8 Órai Ujság, 1931. június (17. évfolyam, 122-145. szám)

1931-06-26 / 142. szám

PÉNTEK OLDAL1 D1&iussig 1931 TÚNIUS 20 SZÍNHÁZ A „Bor" reprizével kezdi új szezonját a Nemzeti Színház A Nemzeti Színház idei nyári vakációja szo­kás szerint szeptember elsejéig tart s már az első előadás felújítással szolgál, mert Gárdonyi Géza legmaradandóbb értékű művét, ,A bor“-t állítja újra a színház műsorába. Gárdonyi da­rabja hosszabb ideje lekerült már a repertoár­ról, most új betanulással lesz kétségtelen értéke a színház programjának. . Feltétel: „Ért a Nemzeti Színházi" Éjjeli tűzoltógyak­rlat a színház épületén Éjjel háromnegyed kettő után tíz perccel a Nemzeti Színház tűzoltó őrszobájának jelzőkészü­lékén az egyik tűzoltó megadja a tűzjelet és pon­tosan ízét perc negyvenkilenc másodperc múlva már megáll a Nemzeti Színház épülete előtt az első szerelvény legénységgel, létrával, gésfecsk­endővel és reflektorral. Körülbelül félpercnyi időközü­kben egymásután érkeznek a különböző állomások. A központom kívül a IV.-től X. kerületig valamennyi őrség. Feltétel: tg a Nemzeti Színház. Négy oldalról, mint óriási csápok, nyúlnak ki és emelkednek a magasba, szinte másodpercek alatt a nagy Viktória-létrák s még jóformán fent sin­csenek a magasban, még neki sem támasztódtak a falnak, már rohannak fel rajta a szürke vízköpe­­nye­ges tűzoltók és viszik fel a hatalmas vezetéke­ket. Közben már fent a tetőn geszirszerű hatalmas víztömeget lövel a Nemzeti Színház két magas­nyomású saját vezetéke. Alig néhány pillanat s a tűzoltókocsikról irányí­tott reflektorok fénye, csupán a színpadi részen, nyolc nagy vízsugár játékát világítja meg. Ugyanilyen a kép a nézőtéri oldalon és a fő­bejáraton. Az egész tüzérség úgy dolgozik, mintha vala­mely tragikus véletlen következtében a Nemzeti Színház valóban kigyulladt volna. A külső „tá­madás" teljes apparátussal működik. Bevezetik a nézőtérre is a megfelelő csöveket pontos helyükön és rendeltetésükkel, de természetesen ezek csak jelzések, mert hisz a vízáradat elöntené a nézőteret. Erre különben sincs szükség, mert a színház belső tűzbiztonsági felszereléseit már a délelőtti zápor­próbán megvizsgálták, és kipróbálták. Körülbelül félóráig tart ez az érdekes látvá­nyosság, aztán egy síp­ és kürtjei, egy pillanat Matt összeomlanak a vízzuhatagok, már hozzák le a csöveket, csukódik össze a létrák hosszú sora, elhunynak a reflektorok és fél három után öt perc­cel csak néhány nagy víztócsa és az éjszakai kö­zönség bámészkodói emlékeztetnek arra, hogy né­hány perccel előbb a körút kávéházaiból s a szom­széd házakból riadtan szaladtak össze az emberek azzal a hírrel, hogy ég a Nemzeti Színház. Theasdale, az új tűzoltófőparancsnok, aki ezt a ritka és érdekes éjszakai gyakorlatot elrendelte és egész tisztikarával személyesen vezette, komoly és mindenki számára értékes megnyugtatást adott egy véletlen katasztrófa esetére. A tüzérség mun­kájának példátlan gyorsasága, precizitása, fel­szerelésének kifogástalansága, az egész apparátus tökéletes munkája az intézmény megbecsülhetetlen értékéről tanúskodott. A főváros részéről Csázmáni tanácsnok vett részt az éjszakai gyakorlaton, a rend fenntartásáról pedig Mihályi rendőrfőfel­ügyelő vezetésével nagy rendőri kirendeltség gon­doskodott. Kivonultak természetesen a mentők is, mert hiszen ilyen nagyszabású gyakorlatnál vélet­len balesetek is előfordulhatnak, örvendetes mó­don azonban semmi dolguk nem akadt a mentők­nek. A legközvetlenebbül érdekelt Nemzeti Szín­házat Bálint Lajos dramaturg, Tolnai Pál mér­nök, műszaki főfelügyelő és Xipor Tibor építész, szcenikus képviselte. — Szva­sz­tics Eugénia énekiskolájának évzáró hangversenye. Szvasztics Eugénia iskolájának ezidei évzáró hangversenyén megint kitűnő hang­­an­ya­gú és elsőrendűen képzett művészjelöltek mu­tatkoztak be a nyilvánosság előtt. Az egytől-egyig hibátlan iskolázottságú növendékanyagból kitűnt Tüzeszy Mimi koloratúrára is hajlamos drámai szopránja. A hangverseny nagyszámú közönsége lelkesen ünnepelte a kitűnő énekmesternőt és nö­vendékeit. RFflVl Keketiw Cirkusz Varieté ULulf M Városliget. Telefon: A. 183-85 Naponta este 8 órakor, minden csütörtök, szombat, vasár- és ü­nnepnap délután 4 órakor Vahaarmo balAi«*ráa» és a wen­­|S& Jfajaji Bfiaor. Helyünk 1-1 P-41.Utav*»yok érvényünk Rövid hírek Elisabeth Berguer díszlettervezője ma Buda­pestre érkezett, hogy a Szent Johanna díszle­­tein együtt dolgozzék a Vígszínház díszítőivel. Csak függönydíszletek lesznek. Három függöny ölelkezéséből lesznek az egyes díszleteik. * Móricz Zsigmond, akinek az idén nem volt új darabja, most a Nemzeti Színház jövő szezonja számára ír drámát.* Fodor Lászlónak régebbi, öt év előtti szerződése van a Nemzeti­­Színházzal egy darabra. Akkori­ban ezt a szerződést nem lehetett perfektuálni. Fodor László most, a jövő szezonra leszállítja a színháznak ezt a darabot. ♦ Antónia-telep alakul — Erdőérden. Első te­lektulajdonosok az új telepem: Fedők Sári és Békeffi László* Az első balatoni turné szereplői ma indultak el Keleti László vezetésével. Minden balatoni fürdőhelyen kabaréselőadásokat rendeznek. * Haydn „Teremtését" betiltották Oroszország­ban. A leningrádi filharmonikusok készültek az oratórium előadására,­míg most a szovjetek határozoti tilalma megjelent és az előadást le­hetetlenné tette.♦ A „Feketeszárú cseresznyéit hirdeti Rein­­hardt jövő évi műsortervében egy Croisset, Savoir és Johinson-színmű mellett. * Grieg zenéjével új operát készít elő a berlini állami nagy operaház Az új opera címe: A trei­­haugeni lakodalom"; librettóját Rudolf Lofh­ar írta; a Grieg-muzsikát feldolgozta: dr. Felix Günther. — Az angol kritika elismerése a „Két fogoly“-ról. Londonból jelentik: A napokban j­elent meg az angol könyvpiacon Zilahy Lajos, a kiváló magyar regényíró nagysikerű regényének, a „Két fogoly"-nak angol fordítása, melyet az angol irodalmi kritika a legmelegebb fogadta­tásban részesített. A Sunday Referee kiemeli, hogy a regény élénk és drámai módon elemzi a házas erkölcs kérdését s hogy a szerző kitűnő lélekbúvárnak bizonyul. A főalakok jellem­rajza meggyőzően eleven, különösen a női fő­alak megkapóan élethű, a leíró részletek is igen szépek, a szerelmi jelenetek pedig a legmeré­szebb realizmus fejezeteihez tartoznak. „Ne játssz a csókkal!" — tilos a Felvidéken Prágából jelentik, hogy a losoncapátfalvi magyar ifjúság műkedvelő előadást szándékozott tartani és a Ne játssz a csókkal c. népszínművet akarta elő­adni. A losonci rendőrség azonban betiltotta a nép­színmű előadását azzal, hogy a színdarab az állam­fordulat utáni időben jelent meg nyomtatásban Magyarországon. Nyilvánvaló, hogy a losonci rend­őrség csak ürügyet keresett a népszínmű betiltá­sára, mert a csókkal való játék nyilván veszedel­mes lehet a csehszlovák államra. ­­ Szombaton van a „Fekete,szájú menyecske" bemutatója. Szombaton mutatja be a Budapesti Színház a „Feketeszájú menyecskék ", Szokolay Olly, Major Kató, Mén­de Klári, Bárkáéi Aladár, Latabár Árpád, Éreekövy László és Pethő Zoltán nagyszerű szerepeket játszanak. Jegyek a szombat esti bemutató ót­a, vasárnap és hétfő délután fél 5 és esti 8 órai előadásokra előre válthatók a Buda­­pesti Színház pénztáránál (telefon: 1. 318—17) és a városi jegyirodákban. r­m­m Színházak műsorai Napi műsorok BUDAI SZÍNKÖR: Cs. Sz. K. (kezdet© V48). — ROYAL ORFEUM: Tizenkét részből álló óriás revü­­műsorral: Sylvester Schaffer vendégjátéka és a vi­dám magyar kisérőműsor. (Kezdete */48; csütörtökön, szombaton, ünnep- és vasárnap Via­kor d. u. előadás.) — JARDIN (Erzsébet királyné-út 1. Telefon: Zugló 70—07): 4 Senelag, világhírű spanyol tánccsoport. Sumatra, excentrikus táncos. (Kezdete 10 órakor.) — NYÁRI KERT-KABARÉ A CLARUSBAN (VIII., Rákóczi-út 15): Minden este 9 órakor nagy kabaré- és varieté-előadás. — OMNIA TALKIE KABARÉ (József-körút és Kölcsey­ utca sarkán. Telefon: 301— 25). A világhírű Nándis-revű vendégjátéka. Békeffi­­duó, Szentiványi konferál. (Előadások 6 és 9 órakor.) Színházak heti műsora BUDAPESTI SZÍNHÁZ: Péntek: Nincs előadás. Szombat: Feketeszájú menyecske (először). Vasár­nap délután és este: Feket­eszájú menyecske. BUDAI SZÍNKÖR: Egész héten minden este 3­*8 órakor. Cp. Sz. K. Vasárnap délután 1 órakor: Pi­roska és Hófehérke (gyermekelőadás). ROYAL ORFFUM: Tizenkét részből álló óriás revü-műsorral: Sylvester Schaffer vendégjátéka és a vidám magyar kísérő műsor. (Kezdete este 8/1­9-kor, csütörtökön, szombaton, ünnep- és vasárnap */*5 órakor délutáni előadás.) JARDIN (Erzsébet királyné-út 3. Telefon: Zugló 70—07): 4 zenetag, világhírű spa­nyol tánccsoport. Sumatra, excentrikus táncos. (Kezdete 10 órakor.) NYÁRI KERT-KABARÉ A CLARUSBAN (VIII., Rákóczi­ út 15): Minden este 9 órakor nagy kabaré­és varieté-előadás. OMNIA TALKIE KABARÉ (József-körút és Kölcsey­ utca sarkán. Telefon: 301—25). A világhírű Nándis-revü vendégjátéka. Békeffi-duó. Szentiványi konferál. (Előadások: 6 és 9 órakor.) MOZI ÉS FILM Harc a németgyalázó amerikai film körül Miről szól a „Pokol angyala"? (Saját tudósítónktól.) Röviden már megírtuk, hogy a német mozitulajdonosok szövetsége egy­értelműen állást foglalt A pokol angyala című ame­rikai film ellen, amelyről már a film newyorki be­mutatóján megállapították, hogy a legvadabb hecc­­fim, melynek jeleneteit gyűlölködő németellenes tendencia hatja át. Ezen a megállapításon túl né­met részről talán nem is lett volna folytatása a dolognak, ha el nem mérgesítette volna az a körül­mény, hogy az amerikai United Artists, mely Né­metországban is képviseletet tart fenn, vállalta en- nek a szerencsétlen film­produktumnak a forga­­lombah­ozatalát. Ez a nem kívánatos és cseppet sem időszerű propaganda aztán megmozdította Berlin filmköreit és a német mozisok szövetsége részéről most már ultimátumszerű felszólítás ment az Uni­ted Artists-hoz, követelve A pokol angyalá-nak­ az egész világpiacról való visszavonását, ellenesetben éles retorziót helyezve kilátásba. A konfliktus tehát teljes erővel kitört, de tekintetbe véve, hogy épp e hanyatló korszakában az amerikai filmeknek, egy német—amerikai filmháború igen érzékeny veszte­séget okozna Amerikának az óvilágban: feltételez­hető, hogy az illetékes tengerentúli körökben felül fog kerekedni az okosabb belátás. Mi idézte elő a németeknél ezt a heves felzúdu­lást? Némi képet ad erről egy német újságíró cikke, aki jelen volt Hollywoodban a Hells Angels (ez a film eredeti címe) premierjén. — Aki látta — írja beszámolójában — ezt az orgiaszerű parádét a hollywoodi bemutatón, a kínai színház fölött kerengő repülő rajt, a világító raké­tákat, a lengő zászlókat és lampionokat, aki tanúja volt annak, hogy a közönség minden tagja valódi disznóbőrbe kötött műsor­könyvet kapott Howard Hughes milliárdos úrtól, a film létrehozójától és amatőr-rendezőjétől, az nem fogja lebecsülni e film kártékony hatását. Mi jutott eszébe az ifjú olaj­mágnásnak, — aki hiteles értesülés szerint 10.000 dollárt vág zsebre naponta anélkül, hogy a kis­­ujját megmozdítaná, —, hogy árvaházak és kórhá­zak építése helyett hecc-propagandát vetít sokezer méternyi filmről: ez a hollywoodi rejtelmek vilá­gába tartozik. — Leírhatatlan — folytatja a cikk — mi min­den fordul elő a hazugságoknak, ostobaságnak, esz­­telenségnek és tudatos ferdítéseknek ebben a konglomerátumában. Mellőzve azt, hogy miképpen jellemzi a háború német katonáit, csúcspontja a filmnek egy Zeppelin-támadás London felett. Iga­zat kell adni a díszes műsor­könyvnek, ez techniká­ban valóban felülmúl mindent, a nagy repü­lőfilme­­ket is beleértve, amit eddig láttunk. Hogy ez a tech­nikai csúcsteljesítmény a legaljasabb hazugságok­nak is a csúcsát jelenti, más lapra tartozik. A mez­­termőnek ezeket a remekeit természetesen, a régi szokáshoz híven, retusálni fogják, esetleg kivágják, ha­ az európai ízléshez alkalmazkodjanak. Ennek azonban most nem szabad megtörténni. Howard Hughes úr, sajnos, eleget keresett Amerikában ez­zel a „Four Million Dollar-produktion'­­ -nal, Euró­pát meg kell kímélni tőle! így ír a német újságíró. Hogy mik ezek a hazug­ságok, ferdítések és a „mestermű“ többi remeke, nem tudjuk, nem láttuk a filmet. Minden jel sze­rint azonban jórészt valóknak fogadhatjuk el a német cikkíró adatait és érdeklődéssel kísérhetjük a legújabb német-amerikai konfliktus kimenetelét. — Félix Brossai’s­ és Ralph Arthur Roberts, a két kiváló német filmkomikus most fejezte be legújabb bohózatát, amelynek olyan frenetikus sikere volt a berlini Primus Falast-ban, hogy a német filmvígjátékok e két kiváló mulattatóját Richard Oswald további négy filmre kötötte le produkciójához. Mi sem jellemzőbb a két kiváló filmkomikus sikereire, minthogy a ,,Megjöttek a rokonok‘ ‘ című, legújabb slágeralakításukért amerikai méretű honoráriumokat kaptak és a fáma azt meséli róluk, hogy már több ízben uta­sítottak vissza amerikai szerződtetési ajánlatokat.­­ Megnyílt a hangos „Liget“-mozgó. Az Ül­­lői­ út és a Hungária-út sarkán, szemben az FTC k­irályával új hangos mozgó nyílt meg a napok­ban, a Pedagógiai Filmgyár gyönyörű,­­ tágas kerthelyiségében Gyöngyi Izsóné, az egykor annyira ismert komikus özvegyének vezetése alatt. Az új mozi a szezon legjobb hangosfilm­jeit kötötte le nagy anyagi áldozatokkal és ezek birtokában egyelőre csütörtökön, szombaton és vasár­nap este 8 és 10 órai kezdettel tart elő­adásokat a több, mint 800 férőhelyű kerthelyi­ségben. Ma este a ,,Betörök“ című hangosfilm van műsoron s folytatólag sorra kerülnek a „Vége a dalnak", a „Mese a bensinkútról", a „Hadzsi Murát", a „Magyar Rapszódia", a ,Mlesék az írógépről" című, stb. hangosfilmek. A kertmozgóval kapcsolatos tejivóban a gróf Ká­rolyi Imre uradalmának tejtermékeit fogyaszt­hatják a mozi látogatói. Akik a szezon nagy filmjeinek megtekintését elmulasztották, itt mód­juk lesz e mulasztás pótlására. Décai (Teréz-krt. 28. Aut.: 213—43, 259—52, 148—05)1 ,,Dreyfus.“ (Moshu­m és Fritz Kortner világ­­filmje.) — Chaplin világattrakciója: „Cirkusz.*4 — (4, 7, 10.) Elit (V., Lipót-körút 16. Telefon: Automata 161—51)1 .,Nyugati front, 1918.“ Vajda László háborús filmregénye 10 felv., németül beszélő film. (Frítjs Kampers, Gustav Diessl.) •— „Pajtásszerelem.** Németül beszélő filmregény 9 felv. (Werner Fuetterer, Trude Berliner.)­­ (Hétk.: 5. 1/47, 8.­­/10; vasárnap és hétfőn: 4. VoT: 8/410.) MOZIK MŰSORA Capitol Filmpalota (Baross-tér, Kel­eti-pálya­­udvar mellett. Telefon: József 343—37. szám). „Grock.“ (Egy komédiás történet© 10 felv.-ban.) — ..Kicserélem a feleségem.*­ Zenés vígjáték 10 fe­jezetben. Irta: Nóti Károly (Fősz.: Anny Ondra.) — Híradók. — (Előadások: mindennap 5 órától folytatólagosan.) C­S. SZ. K. (Csalódott szerelmesek klubja) BOMBA SIKER » BUDAI SZÍNKÖR n.yári operett-slágere Minden este ’/48 órakor Vége a dalnak Bolváry Liáné Baid Willy Forst Ufa másai­­r­en jönnek a rokonok! Fórum (Kossuth L.­u. 18. Aut.: 897—07 és 895—43). Ötödik hétre prolongálva: „Bécsi víg asszonyok.** Vidám történet a régi császárvárosból. Rendezte: Bolváry Géza, zenéjét szerzette: Róbert Stolz. (Fősz.: Willy Forst.) — Paramount hangos és Magyar híradó. — (Előadások, szombat kivételé­vel, hétköznapokon: 5. 1/48, V2IO; szombat, vasár­nap és ünnepnap: 4, 6, 8, 10 órakor.) Fessek (Vill., József­ körút 70. Telefon: 1. 469—40): „A négy ördög.“, Murnau hangosfilm­je, 12 felv. (Janet Gagm­or.) — „A botrány.“ Hangos kalandor­film 10 felv. (Sally O’Neil.) — (Hétk.: H5, 1/48.­3/410; vasárnap: 3 órától folytatólag.) Vasárnap d. e. burleszk-matiné. Charlotte Ander, Ralph Artúr Roberts, Félix Bres­sert Kamara (Dormány-u. és Nyár-u. sarok. J. 440_27). „Nagyvárosi fények." Harmadik hónap. Irta, ren­dezte, főszereplő: Charlie Chaplin. . ..Szellem­ árán a játékboltban." — Híradók. — (Előadások kezdete hétk. 6, 8. 10; vasárnap és ünnepnap: 4, 6, 8. 10.) Helyárak: 80 fillértől. Kultúr hangos Kertl-mozir* (Kinizsi-utca II. Telefon: Aut. 861—93). ,,Wau-Wau.“ Brúnó Fradik „Vihar egy pohár vízben” című komédiája, németül beszélő, zenélő vígjáték 10 felv. (Renate Müller, Hansi Niese, Paul Ottó.) — „A csillagok barátja." Hangos vígjáték 8 felv. (William Haines.) — (Hét k. teremben: 5, kertben: n/48, 10; vasárnap és ünnepnap teremben: 1 4, 5; kertben: n/48, 10.) Ro­ssz idő esetén az előadások a, teremben. Jönnek a fokoinnk!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék