A Jövő Üzemmérnöke, 1990 (18. évfolyam, 1-9. szám)

1990-01-01 / 1. szám

IRÁNY A XX. SZÁZAD: új kép­zési koncepciók - új tantervek BESZÉLGETÉS DR. SZEKERES TAMÁS FŐIGAZGATÓVAL ■ 1990 szeptemberétől radikálisan meg­változik a képzés a főiskolán. Mi ösztönöz­te erre az intézményt? — Az utóbbi évek társadalmi-gazdasági változásai arra kényszerítik a felsőoktatást is, hogy határozott lépéseket tegyen a gyö­keres megújulás irányába. Főiskolánk e törekvések élvonalában kíván járni. ■i Mi motiválja ezt a törekvést? — Mindenekelőtt a közlekedés és a hír­közlés, amelyek a főiskolának ma és a jö­vőben is alapvető területei, s mint az inf­rastruktúra legjelentősebb alkotóelemei, várhatóan a magyar gazdasági fejlődés át­lagát meghaladó dinamizmussal fognak fejlődni. Ennek jelei már ma is érzékelhe­tők, pl­ a hírközlés terén elhatározott és már beindult fejlesztések és az ismét el­kezdődő autópálya-építések. Mindebből az következik, hogy a főiskola által kép­zett üzemmérnökökre a jövőben várhatóan nagyobb feladatok várnak, mint más terü­leteken. Nekünk a fiatal szakemberek képzésével elő kell készíteni, meg kell előzni ezeket a változásokat. A jövőben na­gyobb figyelmet kell fordítani arra is, hogy további alternatív lehetőségeket biz­tosítsunk a győri fiatalok továbbtanulásá­hoz. Alternatívát hogy, itt és ne Győrtől távol kelljen érdeklődésüknek megfelelő tanulmányokat folytatniuk. Ezért szélesí­tenünk kell az itt tanulható szakmák kö­rét, szélesítenünk kell azt a szellemi palet­tát, amit a leendő hallgatóknak kínálunk, egyben természetesen jobban hozzájárulva a régió szakemberellátásához is. ■I Hogyan foglalhatnánk össze röviden a '90 szeptemberétől várható legfontosabb változásokat? — A hallgatóknak nagyobb önállóságot, több lehetőséget, de ezzel együtt nagyobb felelősséget is kívánunk adni. Az eddigi 13 szak helyett 8 szakon folyik majd a kép­zés. A látszat ellenére ez sokkal színesebb, sokrétűbb tanulmányokra ad lehetőséget. Egy-egy szakon belüli ugyanis a hallgatók sok speciális irányban mélyedhetnek el. Változatlanul megtalálhatják a régóta közkedvelt autógépész, vezetéknélküli táv­közlési és postaüzemi képzést, sőt még ezeken belül is alaposabban tanulmányoz­hatnak egy-egy részterületet. Minden hallgató tetszése szerint választ­hat az angol, német, orosz, olasz nyelvek közül. Az új koncepció lényege, hogy a hallga­tók önálló munkáját tekintjük a hivatás­ra történő felkészülés alapjának. Oktató­ink ehhez nyújtanak segítséget az előadá­sokon és a laboratóriumokban, s ha a hall­gatók igénylik, egyénileg is lehetőségük v­an a tanulmányaik során felmerült prob­lémákról konzultálni oktatóikkal. ■ Mi indokolja a képzés nagyobb rugal­masságát? — Nem tudjuk, hogy a hallgató szakmai életútján milyen befolyásoló tényezők ha­tására választ, vagy kényszerül munkahe­lyet választani, nekünk éppen ezért arra kell felkészülni, hogy a lehető legmozgé­­konya­bban, a lehető legsokoldalúbban használhassa azt, amit tőlünk kapott. Ak­kor tudja a legsokoldalúbban és a legru­galmasabban használni, ha a megszerzett tudás valóban értékes, tudományosan meg­alapozott, ha olyan ismeretek birtokába jut, amelyek egy szélesebb körben is ér­vényesek. A főiskolai tanulmányoknak al­kalmassá kell tenni a fiatal mérnököket további új ismeretek megszerzésére, arra, hogy egy-egy új feladatra önállóan készül­jenek fel. ■ Kiket vár a főiskola az 1999/91-es tanévre? — Eddig jobbára a szakközépiskolából vezetett az út a főiskolára, de már régen felismertük, hogy a gimnáziumból jöttek ugyanolyan jól, esetenként még jobban megállják a helyüket. A szakközépiskolá­ból jöttek szakmához kötődését kompen­zálhatja egy rugalmasabb világlátás, na­gyobb tájékozottság, szélesebb körű mű­veltség. Mi nem különböztetjük meg a hozzánk jelentkezőket, szakközépiskolában és gimnáziumban végzettekre. Mindenkit várunk, aki tanulni szeretne, és igyekszünk minden segítséget megadni a sikeres tanulmányokhoz, s egy későbbi sikeres életúthoz. DR. BOROS ISTVÁN 1990. JANUÁR 1.V.É.K. _____ft JÖVŐ ÜZEMMÉRNÖKE XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 5 Ft Ezt a számot elsősorban azoknak a végzős középiskolás diákoknak állítottuk össze, akik főisko­lánk hallgatói szeretnének lenni. Reméljük nemcsak ők, hanem mások is kedvet kapnak e lap elolvasása nyomán, hogy az ország legmodernebb, legnagyobb műszaki főiskoláján tanuljanak. ... Őszi Tudományos Diákköri konferencia Három órakor kezdődtek öt szekcióban az előadások. Az itt folyó munkát értékelő zsűrik beszámolójából kitű­nik, hogy az elhangzott 30 előadás többnyire színvona­las, szakmailag és az elő­adás módját, szemléltetését­­is tekintve igényes és érde­kes volt — viszonylag nagy számú oktatói és hallgatói érdeklődés is kísérte. (Ehhez talán az is hozzájárult, hogy az idén a délutáni előadások a TDK-ra való tekintettel el­maradtak.) Volt még egy új színfoltja is az idei főisko­lai TDK-délutánnak: a KÉI a konferencia után rendezte meg szakestélyét is, ami fi­gyelemre méltó, és a későb­biekben esetleg a többi inté­zet részéről is követhető kezdeményezés. Gratulálunk a főiskolai TDK első helyezettjeinek akik szekciónként: Közlekedésépítési szekció (elhangzott 5 előadás) André László I. évfolyamos hallgató: Vasbetonszerkeze­tek tervezésére, oktatására alkalmas programot mutatott be. A korszerűen szervezett maszktechnológiát alkalma­zó program feleltetőgépként is alkalmazható. Konzulense: Agárdy Gyula főiskolai ad­junktus. Kovács Róbert III. évfo­lyamos hallgató: Ismertette a nagysebességű vasútvona­lak előnyeit a közlekedés Főiskolánkon lassan már hagyomány, hogy az őszi Tudományos Diákkö­ri konferenciát novem­ber utolsó hetében ren­dezzük. A TDK tevékenységé­nek a képzésen belüli egyre növekvő szerepét és fontosságát is jelzi, hogy az ez évi konfe­rencia plenáris ülését a főigazgató dr. Szekeres Tamás nyitotta meg „A főiskolán folyó képzés fejlesztési elképzelései” című bevezető előadásá­val. Ezt követően a „Ro­botok­” című angol vi­deofilm adott bepillan­tást e technika rohamo­san fejlődő ipari alkal­mazásába, melynek nar­rátora Pintér József fő­iskolai docens volt, egyéb formáival szemben. Részleteket adott elő a fran­cia és az NSZK-beli hálózat­ról és az épülő csatorna­­alagútról. Konzulense: Kont­ra György főiskolai adjunk­tus. Útépítési szekció (elhangzott 4 előadás) Csicsely Tamás III. évfolya­mos hallgató: A Bükkben, Gönc környékén végzett ön­álló kutatómunkáját ismer­tette. A terület erdei útjai­nak kialakítását, fenntartá­sát, műtárgyépítési, víztele­nítési problémáit vizsgálta. Konzulense: Szepesházi Ró­bert főiskolai adjunktus. Szarka Zsolt I. évfolyamos hallgató. Számítógépes prog­ramot készített a közutak mellett elhelyezkedő KRESZ- táblák nyilvántartására C—64 számítógépre. Konzu­lense: dr. Adorjáni Kálmán főiskolai adjunktus. Járműgépész-szekció (elhangzott 8 előadás) Nits László III. évfolyamos hallgató: A statisztikai folya­mat-ellenőrzés alkalmazása a járműalkatrészek gyártásá­nál című előadásában bemu­tatta a RÁBA járműalkat­részek gyártásának ellenőr­zésére kidolgozott számító­­gépes programját, részlete­sen kitért a kiértékelés le­hetséges módozataira. Kon­zulense: Józsi Ottó főiskolai adjunktus. Lukács Gábor 111. évfolya­mos hallgató. Egy olyan szi­mulációs programot muta­tott be, mellyel a nagy érté­kű CNC lemezmegmunkáló központra tervezett alkatré­szek gyártástervezése végez­hető el. Ismertette a prog­ram felépítését és egy alkat­rész gyártástervezésének fá­zisain keresztül a program működését. Konzulense: dr. Kardos Károly főiskolai do­cens. (Folytatás a 2. oldalon. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Transport Főiskolai Kisszövetkezet alapítvány formájában 92 542 Ft-ot bizto­sít a főiskola számára. Ennek felhasználásáról öt tagú testület jogosult dönteni (kuratórium). A kuratórium 1989. november 27-én megtartott ülésén úgy határozott, hogy a fenti összeget teljes egészében az alapítólevél 2. c. pontjában megfogalmazott célra kívánja fordítani. Ennek érdekében a főiskola oktatói számára pályázatot hirdet meg olyan külföldi tanulmányutakra, amelyek segítséget nyújtanak a főiskola új képzési koncepciójának a bevezetéséhez. A pályázatokat dr. Koren Csaba tudományos főigazgató-helyetteshez kell be­nyújtani. A pályázatot elnyerők beszámolási kötelezettséggel tartoznak a tanulmá­nyi útjukról a főiskolai közvéleménynek. Dr. Szekeres Tamás a kuratórium elnöke

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék