Magyar Akadémiai Értesítő, A Philosophiai, Törvény- és Történettudományi osztályok közlönye, 4. kötet, 1863-1864

1863 / 1. szám - A keleti nevelészet. - Nagy Mártontól

A KELETI NEVELÉSZET." 73 ténylő középpontja, — kormányzó, képző, előkép, a nép atyja, ki a népnek testi és szellemi jólétéről gondoskodik — az állam szelleme, melyben test a nép, igazi gondviselés, melyre a nép határtalan bizodalommal tekint, s melyben ma­gát az által szabadnak érzi, magát minden oldalról biztosnak tudván. Az állam semmi más, mint világegyetemi jelen­tőségre fejlesztett család. A család államrenddé, és az ál­lamrend családdá jön : államban csak apák s gyermekek van­nak — egy nagy népcsalád, melynek feje, mindnyájok atyja a császár, ki apai kényuralommal parancsol a családok és a hivatalnak atyjai fölött. Belső élete. A család középpontja az erkölcsiségnek, legben­sőbb szentélye az életnek. Azért bír oly nagy jelentőséggel a házasság, mivel ez az isteni természet életét ismét visz­szasugározza. A soknejűség ugyan Chinában még ural­kodik , de az ágyasok nem bírnak egyenlő joggal a törvényes nővel, s gyermekeik csak a törvényesnők gyermekei után nyernek örökösödési jogot. A férj nem is bocsáthatja el ne­jét kénye szerint, hanem csak magtalanság, kicsapongás, a férj rokonainak nem tisztelése , fecsegőség, tolvajságra való hajlam, irigy és bizodalmatlan kedélyhajlamok és legyőzhet­len gyűlölség miatt. A házasság erkölcsi kötelesség, mely alól egy erényesnek sem szabad magát kihúznia, mivel a nőtlen saját nemének gyilkosa. — Mindazáltal a nő, jóllehet a békés és boldog összhangzásban az egésznek tagja, a férj­jel nem egyenjogú. A nő nemcsak feltétlen engedelmesség­gel tartozik férje irányában, hanem azonfelül szolgai állapot­ban él. A férjjel roszul bánó nő 100 bambusznád-ütésre kár­hoztatik , míg ellenkező esetben a férj sohasem bűnhődik. Az asszonynak csekély helyzete már a nevelészetből látható. A­z újonnan született gyermek, kinek születésénél az ajtó elé nyíl és ív akasztatik, gondosan takartatik be a leg­jobb kelmébe ; a leány, kinek születés jele a szülők aj­taja előtt orsó és fonál, csak rongyba göngyölgettetik. A leánynak cseréppel kell megelégedni, míg a gyermek drága

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék