8 Órai Ujság, 1931. május (17. évfolyam, 98-121. szám)

1931-05-17 / 110. szám

IHláíz: i urak! PatHéuyírtást haíósá ila<J engedélyezett „RATiM'OL“-l;il iOO □ mé erenként 1-90 pengő Ra tinói, Murányi-utca 36. Teleion : J. 315-86. »t. — Hajdumegyc közgyűlése a Mórir* Zsigmond ügyről és az új Tisza-hidról. Debrecenből jelentik: Hajdú vármegye tör­vényhatósági bizottsága Hadháiy Zsigmond dr. íoi.-páii elnöklete alatt taitott rendes tavaszi közgyűlésén Maday Gyula ország­gyűlési ké]f\iselő önálló indítványára egy­hangú lelkesedéssel kimondották, hogy a tör­vényhatósági bizottság felirattal fordul a kormányhoz és kéri, hogy Tiszapolgdmál épifse meg az új közúti hidat. Hasonló állásfoglalás végett a vármegye megkeresi Debrecen város, Miskolc város, Borsod és Heves megye törvényhatósági bizottságait is. Ugyancsak Maday Gyula országgyűlési kép­viselő indítványára feliratban kéri a vár­megye a kormányt, hogy a névmagyarosítások ügyének intézését könnyítse meg és a mév­­magyarosítások intézését törvényhozási úton vegye ki a belügyminiszter hatásköréből és bizza a törvényhatóságok első • tisztviselőire. Foglalkozott a közgyűlés Zemplén vármegye átiratával, amelyet Móricz Zsigmond ügyében intézett hoz-á. A közgyűlés kimondotta, hogy bár mély megbotránkozással veszi tudomásul a Móricz Zsigmond cikkében foglalt állításokat, mégis, miután az író időközben bocsánatot kért a nemzettől. Zemplén vármegye átirata fölött napirendre tér. . A Ráció és a távoiöaiátés ; után megjött a harmadik csoda. Az új modern • őzmosógyár már üzemben, csodás új és tökéletes gallértisztítás. ICMfcsár es Huppert — A tabáni temető kiürítése és a hegyvidéki utak kiépítése. Különböző egyesületek kikül­dötteinek és a hegyvidék lakúinak részvételével városfejlesztési értekezletet tartottak «; Német­völgyi Polgári Kör dísztermében Dörgödy Antal postjtanácsos elnökletével. Gilbert Károly, a kör elnöke bejelentette az egyesületközi város­fejlesztési hizottság megalakulását. K. Somody István, a Hegyvidéki Keresztény Párt társelnöke a tabáni temető körüli botrányokkal foglalkozott. A temető kiürítésével és parkozásával a legsürgő­sebben véget kell vetni annak a kegyeletsértés­nek. amely ma a kidőlt sí:kövek közt folyik kártyapartik és találkák rendezésével. Sziget hy János felsőházi tag, Antalffy Károly uy. minisz­teri tanácsos, Cselényi Pál dr. törvényhatósági bizottsági tag és mások a németvölgyi gimnázium felépítését és a hegyvidéki utak kiépítését sür­get iák. — Hétfőn befejezik a klinikai szálií'ási visszaélések bűnügyében a tárgyalást. A klinikai szállítási visszaélések bűnügyében egész héten folytak a perbeszédek. Teg­nap Dési Géza, Földes Béla védője, és Földi Dezső, Sztaricskaj István védője (ártották meg védőbeszédeiket. Ezután Virácfh Gyula dr. mondott védbeszédet. A királyi büntetőtörvén'szék Pataytanácsa hétfőn folytatja a tárgyalást, akkor még egv védő beszéd re kerül a sor, esetleg Ber­lin Alajos dr. ügyészségi alelnök reflek­tál a védőbeszédekre, de valószínű, hogy már hétfőn kihirdeti a törvényszék az ítéletet is. — Glasner Samu ünneplése az ügyvédi ka­marában. A budapesti ügyvédi kamara vá­lasztmányi gyűlésén dr. I’app József elnök kö szüntette fel születésnapja alkalmából dr. Glasner S-mu ügyvédet, a kamara választmányának leg­idősebb tagját, akinek tiszteletére május 28-án. csütörtökön este a lipótvárosi kaszinóban vacso­rát rendeznek. Béfyegdr jegyzéket komoly éríeklídóknek bérmeutve küld: Abonyl Jent. bslyegkereskedése, Itndnpest, IV., Vftct­­otm 4$. sx. — Pnstagalambok védelme. A Columbia Post.agniamb Sportegyesület most kezdte meg galambjaival röpgyakorlatait. Megtörténhetik, hogy a galambok közül egynéhány bevetőjük valamelyik házhoz, hogy kipihenje magát. Az egyesület, kéri a közönséget, hogy adjon az xít­­iíányától eltért galamboknak egy-két napig élel­met és vizet, azután bocsássa ismét útjának. — Pályaválasztási Utinuiató. Kempelen Béla és dr. KÖlozs Béla szerkesztésében több mint száz oldalas könyvecske jelent meg, hogy a pálya­­választás előtt álló ifjúság számára kalauzként szolgáljon. A könyv ára 1.80 pengő, kapható a főbizományosnál, Kossuth I,a jós-utcai Eggenber­­ger könyvkereskedésben és minden könyvkereske­désben. Bélrenyheség székrekedés kiindulópontja számtalan súlyos betegség­nek és különösen veszélyes a vértolulásban, az aranyér, érelmesze-edés és sérvben szen­vedőknél Ezen esetekben felbecsülhetetlen Hunyadi János nek rendszeres használata. A Hunyadi János keserüvíz biztosan és enyhén hat, szabályozza a bélmüködést, a vérkeringést és erősíti szervezetünket. Idejekorán hasz­nálva, sok súlyos betegségnek vehetjük elejét s hosszabbítjuk meg ezáltal életünket. Ismer­tetőt díjtalanul küld Saxlehner András, Budapest 4/62. ÓRüujsíG Az elsőheli nyereménypályázal nyertesei: A szerkesztőség és kiadóhivatal tagjaiból alakult bizottság ma ítélte oda első helipályázatunk díjait. Sok ezer beérkezett megfejtés közül kellett kivá" lógatni a nyerteseket. Az odaítélések eredménye a következő: A megfejtések Rejtvény-versenyünk első fordulójában meg­jelent rejtvények megfejtései. Május 3-án: keresztrejtvény szavai: pohár, kamélia, ka­rimás, csere, falikar, miasmás, pofon, síkos. Egyéb rejtvények: Vem, nem, soha. Tenger­alattjáró. Muskátli. Május 5.:. Indián. Egyén­idül. Ma nekem, holnap neked. Május 6.: Az kap többet, aki félévenként kapja fizetését. Tevékeny. Xerxes. Május 7.: Keresztrejtvény szavai: az isaszegi csata, Inota, elemei, törzs, szög, lobogtatja a szél, -aki keres, az talál, Zander, a világjáró angol, öregség, felelet, el­hasal, szilaj. Kérdések: Az északi tenger­part angolul beszélő halászai ezzel a szóval dobják vissza a fiatalon kifogott halakat. A gól az angol goal szóból ered, amely eredetileg célt, eöveket jelent. XII. Károly svéd király pesti látogatását őrzi a Váci-utca és Irányi­­utca sarkán egy emléktábla. Sport. Május 8.: Integritás. Kétszersült. Papagály. Május 9.: Sorvadás. Sokadalom. Mikulás. Május 10.: Keresztrejtvény szavai: Benedek Elek, véreb, siker, samaritátms, betegápolás, keleti, kate­gorikus,' ónipar, háború. Gyerekrejtvények: Május 7.: Földönfutó. Hinta-palinta. Május 10.: Holló, vagy fekete­­holló. Munka Után édes a pihenés. A fenti megfejtések alapján mindé megfejtéseit és cgyűltal azt is ellenőriz áll. Aki minden rejtvényt helyesen fejt vényt fejtett meg helytelenül: 23 pontot került vezető helyre, ne veszítse el ked héten változik a megfejtők helyzete, te ki, ha .szorgalmasan fejti a rejtvényeket, megfejtéseit, nyilvántart a 8 Órai Ujs vesz a júniusi nagy jutalomosztásban. E heti rejtvényeink megfejtésének május 16'ika. A jutalmakat igazolt tulajdonosaik jövő hét keddjén és szerdáján délután 5—6 ig vehetik át kiadóhivatalunkban. A nyertesek A heti jutalmakat a következők nyer ték: 3 pár női i selyemharisnya Feny­ves i T e r i (24 pont) Murányi-utca 26. l pár férfi mosóbőrkesztyü Pajzs Andor (24 pont) Gellért'tér 3. Egy retikül Szilárd Róbertné (23 pont) Kispest, Csillag-utca 4. 3 férfi nyakkendő, Kopaesck Aurél (22 pont) Budafok, KossuHr utca 58. , Egy pyjama. FáberAnna (21 pont) Győr, Aradi'utea 13. Egy fürdőruha Valkóczy Sári (20 pont) Eötvösmtea 27. Egy strandkabát, Fiezek Anna (19 pont) Főherceg Sándor-utca 30. Egy nagy Brázaycsomag S z ö 11 ő s y I in r c (18 pont) Tompa-utca 12. A gyermekrejtvények megfejtői közölt a következők nyertek: S t e r n Ferike, Kareag, Arany Já­­iiosmtea; nyerte Benedek Elek: Hazánk története című müvét. K e le m e n Ka­tóka Akáefa-utra 4; egy arany töltő" tollat. Költő János, Homok-utca 2; egy bélyeggyűjtő albumot nyert . nkinek módjában áll saját beküldött nic, hogy a versenyben milyen helyen ett meg, 24 pontot nyert, aki egy rejt" és így tovább. Aki az első héten nem vét a további pályázástól, meri minden hát mindig van alkalom arra, hogy ki­­elöre jusson. Mindenkit, aki beküldte ág szerkesztősége — és mindenki rész! beküldési határideje jövő hét szerdája; (Rökk Szitárd'utca 4, vagy József körút 5, III. em.) A vidékieknek postán küld­jük el a jutalmakat. — Tokaj-Hegyalja köszönő távirata a kormányzóhoz. Tokajból jelentik: Lázár M«'k]ós, a tokaji kerület képviselője Tokaj­ban és Mádon beszámolóbeszédet tar|ott. amely után üdvözlő táviratot küldtek Horthy Miklós kormán'zónák, megkö­szönve a nemzetközi vásáron tett nyilat­kozatát, amelyben a [ok aj hegyaljai ter­melő szövetkezelek megszervezését és ki­építését kívánta. ÜESIfll sv®d cukorkapasztilla iffi JmlaV kid’* és a szájat fertőtleníti. Kap­ff ható gyógyszertárak, drogériák és cukorkaüzlctekb jti. Megtekint­hető a Nemzetközi vásáron, Főlerakat: PGLJFR J. Budapest, V., Garatn-u. 25. — I.í.eoo dollárjába került ar amerikai kincstárnak egy fnrraa babona. Londonból je­lentik: Az Egyesült-Államokban újabban az a megmagyarázhatatlan babona terjedt el, Hogy a kétdolláros bankjegy bajt hoz, ha csak egv sar­kát le nem tépik. Ennek következtében a kincstári hivatal kénytelen a megcsonkított bankjegyeket állandóan újakkal kicserélni. Woods kÍDC3tári ál­lamtitkár kijelentette, hogy márciusban másfél­­millió darab új kétdolláros bankjegyet kellett ki­bocsátani, dolláronkint 1—1 cent költséggel/úgy hogy a babona az államkincstárnak 15.000 dol­lárba került. — Felmentettek egy ügyvédet a csalás vádja aló). Beszámolt a S Órai Újság arról a bűnvádi perről, mely a Dalnok-utcai Kos­­sutíi-pártkör körül támadt. A törvényszék ,Gönczi Hugó pinkabérlőt csalás bűntette miatt héthónapi börtönre, Erdély Lajos ügy­védet, a pártkör elnökét pedig bűnrészesség címén egyhónapi fogházra ítelte az óva­dékos alkalmazottakkal támadt differenciák miatt. A Tábla Súnó-tanácsa a bizonyítás ki­egészítése után most mindkét vádlottat fel­mentette a csalás vádja alól azzal az indo­kolással, hogy a vádlottak nem tévesztettek meg senkit és a károsításokban részük nem volt. Az ítélet jogerős. — Nemzetközi kutyakiállitás. Holnap nyílik meg a Tattersall fedett csarnokában a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete nemzetközi cbampion kutyakiállítása, melyen több mint százhatvan hazai és külföldi kutya szerepel. A mükotorékverseny délután 3 érakor, a rendőr­­kutyaverseny délután 4 órakor kezdődik. — Bundáját és szőnyegeit Katzer E. udvari srfles (Budapest, VI., Ó-utc.a 34.) moly ás min­den egyéb kár ellen biztosítással megóvja. Let ét jegy éré bank pénzkölcsönt nyújt._____ Vas-, rézágyat, összecsukóságyat, letétet I olcsóbban Probászka-gyárból 46."; Sk;ZÜUdi-«n9UM* 1 — Washington dédunokája nyitja meg a párisi gyarmatkiáilitás amerikai osztá­lyát. Parisból jelentik: Tegnap érkezeit Parisba Washington dédunokahuga, Miss Anna Washington, aki a párisi gyarmatügyi kiállítás amerikai osztályát nyitja meg. — Ferencvárosi tanítónők csatlakozása az egységes párthoz. Ferencvárosi lan ám ők és tanítónők mintegy száz főnyi csoportja a Ferenc­városi Kaszinóban gyűlést tartott, amelyen Pav­­lik Ferenc királyi tanácsos üdvözlő szavai után Takács Gyuláné, mint az Egységes Polgári Párt központjának kiküldöttje, hosszabb beszédben szervezkedésre és a pártban való tömörülésre hívta fel az oktatói kárt. Vitéz Sóghelyi Lajos dr., a ferencvárosi tanügyi csoport, legközelebbi munkaprogramját ismertette, majd XJsetty Béla dr. országgyűlési képviselő mondott tetszéssel fo­gadott beszédet. — I-Ovai loptak a cigányok. Péntekre virradóra Tápiósüly községbenBac-sies András, Bácsics László, Bácsié* Rózába és Dardos János kóbor cigányok özvegy Bugyi Istvánnl és Gulyás István tápiósülyi lakosok házába behatoltak és onnan egy lovat és ingóságot zsákmányoltak. A betörés után mindannyian megszöktek. A tápiósápi csendőrörs azonnal nyomozást indított. — öngyilkosok, Kaiser Gusztáv 44 éves tisztviselő Mária Valéria-telepi lakásán luminái- 1*1; Tatér Károly asztalossegéd öröm völgyi­utcai lakásán heresóval megmérgezte magát, A két életuntat a mentők a Bókus-kórházba szállí­tották. — A Jászó Premontrei Iskolák Barátainak Szövetsége közgyűlése. A Gróf Tisza István Társaskörben tartotta közgyűlését a Jászó Pre­montrei Iskolák Barátainak Szövetsége. Ladik Gusztáv uy. belügyi államtitkár elnöki megnyi­tója után dr. Hlatky Endre mondotta el titkári beszámolóját. Uj elnöknek dr. Püzesséry Tibor OFB tanácselnököt választották meg. A gyűlésen jelen voltak Juhász Andor, a Kúria elnöke, Beöthy Lásziló, a felsőház alelnöke, 8transz Ist­ván és Dési Géza országgyűlési képviselők. Petro­­vich Elek, a Szépművészeti Múzeum igazgatója, Grósz Emii és Patakig Amold egyetemi tanárok, Timkó Zoltán koronangyészhelyettes, Stwhlmann Patrik főigazgató, Zümányi Mihály házfőnök és sokan mások. — Hétfőn estig meghosszabbították a virág­kiállítást. A „VIBUMA“ elnöksége közli, hogy az általános nagy érdeklődésre való tekintettel, a virágkiállítást nem, mint eredetileg tervezte, vasárnap este, hanem hétfőn este, az Áru­minta vásárral egyidejűén zárja be. A közönség tehát hétfőn estig tekintheti meg a szép ki­állítást. — Zsebtolvaj az autóbuszon. Tóth Lajosné, egy malomigazgató felesége, bejelentette a rend­őrségen, hogy a. ]4-es antohsszon ismeretlen tet­tes ellopta kézitáskáját, amelyben 300 pengő volt. PIX 1931 MÁJUS lí — A1 Capone újabb zsaroló hadjárata Londonból jelentik: Al Capone a chicagói banditakirály a napokban formászerű aján­latot tett a chicagói ruhatisztító és festőipar­nak, hogy határozott haszonrészesedés ellené­ben megvédi, az egész szakmát a rabló- es zsarolóbandák ellen. Először az összes üzemek tiszta nyereségének 75, majd 50%-át köve­telte, de a tisztító és festőipari szövetség végrehajtó bizottsága mindkét ajánlatot el­utasította. „Vagy megvásároljátok a vé­delmet. vagy elveszem tőletek az üzletet", fe­­nyegetődzött a bandita, midőn tudomására' hoz­ták a legutolsó elutasító választ, A szövetkezet most védelemért fordult Cermak chicagói fő­polgármesterhez, ki nemrég megígérte, hogy megtisztítja a várost a gonosztevőktől. — A Levente trianoni száma. A „Levente­­májusi kettős száma Trianon gyászos évfor­dulója alkalmából gazdag tartalommal, dúsan illusztrálva jelent meg. A trianoni vonatko­zású 30 cikk közül kiemelkedik „A székely hadosztály története" és „Gróf Tisza Isfván". Köz© a lap Schiller Károlynak, a „Levente" szerkesztőjének Váfyi Nagy Géza szövegére írt „Talpra, leventék" című indulóját, kottáé jál és szövegét. Sok hír és a gazdag könyv­rovat egészíti ki a gazdag májusi számot. — A m. kir. osztálysorsjáték résztvevői fel­kéretnek, hogy az esedékes megújítási betétet, egész sorsjegyért 24 pengő, fél 12 pengő, negyed 6 pengő, nyolcad 3 pengő és az előírt 30 fillér költséget a 19-én kezdődő II. osztály húzása előtt fizessék meg, különben minden jo­guk elvesz. A nyerési esélyek folyton emelked­nek, nemcsak azért, mert a nyeremények min­dig nagyobbak lesznek, hanem a játékban részt­vevő sorsjegyek csökkenése miatt is. — Frontharcosok alakuló közgyűlése az V. kerületben. Az Országos Frontharcos Szövel­­sség V. kerületi szervezete ma délután 6 órakor tartja alakuló közgyűlését, az ügyvédi kamara dísztermében. V., Szemere-utca 10. szám alatt. A megalakulás után este 8 órakor az első családi összejövetelt rendezi a IV. kerületi Múzeum­­kőrút 5. szám alatti Frontiul cos Otthonban. — Kormányzói kitüntetés fél évszázados .szol-'ólaiért A kormányzó Wengrinovits Vil­most, a Glass I. belvárosi úri divatüzlet alkal­mazottját fél évszázados szolgálati jubileuma alkalmából az V. osztályú magyar érdemke­­reszttel tüntette ki. A. kitüntetést dr. Sipka Ferenc főpolgármester nyújtotta át az ünne­pelnek. Szombaton a Rádióban Csanády György egy­­felvonásosai a szerző rendezésében. — A Debrecen-s/.álló. A régi Pesten a Hat* vani-utca (ma Kossuth Lajos-utca) végében állt » Hatvani kapu, mely a Kerepesi országúira, illető­leg a Hatvani országutra nyílt. Ebbe az ország­úiba torkolt a Lőcse—Kassa—Hatvani és m Brassó—Debrecen—Hatvani országút is. Err* jött tehát a felvidéki és erdélyi postakocsi Pest felé. Az országút nagy forgalmat bonyolított le, mentén — akárcsak Budán — rengeteg eermérő beszálló-fogadó volt. Legelején a Fehér ló, fel­jebb a Fehér hattyú, a Mátyás király s legvégén a Debrecen-szálló. Leginkább a Debrecen felől érkező utasok szálltak meg benne. Közelében volt a Hatvani vám is, itt szálltak ki a postakocsin érkező úri vendégek, főképp debreceni cívis pol­gár urak. Még az 1880-as években is állott udva­rán „Csárdák' ‘-ja, a négy oszlopon nyugvó Állás. Ebből a török szóból lett a magyar csárda szó.. A „Csárdák" helyén ma udvari étterem van. Bégi neve „Nemes Debrecen Városához" volt cégé­remé. A debreceni cívis urak saját fogatukon is jöttek és szálltak meg a szállóban. A Kerepesi országút helyén ma a modern Rákóczi-űt vezet, de megtartotta a, postakocsi idejéből származó jellegét: ma is a város forgalmának egyik fő ütőere. Az országnthoz, a postakocsi útjához épült hozzá a vasút az 1873-ban épült Keleti pálya­udvarral együtt s ehhez igazodik a Debrecen­­szálló mai karaktere is. Minden modern benne, de a bőséges, ízes debreceni koszt a. régi s a ser­­ívás is a régi. A régi hely ma modern, kedélye#, sere azonban mindig új, mert mindig friss. — Óvatosság. Finom ruhákat szigorúan szá­razon szabad tisztítani. Egy öltöny, vagy női köpeny 6 pengő. Menczernél. Fest. Tisztít. Mos. Telefon. — Idegesség, fejfájás, álmatlanság, széidtü­fe, bágyadtság, levertség, féielemérzések ese­teinél a (érmészeles „Ferenc József" keserűvíz kitűnő háziszer, amely az emésztőszervekből eredő zavarok nagy részét megszünteti s visszaadja a testnek és szellemnek régi munka­­képességét. CYANOZ OLCSÓN FEST ÍZLÉSESEN l TAKARÍT TISZTÁN Vulkán Takarítási Vállalat NEUWELT PÁL ARADI-U. 22. ——■—ni VASÁRNAP 8* OLDAC

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék