8 Órai Ujság, 1921. április (7. évfolyam, 69-93. szám)

1921-04-08 / 74. szám

o remek, 1921 április S HÍREK. —. Napfogj^tkczás. Holnap, ápri­lis S-áf| déleiét gyűrűs napfogyatko­zás les#, anrfly részben Budapesten is látható les. Itt reggel 8 óra 42 perc­kor fog kezdődni é| maximumát, a napfényár kétoanmdréstéuek elsőéi­­fülesével,'10 óra 11/pereikor éri ti. — ünuspi lakoma Setaelac Uss­­teletére. A Túra/: Társaság, a Turáni Szövetség és a Körösi Csorna Társaság tognap «15te ünjfepi lakomát reaűezctt dr. Setaölaö Ertfll, a fmn kormány meg­­bizottja, >a világhírű tudós tiszteletére. Ez alkal^míjíal ez Országos Kaszinó helyiségéSeii megjelentek a Külügyi Társaság nevében, annak elnöke. Ad. naimi Albert gróf, a kormánv képvise­letében Pékár Gyula államtitkár és a magyar tudetnánvos világ számos ki­tűnősége. Az első feJkőszöntőt Annonin A'bert gróf mondolto a finn nemzetre. kormánv nevében Pékár Gyula szó­lalt fel. aki a íin szabadság mozgalma­kat méltatta. Többek felszólalása után Setaelae Emi! dr. ndghatcttan mondott magyar nvélvén köszönetét a megnyi­latkozott rokonérzésért. Beszédét lel­kes éljenzés között a következőképen fejezte be: Bízom a mamiar munka eredményében és hiszek Maauar ország feltámadásában. .— Kihirdetett törvények. A hivata­los lap maijfeáma a kővetkező törvénye­ket teszi 's£í7Ái Az Országos Pénzügyi Tanácsra! ÍVóló 1921 :V., a bortermelési auláról sz(2ö törvéjijf módosításáról szó’ó 1921 :VII.i/a dühán/Jövedéki kihágások után xnegákapáott /pénzbüntetésekről szóló 1921 szeszadótörvények módo­sítására vonatkozó 1921 :V|H, törvény­cikkeket. — Nagy nehézségekkel jár Sze­geden alkolozsvári egyetem elhe­lyezése. (Szegecírőjf táviratozzak: Sze­ged várd| hatósági, főképen a lakás­hivatal papok ój$ a kolozsvári tudo­mányegyetem és a tanárok elhelye­zésén fáradozunk. Az egyes fakultások részére mór kiszemelték az épületeket és a tantermeket, amelyekhez néhány iskola összezsufolása juttatja az egye­temet. A legnagyobb nehézséggel jár a tanári családok elhelyezése, s hogy ezt végrehajthassák, az állami épületekből 'kitelepítik a menekülteket, akiknek elhelyezésére a város jelenleg nem ren­delkezik uj lakásokkal. Hegedűs la­­káshivatali elnök fhir szerint kijelen­tette, hogy Szegei területére külön la­kásrendeletet kél! a kormánytól. — Egy uyajpnorgő festőművész­­növendék Sagjrlfhcssága. Nébel Károly 23 éves fVstöi3)üvé|znpvendék az Aréna-ut S0.. szám "blatt lévő lakásán browning re­­vol v éré ve Ív főbe ■ ő ti e pjagát. Teletem on kí­­kivták a iAentöi^t, akik a szerencsét, len Gat alemherk első segélyben részesített tók. Nébel orfíkbamar visszanyerte eszmé­letét ég a lakásban megjelent rendőrnek elmondta, hogy hónapok óta nagy nyo­morban sínylődött, a létért való küzdel­met nem bírta tovább, ezért akart a ha­lálba menekülni. A rövid kihallgatás után Nébcl eszméletét ismét elvesztette és a mentők életveszélyes állapotban a Bókus­­kórházba szállították. — A /Kisfaludy-Társaság ülése. A Kisfahujy-Társaság szerdai ülésén, melyen licöthyj Zsolt elnökölt és a közönség zsú­folásig/ megtöltötte az Akadémia kister­mét, teása Károly titkár meleg szavak­ban emlékezett meg. a könyvkiadó bizott­ság két elhunyt tagjáról: Wodiánor Ar­túrról és Vcgh Artúrról, kiknek emlékét a társaság jegyzőkönyvében örökítik meg. Azután bejelentette a titkár, bogy a megindult társadalmi mozgalom során már 530.000 korojiát meghaladó adomány ós alapítvány jelentetett és folyt be a tár­saság irodalmi céljaira. A Bcaczur-kiálli­­tásra és az Arany-matinékra vonatkozó titkári jelentések után ijj- Hegedűs Sán­dor tartotta meg székfoglalóját. Megemlé­kezett En-űriidi Sándorról, kinek helyére Választatott, felolvasta egy fantasztikus novelláját, s az elnök kezéből átvette tag. rágj oklevelét. Vargha Gyula újabb köl­teményeiből olvasott fel néhányat, igen mély hatást jzeltve. Beöthy ylnök a tárga­­gág nevében őszinte szeretettel üdvözölte a fiatal lelkű ősz költőt kinek első versei éppen fél századdal ezelőtt Kies József Képes Világjában jelenteik meg. A beteg gróf Zichy Gézának Tisza Istvánról szóló megindító költeményét Bilis? Károly mib i'jha he. Vétói! Kéky Lujoj rendkívül ér­dekei; en ifi .uuuibxeúinját olvasfia. fel három A románok tönkre teszik az erdélyi közoktatást Megszüntetik a magyar iskolákat — A tanárok vizsgája. Nem engüdik meg a középiskolák megreformálását. — Sálát tudősifónklőt. —« A riMiilBökrliuost már teljed erejük­ből hpzzüátuíík ahhoz. hosy Erdélyt cloIáhosUsál^ Erdélyből ékezeti híva­­taio* (Tüiuéfviscgíői Lápjuk a követ­­kezű igen áidekes jnírtmutciókat az er­délyi iskolai állapotokról: •— A roaiánoft elhatározott szán­déka az. 1)öS¥ mindenféle autonómia­­ígéret ellenére Erdély miagyar voüát íeljesen lehetetlenné tegyék. Ehhez fel­használnak minden békés és erőszakos eszközt. A békés eszközök közé tartó­­zik például az. hoav oláh tanítókat to­boroznak az erdélyi iskolák részére. A román közoktatásügyi miniszter nem­régiben .körrendeletct intézett a román tan fel ügyei őségek hez. amelyben értesí­tette őket. hogy Erdélyben igen nagy hiány van oláh tanítókban, tehát azok a tanítók, akik ma a régi Románia te­­rüle'én működnek és Erdélybe áthe­lyeztetik masukat-, fizetésemelésen kí­vül külön jutalomban részesülnek. — Ugyanakkor, amikor így toboroz­zák a románok az oláh tanítókat, más oldalról viszont a magyar tanerőket igyekeznek elzárni a működés lehető­ségétől. A kolozsvári közoktatásügyi osztály-főnökség nemrégiben ugyanis rendeletét adott ki, amely szerint az összes felekezeti tanárok és tanítok kö­telesek vizsgát tenni azokból a tantár­gyakból, amelyeket az állami tanárok­nak a múlt nyáron egy tanfolyamon előadtak. Ebben a rendeletben nem |»Ina semmi különös, csak az, hogy arra a bizonyos tanfolyamra nem hív­ták meg a felekezeti tanárokat, akik tehát ily módon nincsenek abban a helyzetben, hogy egyáltalán, vizsgát te­hessenek és el lesznek zárva a további működési lehetőségtől. — De nemcsak a tanárokat és a ta­nítókat zárják el az oláhok a műkö­dési lehetőségtől, bajiam egyszerűen az iskolákat is bezárták- Legutóbb egyes erdélyi megyékben kömaxlele­­teket adtak ki a tanfelügyelők, ame­lyek szériái azokat az iskolákat, ame­lyek nincsenek nyilvánossági joggal felruházva, bezárják. A román állás­pont szerint csak annak az iskolának van nyilvánossági joga. amelyben ro­mánul tanítanak. Miután Er­délyben csaík az állami iskolákban ta­­nüanak románul, a felekezeti iskolák­ban azonban csak magyar nyelven fo­lyik a tanítás, a románok esz intézke­déssel az összes magyar iskolákat be­zárták és azokon a helyeken, ahol az intézkedést nem akarta az iskola gond­noksága tudomásul venni, csendü/ség­­sel vették birtokba az iskola épületéi, hogy román nyelven folytathassák a tanítást. — A románok rosszindulatát legjob­ban bizonyítja még a következő is. Az erdélyi felekezeti középfőiskolákkal nem mernek oly röviden elbánni, mint az elemi isíkolákkal. Más módon akar­ják tehát a működésűket megakadá­lyozni. Az erdélyi egyházak, amelyek a középiskolákat fenntartják, részletes és alapos reformtervezetet dolgoztak ki a középiskolák tantervére. Á teljes reform készen áll és igen nagy jelen­tősége volna a jövő generáció szem­pontjából, mert nemcsak általános mű­veltséget, hanem ipari kiképzést is adna az ifjúságnak. Az egyházak már a jövő évben a reform alapján akar­nak tanítani, azonban a román kor­mány nem akar hozzájárulni a reform­hoz, mert attól fél. hogy ezzel is a magyarságot erősítené. nagy magyar színészről: Egressyről, Tóth Józsefről és Szigetiről. A felolvasó-ülést zártülés követte. / — iffi’dapesfci Üg'&töversenyek. Pénteken a nap főszámát képező Kis­­toremiei-lfijban ha Dümon csak leg­jobb formájához megközelítően fut, nyernie kell a Seager lovai ellen. A kettesifegatn verseny valószínűleg el­marad, mert nehezen jön össze a iiégy fogat. Ha mégis összejönnek, úgy ér­dekes küzdelem lehet az Orosz- és Domhrddr/-/ogatok közt. Ti pisink a következők: J. Gróf Penny ei-hajt.—Divat— Vencsellöi ménes II. XInion—Cassolni-hajl.—RabcHa III. Dáman—Beager-hajt.—Peckis IV. Kovák- fuij t.—hia na-—Cudar V. Cassolini-hajt.—León—Pocák-hajt. VI. Orosz-hajt.—D°mbrády-hajt, VII. Panni—CassolPH-hajt.—Emilen 1. VIII. Panni—J(assir-hajt^—Benkö-ist. •— Szétugi-asztott káx-tyakoniuáiiia. Hossrifbb megfigyelés után tegnap az Akácfa utca 7. számú ház IV. emelet 1. számú Ligeti Ferenc pincér lakásában a detektívek bakkozó kártyakompániát fog­tak el. A bankban azonban esak három­ezer korona volt. Igen vegyes társaság játszott, házmesterek, pincérek, orvosok, hivatalnokok stb. Többeket igazolásra ciöálíitottak és ezek közül Erdélyi Lajos harminckét éves, nős, állítólagos gyógy­szerészt .^őrizetbe helyezték, mert ellene zsarolás űniatt,eljárás van folyamatban. — Ojrvosi hír. Dr. Periasz Miklós bőr­gyógyász- ofvesi rendelőjét VII., Kertész­utca 37,.6'záff! alá helyezte át.-- A valódi Janii: a- sodrópapir t viznyonjással, Jtárje minden dobánytőzsdé­­ben. mBXMUT&M bAvFaova éjjenem*xpipal SZEMEL GMMJSGE-b*TM Tel8fün77-2Q VI, Au’nCeóeta.'ca S. sz. penAaChvtSP-, —- Meg-Áadályozott /betörés, — elfogyott .'betörök. Tcgn-jp a kora esti órákban*u Fehérvári-nf'‘39. számú ház lakói éfzrevették. hojF a második eme­let egv|k utcai lakosúba betörők akar­nak bahato’ni. A ház féíiigvelője tele­fonon ’> értesjíétte a főkapitányságot, ahonnan -lüttfru Dénes detektív ment ki a helyszínére. A detektív a betörésre kiszemelt lakást már nyitva találta és az egyik utcai szobában a betörőket munkájuk közben tel,len élte. Orbán István 24 éves rovottmultu fémöntő két fiatalkora bűntársával akarta elkö­vetni a betörést, a lakásban már mint­egy félmillió korona értékű ruhaneműt és ékszert össze is csomagoltak, de a lopott holmik elszállításában a detek­tív őket megakadd'vozta. Orbánt és letartóztatták; bűntársait pedig átadták két társát bevitték a főkapitányságra, a fiatalkorúak bíróságának. >— Amerikai rokonok ingyenes fel­kutatása. Az Amerikai Vöröskereszt Egyséület Magya^- Osztálya teljesen Uijta- 1-apü! áll rupiffclkezéséra mindazoknak, ojfík amerjjjifi rokonaik vagy ismerőseik címét Ijsf&sik. A keresett egyén pontos névét/" születési helyét és évét és a neki szóló levelet erre a címre kell küldeni: American Ited Cross, Hungárián Seetiofl, 15 West 37th Street, Newyork City. — Eojjítiayer tanár és az Orvos Szö­vetség. Felkérte^' az' alábbi sorok közlé­sére: <Az Orvosi'Sző vétség igazoló bizott. sága ka krajáiunizmus alatti magatartá­som mF«*t*raz Orvos Szövetség tagjai so­rából kizárt, és ezen határozatot a napi­lapokban is közzétette, -i szövetség sérel­mes és téves határozata ellen törvényes jogorvoslatot adok be. Az u. n. proletár­diktatúra második napján a tanácsköz­társaság közegei hivatalomból elmozdítot­tak és a kommunizmus égésé tartama alatt semmiféle közmegbízást nem, kértem és nem vállaltam. Az Orvos Szövetség kizáró határozatát a szerkesztésemben 1920 ja­nuár havában, tehát a kommunizmus bu­kása után egy félévre megjelent Bgóeaeég cárai} tudományos folyóiratban tett és két­ségtelenül iélremegyerizott szerkesztői megjegyzésemre alapítja, melynek, igazp­­lázára csak annyit, hogy ezt a szerkesztőt megjegyzést az akkori cenzúra sora kifo­gásolta és ezen lappéldány ismeretében engem, mint egyetemi m. tanárt a kir. magy. Tudomány Egyetem orvosi kara és mint őrnagy-orvost a katonai igazoló­bizottság is igazolt. 3Jr. Lobmayer Géza, egyetemi magántanár, a PolikKnika se­bész főorvosa. — Kmcskó Miklós kibékült a. fe­leséficvel. Ily című közlemény Uukra Keum-pht Hanna ügyvédje annak a meg­állapítását kéri. hogy ügyfele a Kmoskó Mikii elleü tett följelentését nem vonta visszáséi nem tekinti magát Kmoskó véuyes feleségének. — Olvassa a Ezinkázi Világot! * Vj darab a Magyar Színházba*. Armont, a kitűnő francia jró „£e Dán­­sewr de Madame1, A nagyságos asszony táncosa oimü Vígjátéki lesz a Magyar Színház legközelebbi bemutatója, mely Karinthy Frigyes fordításában és Tarnay Ernő rendiífcésében a még mindig zsúfolt liúzakat-Vonzó Búzavirág cimii ^-arabbal felváltva fog a műsoron szerepelni. A rendkívül kedves cselekményt! darab a most oly divatos iánehóbortot pe.rsiilálja és kitűnő szerepeiben a Magyar Színház legjobb erőit, elükön Faitlay Erzsivel, a Nemzeti Színház művésznőjével, mint vendéggel foglalkoztatja. A darabhoz gyö­nyörű uj díszletek és ruhák készülnek. * Városi Színház. Az Ezüst sirály, amely e héten érte meg századik előadá­sát, változatlan vonzóerővel uralja a Vá­rosi Bzinház műsorát. A világhírű ope­rett e héten még pénteken, szombaton és vasárnap este kerül spinre Kossáry Emma és Király Ernő fölléptével. Vasárnap déh után az Álarcosbált adják a Városi B?in­­házban Márkus lóez.-ö vezénylete mellett; föllép: Vágó Borisba, (leró Erzsi, Mcd­­vccsky Bella, Ocskau, Bihory, Hányái és Lakatos. * A lányok darabja „A buta em­ber!’ éj, a Belvárosi Színház a láuyközön­­ség kedvéért vasárnap délután mérsékelt htóyárakkal is /adja Szenes Béla vigjá­­iékát. / * Férj Kei ment a feleségem. Ez a j> eimo az^Eskütéri Színház legközelebbi vujdcpBagának, amely a jövő hét szombat­­jTTK kerül bemutatóra. Magyar Erzsi, Mé­száros Polott, Gallai és dr. Erdélyi Géza játsszák ,a rendkívül mulatságos kis ope­rett főszerepeit melynek szövegét Bródy István, zenéjét Bródy Miklós és Márkus Alfréd Írták. * lutim-Xaberé. BZeless Elza és dr. Erdélyi Géza mindejr este föllép a nagy­szerű müeorb^a:' Jegyek előre váltha­tók a/p'énztári^áí Teréz-körut 46. * Mozgókép Otthon. Auguszta fő­­hercafeasszahy kíséretével megtekintette a nagyskerü Whitechapel tegnapi előadá­sát és nem győzte eléggé dicsérni. Az iz­galmas mtt már csak szombatig vau progi-ammon. (5, 7, 9.) — A Színház cs Mozi szenzációi m mm k m-j* ozgo ................................ ...___— VII., AkaoíR-u. 4. Csütörtöktől—szombatig: Ksronin Anna Tolsztoj világhírű regénye 5 felvonásban. Alp sí sierolom. Dráma t lel vonásban. utaalü ^SJT Kezdető 7 ór&Kor, 3gj IS OTT én STEINSARDT uj műsorukban* inmaiiauBiiiJiMiiiii iw niwni razMgrvK NEMZETI ROTÁL ORFEUM Züllöttek klubja és a ezonzápips uj áprilisi műsor. A'á olöadas kezdete 7 orakor. PÁRISIÉN GRILL ________a .Rc-va-szinhá/i ópiilotéi>en Kovák János és Toht Rózái j Lőtte fit Vheó Esmanoff Alaslía és Rákos Hiid Hadres Sz Chov. Ed. de Vypog~] | Kuvaii liyuia e» Kadó faántior | TiszfrissUíK és MsíonaiisjjBK StuásürSássSüzpeuüarí. y„ Ogáli Fergns-afBa 16/18. J5.JájtalLa.nbc: Fehér vászon noioipőt bőr talp és bors&rokkat Ü. 390.— O.voimek vá^zoncipőt varrott bőrtalp es börsarokUal K 300—330.—Női t.oHérnemüae os ágyneműre alkalmas príma vászon ií öö,-«­­Chifípn priiua angol fonal (Madopolnp) K 90.-r* Miutázott divat grrnadin és baltiszt iv 8C.— Ing aofir K OO.w tívejci ónál íáO cm széles K WJ30 — Feher női flór hálok&rifiüj'S. K 130.— Évi tagdíj 10 korona. Ámítás 9-1, ti.u. 3-6 óráig.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék