A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 1867 (1. évfolyam)

1867 / 1. szám

talált levelei az Akadémia és Kub­ínyi Ágoston t. tag pecsétjeivel lezárulva a levéltárba — magok a pályázó vígjátékok, a nyelv és széptudományi osztályhoz tétetnek át, három bíráló kinevezése végett , más két színészi tag hozzáadása iránt a m. nemz. színház igaz­gatósága megkérendő lévén. •2. Ugyan az jelenti, hogy a Fáy András-alapítvány alapító levele értelmében a pesti első hazai takarékpénztár jutalmára az Akadémia által kitűzött nemzetgazdasági kérdés megfejtéséül 1866. dec. 31-ig, mint határnapig, tulajdonkép csak egy pályamű érkezett. 1. A nemzetgazdasági nézetek fejlődési története s befolyása a közviszonyokcra Ma­gyarországon. Jelige : Nu hia dies sine linea. Titus császár. Érkezett ugyan még, egy az Akadémiához intézett s kívül két jeligével ellátott levél kíséretében, két munka, melyeket szerzőjük e jutalomra kívánna pályáztatni, úgymint : II. Egy utász, naplója, vagy útépítési eszmék gyűjteménye. Jelige : „Enumerat miles vulnera­­­s ugyanazo­n szerzőtől III. Közmunka Α. Β. .. a nép számára. (Előszava külön füzetben.) Jelige­: „Omne talit punctum quod (sic) miscuit utile , . . . " de ezek a feladott speciális kérdéssel, mint már cz­ímök is mutatja, nem foglalkoz­hatnak ; a mellett jeligés levelek sem volt rendben, a két jelige egy az Akadémiához czímzett hosszabb levél borítékára lévén följegyezve, mely levélben a szerző meg is ne­vezi magát. Az Akadémia által hirdetett pályakérdés ez lévén : „kivántatik oly munka, mely a múlt század végétől a jelen ideig hazánkban uralkodott nemzetgazdasági nézeteket, ezek fejlődése történelmét és közviszonyainkra gyakorlott befolyását kimerítőleg adja elő :" a II. és III. szám alatti kéziratokat sehogy sem lehet e kérdésre feleletül tekinteni , azok tehát szerzőjöknek visszaküldendők, annyival inkább, mert a pályázás külső formasága sem volt megtartva. Az ekkép fenmaradó egy pályamunka a törvénytudományi osztályhoz tétetik át, hogy az bírálókat nevezzen, a rendben talált jeligés levele pedig, az Akadé­mia és Kubínyi Ágoston tiszt. tag pecsétjével lezárva, a levéltárba adatik megőrzés végett. 3. Horváth Cyrill, a XXVI. nagygyűlésen választott tiszt. tag, szé­két ily czímű értekezéssel foglalta el : „A philosophiai módszer." Elő­adása, kivonatban, következő : Tisztelt Akadémia ! Másod ízben jut immár nekem azon ritka sze­rencse, hogy e díszes helyről székfoglaló előadást tarthatok. Az elsőt há­rom évtized előtt mint választott rendes tag tartottam, a másodikhoz , a t. Akadémia jóvoltából, e perczben fogok. Ünnepélyes, de rám nézve megdöbbentő is a hangulat, mely e tett­nél egész valómon átvonul. Ünnepélyes, mert a legőszintébb hála érzel­meitől van meghatva; megdöbbentő, mert akár az előbbi, akár az utóbbi megtiszteltetésnek díszfokát tekintsem, nem találok magamban pontot, mely az ily eseményeknél szükségelt érdem magasztos nevére érdemes volna. A hála köszönetre buzdultan óhajt nyilvánulni, de, mivel nem jut­hat szóhoz, mely őszinteségének tisztaságát igazán kifejezhetné, a meg­döbbenési állapotot követő hódolattal olvad össze, hogy így, avval együtt, tiszteletté magasuljon, tiszteletté hazánk azon jelesei iránt, kik akkor .

Next