Breznay Béla szerk.: Religio, 1883. 2. félév

Tartalom

TARTALOM-JEGYZÉK V ... vs.'­­ • a „Religio 46 1883. II. félévi folyamához. Czikkek, értekezések, szózatok. Mikép indult meg Németországban a kath. egyleti élet, a katholikus nagygyűlések tartása? 1. A lelkipásztorkodás köréből. Egy plébános, 1, 30, 46. Sz. István ünnepének nyolczszázados jubileuma: 1. Középiskolai enquête, 2. A német katholikusok első nagygyűlése 1848-ban, 2, 4, 5. XIII. Leó pápa fényes sikerű missiója a bölcsészet terén. Közli Csicsák­y Imre, 2, 3, 5, 6. Az esküről általában. Dr. Böhm J.-tól, 3. Sz. István király ünnepének nyolczszázados jubileuma a győri egyházmegyében, 4. A székesfehérvári egyházmegyei kath. tanitó-egyesület köz­gyűlésén mondott megnyitó beszéd, dr. Pellet D., 4, 5.­­A tanulásról. Egy kassaegyházmegyei áldozátról, 6. Állam és államvallás.­l­usticus, 7. Sermo Pastoralis II­, ac Rssmi D. Joannis Vályi, 7, 8, 9,10. A templom-fentartási s helyreállítási kötelezettségről, dr­. Véner P.-tól, 8, 9, 10, 11, 12. A nagyszombati kir. érseki convictus programmja, 8. Egy ,Országos Katholikus Tanitó-Segély-Alap­ ügyében. Emlékirat, 11, 12, 13. A keresztény világrend és a forradalom, Stöckl után, 13. 14. 15. Pia Desideria Ex Occasione Jubilaei Octo-Saecularis In honorem Divi Stephani I.­l­egis Hungariae die 20. Au­gusti, a Jos. Budavár­y, e Sch. p. 14. A nemzet nagy ünnepe, "(1083—1883.), 14. Elmélkedés a jog-állam és keresztény vallásról, Rusticus­tól, 15, 20.­­ Szent beszéd. Sz. István 400 os ünnepén mondta Budavárá­ban Miehl Jakab, 15, 16, 17, 20. Az ország­os tanító-gyülés alkalmából néhány észrevétel, 16, 17. Gönczy Pá­­­ miniszteri tanácsos beszéde az országos tanító­gyűlésben, 16. Teendőink a II. országos tanító-képviseleti gyűlésben szer­zett tapasztalatok után, 18. Ujabb hazai tünetek a polgári házasságot illetőleg, dr. Véner P.-tól, 19. A liturgiai ruhák a kereszténység kezdetén, dr. Ott K.-tól, 19. A pap a szószéken, 21. Felhívás adakozásra, 22. A pap az iskolában, 23. A pap az oltárnál, 24. Lateau Lujza, Varga J.-tól, 25. A pap az oltárnál, 25. A pápaság természete­s jogköre, dr. Bita D.-től, 25, 26. Pázmány Péter és a Pazmaneum, dr. Ott Á.-tól, 26. Fr. dr. Schauch L. szatmári püspök ur ő excja beszéde, melylyel a Sz.-László-Társulat XVIII. közgyűlését meg­nyitotta, 1883. szept. 27-én, 27. Szent-László-Társulat, 27. A rózsafüzér, dr. Való S.-tól, 28. Az erdélyi püspökök az ujabb alapítás korszakából, dr. Vé­szély K.-tól, 28, 29. A pap a gyóntatószékben, 29. Hitélet és irodalom, 30, 31, 32. Az egyház és a modern liberalismus. Haugg L.-tól, 31. A Szent-István-Társulat, 31. Az eskü lényege, dr. Böhm J.-tól, 32. A világ végére vonatkozó vélemények. Közli Csicsák­y J. 32. 33. 34. Kell-e az áttérő protestánsokat „in foro externo" felol­dozni ? 33. •Szükségesbe egy fővárosi kath. könyvkereskedés? Paszlav­szky S.-tól, 33. A pap a betegágynál, 34, 35. Esztergom (1683. okt. 28. — 1883. okt. 28.), 35. Litterae apertae rssmi D. J. Stadler aeppi vrhbosnensis ad Metropolitana Ecclesiae gr. orientalis in Serajevo, 35. Még egyszer arról, hogy kell-e az áttérő protestánsokat „in foro externo" feloldozni ? Varga J.-tól, 36. Aristoteles a Skolasztikában, Gyu­rkis Ö.-től, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Bibornok herczeg-primás c emjának főpásztori beszéde, Esztergom felszabadításának kétszázados emlékünnepén, 37, 38. A papnevelésről, dr. Speth K. kanonok beszéde, 37, 38. A püspökök és szerzetesek ügyeit intéző sz. congregatio egy határozata, 39, 40. 41, 42. * Összefér-e a hit és a tudomány ? Tót­h M. S. J., 39. Nyílt szó a protestánsokhoz, dr. Conot. Germanus-tól, 39, 40. Keresztény-e még társadalmunk? 42, 43.­­Az emberismeret irodalmi értéke. Egy kassaegyh­ázmegyei áldozár­tól, 44. A házasság vallási jellegének legnagyobb ellensége, dr. Ká­dár Ambrustól, 45. Felhívás és kérelem, 46. Genethliacon, honorib. Exc. ac. Kismi D. Aug. Roskoványi de eadem, a J. Belliss. 46. Fm. és ft. Simor J. bibornok, herczeg-primás beszéde a zsidó-keresztény házasságról szóló tvjavaslat ellen, a felsőház decz. 10-iki ülésében, 47. Fm. és ft. Haynald L. bibornok-érsek beszéde, u. o. ugyan­abban az ügyben, 47. A halotti beszédek, dr. Szvacsina T.-tól, 47, 50. A felsőház nagy tette, 48. Xm. és ft. dr. Schlauch L. szatmári püspök beszéde, a fel­sőház decz. 10-iki ülésében, 48. Legyen a felsőház következetes ! 49. Válasz „Egy plébános" kételyeire, Varga J.-tól,­49.

Next