaphat völgye, mint a világ egyik legnevezetesebb teme­tője és az utolsó ítélet helye, 36, 37. Sanctissimi D. X. Leonis P. XIII. epistola ad Ilippol. S. R. E. Card. Guibert, aeppum Paris., 38. Egy kis reflexió a békéről, 40. A szerzetes rendek Francziaország­ban, 40. o . Az esztergomi székesegyház kincstára, 41. O­lvija, Magyarország főm. bib. herczeg-primásának mint esztergomi érseknek utasítása a vegyes házasságok és anyakönyvek ügyében, tekintettel a rend. kihág. szóló 1879. lettörvény 53 és 60 §-aira, 41. A terv, mely szerint aquinói sz. Tamás összes műveinek pá­pai kiadása készül, 41. Néhány hitszónok a török időkből, 42, 43, 44, 49. A perigeuxi és sarlati püspök beszéde a franczia kath. jog­tudósok 1880. oct. 12-i gyűlésén, 42. Még egy reflexió a békéről, 43. Keresztény munkástársulatok, 43, 44, 52. A keleti magyarok ügyében, 44, 45, 46. Tájékozásul a rend. kihág. szóló 1879-iki lettörvény 53 és 60. §-aira vonatkozólag kibocsátott főpásztori utasitások iránt, 46. Szent-László- Társulat, 46­ . Világos jog, kétes törvény : mi itt a teendő ? 47. Sz. Pál ékesszólása, 47. Az egri utasitás, 47. A katholikus irodalom szelleme, 48. Az egyházi műarchaeologia ápolása és a lelkészkedő pap­ság, 48. A Rubicon, 49. Ngos és főt. Póda Endre védbeszéde, 49. igaz anya, 50. segédeszközök a socialis kérdés .

Next