8 Órai Ujság, 1943. december (29. évfolyam, 271-296. szám)

1943-12-04 / 275. szám

Pesti Színház: fecske m dedvés* Ünnepe van a Pesti Színháznak s az egész magyar színházi és irodalmi élet­­nnek: bemutatták a nagy írófejedelemnek, a nyolcvan esztendős Herczeg Ferencnek legújabb darabját a „Fecske és denevér“-t. Herczeg Ferenc társadalmi színművei­ben mindig valami újjal, valami meg­lepővel szolgált. A „Dolovai nábob leá­nya“ problémájának felvetése éppen olyan merésznek és bátornak számított annak idején, mint ahogy a „Gyurkovics lányok“ mulatságos történetének tükré­ben könyörtelenül le m­erte leplezni a vidéki dzsentriélet kinövéseit. A „Kék róka“, az „Utolsó tánc“ s a többi darabja­­te mindig hozott egy-egy eredeti meglátást, egy-egy új problémát. Mostani darabjá­ban is olyan témához nyúlt, amelyről ugyan írtak már eleget, de sohasem mer­ték a kérdést ennyire őszintén és a maga " igazi valójában megmutatni. Mert a „Fecske és denevér“ témájának legesleg­­mélyén nagyon komoly és szinte azt mondhatnók, nagyon súlyos probléma rejlik. Mióta emberek élnek, szeretnek és ír­nak. Ezt a szerelmi sarkigazságot és az ehhez fűződő mellékigazságokat millió és millió formában fejezték már ki. Lírai költők és szociológusok, filozófok és pré­dikátorok egyformán tűnődtek már a két nem viszonyán. De bővében vagyunk a variációknak is, amelyeket ebből az is­mert témából komponáltak. Az egyik azt mondta: „A nő olyan, mint­­az árnyékod, szaladj utána, elfut előled, fuss előle, nyomon követ“. A másik így okoskodott: „Az asszonnyal úgy bánj, mint a paripá­val, melyet jól kell tartani abrakkal, de nem kell kimélni tejre a vesszőt sem“. Most azonban már túl vagyunk ezeken az okoskodásokon. Megváltozott a világ, é­s megváltoztak az emberek, más a XX. század férfiainak gondolkodása és egé­­­­szén más a mai nő is. Ezt a rettenetesen nagy változást s a régi és a mai nő kö­zötti megmérhetetlen különbséget mutatja be Herczeg Ferenc új darabjában. Szem­beállítja egymással a múlt század elavult doktrínáiból, babonákra támaszkodó kép­­, mutatásaiból élő asszonyt, aki fennen hirdeti, hogy a nő legyen szende, finom, megközelíthetetlen és méltóságteljes, — aki azonban a maga fiatalságában szin­tén nem volt jobb a Deákné vásznánál, —• szembeállítja a mai, önálló életet élő lánnyal egy orvostanhallgatóval, aki te­hát az életet a maga fizikai nyerseségé­ben nézi, egyenlőnek tartja magát min­den férfivel s épp olyan szabadon ren­delkezik teste és lelke felett, mint a vele egykorú fiatalemberek. Hajdú Anci tény­leg „legény“ a talpán, Tasnádi Pali azon­­ban csak, akit a mamája a maga képére,­­ szinte az élettől elzárva nevelt, olyan, mint egy szende szűz a múlt század ki­lencvenes éveiből. A fiatalok egymásba szeretnek, de természetesen a fiú nem­­ meri bevallani érzelmeit, a lány forszí­rozza ki a nyilatkozatot. Házasság azon­­nem nem lesz a dologból, mert Pali nem tudja elviselni a gondolatot, hogy Ancit már más is ölelte előtte. Sőt még egy szép kaland sem születik a szerelmi vá­gyakozásból, „úriemberi“ gátlásai vissza­tartják s a lány, ha szomorúan is­, de el­megy motoros pajtásával a Bakony-tá­­borba, ahol a régi „haverok“ várják. Ma már szinte bosszantó az a tétel, mely természeti törvénynek vallja, hogy a női gyöngeség a zsarnok, az idomító szerepét kényszeríti a férfire. Mert, ha a nő sorsát ma is a férfi formálja, az nem szükségképes a szellemi inferioritás fo­lyománya. Hajdú Anci nyíltan meg is mondja Tasnádinénak, hogy az ő szere­­tetében, amit Pali iránt érez, valami anyai ösztön van, az erősebb, fejlettebb intel­lektus, óvni, védeni akarja a gyengébbet. A „Fecske és Denevér“ újszerű mon­danivalóktól fűtött darab, amelyben a szerző, a magyar színpad egyik legnagyobb mestere, lemondott a hatáskeltés külső eszközeiről s egyedül csak az írói mon­danivaló és a belső történés hatóerejét sugározza szét. S a szavakból, melyeket Herczeg­­Ferenc szereplőinek szájába ad, valóban bölcs ember szól. Bölcs ember, aki elérkezett arra az emelkedettségre, ahon­nan lenézve az emberi dolgokra, sok min­dennel kibékülve, de mégis elégedetlenül éles tükröt tart a ma embere elé, hogy meglássa hibáit, nevetséges grimaszait, torz kinövéseit. Nem hirdet megfellebbez­hetetlen ítéletet, hanem csak lelkiismere­tesen feltárja a helyzetet, megvilágítja minden oldalról, mint ahogy azt a legpre­cízebb bírák teszik az utolsó szó elhang­zása után az angol esküdtszéki tárgyalá­sokon s az ítélkezést a közönségre bizza. Döntse el mindenki saját lelkiismerete sze­rint, hogy a színpadon életre keltett ala­kok közül kit tart bűnösebbnek. Az ilyen darabot csak jó színészek játsz­hatták, mert különben a színpadon elvész a lényeg, megszűnik a feszültség s eltor­zul a kép. A Pesti Színház ezt a nehéz feladatot kitűnően oldotta meg, mert mind a négy szereplő — szinte azt mondhat­nók — tökéletes a maga helyén. Tolnay Klári ésszel, szívvel, melegséggel for­málja meg a boldogságra és szeretetre vágyódó kis medika alakját s remekül érezteti, hogy az élet tövisei ellen felöltött cinizmus páncélja mögött benne is igazi, meleg otthonra vágyódó szív dobog. Tas­nádi Ilona nagyszerű az ósdi formaságok­ban élő s a mai szabadabb női gondolko­zással mereven szembeforduló anya szere­pében. Megindítóan szép az a jelenete, mikor félelmében bevallja fiának, hogy családi életük nem is volt olyan tökéletes és harmonikus, mint amilyennek eddig mondotta „pedagógiai“­ okokból. Tasnádi Pált vitéz Benkő Gyula alakítja és játé­kával legkiválóbb színészeink első sorába ugrik. A finoman megrajzolt figurát ko­moly emberábrázoló művészettel kelti életre s egy-egy hangjával, vagy gesztusá­val remekül érezteti a bensejében vlló érzéseket. Mihályi Ernő képviseli a darab­ban­­ az örökös jókedvet és vidámságot. Enyhén kopaszodó ifjúsági vezére remek­be készült alakítás. Négy ilyen kitűnő művész játékát él­vezet lehetett Csathó Kálmánnak, a ren­dezőnek dirigálni, de játékukon s az elő­adás nagyszerű tempóján érezni is lehet mesterirányítását. A hangulatos, szép díszlet Neogrády Miklós művészi munkája.­ ­ * T. Boros László Madách Színház Pénteken, december 10-én V 1 7 órakor Homokpad Botnár Béla vígjátéka Főszereplők: Kiss Manyi, Várkonyi Zoltán, Toronyi Imre, Szakáts Zoltán, Szemere Vera, Tapolczai Gyula Csütörtökön, dec. 9-én nyilvános főpróba Díszelőadás az Operaházban és a Nemzeti Színházban A hagyományoknak megfelelően, mind az Operaház, mind a Nemzeti Színház díszelőadással ünnepli meg a Kormányzó Úr névnapját. Az Operaház december 5-én, vasárnap, a magyar egyetemi és főiskolai hallgatók ünnepi estjén, a be­vezető Himnusz, üdvözlő beszéd és az Egyetemi Énekkarok szereplése után „Az arany meg az asszony“ című dalmű­vet hozza színre. Majd Laurisin Miklós „Debreceni história“ című táncjátékát mutatja be, melynek koreográfiáját Csep­­linszky János tervezte. A főszerepeket Ottrubay Melinda, Bordy Bella, Haran­gozó Gyula, Brada Rezső alakítják. A Nemzeti Színház december 6-án, hét­főn este rendez díszelőadást. A Himnusz után Urai Tivadar mondja el vitéz So­­mogyváry Gyula költeményét. Majd a „Kaméliás hölgy“ kerül színre, Bajor Gizivel a címszerepben. A többi fősze­replő: Jávor Pál, Abonyi Géza, Lánczy Margit, Füzess Anna, Ungvári László, Pethesi Sándor, vitéz Garamszeghy Sán­dor. levendula a régi KARÁDY KATALIN a Jupiter filmvál­­lalat M­a c­­ t­a című filmjében négyes szerepet játszik: egy kalandornőt, egy társaságbeli hölgyet, egy pincérleányt és egy hindu hercegnőt. Légó­ szemüvegek viszonteladóknak, Szilágyi és Csuth­nál, Ráday u. 81. Telefon: 380-201 A SVÉD birkózó válogatott 5:2 arány­ban győzte le a finneket. A finn után­pótlás viszont 7:0 arányú győzelmet aratott a svéd fiatalok ellen. A HTVK vasárnap rendezi III. osztályú kardvívó versenyét. A versenyre 25 ne­vezés érkezett. A HONVÉD TÉRKÉPÉSZETI INTÉZET emlékdíjat alapított a térképolvasás és térképhasználat népszerűsítése érdekében. 0 ajándéknak? FADOFIT! II. Petrezselyem­ u. 12. Statisztikánál — A Magyar Magtenyésztési Rt., Budapest— Monor, heti jelentése: Bükkönyfélékbe, első­sorban szöszösbükkönyben élénkült az üzlet. Lucernamagban sem csökkent a felhozatal. Min­den tétel könnyen felvevőre talál. Hivatalos termelői árak per 100 kg, ab feladóállomás: Ló­heremag, nyers, arankás P 300.—, lucernamag, nyers, arankás P 580.—, biborheremag P 200.—, expressborsó, steril P 60.—, viktóriaborsó, steril P 65.—, mustármag P 100.—, angolperje P 280.—, szöszösbükköny P 160—, tavaszbükköny P 72.—. I A SZÍNHÁZAK mai, holnapi ÉS JÖVŐ HETI MŰSORA. OPERAHÁZ. Sz.: Salome, A háromszögletű kalap (6). V. d. e.: János vitéz (11). V. este: Az arany, meg az asszony, Debreceni história, (dísz­előadás, 6). H.: A Rajna kincse (6). K.: Csavargó és királyleány. Debreceni história. Bolero (6). Sz. d. e.: Garabonciás (11). Sz. este: Carmen (1/16). Cs.: Faust (Vs6). P.: Filharmonikus hang­verseny (7). Sz.: Hegyek alján (6). V. d. e.: Trubadúr (11). V. este: Tosca (6). NEMZETI: Sz.: A zöldnadrágos lovag (' 97). V. d. u.: örökmozgó (V*3). V. este: A zöldnadrágos lovag (Vz7). Hétfőtől minden este: A kaméliás hölgy. Szerda d. u.: Stuart Mária. V. d. u.: Tartuffe. NEMZETI KAMARA: Sz., V. d. u. és este: Tartuffe (V*7, 3). Szombatig minden este. szerda d. u.: Tartuffe. V. d. u.: Nincs előadás. V. este: Fatornyok (először). Több, mint 55 éve üveg, parcellán, díszműáruk, készletek és különlegessé­gek Handelsmanntól, Rottenbiller-u. 35. MAGYAR MŰVELŐDÉS HÁZA. Sz.: Vidám Mikulás-est (6). V. d. e.: Bánk bán (10). V. d. u.: Danuvia műkedvelők előadása (V/3). V. este: Mikulás-esti hangverseny (1/s7). H. d. u.: Gyer­mek Mikulás-délután (1/23). H. este: Leventék Mikulás-estje (6). K.: Szilágyi Irma (Vs7). Sz. d. u.: Nagykarácsony éccakája (V*3). Sz. este: Szilágyi Irma (Vs7). Cs. d. u.: Bánk bán (ifj., J/*3). Cs. este, P.: Szilágyi Irma (Vs 7). Sz. d. u.: A Kis Filharmónia IL hangversenye (*/*4). Sz. este: Szilágyi Irma (Vs7). V. d. e.: Szilágyi Irma (10). V. este, Sylvia, Csárda jelenet (V*7). VÍGSZÍNHÁZ: Sz., V.­ d. u.: Két boldog hét (Viz, 3). V. este, H., K., Szerda d. u., Cs., Sz.: Warrenné mestersége. P., V. d. u. és este: Két boldog hét. Leszármazásának dúljon a h­eraldika NEMESSÉG! Irodához, Bp. Gr. Károlyi­ u. 14. Tel.: 381—199, 184—644 PESTI: Sz., V. d. u. és este: Fecske és de­nevér (Vs 7, 3). Minden este, ünnep- és vasárnap d. u. is: Fecske és denevér. UJ MAGYAR: Sz., V. d. u. és este: Az első (V.7, 3). Minden este, ünnep- és vasárnap dél­után is: Az első. MADÁCH: Sz., V. d. e. és este: Hamlet (6, 11). H. K. Sz.: Nincs előadás. Cs.: Főpróba (Homok­pad). Péntektől minden este és vasárnap dél­után is: Homokpad (V*4, Va7). FŐVÁROSI OPERETT: Sz., V. d. u. és este: Egy boldog pesti nyár (6, Vs3). Minden este: ünnep­ és vas. d. u. is: Egy boldog pesti nyár. Vasárnap és ünnepnap d. e.: Latyi Matyi mint Robinson (11). ANDRÁSSY: Sz., V. d. u. és este: Josephine (V.7, 3). Minden este, ünnep- és vasárnap dél­után is: Josephine. VIDÁM: Sz., V. d. u. és este: Ballépés jobbra 11,27, 124). Minden este, ünnep- és vasárnap dél­után is: Ballépés jobbra. REVÜPALOTA: Sz., V.­d. u. és este: őfelsége a pénz (*/17, V­ 4). Minden este és vasárnap dél­után is: őfelsége a pénz. KOMÉDIA ORFEUM: Sz., V. d. u. és este: Szalonkák (J/V7, Vs4). Minden este: szer., szomb., üm­. és vas. d. u.: Szalonkák. ERZSÉBETVÁROSI: Sz., V. d. u. és este: Tábornokné (V-5, 7, v., v. V*3, Vi5, 7). Csü­törtökig: Tábornokné. JÓZSEFVÁROSI: Sz., V. d. u. és este: Tűz­madár O/25, 7, v., ,ü. V&1, Vi5, 7). Csütörtökig: Tűzmadár. KISFALUDY: Sz., V. d. u. és este: Lehullott a rezgőnyárfa . . . (Vs5, 7, v., ü. V*3, Vi5, 7) Csü­törtökig: Lehullott a rezgőnyárfa... NEMZETI BÁBSZÍNJÁTÉK: Sz., V. d. U. es ste: Panoptikum (V-/7), Mesejáték (Vs4). H., P.: Toldi. A többi napokon­ este: Panoptikum. Cs., Sz., V. d. u.: Mesejáték. ERDÉLYI BÁBSZÍNHÁZ (Rottenbiller­ u. 14). Béka királyfi, stb. (4), sz., v.: Hófehérke és a hét törpe, stb. (11, 2, 4). ­ Miért beszélnek a­z NMC letöréséről A Nemzeti Bajnokság vasárnapi fordu­lóján több érdekes összecsapás szerepel Legnagyobb figyelem a NAC—Kispest, F­e­­rencváros—­Beszkárt és a Csepel—Újpest találkozót kíséri. A bajnokság szempont­jából nincs sok jelentősége egyik mérkő­zésnek sem, de mindhárom összecsapols lehetőséget rejt magában, hogy jó sporttal kedveskedjenek a labdarúgó közönségének Sportkörökben különösnek találják, hogy a szaksajtó egy része a nagyváradiak letöré­séről beszél és mint sportbeli törvényszerű­séget emlegeti azt, hogy elérkezett az ideje a nagyváradiak formahanyatlásának Olyan színben tűnik fel ez a jóslatsorozat mint ha a szaksajtó egy részének nem tet­szene a nagyváradiak kitűnő szereplése és azt ilyen eszközökkel is meggátolni igye­keznének. A bihari zöld-fehérek valóban nem keresték itthoni szereplésük kezdete óta a szaksajtó „szakértő“ elismerését még kevésbbé a letűnt vezetőség zöldasztal­­futballtudósainak helyeslését. A váradiak haladtak azon az úton, amely a magyar futballnak hajdan világraszóló sikereket jelentett és most is a bajnokság felé viszi a nagyváradi legénységet A nagyváradia­kon megbuktak az összes „modern“ szak­értők és megfeneklettek az új futballelmé­­letek. Ez, úgy látszik, olyan bűn, amelyet nehéz megbocsátani, még akkor is, ha a nagyváradiak kitűnő szereplése a magyar futball újjászületését rejti magársan. A Ferencvároson kívül eddig a nagyváradia­kat érte legtöbb kritika és az ő játékukról hangzott el olyan vélemény, amely mérkő­­zésről-mérkőzésre azt hajtogatta, hogy a váradi zöldfehérek játéka is elavult és csak ideig-óráig vezethet siker felé. A váradiak azonban alaposan rácáfoltak erre az okoskodásra és őszi szereplésükkel, a so­rozatos győzelmekkel, olyan pontelőnyhöz jutottak,­­ amelyet csak a legszerencsétle­nebb körülmnéttyek között adhat le a csa­pat. Kispest ellen tényleg nehéz dolga lesz a váradiaknak, de valószínűnek tartjuk, hogy a NAC mégis győztesen kerül ki az összecsapásból és gólarányban is meg­mutatkozik az a különbség, amely a nagyváradi együttest nemcsak a Kispest, de a többi magyar csapat fölé is emeli. A Ferencváros a Beszkárt ellen mérkőzik és­­minden valószínűség szerint győztesen hagyja el a pályát. A Csepel—Újpest találkozón két egyenlő erejű csapat áll szemben egymással. A DVSC—Elektro ■ mos, a Gamma—Dimávag, a Vasas— SalRTC az Újvidék—Kolozsvár, a Szol­nok—Szegedi Vasutas mérkőzések szere­pelnek még a vasárnapi műsoron. ÖRÖMMEL ÉRTESÜL a magyar lab­darúgás nagy tábora arról, hogy Lázár Gyula, a Ferencváros volt válogatott já­tékosa továbbra is a labdarúgó sportunk szolgálatába állítja gazdag tudását. Lá­zárt a Szentlőrinci AC edzőül szerződ­tette, ahol hamarosan megkezdi műkö­dését. HÍREK SZERINT szigorú eljárást in­dít a Ferencváros vezetősége Kiss Gyula és Gyetvai ellen. Kisst a szegedi eset miatt fenyegeti büntetés, Gyetvaival kap­­csolatban pedig azt igyekeznek tisztázni, hogy tulajdonképpen mi az oka a váloga­tott balszélső sorozatos gyenge szereplé­sének. A MAGYAR ORSZÁGOS ASZTALI­TENNISZ SZÖVETSÉG 6., 7. és 8-án ren­dezi a Nemzeti Sportcsarnokban a buda­pesti I. és II. o. bajnoki versenyeket. DECEMBER 8-án a Sportcsarnokban, ifjúsági ökölvívó mérkőzések kezdődnek. Négy ifjúsági válogatott kerül egymással szembe. A HIVATÁSOS birkózóversenyek nem dec. 10-én, hanem 17-én lesznek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék