168óra, 2017. január-március (29. évfolyam, 1-13. szám)

2017-03-30 / 13. szám

168 óra/2017. március 30. ►» MÚLTIDŐ «4­65 A szinte idilli kép, amelyet Spielberg filmje sugall az „Emaliáról”, ahogy emle­gették, igencsak hamis, emlékezett vissza Gross. A rabmunkásokat, köztük a saját anyját lágerükből a sorakozó után, haj­nalban először a gyárba meneteltették, ott 14 órát álltak a gépek mellett, hogy aztán visszahajtsák őket a táborba, a priccseikre. Schindler első nagy érdeme az volt, ami­kor elérte, hogy üzeme mellett ácsoljanak barakkokat, így nem gyötörték a rab­szolgákat még a gyaloglással is, több idő és energia maradt a munkára. Igaz, kez­detben az új lágerben nem voltak ágyak és alig kaptak enni - ráadásul kínozták őket a mindenütt hemzsegő férgek. A fiú egyébkén még az előző táborban „orvosi kísérlet” áldozata is lett: az SS „orvosa” tetvekkel teli tartályt szerelt a combjára, s hetekig szó szerint ették az élősködők. Schindler gyárában kétségkívül job­bak voltak a körülmények, s a jóképű, velük is barátságos tulajdonos nemritkán megfordult közöttük. „Jó ember volt - emlékezett rá Gross, hogy mindjárt hoz­zátegye: — Egyébként pedig ócska ember is. Az ital, a nők és a pénz érdekelték, és - legalábbis kezdetben - azért volt barát­ságos a zsidó kényszermunkásokkal is, mert tudta, mennyi pénzt tud a munká­jukkal keresni. Spielberg filmjét kétszer is láttam. Mint mozi kitűnő, mesteri hollywoodi munka. Mint dokumentáció viszont használhatatlan... Elhallgatja pél­dául azt is, milyen fontos szerepet játszott Schindler felesége, Emilie. Ő gondosko­dott arról, hogy legyen ennivalónk! Férje, a »herceg«, aki méretre szabott öltönyben, selyemingben járt, angol cigarettát szívott és francia konyakot ivott, nem törődött ilyen »apróságokkal«. Nem Schindler csempészett briliánsokat Berlinbe, hogy vesztegessen és visszakapja Auschwitzba szállított rabmunkásnőit, hanem az asz­­szony. Schindler egyébként azért is tudta elérni, amit elért, mert a Blutorden birto­kosa volt. A régi, különösen hű náciknak adományozott kitüntetést viselte, és ez sokat nyomott a latban az SS előtt és Ber­linben is...” A szudétavidéki Schindler egyébként 1935-től a nácik megbízásából kereskedőnek álcázva kémkedett, ezért a csehszlovákok halálra ítélték - a német bevonulás mentette meg. Jerzy a láger felszabadításakor 15 éves volt, 27 kilót nyomott, tífusszal feküdt. Népes családjából egyedül maradt élet­ben. Tragikus módon az a remény is hiúnak bizonyult, hogy viszontláthatja anyját, akit időközben Auschwitzba szál­lították, de neve szerepelt Schindler híres listáján, azok között, akik visszatérhetnek a zománcgyár biztonságos lágerébe. Az auschwitzi sorakozónál, a névsorolvasás­nál azonban nem jelentkezett. A gyen­gélkedőben fekszik, mondták társai. Az SS embere rájuk parancsolt: kerítsék elő, mert indulnia kell. Az egyik asszony el­szaladt, és a saját testvérét hozta magával, Grossnénak kiadva. Spielberg 1993-as filmjénak alap­jául az ausztrál Thomas Keneally jó évtizeddel korábban megjelent köny­ve szolgált, amelyben Schindler tör­ténetét a lista egyik szereplője, Poldek Pfefferberg (amerikai nevén Leopold Page) mondta el neki. Page hosszú éveken át hiába próbált rávenni holly­woodi producereket, rendezőket, hogy filmesítsék meg a páratlan történetet. A könyv megjelenését követően azután Spielberg, akinek irodáját Page tizenegy éven át ostromolta telefonhívásokkal, végül kötélnek állt é­s megszerezte első rendezői Oscar-díját. Ha valaki korábban hallgat Pfeffer­­berg-Page-re, Schindler még szerepel­hetett volna a róla szóló filmben, de a sajátos emberbarát 1974-ben meghalt a frankfurti főpályaudvarral szemben fekvő, szegényes, egyszobás lakásában, 66 évesen. A háború után sikertelenül próbálkozott üzletekkel Argentínában, hazatérve becsődöltek vállalkozásai Né­metországban is. A zsidómentésért nem­hogy elismerést nem kapott, de sokan árulóként bélyegezték meg. Megmen­­tettjei segítették pénzzel, évente utazott meghívásukra Izraelbe. Ott is helyezték végső nyugalomra, a ferencesek jeruzsá­­lemi temetőjében. Jerzy Gross a háború után zenét tanult Varsóban, muzsikusként dolgozott Iz­raelben, végül Németországban nehezen kiperelt, szerény járandóság egészítette ki nyugdíját, amelyet kölni áruházi el­adóként szerzett. Ő hunyt el utolsónak, 84 évesen a Schindler-féle lista Német­országban élt szereplői közül. Sokáig próbálta elmondani, mi történt vele és társaival, milyen volt a teljes igazság, de érdektelenségbe ütközött, így nekilátott, hogy iskolákban s egyebütt beszéljen az embereknek arról, amit gyerekként meg­élt és túlélt. Rokonszenvre talált, de nem kevesen meg is fenyegették. Később ezért a Michael Emge álnéven szerepelt, nem volt elérhető lakcíme, telefonszáma, Tim Prese is csak közvetítőkön át tudta meg­keresni. Az interjúban a kérdésre, boldog volt-e azután, hogy túlélte a holokausz­­tot, így válaszolt: „Boldog soha többé nem lehettem.” .

Next