8 Órai Ujság, 1919. február (5. évfolyam, 28-51. szám)

1919-02-01 / 28. szám

2 Angol unitáriusok magyar in­tsor­losaikat! — Saját tudósítónktól — A magyar protestánsok külföldön járt küldöttsége eredményes mun­kát Togjiszt. Különösen Angliában tudtak rokonszenvet és érdeklődést kelteni a magyar ügy iránt és pél­dául a Brit és Külföldi Unitárius Társulat titkára a következő levelet intézte egyik magyar delegátushoz: — Megkezdtük a munkát, hogy a magyarországi protestánsok és fő­leg unitárius testvéreink iránt föl­keltsük az angol nép érdeklődését, hiszen a magyar protestánsokkal szoros baráti viszonyban vagyunk és nálunk is meleg rokonszenv környezi őket. Az új német földbirtok javaslat Bécsi munkatársunk telefon jelentése Béce, január 11.­­ Berlinből jelentik. Ma közzétet­tek a földbirtokreformra vonatkozó törvényjavaslatokat. A javaslatok, mint már tegnap jelentettük, mé­lyen belenyúlnak a nagybirtokok állományába, hogy a telepítés cél­jaira szükséges területet biztosít­sák. A mezőgazdasági terület he­lyes megmunkálása céljából mező­­gazdasági munkarend szabályzata is készül, amely a városi lakosság számára is lehetővé teszi a mező­gazdasági munkát. Kerül­etenként tarifaszerződések készítendők a mezőgazdasági munkákról és telje­sen ki kell építeni a munkaközvetí­tési intézményeket. A javaslat sze­rint az év négy hónapjában 8 óra, 4 hónapon át napi 10 óra és négy­hónapon át napi tizenegy óra a, .mezőgazdasági munkaidő, hol en­nél többet dolgoznak, túlóradíjakat kell megállapítani. Ezenkívül a ja­vaslat megköveteli, hogy a mező­gazdasági munkások számára er­kölcsi és egészségi tekintetben kifo­gástalan lakás biztosítandó. M. Nad­er. Amerikai katonatisztek Berlinben Bécsi munkatársunk tricfonjelenttése Béce, január­­81. Berlinből jelentik. A Berliner Tageblatt szerint a szövetségesek fegyszerszüneti bi­zottsága 21 amerikai katonatisztet bízott meg azzal, hogy Berlinben ta­nulmányozzák a politikai helyzetet. Az amerikai tisztek máris elindultak Kölnből. M. Nadier. A német kereskedelmi ha­jók átadása Bécsi munkatársunk telefonjelentése Bécs, január 31. Berlinből jelentik. A Lokalanzeigst hamburgi tudó­sítása szerint február elsején adják át a német kereskedelmi hajók első csoportját az antantnak. Ez a cso­port 16—18 gőzösből fog állani. A birodalmi kormány utasította az Él­be hajózási tanácsot és az altonai hadtest katonatanácsát, hogy min­den eszközzel biztosítsák az átadás zavartalanságát M. Nadier. B­etörésmentes befalazható értékszekrényeket (postán is szállítható) befalazásra legdiskrétebben szál­lít Farkas és Társa lakatosára?^­ • pest, VI., Lehel­ utca S­ az.________ ovációvá­ várja. Amd­ Wilsont Berlin, január 31. Kopenhágából jelentik, hogy az amerikai ma­gyar egyesületek Wilson hazaérkezése alkal­mával nagy tüntetést rendeznek Wilson tisz­teletére. A tüntetés előmunkálatai már folyamatban vannak. Ai csehek visszatartják a gyógyszerkatesernémieket Nincs gyógyszer a klinikákon — A betegek maguk hoznak gyógyszeranyagot Tlékáni tanár nyilatkozata — Saját tudósítónktól — Az "áltlános gyógyszerhiány,­­ amelynek hatása különösen a leg­­­­utóbbi spanyol járvány alatt mu­tatkozott szomorúan, sajnálatos­­ állapotot idézett elő a budapesti tu­dományegyetem klinikáján. A kli­nikának, sok olyan betege van, akiknek a kezeléséhez olajos tar­talmú kenőcsöket igényelnek, de nem tudják számukra a szükséges gyógykezelést nyújtani, mert hiá­nyoznak a hozzávaló orvosszerek, illetve az orvosság elkészítéséhez szükséges ayagok. Miután a tanolinos kenőcs a kli­nikán már régebben kifogyott, leg­utóbb friss disznózsírral pótolták, amely a pérnek állítólag igen jól megfelelt. A múlt héten aztán a disznózsírral­­készített kenőcs is el­fogyott,­ s Nékám professzor meg­felelő zsiradék hiányában más anyagú kenőccsel próbálkozott. A próbálkozásnak az a kellemet­len következménye támadt, hogy a betegek állapota három napi keze­lés után határozottan rosszabbo­dott­, s a bőrgyulladásos részek az erős kenőcs használatától a bete­geknek még nagyobb fájdalmakat okoztak. Az orvosok természetesen a kenőcs használatát azonnal be­szüntették, ekkor azonban már nem lehetett javítani azon a helyze­ten, hogy a betegségek stádiumá­ban hanyatlás ne álljon be. A kellemetlen hatású pótkenőcs­­től persze a­­betegeket igyekeztek hamarosan megszabadítani. Az egyik beteg, aki ilyen kezelésben részesült, panaszolta, hogy a kli­nika f­ürdőszobájában egyszerű­ für­detéssel a kenőcsöt nem tudták el­távolítani, úgy hogy állítólag erő­szakkal kellett a testről a rászá­radt anyagot lekaparni. Miután a betegek állapotában be­állott súlyosbodás a további sürgős gyógykezelést halaszthatatlanná tette, az orvosok elhatározták, hogy minden egyes esetben felszó­lítják a betegeket, akiknek beteg­sége a lanolinnal, illetve ennek he­lyettesítése képen a disznózsinór­­ral készült kenőcsöt szükségessé teszi, hogy hozzanak ők maguk friss disznózsírt, amiből majd a klinika gyógyszertárában számukra kenőcsöt fognak készíteni. Értesü­lésünk szerint voltak a betegek közül olyanok is, akiknek nem volt módjukban másképen disznó­zsírt szerezni, mint csupán csak uzsora áron, s adtak 60 koronát is egy kiló zsírért, hogy kínzó fáj­dalmaiktól megszabaduljanak. Megkérdeztük dr. Nékám Lajos egyetemi tanárt, hogy mi igaz a kli­nika gyalázatos gyógyszerellátásá­ról s igaz-e, hogy a betegeknek a mai nehéz időkben maguknak kell a gyógyszerek elkészítésére a disznó­zsírt előteremteni? — Valóban igaz, — mondotta a professzor, hogy a klinikán a'gyógy­szerek, de különösen a gyógysze­rekhez szüksége nyersanyagok te­kintetében nőa'” ' '-'w. !ő —ógy­­szerellátás a hí. -yamá, hogy * Németországból anyagot nem kap­tunk, a legnagyobb nehézségekbe ütközött s ez az állapot a Gyógy­­szerközpont minden erőfeszítése da­cára ez időszerint sem javult. A kli­nikámon elhelyezett betegek keze­léséhez olyan kenőcs szükséges, amelynek fő alkotórészét a lanolin képezi, lanolin pedig ez időszerint nem áll rendelkezésünkre. Igaz ugyan, hogy a kormány tárgyalásai­nak eredményeképen Németország­ból 200 kgr. lanolint kaptunk , ezt a mennyiséget a Gyógyszerközpont ki is utalványozta számunkra, azon­ban nem tudjuk átvenni, mert Zsol­­nán van, ahol a csehek nem engedik az anyagot tovább. — Próbálkoztunk landllitt pótló anyagokkal, igy vazelinnel is, azon­kívül kaptunk az égbéli pozsonyi petróleumforrástól 50 kgr. nyersola­jat, magunk desztilláltuk és igy igye­keztünk a szükséges kenőcsöket elő­állítani. Azonban sem a hadi-vaze­lin, sem a desztillált nyersolaj nem felelt meg a célnak, mert tényleg ezeknek a kenőcsöknek a használata a betegek állapotában rosszabbodást idézett e­lő. Az anyagok ugyanis túl­ságosan erősek és a bőrt még job­ban izgatják. Ez­eket a ken­öcsöket a betegek testéről nem fürdők, ha­nem oldóanyagok segítségével eltá­volítottul­. — E sikertelen kísérlet után fel­hívtuk betegeinket, hogy akinek módjában áll, szerezzen be friss disznózsírt, s a felszólítás eredmé­­nyekép a betegek tényleg hozattak is be 6—7 kgr. disznózsírt és ebből a zsiradékból készítjük most az il­lető betegek részére házi klinikán­kon a gyógyszereket. A professzor előadásából világos tehát, hogy a klinika gyógyszerel­látása a renkívüli körülmények folytán igen nagy nehézségekkel küzd. Egy olyan tudományos inté­zetnél azonban, mint a budapesti egyetem klinikája, még­is csak megengedhetetlen, hogy szegény­soron betegek, akiknek ingyenes gyógykezelésre van igényük, 60 koronákat legyenek kénystelenek fizetni 1 kiló disznózsírért, hogy megfelelő kezelésben részesülhes­senek. Biztos értesülésünk van ró­la, hogy mialatt 200 kgr. lanolin Zsolnán a csehek kezén van.­­ Itt a legelső rangú orvosi intézmények nem képesek ehhez az anyaghoz hozzájutni, titokban drága perc­ért üzérek igenis árusítják a lano­lint, természetesen megfelelő ha­szon mellett. Elvégre ha másként nem, igazán nem volna nehéz a klinika helyzetén egyszerűen úgy könnyíteni, hogy a klinika vezető­sége a belügyminiszter közbenjöt­­tével, akiknek a közegészségi álla­potaink feletti őrködés kötelessége, az illető hatóságoktól rövid uton néhány kiló zsírt a maga számára kieszközöljön. Saját bevallásuk szerint minimális mennyiségről, legfeljebb 8—10 kilóról lehet szó, alig valószínű, hogy a kérés azon­nali teljesítése akadályé?"ITM .,,-*r nók: Tors Tibor. Szombat, 1919. február 1. £f*l©£3é**'Sp -VI., TKIJEZ-fföIUJT .18. TEL: Ué­ltS. mmT Hi­­zsnyember Jókai regénye 5 felv. Első rész. Leüflezte Kor­da Sándor. A címszerepben Dercei Oszkár. Varázskeringő Strauss operettje 4 felvonásban. Rendezte Kertész Mihály. A főszerepekben Tárkonyi Mihály és Lux Margit. Sloftolásók kezdete : és a S órakor. Omm m®mé VI., Izabella­ u. 63. Telefon 150- 87. Aranyember I. rész. :J Mikai Mór regénye filmen. Filmre írta­ : Vajda Leselé. Rendezte: Korda Sándor. A diszleteket tervezte: Márkus László.­­ Főszereplők: Beregi Oszkár, Hajnal Gábor, Lenkeith Ica, Berky Lili, Vándor­ Gyula, Kürty József. A knét házassága Francia vígjáték 3 felvonásban. WAGNER országszerte elismert elsőrendű magyar hangszer- és beszélőgépek áruháza Spess, Vili,, Józsebkörti! 15. Fiúk: IX. kerület, Ráday­ utca 18. sz. Kétsoros hamgverserny.har­­inika. Magas, finom szekrényű, 19 fedett billentyűvel, 6 bőgővel, acél hangokkal, erős fúvóval, gyöngyházzom­bokkal csak 2­0 kor., fino­mabb 50 kor., erős váll­szalaggal. Kérjen a saját érdekében fényképes hang­­szerárjegyzéket Ingyen és bérmentve ! Meg­rendeléskor előleg küldendő.­­ Lejátszott vagy törött hanglemezeket is átért meg- Tesztek. Ügyeljen a WAGNER névre, hogy máshoz be ne tévedjen ! NEMZETI OMFEUM VII., Erzsébet-körút 31. .. Tolsson: 110-t'. Ma utoljára este 6 órakor A­ranykatitka és a nagysikerű januári műsor. TELIKERT v­­isiíte vendégjátéka holnap szombaton keidedik. Briliánsokat m­indankinél drrgibben vesz SZEKELY EMIL, Kiraly­ utca 51, Teréz-leaiplorr.­­mal számban Cimrs tessék figyelni. Ámnman államszák­.vlteli államvizsgára, ta­féri pedagógiai vizsgára en­exper­i , A'c legsikeresebben készit elő Sioniach szeminárium «» Budapest, IV., Váci-utca 6l. mmm intézet egész nap millió- Illatjuillu dikl — Jegyzetkö­csönzés. Egyedül készülteknek rekapitulálás. Örökös állást nyerhet, ki sorsjegyeket rész-elfizetésre elad Nemzeti Takarék­­pénztárnak, Károly-körut 20. sz. Alap­tőke 20 millió korona. Karbid lámpa és karbid Bárdi Vilmosnál. Rokóci-ut 12. sz. Ci­sillárok minden kivitelben, dua vsaeazték gázkitglái, gáztűzhelyek, gizsüröt, gáz- és Villánya­-főzök él Katáréiban. Vállaljuk gázfízés-, fű­tő- és fürdffajt­a szil­lékek javítását Vi. vilm­os csiszár-ot hick' BUDAPEST VI NACYnaC­U. r? Ma az új februári műsor a bemutatása !: !!! Lásd az utcai nagy falragaszokat!!! Előadás kezdete­n 6 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék