A Jövő Üzemmérnöke, 1978 (5-6. évfolyam, 1-10. szám)

1978-01-01 / 5. szám

GYŐR Világ proletárjai, egyesüljetek!! A JÖVŐ ÜZEMMÉRNÖKE A KÖZLEKEDÉSI ÉS TÁVKÖZLÉSI MŰSZAKI FŐISKOLA LAPJA V. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 1978. JANUÁR ARA 1 FORINT KÖSZÖNTÜNK MT. KÖSZÖNTÜNK HAVANNA! A XI. VIT korunk legje­lentősebb kérdéseivel foglal­kozó, az emberiség társadal­mi haladását segíteni akaró ifjúsági találkozó lesz. Gon­dolatot és véleményt cserél­nek mindazok, akik a világ előbbrejutásának gondját ma­gukénak érzik, s az előbbre­­j­utás útját­ különbözőképpen értelmezik és más-más mód­szerekkel vállalják. Egyetér­tenek azonban abban, hogy ma korunk alapkérdése az antiimperialista szolidaritás, a béke és a barátság erősí­tése. Mindebből világosan adó­dik a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség fő felada­ta: azt az­ utat kell szilárdí­tani, melyre több mint há­rom évtizede lépett népünk, mely kizárta társadalmunk­ból az imperializmust, mely utat nyitott a békének, s mely egyre szélesedő testvéri barátságok forrása is. Ifjúkommunista meggyő­ződéssel, a szocializmus erő­sítésével és csakis ezzel le­szünk leginkább képesek fel­sorakozni a VIT gondolatá­hoz, a XI. VIT legfontosabb mondanivalójához. Nagy jelentőségű az a tény is, hogy az amerikai földrész első szocialista országában kerül megrendezésre az egész világot érintő esemény. Szerte a földön minden elő­zőnél nagyobb érdeklődés kí­séri az előkészületeket, mely a korábbi fesztiválok sikeré­nek köszönhető. Kuba társadalmi és politi­kai feladatként kezeli a XI.­VIT-et. Több tízezres tömeg mondott igent Fidel Castro javaslatára, mely a rendező ország szerepének vállalását tartalmazta, s párthatározat rangjára emelkedett. Nagy erőfeszítéseket tesz a Kubai Kommunista Ifjúsági Szövete­­ség a Kubai Kommunista Párt vezetésével a nagy fel­adatok sikere érdekében. Ter­mészetes, hogy a szocialista or­szágok ifjúsági szervezetei is magukénak ér­zik a fesztivál sikerének fele­lősségét, hisz a kommunista if­júsági szerve­zetek voltak kezdeményezői, szervezői a ta­lálkozónak. A VIT-mozgalom a szocialista országok ifjú­sági szövetsé­geinek mindig szívesen vállalt, de sokszor komoly nehéz­ségek leküzdé­sét követelő feladata volt. A VIT-re való felkészülés jó alkalmat ad arra, hogy a KISZ-tagság és a KISZ-en kívüli fiatalok is bővítsék ismereteiket, gazdagítsák ér­zéseiket a szolidaritás, a bé­ke és barátság kérdéseiben. Új munkaformákat fedezhe­tünk fel, próbálhatunk ki a tömegpolitikai nevelőmunká­ban; a közvetlen és közve­tett politizálás eszközeit, módszereit gyarapíthatjuk. Számos lehetőséget kínál a felkészülés egyéni feladatvál­lalásokra, közösségi megbí­zatásokra. Jó eszköznek ígérkezik a „Köszöntünk VIT, köszöntünk Havanna!” nagyszabású, ve­télkedősorozat: lehetőség a VIT hazai előkészületeiben való cselekvő részvételre, a VIT eszméinek, a XI. talál­kozó jelszavaiban megfogal­mazott gondolatoknak meg­ismertetése. A vetélkedő tartalmából: A vetélkedő­sorozat egy-egy állomása szel­lemi és gyakor­lati feladatok­ból tevődik össze. Néhány téma a felkészülés segítésére: — a mai Ma­gyarország (gazdasági-po­litikai, társa­dalmi, kulturá­lis, sportéle­tünk) ; — a nemzet­közi helyzet időszerű kérdé­sei (a békéért, biztonságért, a társadalmi haladásért vívott harc); — a nemzetközi ifjúsági és diákmozgalom és a feszti­válmozgalom története, a mai haladó ifjúsági és diák­­mozgalmak, nemzetközi szer­vezetek ; — Kuba történelme, társa­dalmi, gazdasági, kulturális életének kérdései, a kubai if­júság élete; — az emberiség legfonto­sabb kulturális értékei (ben­ne a magyar nép kultúrájá­nak kincsei); — a testedzés, testkultúra, turisztika, tömegsport és él­sport. A részvétel feltételei, je­lentkezés: Minden ifjúsági közösség. KISZ-alapszervezet öttagú csapatot indíthat (a verseny egésze alatt egy fő cseréjére lehetőség van). A főiskolai selejtezőkön és döntőkön át vezet az út a városi, megyei versenyekre. Végső szakasza — a televízió jóvoltából — a nyilvánosság előtt zajlik A nevezéseket január 30- ig a főiskolai KISZ bizottság­ra kell eljuttatni, ahol a ve­télkedővel kapcsolatos rész­letes felvilágosítást kaphat­nak az érdeklődők. Értékelés, díjazás: A selejtezőkben, elődöntők­ben és döntőkben szakértők­ből álló zsűri működik köz­re. Az ajándékok között — a díszes emléklapon kívül — szerepelnek képzőművészeti, népművészeti tárgyak, hang­lemezek, kiskönyvtár, sport­­felszerelés, színek televízió, külföldi utazás. A döntő legjobbjai havan­nai repülőjegyet kapnak! FIATALOK! Olvassátok a ,,Világ Ifjúság”-át,­ az „Ifjú Kommunistá"-t, „Magyar If­­júság”-ot, a napi sajtó kül­politikai és VIT témájú cik­keit, melyek a felkészüléshez nyújtanak segítséget! CUBA' 78 Nagy család gyermeke Gábor, a Szikrai család gyermeke Szi­lárd nevet kapta. Horváth Stóbert A KTMF szakszervezeti bizottsága 1977. november 29-én névadót szervezett a főiskolai dolgozók, oktatók gyermekei ré­szére a városi tanács házasságkötő termében. A fél háromkor kezdődő névadó ünnepségen a Bendekovits család gyermeke Orsolya, a Bozóky család gyermeke Csaba, a A szakszervezeti bizottság képviseletében Bartal Sándor vi­rággal köszöntötte ez alkalomból az édesanyákat és a gyerme­kek nevére kiállított 500,5 Ft-os takarékbetétkönyvet, a szak­­szervezet ajándékát átadta a szülőknek. Az ünnepség bensőséges hangulatban zajlott le. Megtisztelő megbízatás Hogyan segíti a főiskola KISZ-szervezete a szakmunkásképzést „Megtisztelő megbízatásunk, hogy jelentős részt vállaljunk a munkásosztály utánpótlásának neve­léséből. A szakmunkásképzés, a munkássá válás folyamatának segítését ifjúsági szövetségünkben a pályaválasztástól az üzemi, munkahelyi beillesz­kedésig tartó átfogó mozgalommá kell fejleszte­nünk.” A KTMF KISZ-szervezete elsősorban Győr városban tanuló szakmunkások és szakközépiskolások segítsé­gében lehet eredményes. Kü­lönösen hasznos lehet az a segítségadás, amelyet a főis­kolások a velük rokon szak­mai területen tanulóknak adhatnak. Ez azonban csak főiskolánk néhány szakánál lehetséges, természetesen a többi szakon tanuló diákja­ink más formában adhatnak segítséget, akár már a vég­zett szakmunkásoknak is. Az alábbi segítségadás­módokat tartjuk lehetséges­nek, és egyúttal hosszabb tá­von is megvalósítandó fela­datoknak : — Diáktanárok konzultáci­ós óraadása szakmai tár­gyakból; ezek kapcsán a ta­nulóknak a főiskola szakmai oktatási lehetőségeinek, la­boratóriumainak bemutatása; segítségadás oktatási segéd­eszközök készítésében; közös együttműködés laboratóriumi jellegű segédeszközök meg­tervezésében, kivitelezésében. Érdeklődés felkeltése a to­vábbtanulás lehetősége iránti. Diáktanárok konzultációs óraadása alap- és alapozó tárgyakból: matematika, fi­zika, gépelemek, mechanika, elekrotechnika stb. — Ifjúsági vitakörök veze­tése, szaktól függetlenül. — Kulturális, művelődési téren segítségadás különféle szakkörök vezetésében, illet­ve munkájában részvétel. — A tanulók rendszeres­­meghívása a főiskolánkon működő tucatnyi amatőr cso­port, — együttes műsorának megtekintésére; szakmai­szervezési segítségadás. — Meghívások kirándulá­sokra, kulturális-, poitikai-, és sport tömegrendezvények­re. — Iparvállalatok ifjúmun­kás KISZ szervezeteivel együttműködés. A szakmun­kások érdeklődésének felkel­tése a továbbtanulásra; szak­mai oktatási lehetőségeink bemutatása. Konzultációs se­gítségadás az üzemekben fo­lyó egyéni ifjúsági verseny­mozgalmakban (Kiváló Ifjú Szakmunkás, Szakma Ifjú Mestere) induló résztvevők felkészítésében. (KISZ IX. Kongresszusa) Szakmai gyakorlatcserék szervezése, (a termelési rend zavarása nélkül.) Kulturális segítségadás. — Főiskolánkon tanuló­, érettségi nélküli szakmunká­sokból felvett hallgatók ta­nulmányi munkájának szer­vezett segítése, itteni életük, eredményeik rendszeres érté­kelése.« Az eddigi eredményeinkről: — A gépész KISZ vezető­ség a 400-as Ipari Szakmun­kásképző Intézettel együtt­működési szerződést kötött, melynek alapján 30 fő diák­tanárt — e hónappal kezdő­dően — heti egy órában szak­mai és alaptárgyakból órákat ad, 3-4 fős létszámú csopor­toknak.­­ A n­űszaki tanár szakos hallgatók immár második éve segítik tevékenyen a Bercsé­nyi Miklós Közlekedési Szakközépiskola KISZ-szer­­vezetének munkáját. Az alap­szervezetek munkaterve és a mozgalmi naptár alapján a tanév elején egyéni vállalás­ban rögzítik valamennyi hall­­gató feladatát. Részt vesznek a politikai oktatásban,a kü­lönböző rendezvények szerve­zésében, bonyolításában. — A járműgyártó 106. tan­kör alapszervezete a Vagon­gyár egyik alapszervezetével jelenleg dolgozza ki kapcso­latát. — A gépész KISZ-szervezet október 26-án járőrversenyt rendezett, amelyen mind a 19 csapatban tagként indult 1—1 fő a 400. Ipari Szakmun­kásképző Intézetből. — Október 31-én a gépész KISZ-szervezet (a Tanítókép­ző bevonásával) városi szintű ünnepséget rendezett a NOSZF 60. évfordulója tisz­teletére a városi spor­tcsar­­nokban, ahol 1200 fő szak­munkásképzős és szakközép­iskolai tanuló vett részt. Főiskolánk KISZ-szerveze­tének legközelebbi feladatai az együttműködés kiszélesíté­sében vannak. Bízunk abban, hogy valamennyi KISZ-tag önzetlenül fogja részét kiven­ni a rá háruló feladatokból, ehhez a vezetőségek a megfe­lelő segítséget és értékelést meg fogják adni. Szénásy István

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék