168óra, 1993. június-december (5. évfolyam, 27-52. szám)

1993-09-07 / 36. szám

Az ítélkezést bízzuk a történelemre A temetetlen Horthy-korszak Surján László: „Nem élő politikai örökség!” .­­ Minisztertársai közül bizonyára többen is vannak, akik úgy gondolkodnak: „Elme­gyek a Horthy-temetésre, és nem tartozom magyarázattal senkinek.” Nekem az a gya­núm, hogy ön valamilyen oknál fogva fon­tosnak tartja elmagyarázni azt, miért megy el. Tulajdonképpen kiket, és miről akar meggyőzni?­­ Nem tudom, van-e értelme magyarázgat­­ni, de hogy ebben a kérdésben van értelme tisztán látni Magyarországon, abban biztos vagyok. Az lett volna a legjobb, ha nincs túl sok politikai indulat e kérdés körül, ha a te­metés lezajlik a maga csöndes - mondjuk azt: méltóságos - módján és eközben vagy ezután higgadt körülmények között az ország szem­benéz saját múltjával és analizál. Ki kell mon­danom, hogy a politikai örökség, amelyet a Kereszténydemokrata Néppárt hordoz, az az, hogy annak idején az úgynevezett Horthy­­rendszer, tehát a két világháború közti idő­szak kritikusai közé tartozott. Látta például a földosztás szükségességét és próbált lépni, de látta az ismeretek hiányát is. Egész mozga­lom szerveződött vidéken, hogy a falusi fiatal­ság szellemi, szakmai műveltségét emeljék - ez volt a Kálóz, és a Kalász-mozgalom -, és ezek a mozgalmak bizony a kiindulási pontjainkat jelentik. Ha tehát sokan ott lesznek a keresz­ténydemokraták közül a temetésen, akkor ez­zel nem azt fejezik ki, hogy ott akarják foly­tatni, ahol a kormányzó abbahagyta, hanem talán azt, hogy folytatni akarják azt az átala­kító munkát, azt a reformfolyamatot, amely­ről úgy érezzük, hogy félbemaradt - ahogy a magyar reformkorok általában félbemarad­tak. Ezt a reformot be kellene fejezni. Érvek és ugrások - Tulajdonképpen akár úgy is érthetem a mondatait, hogy nem lehet folytonosságot vál­lalni a Horthy-rendszerrel? - Én biztos vagyok benne, hogy nem lehet, és biztos vagyok abban is, hogy általában nem lehet 50 éves ugrásokkal folytonosságot vállalni, hiszen iszonyú távolságban van már az az idő.­­ - Sokan mégsem így látják. Vannak, akik még mindig nosztalgiát éreznek a letűnt úri rend iránt és ma is azt a világot szeretnék eszményíteni. - Periferikusan persze akadnak a nem meg­gondolt visszarendezésben is érdekeltek. Erre szerintem a legjobb példa az egész földkérdés. Akik onnan indulnak ki, hogy a „magántulaj­don szentsége”, azoknál - a kárpótlásra gondo­lok - meg kell kérdeznem, hogy ez hol kezdődik. Akkor tehát a nagybirtokot is állítsuk vissza. Ebben a pillanatban mindenki megrökönyödik, hogy nem. Hát akkor?­­ Na de Csurkáékat is úgy kategorizálja, mint akik a politika perifériájára szorultak? Azért tartom indokoltnak ezt a kérdést, mert a múlt héten volt a Magyar Fórumnak egy Horthy­­melléklete. A múlt szombaton óriási közéleti viták zajában és nagy­számú tisztelője jelenlétében Kenderesen örök nyugalomra helyezték, újratemették Horthy Miklós, Horthy Miklósné és ifjabb Horthy Miklós hamvait. Nálunk minden újrate­metés egyúttal politikai esemény is, mert ilyen a történel­münk. Mindig föltehető tehát a kérdés: mi viszi oda az embert? A kegyelet érzése vagy valamilyen egyéb megfon­tolás? Hogy miképpen látja a politikai elődök nézeteit, és hogy visszautasítja-e a jelenlegi kormány a Horthy-örök­­séget, arról a temetésen ugyancsak jelen volt keresztényde­mokrata pártelnököt, Surján Lászlót Mester Ákos kérdez­te meg. I . Surján László a kenderesi újratemetésen

Next