A Jövő Üzemmérnöke, 1975 (3. évfolyam, 1-10. szám)

1975-01-01 / 1. szám

9 Az Olvasóhoz k­ ongresszusra készülünk, halljuk mindenhonnan, érezzük szinte minden pillanatban. Nemcsak a kom­munisták, de az egész társa­dalom fontos eseménye előtt állunk. Pártszervezeteink a szo­kottnál is nagyobb aktivitással dolgoznak, végzik megsokaso­dott feladataikat. Részben az értékelés, részben az előretekintés a feladat. Az elmúlt ciklus alatti tevékenysé­get értékelve megállapíthatjuk, hogy biztos alapokat raktunk le az elkövetkezendő öt év nagy társadalmi feladatainak meg­­valósításához. Ezek az alapok eddigi eredményeinkből, ta­pasztalatainkból épülnek és annál stabilabbak, minél ön­kritikusabb, alaposabb az elem­ző, értékelő tevékenységünk. Főiskolánk életében a most górcső alá vett időszak az ok­tató-nevelő, kutatómunka a po­litikai-közéleti tevékenységünk egységes elvei kialakításának jegyében telt el. Sokszor han­goztatott nehéz körülményeink ellenére számos eredményt is magunkénak mondhatunk. Si­kerrel készítettük elő a Győrbe költözést, s ma már az egysé­ges győri főiskolai szellem ki­alakításán munkálkodhatunk. Nem egyszerű ez a folyamat, hiszen nemcsak áttelepülnünk kell, hanem példamutató mó­don korszerűsíteni eddigi főis­kolai szervezetünket, gyakorla­tunkat. Most, amikor számvetést csi­nálnak főiskolai pártalapszer­­vezeteink, amikor a jövő fel­adatait körvonalazzuk, fontos, hogy lássuk azt a felelősséget, amit egy ilyen hatalmas köz­művelődési objektum kiépítésé­vel a társadalom ruházott ránk. Ezt a felelősséget kell érezni állandóan oktatóknak, hallgatóknak, dolgozóknak, párttagoknak és pártonkívüliek­­nek. Ez késztette e sorok írására a kongresszusra készülődés hangulatában a SZERKESZTŐT is.­­ Világ proletárjai, egyesüljetek? A JÖVŐ ÜZEMMÉRNÖKE A KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FŐISKOLA LAPJA III. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 1 FORINT 1975. JANUÁR Összoktatói értekezlet Főiskolánk oktatói december 16-án Budapesten összoktatói értekezleten vettek részt. Már hagyományossá vált, hogy főiskolánk vezetői év végén beszámolnak a végzett munkáról és közösen vitatják meg problémáinkat. Beszámolók Dr. Hegedűs Gyula beszá­molójában az oktató-nevelő munkáról szólva hangsúlyoz­ta, hogy részben az eddigi tantervek alapján igyekszünk munkánkat tartalmilag el­mélyíteni és a lehető legkor­szerűbbet nyújtani. A szakbi­zottságok útján a tantervek és a tan­tárgy programok fe­lülvizsgálatára, korszerűsí­tésre törekszünk. Az ez irá­nyú munka az utóbbi hetek­ben felgyorsult. Az 1972-ben elfogadott ak­cióprogramban rögzített cél­kitűzéseink megvalósításá­ban az első szakasz lezárult. A szakbizottságok kiemelten foglalkoztak a hallgatók ter­helésének általános jellegű csökkentésével, a fizikai dol­gozók gyermekeinek segítését szolgáló módszerekkel, az előfelvételt nyert hallgatók problémáival. Az állami ve­zetésen kívül KISZ-vezető­­képző táborban, ifjúsági par­lamenten és tanszéki érte­kezleteken is napirenden szerepeltek ezek a témák. A sokirányú előkészítés ered­ményeit már a gyakorlatban is láthatjuk. Oktatásmódszertani kérdé­sekről szólva a főigazgató megállapította, hogy­ nem az eszközök hiánya vagy a költségvetési keret szűk vol­ta gátolja a fejlettebb mód­szerek alkalmazását, hanem részben az az átmeneti álla­pot, amely jellemző egész főiskolánkra. Oka ennek részben oktatóink egy ré­szének hozzá nem értése, másrészt, a korábbi hagyo­mányos módszerekhez való — nem mindig indokolt — ragaszkodás is. Az oktatás tárgyi feltéte­leinek javítása érdekében szocialista szerződést kötöt­tünk a Rába Vagon- és Gép­gyárral, a KÖTUKI-val, győ­ri üzemekkel, szakközépisko­lákkal és továbbiak előké­szítésén dolgozunk. Főisko­lánk rövidesen egy R—20 típusú számítógépet kap, ami többek között a számítás­­technikai oktatás fontos bá­zisát képezi. A beszámoló megállapítot­ta, hogy a TDK munka, a főiskolai szabályozás után megélénkült, ennek bizonyí­téka a KPM pályázatán elért szép siker. Hallgatóink 18 díjat, illetve jutalmat kap­tak. • Tudományos munkánk és műszaki fejlesztési tevékeny­ségünk jellemző adatai: 22 TEFA-munkán 683 ezer fo­rint támogatással 14 tanu­l.ék dolgozott, a naptári év során több mint 100 témával fog­lalkoztunk szerződéses mun­kák keretében, összesen 8— 10 millió forint értékben. Főiskolánkon jelenleg 153 főállású, 44 másodállású ok­tató és 207 nem oktatói ál­lományú alkalmazott dolgo­zik. A meghívott előadók és gyakorlatvezetők száma 142. Kádermunkánkra különle­ges feladatot ró a Győrbe költözők személyi kérdései­nek rendezése, a feltételek megteremtése. Az átköltözés első üteme kölcsönös meg­elégedéssel történt és azok az oktató kollégák, akik az át­költözés során megváltak a Főiskolától, valamennyien végzettségüknek, képességük­nek és igényüknek megfele­lően a Főiskola segítségével különösebb zökkenő nélkül kerültek új munkahelyükre. Megfelelően gondoskodtunk a nem oktató állományú és Győrbe át nem telepedett dolgozóink elhelyezéséről. Ez a tény bizalmat keltő azok számára, akik 1975-ben, vagy az azt követő években jutnak el a döntéshez. A beszámoló felvázolta a tanév jelentősebb feladatait. A legfontosabb célkitűzés az MSZMP Központi Bizottsága oktatáspolitikai, ifjúságpoli­tikai és tudománypolitikai irányelveinek adaptálása a Főiskolára és az ebből faka­dó teendők végrehajtása. Folytatnunk kell az e hatá­rozatokra épült főiskolai ak­cióprogram valóra váltását és el kell végezni a minisztéri­umi korszerűsítési bizottsági munkából­­reánk háruló fel­adatokat. Ebben a tanévben is je­lentős szervezési feladataink vannak és elő kell készíte­nünk, majd meg kell valósí­tanunk a Gépjárműközleke­dési Tagozat Győrbe költözé­sét. Tovább kell folytatnunk a minőségi javulást eredmé­nyező kádermunkát. Javíta­nunk kell az irányító, ellen­őrző tevékenységet a vezetői szintek mindegyikén. Tovább kell tevékenykednünk a fő­iskolai egység kialakítása, a hallgatói demokratizmus szé­lesítése érdekében. Oktatók, dolgozók és hall­gatók együttes feladata, hogy színvonalas főiskolai rendez­vényekkel méltóképpen meg­ünnepeljük hazánk felszaba­dulásának 30. évfordulóját, és hatékony munkával, újabb eredményekkel készüljünk a párt XI. kongresszusára. Dr. Varga László tanszék­­vezető főiskolai tanár, fő­igazgató-helyettes beszámo­lóját a nevelési vonatkozású tennivalók köré csoportosí­totta. Az oktató-nevelő munká­nak — mint minden emberi tevékenységnek — legfonto­sabb ismérve a céltudatosság. A cél pontos ismerete nél­kül annak elérése esetleges, véletlenszerűen ható ténye­zőktől erősen függ. A cél meg­formálása azonban nagyon bonyolult feladat, nemcsak azért, mert az ember, ame­lyet formálni igyekszünk, a legösszetettebb, legbonyolul­tabb, hanem azért is, me£t .a társadalom, a termelés, a tu­domány szakadatlan változá­sa, fejlődése következtében a képzési-nevelési célt csak dinamikájában, fejlődésében leh­et vizsgálni. Nogy lehet megállni azonban­­ csak a cél kitűzésénél, képletesen és konkréten ki kell dolgoz­ni a célhoz vezető utat. Ez a hallgatóik megfelelő színvo­nalú szakmai felkészítése mellett tartalmazza többek között a szakmájuk művelé­séhez szükséges munkamód­szerek ismeretének, a megfe­lelő színvonalú munkaer­kölcs, hivatástudat, szervező és vezetőképesség kifejlesz­tését. Formálni kell eközben a hallgatók emberi-politikai személyiségét, alakítva jelle­müket. Az üzemmérnökök felké­szítésének hatékonyságát csak úgy fokozhatjuk, ha céltudatosan gyakoroltatjuk, fejlesztjük azokat a tulajdon­ságokat, amelyek szakmájuk eredményes műveléséhez el­engedhetetlenek. A főiskolán folyó képző­nevelő munka egyre sürge­tőbben követeli, hogy kidol­gozzuk az üzemmérnökök képzésének átfogó cél- és fel­adatrendszerét. A főiskola oktatási-nevelési bizottsága munkatervének legfontosabb feladataként tekinti ebben az évben a nevelési program kidolgozását. Természetesen önmagában semmiféle program nem lehet eredményes. Megvalósításá­hoz olyan nevelői magatar­tást kell kialakítani, melyet a hallgatókkal szembeni kol­legák táj, munkatársi tiszte­let és igényesség, a hivatásu­kért vállalt közös felelősség és a kötelesség teljesítésének megkövetelése jellemez. A beszámoló a továbbiak­ban a hallgatók írott anyag­gal (nyomtatott jegyzettel, tankönyvvel­ való ellátott­ságával foglalkozott és­ meg­állapította, hogy az csak kb­. 60 százalékos. Az objektív nehézségeken kívül jelentős oktatóink felelőssége is, mert az e vonatkozásban tanú­sított hivatásszeretet, pontos­ság, kötelességtudat bebizo­nyítása a legelemibb neve­lői tevékenység egyike. A beszámoló részletesen foglalkozott a főiskola szer­vezeti és az oktatás tartalmi korszerűsítésével kapcsola­tos munkával. Ez utóbbinak (Folytatása a 2 oldalon.) Év végi találkozás Győrben Év végi fogadást adott de­cember 30-án a Főiskolai Ta­nács Győrött a város és a me­gye politikai, társadalmi-tu­dományos, kulturális és mű­vészeti életének vezetői, kép­viselői számára. Elsőként dr. Hegedűs Gyu­la üdvözölte a Főiskolai Ta­nács nevében a megjelente­ket. Elmondta, hogy Főisko­lánk idén először ad év végi tájékoztatást és fogadást a végleges székhelyen. „A Győrbe költöző Főisko­la határozott törekvése,­hogy megtartsa és erősítse az elő­ző években kiépített jó kap­csolatokat a várossal és a me­gyével, annak szellemi vilá­gával, kulturális és művésze­ti életével". Ennek szellemében hívta most meg a Főiskolai Tanács megyénk nagy hírű és tekinté­lyű felsőoktatási intézményei­nek vezetőit, országos és eu­rópai hírű tudományos inté­zeteinek reprezentánsait, a kulturális, tudományos és művészeti életének megyei és városi képviselőit, hogy itt fejezzük ki őszinte nagyrabe­csülésünket és tiszteletünket. A legközvetlenebb kapcso­latot a felsőoktatási intézmé­nyekkel akarjuk kiépíteni. Az ezen a területen dolgozók el­sődleges feladata, hogy az ok­tatás és a tudományos kutató­munka­ területén helytállja­nak. Ezen túlmenően azonban a társadalmi fejlődés elősegí­tésének jelentős tényezője le­het egymás nézeteinek megis­merése, megvitatása. Főiskolánk nagyon fiatal, alig néhány éves múltra te­kinthet vissza, a szakterület, ahová szakembereket képe­zünk, az a tudományterület, amelyet művelünk — a köz­lekedés — azonban régi és mindig megújuló. Baráti találkozóra jöttünk össze, felhasználva az alkal­mat az eszmecserére, a tár­sadalmi, tudományos és kul­turális kérdések megvitatásá­ra. Mi elsősorban, a műszaki, a természet- és társadalomtu­dományokkal foglalkozunk, de tudjuk, hogy ezen a vilá­gon kívül is gazdag területek vannak, s munkánk akkor eredményes, ha ezt figyelem­be vesszük és erre a hallga­tók figyelmét is felhívjuk. „­ Ezekkel a szavakkal köszöntöm a megjelenteket és remélem, hogy a jövőben gyakran találkozunk, hogy megismerhessük egymás gon­dolatait és megvitassuk me­gyénk életének fontos kérdé­seit". A főigazgató ezután tájé­koztatást adott a Főiskolán folyó munkáról, a beruházás helyzetéről. Befejezésül eredményekben gazdag, boldog új évet kívánt a megjelenteknek. Dr. Ábrahám Kálmán köz­lekedés- és postaügyi állam­titkár pohárköszöntőjében hangsúlyozta, hogy 1974 a közlekedés szempontjából történelminek nevezhető, mert megkezdte működését a kívánságokkal zárta. Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola. S az, hogy ilyen szépen és komolyan in­dult meg ez az intézmény Győrött — nagyon fontos. Sok fontos feladat vár a Főiskolára, mert a közlekedés nemcsak szakmai, hanem társadalomformáló erejű poli­tikai kérdés is. A közlekedés­sel szemben óriási az igény, magas szimfiek a követelmé­nyek. Köztudott, hogy ez a terület mindig a technikai­­fejlődés élvonalában állott. Azonban ma már nemcsak technikai kérdés, hanem tár­sadalmi, pszichológiai, üzemi és más vetületei is vannak. Éppen ezért nemcsak szakem­berekre, hanem a társadalmi jelenségek tágabb köre iránt is fogékony szakemberekre van szüksége a közlekedés­nek. Az államtitkár hangsúlyoz­ta a mostani kezdeményezés­­ a megye szellemi életének képviselőivel, politikai, társa­dalmi vezetőivel való talál­kozás, kapcsolatteremtés je­lentőségét. Szavait újévi jó­ Port Árpád, a megyei Párt­­bizottság titkára üdvözlő sza­vaiban méltatta azt a nagy jelentőségű eseményt, hogy felszabadulásunk óta eltelt harmadik évtized végén megnyitotta kapuit Győrben a Főiskola. „Néhány hónapja, amikor nemcsak nevében, hanem a maga valóságában is győrivé vált az új intézmény, a Fő­iskola vezetőivel együtt azzal a gondolattal indultunk, hogy minél hamarabb beépüljenek a város életébe. Ebben a tö­rekvésben minden segítséget megadtunk a Főiskolának. Elmondhatjuk, hogy otthonra találtak itt, és a megyei Párt­­bizottság nevében megköszö­nöm az oktatók és dolgozók becsülettel végzett munkáját, és az újév küszöbén velük együtt köszöntöm a megye tudományos, kulturális életé­nek vezetőit." Ezután a meghívott vendé­gek sokáig beszélgettek a Fő­iskola vezetőivel, s remélhe­tőleg további kapcsolatok ki­indulópontjaként értékelhet­jük ezt a találkozót. Dr. Ábrahám Kálmán, dr. Hegedűs Gyula és Port Árpád a fogadáson.

Next