Magyar Academiai Értesítő, 1855 (15. évfolyam)

Számok - 1855 / 2. szám

MAGYAR ACADEMIAI ÉRTESÍTŐ. XV. Ev. 1855. II. Sz. A' POSITIV ÉS NEGATIV PHILOSOPHIÁRÓL. HORVÁTH CYRILLTÖL. Olvast. jan. 22. 1855. A' német philosophiának legújabb mozgalmai közt szám­talanszor lehetett hallani, sőt napjainkban is többször hall­ható még e' kifejezés: positiv és negativ philosophia. Olly tü­neménynek látszik tehát ez a' bölcsészet' határain belül, melly már csak e' hallhatás' folytonossága miatt is érdemli, hogy őt a' vizsgálódó elme nyomosabb figyelemre méltassa. E' folyto­nosságnál azonban még vonzóbb azon mozgalmak' jelentő­sége , mellyek között az idézett kifejezés' fölkapása megindít­tatott. Hogy e' mozgalmak által a' mélyebbre ható bölcsészke­dés' folyamlása körűl csakugyan többféle akadály lőn már el­hárítva, azt ama'vitatkozásokból eléggé láthatni, mellyek a közelebb lefolyt évtized alatt részint önálló munkák, részint' folyóiratokban nyilváníttattak. Minek következtében a'felhozott kifejezés'többszöri hall­hatását sem okozhatta puszta önkény vagy akármilly vélet­lenség; mert ez nemcsak a' bölcsészet' okszerű nyomosságá­val, hanem azon ténynyel is világosan ellenkeznék, melly sze­rint a' positív és negatív jelzőkkel az újabb idő' két leghatá­lyosabb bölcsészének systemái voltak megjelölve. Olly vala­minek kellett tehát a' bölcsészek'soraiban előfordulni, a­­mi az általuk fejlesztett tudomány' érdekében is nagyfontosságú. Annyi bizonyos , miszerint a német philosophiának év-ACAD. ÉRT. 1855. II. 6

Next