8 Órai Ujság, 1926. június (12. évfolyam, 121-143. szám)

1926-06-05 / 125. szám

ÓMiujsÁG 1926 JÜNIUS 6 Több angol képviselő még az idén ellátogat Magyarországra A londoni kereskedelmi értekezlettel kapcsolatban a magyar delegáció kitűnő mun­kát végzett a magyar viszonyok ismertetésével — Két angol képviselő a kor­mány díszlakomáján Tisza István emlékére és a magyar nemzetre ürítette poharát Magyarország egyik sarkpontja a középeurópai kérdésnek — Az angol tőke nagyobb elhelyezést keres Magyarországon — Angliában senki sem beszélt a frankiigyről Kaas Albert báró a magyar kiküldöttek sikeres londoni útjáról (Sajtit tudósítónktól.) A Nemzetközi Ke­reskedelmi Parlamentáris Értekezlet a na­pokban befejezte Londonban tanácskozásait és a Kállcty Tibor volt pénzügyminiszter ve­zetése alatt állott magyar delegáció vissza­érkezett Budapestre. Tegnap közöltük Kállay Tibor nyilatkozatát, amelyben röviden vá­zolta a konferencián szerepelt fontosabb közgazdasági problémákat és a magyar ki­küldöttek hozzászólásait az egyes kérdések­hez. Ma beszélgetést folytattunk a londoni konferencián részlvett magyar delegáció egy másik tagjával, Kaas Albert báró nemzet­­gyűlési képviselővel, aki a hivatalos érte­kezlet nagyjelentőségű tanácskozásait kö­vető és azokkal kapcsolatos eseményekről a magyar közönség nagy érdeklődésére szá­­mottartó kijelentéseket tett munkatársunk előtt. — A különböző nemzetközi értekezletek jelentősége, mondotta többek között Kaas Albert báró a 8 Órai Újság tudósítójának, nemcsak abban nyilvánul meg, ami az ülés­teremben és a napirendre tűzött tárgyak el­intézése során történik, hanem az egyes nem­zetek képviselőinek kölcsönös érintkezésében és a baráti kapcsolatok elmélyítésében is. Magyarországot, sajnos, még ma sem isme­rik eléggé a külföldön, és még gyakran küzdeni kell azok ellen a célzatos beállítások ellen, amelyeket Ma­gyarországgal szemben rosszindulatn részről szerencsére ma már kevés siker­rel elhelyeznek. — A hivatalos diplomácia, bármilyen jól igyekezzék is szerepét betölteni, nem merít­heti ki ezt a munkát cs ezért minden magyar emberre, akár hivatalos minőségben, akár magánegyénként időzik is a külföldön, az az erkölcsi feladat hárul nemzetével szem­ben, hogy Magyarország helyzetével, törek­véseivel és eszményeivel megismertesse a a-üiwji közvéleményt. — Ebből a szempontból mostani londoni Utunk a legszebb eredménnyel járt, miért nemcsak a konferencián fejtettünk ki ered­ményes munkát, a tanácskozásokon való részvétel során, javaslatok előterjesztése és a határozatokhoz való hozzájárulás révén, hanem igyekeztünk számos politikai és köz­­gazdasági előkelőséggel való érintkez ' ünk során az érdeklődést országunk iránt felkel­teni és fokozni. Meggyőződtünk róla, hogy az angol közvélemény már kezdi megismerni és objektíven elbírálni a középeurópai hely­zetet, hiszen Középeurópa nyugalmának és konszolidáltságának már a brit birodalom po­litikai és főleg gazdasági szempontjaiból is jelentősége van. — Angliában ma már tudják, hogy Ma­gyarország jóléte és virágzása a közép­európai kérdés egyik legfontosabb, alapvető tényezője. — A magyar delegációt mindenütt rend­kívül szívélyesen fogadták és Devenportli vicomte a magyar küldöttség tiszteletére kü­lön félhivatalos jellegű ebédet adott, amelyen résztvett a magyar követ is. — Jellemző volt egész angliai tartózkodá­sunk idejére az a tény, hogy a frankügyet egyetlenegy angol sem em­lítette előttünk. aminek nyilván az a magyarázata, hogy az angol jogi felfogás ildomtalannak tartja, hogy bírói ítélettel elintézett ügyet politikai vagy más célból egyáltalán pertraktáljon. Tudtommal egyik társamnak nem angol, de nem is velünk ellenséges , érzületet tápláló nemzet egyik delegátusa az ítélet megjelenése után szóbahozta' a frankügyet, de hozzátette, hogy ilyen szigorú ítéletre nem volt elké­szülve. — Rendkívül értékes tanulságokat merí­tettünk abból, hogy miként küzdötte le az angol kormány és társadalom az általános sztrájk okozta nehézségeket. A londoni dok­kokban, amelyeknek forgalma 1,200.000 vágón, a polgári társadalom öntudatos mun­kája biztosította a legszükségesebb teendők zavartalan menetét. Lordok, bankigazgatók és általában a polgári társadalom széles ré­tegei katonai rend szerint szervezve vállalták a különböző fizikai munkákat, az erősebbek, mint kikötőmunkások, a gyengébb fizi­kumnak mint pótrendőrök és a föld­alatti villamos kalauzai és minden gépjármű igénybe volt véve, hogy az embereket ingyen munkahelyükre szállít­sák. Az árak — kivéve az első két napon a yaj árát — egyáltalán nem emelkedtek, ami S legjobban bizonyítja, hogy semmi ideges­ség nem lett úrrá Anglián, még a nagy sztrájk és az ennek következtében természet­szerűen csökkent élelmiszer-felhozatal sem szolgálhatott alkuimul az árak minimális felhajtására sem. Az egyik lakomán a keres­kedelmi élet egyik kitűnősége, aki a hivata­los felköszöntőt mondta, kitért a sztrájkra is és elmondta, hogy Anglia nehéz megpró­báltatás elé volt állítva, mert az általános sztrájkkal megtámadták Anglia kereskedel­mét és ezzel létérdekében veszélyeztették. De az egész kampány egy „praktikus célo­kat szolgálni akaró tréfává“ vált — practical foké — amely tréfát azonban belátható időn belül nem fognak megismételni. — Az angol kormány a konferencia tisz­teletére a parlament épületében, a király személyének fentartott helyiségekben, a Bogai Galleryban ebédet adott, amelyen a walesi herceg is megjelent. Az ebéd alatt két angol képviselő között ültem. Amikor a kül­földi vendégekre és nemzetekre elhangzott a felköszöntő, az egyik szomszédom poharát emelve, halk hangon hozzámfordult azzal, hogy Európa egyik leglovagiasabb nemzete tiszteletére, másik szomszédom pedig azzal, hogy az Önök nagy és kiváló államfér fiának, Tisza Istvánnak emlékére emeli poharát. Aki az angol embert ismeri, az tudja, hogy ez a két kijelentés nem volt frázis asztaltár­­saim részéről és ha félhangon mondták is, jellemző a kijelentésük, mert az angol köz­hangulatot tükröztetik vissza — Több képviselővel beszéltem, akik ki­jelentették, hogy a középeurópai helyzet tanulmányozása végett ellátogatnak Magyarországra és még az idén a Balaton mellé jönnek nyaralni. — Az angol kereskedelem szempontjából is igen fontosnak tartják, hogy közelebbről megismerkedjenek azokkal az országokkal, amelyekkel szorosabb kereskedelmi kapcso­latot lehet létesíteni. Az egyik nagy keres­kedelmi cég és bank vezetője nagyon ta­lálóan mondta: „Kekünk sok tőkénk van, amelyek elhelyeződést keresnek, Önöknek pedig tökére van szükségük, mert Önöknek tok elhelyezési lehetőségük van." Június 16-ra hívják össze a Házat A demokratapárt vezetése körül áll a harc — Sze­mélyi ambíciók az intézőbizottság megválasztásánál (Saját tudósítónktól.) A nemzetgyűlésen ma harmadszori olvasásban elfogadták az uppropriáeiós javaslatot és letárgyalták a főváros kölcsönéről szóló egyezményt. A nemzetgyűlés bizonytalan időre elnapolta üléseit, azonban az elnapolás csak addig tart, amíg a genfi tanácskozásokon a Magyar­­országot érintő kérdések elintézést nyernek. Június közepén érkezik vissza Bethlen István gróf miniszterelnök és Búd János pénzügyminiszter, s valószínűleg juniug 16-ára összehívják a nemzetgyű­lést, hogy a napirendre tűzött nyugdíj­­valorizációs javaslatot letárgyalják. A kormány nagy súlyt helyez arra, hogy a magántisztviselők nyugdíj valorizációjáról szóló törvényjavaslat még a nyári szünet előtt törvényerőre emelkedjék, mert elsősor­ban szociális szempontok érvényesítése fű­ződik ahhoz, hogy a nyugdíjak kérdésében rendezett viszonyok legyenek. Amennyiben a nyugdíjvalorizációs javas­lat letárgyalása befejeződik, utána esetleg a Károlyi-vágyon felhasználásáról szóló ösztöndíjalapítványi javaslatot is letár­gyalnák. A parlamenti szünetet a baloldali pártok arra fogják felhasználni, hogy a Vázsonyi halálával beállott zavart valamiképpen elsi­mítsák. Ezidő szerint teljes a káosz a demokraták között, mert az elárvult vezéri székre túlsók a pályázó. Vázsonyi legutóbbi munkatársai mellő­­zöttnek érzik magukat azáltal, hogy a de­mokraták között mindinkább felmerül az az óhaj, hogy a demokratapárton kívül álló politikus megnyerésére kell törekedni, ha nem akarják, hogy teljesen széthulljon a párt. Az alvezérek pedig anélkül, hogy a vá­lasztók akaratára súlyt helyeznének, arra törekednek, hogy a beállott új helyzetben minél erősebb pozíciót vívjanak ki maguk­nak. Meglátszik a mostani helyzetben, hogy Vázsonyi nemcsak összetartó erő volt életében, hanem egyben cl is idegenítette magától mindazokat, akik nem vetettek magukat alá fentartás nélkül akaratá­nak. Ez a körülmény a jövő vezetés szempont­jából érezteti most hatását. Az újabb meg­oldás szerint hattagú intézőbizottságot akar­nak választani, azonban olyan sokan akar­nak részt venni az intézőbizottságban, hogy annak megválasztásánál előreláthatóan újabb komplikációk állanak elő. Lehctsége, hogy más megoldásra jutva csatlakozást keresnek ama politikusokkal, akik annakidején kü­lönböző, leginkább személyi okokból, Vá­­zsonyitól külön úton haladtak. Halálos motorkerékpár­­szerencsétlenség történt Budapest botárában Király Miklós joghallgató Thorma rendőrfogalmazó oldalkocsis gépén beleakadt egy parasztszekérbe Király szörnyethalt, a rendőrfogalmazó kisebb sérü­léseket szenvedett * (Saját tudósítónktól.) Borzalmas motor­kerékpárszerencsétlenség játszódott le teg­nap a késő délutáni órákban a gödöllői or­szágúton, amely egy ifjú életet követelt ál­dozatul. Király Miklós egyetemi hallgató, Király Andornak, a Kistarcsai Gépgyár igaz­gatójának huszonkétesztendős fia tegnap délután Kistarcsán, a szülői házban tartóz­kodott. Látogatóban volt nála unokabátyja, dr. Thorma Tibor rendőrfogalmazó, aki a budapesti IX. kerületi kapitányságon telje­sít szolgálatot. Délután öt óra felé elhatároz­ták, hogy Thorma dr. motorkerékpárján be­jönnek a városba, ahol Király Miklósnak, aki jogi tanulmányait a budapesti egyetemen folytatta, az egyik jogi szemináriumban volt valami elintézni valója. Király, aki maga is több esztendeje motoros vezető, ült a nye­regbe, míg a gép tulajdonosa, Thorma dr., a mellékkocsiban foglalt helyet. Már meglehetősen közel járt a motorke rékpár a főváros határához, amikor Mátyás­föld felső végénél három Pest felé igyekvő kocsi tűnt fel az országúton. Király Miklós ekkor szabályszerűen csökkentette a menet­­sebességet és az amúgy is hepe-hupás úton lassan haladva, állandóan tülkölve, egymás után leelőzte a lépésben haladó kocsikat. Az előzés után ismét az országút baloldalára kanyarodott és mintegy harminckilométeres tempóban folytatta az utat, amikor egy vele szembejövő egylovas parasztszekeret pillan­tott meg. A szekér is, a motorkerékpár is a szabályos oldalon haladt, de amikor egymás­nak közvetlen közelébe érkeztek, a motorkerékpár jobboldalt felszerelt mellékülésjgiick sárhányója valamikép­pen beleakadt a szekér egyik kiálló rúd­­jábn. Ez a felületes érintkezés elegendő volt ahhoz, hogy n motorbicikli egyensúlyát megbil­lentse, a gép hirtelen jobbra fordult s a szerencsétlen Király Miklós a kor­­mányrúdon keresztül több métert zu­hant előre a levegőben s teljes erővel egy útszéli kőrakáshoz ütődött. A mellékkocsi utasának, dr. Thorma rendőr­fogalmazónak kisebb horzsoláson kívül sem­mi baja nem történt. A végzetes karambol után természetesen úgy unokativére, mint a katasztrófa szem­tanúi a mozdulatlanul fekvő Király Miklós­hoz rohantak. A szerencsétlen fiatalember összezúzott koponyával hevert a kőrakáson s a füle mögölti roncsolt sebből ujjnyi vastag sugárban patakzott a vér, úgyhogy mire odaérkeztek hozzá, már halott volt. A tragikus esetről a motorkerékpár tulaj­donosa, Thorma Tibor dr. rendőr fogalmazó, akinek arcán mély nyomokat hagytak az átélt borzalmas események, a következőt mondót la a 8 Órai Újság munkatársának : — Rövid idővel azután, hogy a három ko­csit megelőztük, pillantottuk meg a szembe­jövő szekeret. Ezután már minden pillana­tok alatt játszódott le. Én a jobboldali side­­carban ültem s láttam, hogy mindjobban kö­zeledünk a szekérhez. Már azt hittem, hogy elkerültük egymást, amikor hirtelen erős ránditást éreztem, a sárhányó beleakadt a szekér lőcsébe, a gép villámgyorsan jobbra farolt és Miklós előre zuhant. Első ösztön­­szerű mozdulatom az volt. hogy a mellek­­kocsiból átnyúlva elvettem a gázt és leállítot­tam a motort. Mire ezután a négy méter­nyire kiröpített Miklóshoz értem, láttam, hogy nincs segítség, azonnal szörnyethalt. A mátyásföldi rendőrkapitányságról Ger­gely rendőrtanácsos vezetésével szállt ki a rendőri bizottság s a rendőrorvos koponya­alapi törést és koponyacsonttörés következ­tében pillanatok alatt beállta halált állapí­tott meg. Az ügyészség engedélyével a má­tyásföldi repülőtér egyik kis teherautóján szállították a szerencsétlenül járt Király Miklóst Ivistarcsára. Még útközben találkoztak Király Andor mérnökkel, aki az első telefonhír után azonnal motorkerékpárján száguldott a katasztrófa színhelyére. Halóit öccsével való találkozása a végsőkig megrendí­tette a mérnököt, aki az elszállítás ügyében tette meg a szük­séges intézkedéseket. A tragikus véget ért ifjú édesapja, Király Andor vezérigazgató éppen tegnap utazott el Jugoszláviába és Betgrádban kapta a hirt fia szerencsétlenségéről. Király vezérigazgató ma délután érkezik csak vissza, hogy fia halottas ágyához siessen. Király Miklós motorszerencsétlenségét az eddigi adatok alapján valószínűleg az okozta* hogy Királyt, aki a legkitűnőbb motorveze­tőink közé tartozott, zavarba ejtette a rendes szokástól eltérően jobboldalt felszerelt mel­lékkocsi s így történhetett, hogy az epvéb­­ként biztoskezű és kvalitásos vezető szem­mértéke tévedése áldozata lett. A szerencsét­lenül járt Király Miklóst vasárnap temetik Pécelen. — Fogházra ítélték egy ügyvéd sértegetfi­­jét. Strém László hírlapíró a Népszavában három évvel ezelőtt cikket írt, amelyben Sabados Géza dr. keresztényszocialista ve­zérfiúról mint kikeresztelkedett zsidóról em­lékezett meg. Rágalmazási és becsületsértés miatt tette meg az ügyvéd a feljelentést a cikkíró ellen. A törvényszék Schadl-tanácsa a tárgyalás lefolytatása után a vádlottat bű­nösnek mondotta ki sajtó útján elkövetett becsületsértés vétségében s egész 2 heti fog­házra és 3 millió korona pénzbüntetésre ítélte. SOS!„AZ EMBER4* Enberifdelii Kiállítás a városligeti Iparcsarnokban Belépődíj: 12.900 korona héttőn és csütörtökön: 20.030 korona Bérletjegy % a kiállítás és az esti hangversenyek látogatására, a ki­állítás tartamára: 85.000 korona Minden este 8 órakor vetitettképes érdekes népszerű előadás a nemi bajokról A kiállításon mindenki tanul és szórakozik VASÁRNAP 3. OLDAfi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék