Magyar Tudomány, 1993 (100. kötet = Új folyam 38. kötet)

1993 / 1. sz. - A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL - KONCZ ISTVÁN - PATAKI FERENC: Az Akadémia Pszichológiai Intézete

A tudomány történetéből Koncz István — Pataki Ferenc Az Akadémia Pszichológiai Intézete A Pszichológiai Intézet alapkövét a Ranschburg Pál által — a Gyógypedagógiai Intézet mellett— 1902-ben magánerőből megalapított Mosonyi utcai Pedagógiai Labora­tórium rakta le. A korszak dokumentumaiból nyomon követhető az a harc, amelyet az alapító és munkatársai sok éven át folytattak az intézmény elismertetéséért, sőt gyakran puszta fennmaradásáért. És bár a magyar pszichológia fejlődése az elmúlt 90 év alatt többször is megtorpant, ez az alapkőletétel olyan folyamatot indított el, amely napjainkig ível. A Pszi­chológiai Intézet jelene és közeli jövője az elmúlt évek, évtizedek eredményein és hagyomá­nyain alapul. Talán ezek is hozzásegíthetik ahhoz, hogy e kutatási műhely — a hazai tudo­mányosság új viszonyaihoz rugalmasan alkalmazkodva — megőrizze létének folytonosságát. Fejezetek az intézet történetéből A magyar pszichológia tisztes hagyományokkal rendelkezik, s nemzetközi mércével vizsgálva is jelentősen hozzájárult a tudomány haladásához. A mai Pszichológiai Intézet — számos tévhittel el­lentétben — elszakíthatalan ezektől a messzire nyúló előzményektől. Természetesen e kilenc évtizedes fejlődési ív egyes, immár történelmi szakaszai eltérő tudományos értéket képviselnek. Mindezeket tudva is fontos, hogy az intézet fejlődéstörténetét a hazai pszichológia történeti mozgásába illesszük. A magyar pszichológia első kutatási bázisa az orvostudomány intézményes keretei között — a budapesti orvosegyetemen — jött létre, ez a gyakorlati irányultság a kezdettől fogva jellemzi. Az egyetemről költözött át hamarosan e­l magánalapítványból létesített — kicsiny műhellyel Ranschburg Pál a Mosonyi utcai kisegítő iskolába. Itt jött létre 1902-ben a „Gyógypedagógiai Intézetekhez kapcsolt m. kir. Pszichológiai Laboratórium". Ez volt a hazai kísérleti pszichológiai kutatás első — nemzetközi hírnevet szerzett — műhelye, amelyet az 1908-as állami irányítás alá kerülése után is alapítója vezetett; ez az intézmény fejlődött tovább az MTA Pszichológiai Intézetéig. Pillantsunk bele — két jelentés nyomán — a Pszichológiai Laboratórium hajdani hétköznapjaiba. ,A gyógypedagógiai pszichológiai m. kir. laboratórium — írta Ranschburg Pál 1908-as jelentésében — ez év folyamán az állami kisegítő iskola új épületében nyert tágasabb, 3 szobából s előszobából álló hajlékot. A laboratóriumból ez évben is számos, a normális és gyengetehetségű gyermek elmebeli tanulmányozását, megismerését célzó tudományos dolgozat s munka jelent meg, s a laboratóriumból régebben kikerült munkálatok a hazai s külföldi (német, angol, amerikai stb.) szaksajtóban igen meleg méltánylásban részesültek... Részt vett a laboratórium a londoni magyar kiállításon is egyes tudományos vizsgálatait feltüntető táblázatokkal." Magyar Tudomány 1993. 1. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék