A Ma, 1930. július-december (6. évfolyam, 72-150. szám)

1930-07-01 / 72. szám

1930. július 1. HÍREK Egy 80 éves szar. Ismert tény, hogy Amerikában, de különösen Hollywoodban csak a fiatal tehet­­ségek érvényesülnek. Annál érde­kesebb, hogy a Metro leszerződ­tette a 80 éves Barney Fagan tánc­művészt, aki 1850-ben született és az „Idők múlás“ című óriási kiállí­tású revüben fog közreműködni. Fagan nem kevesebb, mint 75 év óta táncol, amiből könnyen kiszá­mítható, hogy 5 éves kora óta hó­dol terpsshore művészetének. Ezen idő alatt 375 pár tánc­cipőt nyújt el. Statisztikusok kiszám­­olták, hogy eddig 17000O0 kilométert táncolt, de a 80 éves táncfenomén bizakodik abban, hogy eléri a 200.000 kilo­­méteres rekordot, és azután a nyu­galomba akar vonulni. * A hangos film szinte máról-hól­­napra olyan forradalmat teremtett a filmszakmában, hogy az új lehető­ségek egész sorozata nyílik meg előttünk, így nyilatkozott Lyonel Barrymnore, a Metro híres rende­zője egy Interviu alkalmával. A há­rom dimenziós film nemrég még egy megoldatlan probléma volt, közeledik a praktikus téren való használhatóssághoz; ugyancsak meg van oldva a széles film kér­dése, mely lehetővé teszi a mosta­ninál sokkal nagyobb területen való projectjét. A színesfényképezés több a­ találmány révén, csaknem töké­letessé vált. Bár hihetetlennek hang­zik, de Amerikában már arra is gondolnak, hogy megoldják az úgynevezett fantom színpad kérdé­sét — mondta Clarence Brown, az „Aranytánc“ c. film rendezője. Arról van szó, hogy több oldalról való képvetítés és a fénytörések­nek való újszerű alkalmazása által egy látszólag üres színpadon, fan­tom-szerű alakok fognak életrekel­­ni és beszélni. — Kőmives mesterek figyel­mébe. A helyi kaszárnyák javítási munkálataira július 10-én d. e. 11 órakor Kolozsvárt a Sfântul G­heor­­ghe-kaszárnya 1. em. 56 sz. szobá­jában árlejtés lesz tartva. Hirdet­mény az Iparkamara hirdetőtábláján. A MA 3. oldal Nagyváradi zsidó fiuinternátus Oradea Str. Delavancea (Ritook Zs. u.) 17. Elemi és középiskiskolai tanulók internátusa. Igazgató: SZILÁGYI ADOLF lyceumi tanár. A nagyváradi Társulati Kereskedelmi, őrt. Gymnázium és a zsidó Lyceum igazgatóságaitól ajánlva. Elsőrendű kóser ellátás. A növendékeknek szaktanárok által való előkészítése. Az iskolában való tömeges jelentkezés és az internátusban levő férőhely miatt ajánlatos a jelent­kezéseket Julius 15-ig eszközölni.---------------------­Prospektust csak kívánatra küldünk. Klorttár* 1930* Julius 1. Kedd. • Névnap: Theobald. Nap kél: 4 ó. 35 p. nyugszik 20 ó. 3 p. Művelődéstörténet­­ 1646 júl. 1-én született Leibnitz­­ V. filozófus Lipcsében. • Derült, meleg. Déli hőmérséklet IUU • 28° meleg. PRAKTIKUSSÁG — Anyuka, tudod-e, hogy a csuka májolaj ma nem volt olyan utála­tos, mint máskor ? — No látod, kicsikém... — Nem találtam meg a kanalat s ezért villával vettem be. Égi­testek mozgása a filmen. Egy 80 éves szar. Az égitestek mozgását legköze­lebb filmen fogják megörökíteni. A film, mely mindinkább a tudomány szolgálatába szegődik, megsokára alkalmat fog adni arra, hogy a moziban ülve csodálhassuk Satur­­nust és gyűrűit, vagy pedig Jupi­tert, az őt kísérő Napokkal, úgy­szintén a csillagászat egyéb titkait is lássák. Így nyilatkozott John Nickolaus, a Metro Goldwyn-Mayer filmgyár laboratóriumának főnöke, akit egy különlegesen konstruált te­­lepeskép, valamint időre beállított fényképezőkamra segítségével a Planéták mozgását akarja megörö­kíteni a filmszallagon. Az ezirányú kísérletek nagyon kecsegtetők, mondta Nickolaus, aki nemrég si­keresen fényképezte le a nyugvó nap mozgását egy különleges fény­­szűrő készülék segítségével. A kü­lönleges rés gyönyörű felvétel a „Stephen Trombot asszonya, című Sudermann regény nyomán ké­szült filmbe lesz beillesztve. * — Évzáró és kiállítás a Sán­dor János uccai elemiben. Romá­nia legnagyobb elemi iskolája, a helyi Sándor János­ utcai elemi, va­sárnap tartotta tanévzár ünnepségét. Ez alkalommal a szülők nagy érdek­lődése mellett az apró növendékek nagyon ügyes és szép ének-, tánc- és szavalat- számokkal szerepeltek, míg Boca igazgató tartalmas beszá­molót tartott és Rusu A. dr. az is­kola érdemeit említette beszédében. Az ünnepség záró és egyben leg­kedvesebb momentuma a jeles nö­vendékek megjutalmazása volt, ami­nek során jólesően állapíthattuk meg, hogy a legjobbak között a kisebb­ségi növendékek szép számmal vol­tak képviselve. Nagy meglepetést keltett az iskola tanulóinak munkái­ból összeállított kiállítás, főleg an­nak kézimunka-része, de az agyag- és famunkák is igen tetszetősek. Az iskola szép eredményéért Boca igaz­gatót illeti az elismerés, munkatár­saival egyetemben.­­ Az összes bel- és kül­földi fürdőkre direkt hitelle­veleket és csekkeket ad ki a Marosvásárhelyi Leszámitoló­­bank r. t. Ififilm­ fiiit keres Julius 1-re Weisz tlllUlU lilll böröndös Főtér. Szerkesztői üzenetek: R. K. Nem kell olyan lelkifurda­lást csinálni belőle. A fürdőszerel­mek elmúlnak a nyárral. A közmon­dás azt mondja, hogy amiről senki sem tud, az nem történt meg. Sz. A. Pardon, Augias és Agesi­­laos kettő. Az istállót az első taka­­ríttatta ki Herkulessel. De a mitho- lógiai vers rosszab, mint a múltkori. P. L. Igaza volt a mamának. Hogy fujkálhatja egy fiatal úr az ön haját a tarkóján egy hangversenyen, akár milyen meleg volt is? V. Gy. Viseljen csak ujjatlan és rövid ruhát. Nyáron ez a kényelmes. Sohse törődjön a divathóbortokkal. B. M. Előbb gondolja meg, hogy milyen ruhát akar csináltatni és ak­kor fogasson hozzá. Ne egye az éle­tét a szegény varrónőknek a sok változtatással. K. L. Ma nem nagy művészet szépnek lenni. Aki egészséges, köny­­nyen­­ tud is. A szép, tökéletes alak a legnagyobb szépség. Az arc­nak nem muszáj olyan gyönyörűnek lenni. U. Gy. Minden levelet megsem­misítünk és senkinek meg nem mond­juk, hogy ki kérdezősködött. Hirdetmény Az átadótörvény 48 §-sának ér­telmében az út fenntartási költségek fedezetére az állandó illetmények után 0,50% állapíttatott meg útadó címen és pedig 1930 Julius 1-ével Ennélfogva figyelmeztetjük az ösz­­szes munkaadókat, hogy az alkal­mazottjaik 1930 Julius 1-én esedé­kes fizetései után a 4*40, illetve 8*80 százalék állami adón kívül még­­ 80 százalékot hozzanak levonásba útadó címen, és ezen levont útadót a havi kimutatás külön rovatába tüntessék ki. Az útadó az állami adóval együtt havonként az adóhivatalhoz fize­tendő be. Ezen rendelet végrehajtá­sáért a munkaadók felelőssé tétetnek. Administrator financiar. — Villanyszerelési válla­latom, főtér 25. (Mészáros közbe) helyeztem át. Tiszte­lettel Kilyén Sándor villany­szerelési és elektrotecnikai vál­lalata. — Vízum nélkül és fél­­áru vasútjeggyel utazhat Budapestre. Bővebbet Ré­vész Béla menetjegyiro­dájában Telefon: 61. Urmis­lam kiadóhivatala AMA kiadóhivatala Főtér 35. Előfizetéseket és hirdetése­ket elfogad CFR, bérletjegyét megújítja vagy beszerzi •M RÉVÉSZ BÉLA menetjegyirodája Telefon: 61. — Philips rádiók, Philips rá­dió alkatrészek, Philips elemek legválasztékosabb raktára Révész Bélánál (Telefon 61.) — Négy szobás, konyhás, mo­dern lakás, a Primária közelében, lehetőleg kerttel Julius elsejére ke­restetik. Ajánlatokat orvos jeligére a kiadóba kérünk. Kiadó vagy eladó berendezéssel vagy anélkül egy lakatos ▼ műhely V ▼ ▼ff ▼ ▼▼ ▼ Főtér 23. Bányai Palota Ne üljön fel a vonatra — ha külföldre utazik — mielőtt vasúti menetjegyét és összes vízumait be nem szerzi Révész Béla menetjegyirodájában. Keresünk bérbe 100—130 hold földet gazdasági épületek­kel együtt. Ugyanott eladó egy traktoros cséplőgarnitúra. RÉSZLETES AJÁNLATOKAT R. Pocol Turda Potassa I. RÉGI jóhírnevü bécsi ban­kár keres osztrák belga és francia nyeremény kötvények részleteladása magyar, német és románul beszélő munkaerőt eki egy felállítandó irodát vezetni és ügynökök­kel szervezni tudna. ajánlatok „Referercen angeben 19445“ jeligére Oaster. Anzeigen Gesellshefi A. G. Wien I. Brandsiä'te 8. Olcsó társasutazás M Maros-Vásárhelyről BUDAPESTRE 1930 augustus 16,-töl 26.-ig rendezi a marosvásárhelyi róm. kath. egyházközség kulturális bi­­zotsága Útiköltség Budapeste és vissza, beleértve az útlevél díját és a vízumot is csak 1800 Lel Útlevél nem szükséges, elégséges az állampolgársági és erkölcsi bizonyítványok hiteles másolata. Jelentkezni lehet július 15-ig a következő helyeken: Plébánia épület 3 szoba Tóth Sándor kántornál, Révész Béla főtéri menetjegyszondájában, „A MA“ kiadóhivatalába. E társasutazáson résztvehet hasonló feltételek mellett vallásfele­kezetekre való tekintet nélkül mindenki. Legszebb és legújabb tavaszi kalap modelek a BELLA szalonban, Főtér 33. Átalakítások legjutánysosabban készülnek. Uj modeljeinket nem teszük a kirakatban. — Tessék az üzletben megtekinteni, hiány miatt ingyen nem, de nagyon olcsón javitok és készítek eezlont, matracot, valamint fotelek behúzását ERDŐS, elsőtg.-mureşi kárpitos Str. Călăraşilor 9 sz. írógép Javítások a leggyorsabban és legpontosabban eszközöltetnek „Mil Halász Boriska Bolvjai­u 2. Str- Ştefan-cel-Mare Transsylvánia épület Telefon: 85 Accumulátor töltések. Pénzt takarít meg ha mielőtt nyom­tatvány szükségle­tét beszerezné ár­ajánlatot kér a PAX-tól Külföldi Halászati cikkek megérkeztek nagy választékban. Kaphatók nagyban és kicsinyben V ■ Bóra Jánosnál Korzóköz

Next