Akadémiai Közlöny, 1976 (25. évfolyam, 1-13. szám)

1976-12-08 / 12. szám

1976. december 8. AKADÉMIAI KÖZLÖNY A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATAI az 1976. október hó 26-i ülésén Az Akadémia elnöki tisztségének megbízás útján való betöltése Erdey-Grúz Tibor akadémikus halála óta az Akadémia elnöki tisztsége betöltetlen. Az Alapszabályok szerint az elnököt az Aka­démia közgyűlése a rendes tagok sorából választja 3 évre, és tisztségében a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa erősíti meg. Két közgyűlés közötti időszakban a közgyűlés hatáskörét néhány kivétellel gyakorló elnökség az elnöki tisztség megbízás útján való betöltését határozta el. Az elnökség 53/1976 számú határozata Az elnökség a soron következő 1977. évi köz­gyűlésig az elnöki teendők ellátásával Szentágothai János akadémikust bízza meg. A régészet helyzete (1969—1975) A régészet helyzetéről szóló előterjesztést — amelyet a Il. Osztály Régészeti Bizottsága készí­tett — jóváhagyás után a II. Osztály elnöke terjesztette az elnökség elé. A dokumentum a régészettudomány felada­tával, a hazai régészeti kutatások megoszlásával, a régészeti kutatóhelyekkel, a kutatói létszám alakulásával, a régészeti kutatás koordinálásának problematikájával, a nemzetközi kooperáció kér­déseivel, valamint az egyetemi régészeti oktatással foglalkozik. A kapcsolódó melléklet a magyar régészetnek az elmúlt időszakban elért eredményeit sorolja fel. Az előterjesztés vitája során több felszólaló hiányolta az előterjesztésből a régészet tartalmi kérdéseinek felvetését, a meghívottaknak a kér­désekre adott válaszai, valamint a hozzászólásaik zömmel pótolták ezt a hiányosságot, így a vita sokkal gazdagabb volt, mint a sok tekintetben értékes és érdekes előterjesztés. Az elnökség 54/1976. számú határozata 1. Az elnökség megvitatta a Régészeti Bizottság által készített és a II. Osztály által előterjesz­tett ,,A régészet helyzete (1969 — 1976)” c. előterjesztést, amelyet — számos értékes és érdekes vonása mellett is — átdolgozandónak ítéli. 2. Az átdolgozás során a dokumentum készítői az alábbiakat vegyék figyelembe: 2.1. az átdolgozott előterjesztésben a szervezeti problémákkal szemben a koncepcionális és tartalmi kérdések kerüljenek túlsúlyba; en­nek megfelelően a mellékletekben foglalt nagyobb jelentőségű tartalmi kérdések is helyet kapjanak az előterjesztésben; 2.2. a régészet nemzetközi kapcsolatait és az ezekkel összefüggő problémákat szigorúan tudományos elvi szinten, de az eddiginél markánsabban tükrözze az előterjesztés; 2.3. az előterjesztők tegyenek konkrét javasla­tot a kutatás súlypontjainak kialakításához; 2.4. az eddigieknél világosabban, a nem szakember számára is érthetővé téve világítsa meg az előterjesztés a régészeti célú légifényképezés kérdéskörének specifikumait; 2.5. a dokumentum 2.1. pontjában említett, a régészet területén fellelhető tudományta­lan, dilettáns nézetek okait tárgyaló részt az eddiginél pontosabban kell körülírni; 2.6. az elnökség szükségesnek tartja annak meg­vizsgálását, hogy a régészeti kutatások jelentős részben tanácsi felügyeletéből szár­mazó anyagi lehetőségeket mi módon lehetne jobban hasznosítani. 3. Az átdolgozott előterjesztést a II. Osztály ter­jessze az elnökség 1977. áprilisi ülése elé. 4. Az elnökség fontosnak tartja, hogy az Akadé­mia megismerje és véleményezze a múzeumok régészeti tevékenységét. Ez jelentős lépés le­hetne az erők koncentrálására, és lehetőség a múzeumi kutatómunka támogatására. Ezért az elnökség felhívja az elnököt, hogy tegyen konk­rét lépéseket a Kulturális Minisztériummal mint felügyeleti szervvel való, ilyen jellegű kapcsolat felvételére. Javaslat az Akadémia 1977. évi közgyűlésének jellegére Az Akadémia 1976. évi közgyűlése több olyan határozatot hozott, amelyek általában érintik a közgyűlések jellegét, rendszerét, részben közvet­lenül, részben pedig közvetve egyes állásfoglaláso­kon keresztül. A soron következő 1977. évi közgyűlés jellegére ezekre a döntésekre figyelemmel tett alternatív javaslatot az előterjesztés. 171

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék