8 Órai Ujság, 1919. február (5. évfolyam, 28-51. szám)

1919-02-10 / 36. szám

■JL . — A Károlyi-párt­ programút­ja. • A Károlyi-párt tegnap este a Nem­­­zeti Tanács helyiségében ülést tar­­­tott, amelyen Hock János ismertette­­a párt programmját. A programmot­­ legközelebb Százat a Nemzethez­­.címmel nyilvánosságra fogják­­ hozni.­­ — Nagy Ferenc volt közélelme­­­­zési miniszter — egyetemi tanár. "Értesülésünk szerint a kormány dr.­­ Nagy Ferencet, a volt közélelmezési­­ minisztert a budapesti egyetemen , felállítandó második közigazgatási , jogi tanszékre nyilvános rendes ta­nárrá nevezi ki. — A Felvidéki Liga ülése. Va­­sárnap délután a Vigadó zsúfolásig megtelt nagytermében gyűlést tar­­­­tott Magyarország felvidéki lakos­sága é­r Dingha Béla elnöklésével. • Nagy György hangsúlyozta, hogy­­ bízni kell Wilsonban, de elsősorban­­ saját magunkban. Dénes Fái megál­­­­lapítja, hogy az idegen ajkú ma­­­­gyar állampolgárok is el vannak­­ keseredve Magyarország megszáll­í lása miatt. A berni kongresszus ha­­­­tározatában kell bízni. Lovassy Márton kifejtette, hogy a nemzet­­ teljes egységétől függ az ország­­ megmentése. Rozsnyai Dávid a szé­­­­kelység képviseletében tiltakozik : ellenforradalmi mozgalmak ellen. , Podrasski György rámutat arra, hogy a csehek a Felvidék gazdasá­­­gi jövőjét akarják tönkretenni. " Farkas Győző a felvidéki németek,­­ Stróbl Miksa az autonóm tótok csat­lakozását jelentette be. Végül nagy lelkesedéssel elfogadták Mészáros Ödön határozati javaslatát, amely­­ tiltakozik a cseh kalon­d megszál­­l­­ás ellen, követeli annak haladékta­­­­lan meg­szüntetés­ét és a Felvidék­­ azonnali kiürítését. Követeli a Fel­­­­vidék önrendelkezési jogának a cseh­ erőszakoskodástól mentes­­ szabad, érvényesülését, angol vagy­­amerikai megszálló csapatok­ védel­­me alatt a Wilsoni elvek alapján.­­ — Gyógyszerészek tiltakozása !az államosítás ellen. A budapesti­­ alkalmazott gyógyszerészek feb­ruár 9-én (vasárnap) este népes gyűlést tartottak a gyógyszerész­­gyakornoki tanfolyam helyiségé­ben, amelyen impozáns módon til­­t­­akoztak az államosítás tervei ellen.­­Az a vélemény alakult ki, hogy ez im­eg időszerű letten s a gyógyszeré­szet nívóját csakis az egyéni jogok s a kamararendszer reformjával le­het fenntartani. Ily értelemben fo­­­­gadták el a határozati javaslatot is, [amelyet küldöttségileg fognak a [népjóléti minisztérium elé terjesz­­­­teni.­­ — a teljes Aran­yem­­as Urániában [■Ml, YtCx és 1­8 órakor kerti! bemutatás­bra. A nagyszabású film iránt oly rend­­j kívüli az érdeklődés, amely messze felül­­­­múl minden eddigit. — A Borközpont igazgatóinak­­ügyében. A Borközpont igazgatói­nak ismert rágalma­zási ügyében Far­­utasi járásbíró ma délben hirdette ki az ítéletet. Schön Géza vezérigazgatót és dr. Morvay Oszkár igazgatót rágalma­zás vétsége miatt kettő-kettőezer ko­rona fő és 500—500 korona mellékbün­tetésre ítélték, Schön Gézára vonatkozó ítéletet a büntető novella 1. §-a alap­ján felfüggesztették. Bruck Imre i­gaz­­­gatót a bíróság felmentette. Ezenkívül az í­tézetnek hírlapokban való közlését rendelték el. A panaszos védője dr. Pol­link Illés,­a 92. szakasz és a felfüggesztés­e mia­tt jelentett be fellebbezést. Dr. Vi­­­dor Jenő Schön Géza védője szintén fel­­llebbezett. Azután dr. Fényes Samu dr.­­Morvay Oszkár védője jelentette be fel­­­lebbezését, mondván : tudni akarom,­­h­ogy Magyarországban bírói védelem­­ben részesül-e közhivatalnok által el­követett korrupció, megvesztegetés és kerítés. 1 — Gyorsirónökre szükség lesz Parla­­menti gyorsíróktól vezetett ,.Első Orszá­­­gos Gabelsberger Szakiskola'1 (dr Fabró dr. Gyarmati) Hegedűs Sándor­ utca !?. sz. Az iskola nevét utánozzák. A be­­­ Írások folynak- jjsws ű&£&uLsJSJÜr wmismjsa Nyolcvan tátos e cseten Pozsonynai agyoslőttek Guriga szervezi a tótokat a csehek ellen — Saját tudósítónktól — Pozsony, február 10. Pozsony erőszakos elesebesítése a legnagyobb mértékben foly­tatódik. Az adóhivatalban, postán stb. csak cseh hivatalnokok van­nak, az adóhivatal, rendőrség és városháza bélyegzői cseh feliratúak. A magyar állami postabélyegzőket nem fogadják el. Juriga Nándor tót-magyar irredentát alapított és szer­vezi a csehek ellen. A felvidéki tótság vonakodik bevonulni katonai szolgálatra. Összeütközésekre is került már a sor. Állítólag ezért Pozsonyban nyolcvan tótot agyonlőttek. Rontási csapatok Szatmárnémeti felé közelednek Kisiklott román karcsiavonat — Saját tudósítónk telefonjelentése — Szatmárnémeti, február 10. A városba érkezett megbízható híradás szerint erős ro­mán csapatok közelednek Szatmárnémeti felé. Egy román csapatokat szállító vonat 11 o­b­a állomásnál kisiklott és a szerencsétlenségnél igen sok román katona életét vesztette. A sebesültek száma is rendkívül nagy. A csehek Esluitiriit közelében Kiskürtös községet harc után megszállották —. Saját tudósítónktól — Balassa­gyarmat, február 10. A Balassagyarmattól északra fekvő Kiskü­rtös községet a ha­zafias tót lakosság napokon át védte a csehek ellen. A cseh túlerő el­len azonban kénytelenek voltak meghátrálni és a csehek ma reggel megszállották a községet, ahonnan több jómódú polgárt tus­zin elszállítottak Losoncra. Az Ipoly alsó folyásánál a tótok lázasan fegyverkeznek a csehek ellen. A Salgótarjántól északra fekvő úgynevezett Kappi-hidat a csehek fel akarták robbantani, de a magyar katonák még idejekorán észrevették a készülő merényletet, a cseheket géppuskával elűzték és a robbanó­anyagot idejekorán eltávolították. tiltakozóit nek­llepil a Minites miatt A miniszterelnök is csak utólag értesült a házkutatásokról — Detektívek jártak Bartha nyomában és a fent provocateuros­ködtek — Saját tudósítónktól — Bartha Albert volt hadügyminisz­ter ma délben fölkereste Berinkey Dénes miniszterelnököt, hogy a nála tartott házkutatás miatt tiltakozá­sát jelentse be. Barth­a Albert a mi­niszterelnökkel folytatott tárgyalása után a következőket mondotta a 8 órai Újság munkatársának:­­ — Felkerestem a miniszterelnök urat, hogy tiltakozásomat jelentsem be nála, az ellenem indított hajsza miatt. Nekem semmi kifogásom sincs az ellen, ha akár naponta is tartanak nálam házkutatásokat, de az ellen már határozottan tiltako­zom, hogy katonai és politikai sze­mélyek jelenjenek meg nálam ház­kutatás céljából. A miniszterelnök tiltakozásomra kénytelen volt be­vallani, hogy a házkutatásról neki­ előzetes tudomása nem volt. Hogy a házkutatásnál jelen volt a­ szociál­demokrata párt és a katonatanács egyik tagja, azzal magyarázza, hogy Dietz főkapitány általuk ha­tósági tanukat akart szerezni. Tilta­kozásom alkalmával jelen volt Nagy Vincze belügyminiszter is, aki kijelentette, hogy ő is csak a la­pokból és Ugron Gábornak a Szé­kely Nemzeti Tanács nevében tett tiltakozása folytán értesült a ház­kutatásokról. — Nálam természetesen az Ott­hon-kör felvételt tudató levelénél és a Székely Nemzeti Tanács meghívó­jánál egyebet nem találtak. A laká­somat teljesen felforgatták, egy nagy ládát, amelyben feleségemnek nyári ruhái voltak, szerteszét dúlták, a könyvtáramat teljesen felfordították, de szerencsére semmit sem vittek el tőlem. Nekem az a meggyőződésem, hogy a házkutatás egy ellenem indí­tott hajszának a következménye, mert régóta kapok anonym levele­ket, amelyekben akcióra szólítanak fel engem. Az anonym leveleket bi­zonyára azok írták, akik szerettek volna beugratni. Agent provokáto­rok is jártak nálam. Többek között a napokban hozzám csatlakozott egy főhadnagy, aki arra szólított fel, hogy menjek le a Kunságba, ahol kikiáltják a kunköztársaságot. Ké­sőbb megállapítottam, hogy a főhad­nagy egy detektív volt, aki engem ál­landóan kísérgetett. Egy másik de­tektív ugyancsak tiszti ruhába öltöz­ve azzal szólított meg, hogy ő engem még a második hadseregből ismer és azt mondta, hogy menjek le Somogy­ba, ahol ellenfor­radalom készül. Én természetesen kidobom. Ez is detek­tív volt, megismertem, ugyancsak hosszabb idő óta járt utánam. Kiadóhivatali igazít. MAHQN- BHUNÓ. Kiadja: Nyolc Órai Újság Lapkiadó R. T. Kedd, 1919. február 31. , ­ A lipótvárosi függetlenség­eil sürgetik a községi választásokat. A lipótvárosi függetlenségi Káro­­lyi-párt nagyvá­l­asztmánya vasárnap Beck Lajos kormánybiztos elnöklé­sével ülést tartott. Beck ismertette a politikai helyzetet, vázolta azokat a körülményeket és okokat, amelyek a függetlenségi pártkörből való ki­válást szükségessé tették és kiemel­te, hogy Budapest polgárságának józan és megértő gondolkozására mutat, hogy úgyszólván minden ke­rületben egyértelműbbe a Károlyi párt zászlója alá tömörül a polgár­ság. A végrehajtó­ bizottság megbí­zásából dr. Vadász Sándor azt az indítványt terjesztette elő, hogy ke­ressék meg a belügyminisztert a köztégi választások mielőbbi meg­tartása érdekében. Az indítványt egyhangúlag elfogadta a választ­mány és kimondotta, hogy a kor­mányt támogató pártok testvéries együttműködése elé a legjobb re­ménységekkel tekint és bizalmát és ragaszkodását nyilvánítja a Berin­­key-kormány iránt. — Halálozás. N e u gj b a­u e r Viktor, a Dunagőzhajózási­­társaság volt igazgatója, nyugalmazott mi­niszteri tanácsos, meghalt. Temetése holnap d. u. 4 órakor lesz a farkas­réti temető halottasházából. SPORT Vasárnapi eredmények: MTK—Vasas 4:0 (3:0) Hungária-úti pálya, 1000 néző. Bíró: Gerő Ferenc. III. ker. ZVE-FTC 2:0 (2:0). Üllői-úti pálya. 2000 néző. Bíró: Szász Hugó. UTE—TTC 8:1 (4:0). Népszigeti pálya. 800 néző. Bíró: Kenessy Géza. BAK—33 FC 3:0 (0:0). Üllői-úti pá­lya. Bíró: Szász Béla. KAC—BTC 2:0 (2:0). Hungária-uti pá­lya. Biró: Fiedler Konrád. BEAC—MTE 9:0 (6:0). Lágymányosi pálya. Biró: Kiss Menyhért. Törekvés—NSC 2:1 (1:0). Halom­ utcai pálya. Biró: Róth. MÁV—Ékszerészek 3:0 (2:0). Halom­ut­cai pálya. Led­elk Mátra FEDŐI sósberszesz, mert első segítség a házban I ICapSialá mindenütt ! Gyártja: VADÁSZ 759GMOND Budapest, VI., Andrássy­ út 74 Nyomatott Ligrády Testvérek könyvnyomdájának körforgógépein, Budapest, V., Vilmos császár­ út 73.

Next