8 Órai Ujság, 1921. április (7. évfolyam, 69-93. szám)

1921-04-08 / 74. szám

Péntek, 1921' április & iSfcmisMa 3 Nagyafödi Iliié A fcisgazüspárí szélsőséges elemei meg aharfák Imkfafni a kor* mányi. ■— Rubinek Syula újra a baromion. — Bz Ébredő Magyarok csatiahozfak a hisgazdapáríboz. — Saját tudósítónktól, -m A kisgazdapárt tegnapi éaekezletén förténtek a politikai hclyzj/tei fölöt­tébb súlyossá tették. A külügyminisz­ter tegnapi nagyszabású beszéde, a melyben minden parte zeniponton felül­emelkedve, a szent korona egységének elvét, tehát a magyar alkotmány min­denkori alapigazságát hirdette, a jogos várakozás ellenére a kisgazdapárton nem talált megértésre. A magas szín­vonaléi történelmi és nemzetközi alkot­mányjogi előadást az egyszerű kis­gazdák nagy része értetlenül, a külön­böző aloezérek és álgazdók pedig nyílt ellentmondással fogadták. Künn a nem­zetgyűlés folyosóján, amint a 8 Órai Újság tegnap már jelentette, ez a han­gulat még élesebben nyilvánult, ami­hez hozzájárult az is, hogy egyes szabadválasztó képvise­lők erősen izgattak a kisgazdák között a külügyminiszter beszé­de ellen s azt mindenáron ,,eggoldaln legiti-' mista megnyilatkozásnak“ akarták fel­tüntetni. A nemzeti egyesülés pártja, valamint a kisgazdapárt mérsékelt elemei ezzel szemben belátták a kor­mány nehéz helyzetét, és bár a legiti­mistákat nem mindenben elégítették ki a tegnapi kormánynyilatkozatok, nem kívántak ebből a kérdésből, további komplikációkat előidézni. A kisgazdapárt szélsőséges ele­mei azonban est az alkalmat mindenképpen fel akarták hasz­nálni arra, hogy a kormányt megbuktassák és személyi ga­ranciák címén a maguk embe­reit ültessék be a kormányba, hogy a tegnapi ü'ésen olv mulatságo­san szóba került kielégítetlen személyi ambíciók a királykérdésen keresztül célt érhessenek. Kétségtelen, hogy maga nagyatádi Szabó Istoán, bár ismert álláspontjá­nál fogva a szabad királyválasztás el­vének híve. minden lehetőt elkövetett úgy a tegnapelőtti értekezleten, mint a tegnapi ülés előtt valamint a tegnap esti értekezleten, hogy pártját a kor­mány nehéz helyzetének és az ország nagy érdekeinek belátására bírja, saj­nos azonban a különböző csoportveze. tők erőszakos fellépésével szemben már a: 5 vezéri pálcáia sem tudia lecsiila­­pitant a hullámokat. A bizalmatlan­­sági indítványt ugyan tegnap az intéző­­bizottsághoz utasították az ügyrend szerint de ez már igen kedvezőtlen jel volt a kormány és a pért viszonyára nézve. Az intézőbizottságban nagyatá­dinak és a mérsékelt elemeknek feltét­­in nagy többségük van és ig>- mind­­máiig remélhető volt, hogy az intéző­­bizottság el fogja vetni a bizalmatlan­sági indítványt, sőt a külügyminiszter­rel szemben sem fog ellenséges maga­tartást mutatni és hogy lehetséges lesz az utolsó percben a helyzetet megmen­teni a szabad királyválasztók újabb rohamát megint meghiúsítani, a kifálv­­kérdést tartósan kikapcsolni Mára azonban ez a remény majdnem teljesen eltűnt, mert, mint beavatott helyről értesülünk, Nagyatádi Szabó István ma le* uuwdfltt a miniszteraágről, A válság azonban lényegében akkor sem múlnék el. ha a kormányválság el­­simulna. A kormány megmenekülhet a válságtól, de a kisgazdaoáxt nem. Mert ha á dolgok mélyére tekinteni, nagyon hamar meg kell ösmernüUk az igazsá­got. hogy / az igazi válság ma a kisgazda­­párton belül van, a kisgazdapárt prpgrammia. eddigi mű­ködése és lövőié könuVen kerül sulvos válságba, részben a különböző személyi okuk miatt,, résziéin azonban a salát egyoldalii osztóiypolitikája folytán. Agrárprogramul vagy közjogi politika? Erre vonatkozókig a péri belső viszo­nyainak egyik alapos Ssmeröje a, kővetke­zőképpen informált bennünket: — A kisgazdapárt válsága, mert igenis arról van szó, sajnos egyre el­kerülhetetlenebb lesz. Ennek két oka van. Az egyik, lrőgy eredeti programm­­jától eltérően mindjobban eltolódik a régi meddő közjogi politika felé, a má­sik, hogy a gozdatársadalom bizalmát veszíteni kezdi benne, mert nem lát a párt részéről semmi intézkedést, vagy kezdeményezést azokkal a veszedelmek­kel szemben, amcifek a magyar mező­gazdaságot, a vihÉgazdasgi helyzet és a belső forgalmi *és kereskedelmi vi­szonyok foly tómffenvegeli k. — Amikor afkisgazdapárt megala­kult, Irelyesebábn, amikor a két régi kisgaaiapárt jfizionált, az egész gazda­­társacaiom jhöinmel lálta, hogy egy­séges Xpazdkisági agrár programmal rtagy pbiinkai párt kerül a törvényho­zásba, amely az ország jóléténél; aiapja, a föld számára a lehető leg­kedvezőbb termelési rendel, demokra­tikus, de a fogyasztás szükségleteivel is számoló okos birtokpolitikát és a hosszú oszk'dyliarc után egy méltányos kiegyenlítődést fog inaugurálni a külön­böző társadalmi osztályok között. Mindazok, akik az egyoldalú felcke­­zetieskedós és egyéb társadalombontó jelenségeket elítélték, s az ország jö­vőjét a gazdasági helyreállításban ke­resték, szívesen csatlakozlak ehhez a párthoz, azt remélve, hogy az osztály­­önzést s az egyoldaluságot a párthoz csatlakozott értelmiségi elemek ellen­súlyozni fogják tudni. Kiderült azon­ban, hogy azok a külső ragadványok, akik a pártba beléptek, s akiknek a múltban édeskevés közük volt p kis­gazdákhoz. csakhamar közjogi kérdé­seket kezdtek feszegetni és a régi ide­­jétmutó szélső függetlenségi demagó­giával egyre jobban beleugrották « po­litikailag iskolázatlan elemeket, a km lönbözö heccekbe, intrikákba, kor­mánybuktatásokba, örszcmáUilásokba, legfőképpen pedig a királykérdésnek idő előtti felvetésébe, ahelyett, hogy mérséklőleg és megnyugta'tólag igye­keztek volna hatni a párton belül. Nagyatádi-Szabó István miniszter és Mayer János egy ideig min­den lehetőt megtettek ezeknek a kor­mányellenes és az egész politikai hely­zetet felforgató veszedelmeknek elhárí­tására. utrv látszik azonban, hogy már Nagyatádi sem tartja teljesen kezében a pártját, amihez hozzájárul az is, hogy Rubinéi• Gyula ismét kilépett a porondra és most akaria visszaadni a kölcsönt Telekinek és Nagyatádinak, amiért a kabinetből kihagyták. Való­sággal ."áré áll Rubinok az ellenzéki mozgalomnak —- régi híveinek nem kis megdöbbenésére. — Kétségtelen azonban, hogy van ebben az egész mostani kisgazdapárti felvonulásban valami tervszerűség, vagy csak valami öntudatlan célzatosság, amellyel Q pártnak a vidéken megin­gott presztízsét a kttruclcodás görög, h tüzével akarják kifényesítem. A kis­gazdapárt ugyanis az utóbbi időben a gazda és földműves társadalomban erősen veszíteni kezdte a talajt, mert a nép részben a földbirtokreform s az ideiglenes házhely- és kisbérlet tör­vény késedelmes végrehajtása miatl elégedetlenkedik, főképpen azonban azért, mert azt kezdi látni, hogy a párt gazdasági politikája nem volt he­lyes, a folytonos egyoldalúság meg­bosszulta magát és hozzájárult ahhoz, hogy most a magyar mezőgazdaságot a legsúlyosabb krízis fenyegeti. Az a folyamat, amely a marhaárak hirtelen zuhanásával megkezdődött, az egész mezőgazdaságot erősen fenyegeti, s a. szabadforgalom, amelyet a párt eddig oly hevesen követel 1, ugylátszik prob­lematikus értékű, minthogy kétséges, hogy az amerikai búza versenyét a ma­gyar termelő ki fogja-e bírni — valu­tánk közben való javulása folytán. Mindezzel szemben a- úgyszólván agrár többségű parlament semmit sem tu­dott tenni, hanem éppen most, a ter­més biztosítása előtt, a mezőgazda­ságra egymásután rászakadó bajok kö­zött meddő közjogi harcot kezdett, sőt amikor a kormánynak sikerült egy súlyos alkotmányjogi kérdést tapinta­tosan, a nemzet és a király pesztizsé­­nek megóvásával megoldani, akkor, a párt egyoldalú és szélsőséges álláspon­tot foglalt el. válságot idézett elő, fel­­borítással fenyegetvén nemcsak a fo­lyamatban lévő pénzügyi terveket, ha­nem katasztrófát hozva mayára a me. zögazdákra is. Nagyatádi üdvözli az Ébredőket, — Ez elöl a felelősség alól akarnak most a kisgazdapárti politikusok jel­szavai; trambulinjára menekülni és egy merész saltomortáléval a régi szélső­séges, szószátyár kuruckodó politika vizeibe vetni magúkat, sőt végül a legszélsőbb felekezeti, harcol hirdető elemekkel is szövetkezni minthogy erre vall az a tegnapi vacsora is, ame­lyen az Ébredő Magyarok bejelentet­ték a kisgazdapárthoz való csatlako­zásukat, s amelyen nagyatádi Szabó többek között a kővetkezőket mon­dotta : / — Ma bizonyságot szereztünk róla, hogy lllenségeink Áellénk ál­lottak és aía nemcsakfírkölcsi erő­vel, hanent’ fegyvere?? erővel is ren­delkezünk. I Megeri^űd'tütík és azok lesznek a mi tagadóink, akiket ba­rátainknak h'íffuiik. — Az Ébredő aMgyarok keltették fel a keresztény lelkesedést és ezek az ébredők mellénk fognak állani, mert látják, hogy a mi oldalunkon van az igazság. Azért Ébredő Magya­rok, hogy uj országot teremtsenek. Biztos voltam benne, hogy ha Isten az életünknek kedves, meg fogjuk találni az együttműködést. Hála Is­tennek, hogy azok az Ébredő Ma­gyarok, akikről tudtam, hogy sza­badságot és életet akarnak hozni, miután teljese* egy a céljuk velünk, itt vannak közöttünk. — Neon miértünk, nem a mi pár-, tünkért, hanem nemzetünkért és ha­zánkért. Miután egv a célunk, együtt kell lenni velünk. Üdvözlöm az Éb­redő Magyarokat. Nagyatádi Szabó és Tomcsámyi bejeienüK lemondásukat a Kisgazdapártnak. A nemzetgyűlés ma; ülése után a kisgazdapárt tagjai Bottlik József ál­­elnök szobájában rögtönzött érlekez­­leire gyűltek össze. Az értekezleten Nagyatádi Szabó István és Tom­­caányi Vilmos Pál miniszterek bejelentik, hogy a kormányban viselt miniszteri állásukról le­mondtak. A párt ez[ I)/íyeslö!eg tudomásul vette, Naguuigílé^Szabót és Tomcsányit bizal­máról biztosította ts megbízta a párt vezetőségét, hogy továbbra is a párt állásfoglalásának megfelelően intézze a tárgyalásokat. Az értekezleten pozi­tív irányban nem történt határozat, csak abban állapodlak meg, hogy a parlamenti szüuetre a képviselők nem utaznak el, hanem Budapesten marad­nak. Az értekezlet után Teleki Pál gróf miniszterelnök hosszasan tárgyalt Naoyatádi-Szabó Istvánnal, majd bizal­mas miniszterközi értekezlet volt. Politikai körökben a helyzetet kütön­­bőzőképon Ítélik meg. A kisgazdapárt mérsékelt elemei bíznak a békés ki­bontakozás lehetőségében. A szélsőbb csoport azonban legjobban szeretné, ha Nagyatádi Szabó Istvánnal ellenzékbe mehejjip, amely esetben egyesülhetne a független polgári párttal. Nagyatádi Szabó és bizalmas hívei ipinden esetre szeretnék megóvni a párt egységét és nem zárkóznak el aselől, hogy meg­felelő garanciák mellett meg­újítják a mostani koalíciót és újból együttesen működjenek a kormányban a másik párttal. A kisgazdapárt előtt azonban ma ét-ségtelenül a legkevésbé rokonszen­ves Teleld Pál gróf személye, amit a párt egyik vezetője a mai értekezletről távozva úgy fejezett ki; „Teleki morlaus est“. Bizonyos, hogy a kis­gazdapárt nem szívesen venné Teleki gróf miniszterelnökségét-, akivel szem­ben nem is annyira elvi, mint bizo­nyos személyi antípátig mutatkozik és akinek személye ellen több oldalról is pr’ en befolyásolják a pártot. A kisgazdapártban valószínűbb­nek tartják, hogy a miniszter­elnöki székben Bethlen István következik, akinek kezén szí­vesen meghagynák esetleg « belügyi tárcát is. erflEöMO ianít a. mártsátok i«« vánsága, mert a szélsőséges elemek Bethlen gróf legutóbb tanúsított ma­gatartása miatt vele szemben meglehe­tősen bizalmatlanok. Általában poli­tikai körökben rövid válságra számíta­nak és azt hiszik, hogy néhány napon belül az uj kormány megalakulhat. A keresztény nemzeti egyesülés párt, jában a kormány uj elhatározását meg­lehetős bizalommal fogadták. It( azon­ban több oldalról is hangoztatták azt a véleményüket, hogy a szélsőséges szabadkirályválasztókkal aligha lehet egy közös koalíciót alakítani, inkább a mérsékeltebb kisgazdapártiakkal sze. lelnének újabb pártot létrehozni. Ez ismét fellámaszlása lenne a régi egysé­ges párt gondolatának, ami egyébként Bethlen grófnak mindig plattformja volt. Ennek azonban az az akadálya, hagy a kisgazdapártban még a mérsé­keltebbek is szerelnék megóvni az egy. séget és elkerülni a szakadást. Kétség­telen, hogy ha a kisgazdapárt szélső­séges elemei a királykérdésben törésre viszik a dolgot, akkor a párt mérsékelt elemei és legitimista felfogású tagjai ennek levonják a következményét, kö­zöttük igen előkelő állású politikusok is. I A válság kirobbanására vonatkozó­lag, amit Őfelsége kéziratának közzé­tétele okozott, a keresztény pártban az a fel­fogás, hogy a miniszterelnök eljárása feltétlenül korrekt volt és nem ütközött sem a fennálló tör­vényekbe, sem más politikai tekinte­tekbe. A pártban csodálkoztak azon, hogy a miniszterelnök már ma kiadta a levelet, minthogy úgy voltak érte­sülve, hogy a levél csak a vita lezárása után fog nyilvánosságra jutni. Egyesek ebben azt vélték felfedezni, hogy a levél kiadásával előakarták idézni a válságot. Ezt a feltevést azonban a kor­mányhoz közelálló körökben erősen cáfolták. A helyzetről voltaképpen a kisgazda, párt ma délutáni intéző-bizottsági ülése fog dönteni, ami elé nagy érdeklődés­sel tekintenek. Ma este úgy a kisgazda­­pártban, mint a keresztény pártban értekezlet lesz, amely a politikai hely­­zettel fog foglalkozni. ry-a • ||« te ékszert,wanyat.ezüst-BflIlíánsgCiag; «*■» ^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék