Alföldi Ujság, 1946. május (2. évfolyam, 95-119. szám)

1946-05-01 / 95. szám

Szociáldemokrata párti ap Megjelenik héíf«» kivé leié vei iniradcjmop reggel Szerkesztőség; és kiadóhivatal Kossuth’ tér 7. Telefon: 79. Ára 600.000 pengő SL évfolyam, 95. szárat. MódsaeKővásátrhely, 1946 május I. szerda. Győzelmes május felé Irta: Marosán György Alulról indultunk el, a mély­ből, tx tárcákból, ahol örök éj­szaka van és robot és ahol min­den, fekete és sötétségbeborult. A bűzös, piszkos üzemekből, győrié Lépőkről ahol minden ola­jos és kormos és ahol a levegő is fekete és nehéz. A szántóföldekről, ahol kő­kemény földet íurtunk mi, a job­bágyok ivadékai. Az irodákból, hivatalokból, azok kulijai, akik rosszul táp­láltak es csenevészrck voltak. A külvárosok bérkaszámyái­­ból, ahol a proletárok milliói éltek és élnek kárhozatos éle­tet, mint oc börtönbezárt rabok. A külvárosokból, ahol minden sivár és csúnya és ahol az ín­ség örökös veszekedés és pá­linka tanyáz. Olyan mélyről indultunk el, amilyen mélyről nép és osztály még neon indult el mióta, embe­rekről, társadalmakról szól a történetem. Életünk a szakadat­lan, munkában, éhségben és sö­tétségben telt el, hiába volt jó­lét, bőség és napfényes az ég. A munka jutalma a nyomor, az éhség volt. *■ Májusok, harcos történelmi májasak. Nemcsak egy nemze­déké és egy népé, hanem egy egész világé vagytok. Ország­határok omlottak Is, mert a dol­gozó nép sons« és egymásra­utaltsága közös volt. Egy volt az életünk, a magyar dolgozó nép élete és sorsa az egész vi­lág összes dolgozóival. Ezért lett május nemcsak Magyaror­szágion, hanem az egész világon a munka és munkás harcos napja. A történelem távlatából nézve talán-talán a legszebb és legnagyobb tett az indulás volt, amikor egy közös vágyból, kö­zös akaratból program lett és harci lett. Miért és ki ellen? Az ipari rabszolgaságban élő mun­kásak kenyeréért és a szabad emberek társadalmáért, a tőke elten, amely emberi könny, vér és verejtékből arany hüllőbe gye­ket épített. Egy emberöltővel ezelőtt kicsi volt még a sereg, amely ará­nyában nőtt évről-évre a nyo­mor, a szenvedés és a szocializ­mus igazságainak tudományos megalapozása. Az ösztönös ér­zelmek öntudatos szolidaritássá váltak, az igazságba vetett hit legyőzte a félelmet, a gyáva­ságot és butaságai és a nö­vekvő sereg azóta szüntelen* harcban áll a föld alatt és a föld felelt. Eleven, élő történe­lem ez, amelyről egyszer szá­zadok békés századai: sokat fognak írni, a munkásmozgalom indulásáról és hősi korszakáról. Semmiféle diktátor, császár és uralkodó csalhatatlansága nem segített itt, a népbolondfió, vi­lágnézetet felforgató kuruzslók is csak lövidélelűek voltak, mint a tiszavirág és a szappanbubo­rék. Még nem volt rádió, de na­pok és hetek alatt, mint a me­teor csillogására, mindenki fel­figyelt a három nyolcas jelsza­vára és a kötelező, törvényes munkásvédelem követelésére. Kevesen vették észre, hogy egy­szer ez az indulás mozgatcere­­jévé feg válni a fejlődésnek és ■ennek jegyében kemény harcok fognak megszületni. Indulásá­ban lebecsülték, később minden­kinek tudomásul kellett vennie, hagy az osztályok harca és a szocializmus meg valósításáért folytatott küzdelem olyan szük­ségszerű, mint a levegő és mi büszkén elmondhatjuk, hogy a szüntelen harcok alatt váltunk rabszolgákból emberekké, c ter­melés gépezetéből a termelés tényezőivé. Nem vagyunk most már egy világ gépalkatrésze, hanem magunk vagyunk a vi­lág. Kiverekedtük magunknak a helyünket abban a társadalom­ban, amely csak árunak akar bennünket látni és használni. Kiverekedtük azt a jogunkat, hogy nocsak számoljanak ve­lünk, hanem vegyék tudomásul, hegy mindennek alapja a mun­ka, amely csodát tud művelni. A társadalom és a világ legelső és legfontosabb teendője nem lehet más; mint a munka és munkás védelme és megbecsü­lése. Uj szint adtunk az emberiség további küzdelméhez, új igazsá­gokkal gazdagítottuk a tökéle­tesebb, emberibb gazdasági és társadalmi rendért küzdők har­cos táborát. Legyőztünk hazug apostolokat és államrendszere­ket. A történelem ezután nem ró­luk, hanem rólunk fog szólani, a munka és a munkás hőséről. 4 \ Világiesemények és történések szereplői és hősei lettünk és leszünk azután, akik egy új vi­lág megteremtésének váromá­nyosai -vagyunk. Mártírok ezreit, százezreit és millióit adtuk, akik a hóhérok kezétől vértanúhalált haltak a nagy igazságért. A ki­öntött vér mindig és újból meg­termékenyítette a főidet. Hiába sajátították ki igazságainkat hiába hamisították meg a szo­cializmust, hiába öltöztették be a bohócokat barna, fekete és zöld ruhába, hiába lendült át a kapitalizmus a szabad libera­lizmus világából az imperialista fasizmusba. A dolgozó népsk serege nőtt, a harc kiszélesedett és a szüntelen vereségek után győzelmek jöttek sorra. Értse meg a magyar nép és a világ, a here most már nem­csak a munkásosztályért magá­ért folyik, hanem a népekért és a nemzetekért és az egész vi­lág szabadságáért. Háborúk ei­len a békéért, a munka nélkül jól élők ellen a dolgozók vi­lágáért. A magyar májusoknak mély és nagy tradíciójuk van, véres történelmi tradíció. Sokat kö­szönhet az új magyar demokrá­cia azoknak a májusoknak, amelyek több mint egy ember­öltővel ezelőtt tűzték a demok­ráciának és a szocializmusnak követeléseit zászlárúdjukra Ma­gyarországon. Kitaszítottak voltunk, «hazát­lan bitangok» mi magyar dolgo­zóig munkások, parasztok és ér­telmiségiéi:, akik gazdaggá tet­tük ezt az országot anélkül, hogy magunk valaha éreztük volna ennek a gazdagságnak jussát. A harc nem volt hiába­való, a tegnap kitaszítottak, a hazaiárulók ma az országot je­lentik, a népet és a magyar nemzetet, akik egy szörnyű há­ború után újjá fogják építem nemcsak fizikai, hanem lelki ér­telemben is ezt a sokat szen­vedett országot. Üdvözlünk Téged Május! aki most már nemcsak a műnk i, hanem a szabadság ünnepe is vagy. Uj hitet, új erőt merítünk a további harcok felé. Szakítani akarunk a múlttal, annak min­den beteges szellemi megnyilat­kozásával és egy új emberért folyik a harc Magyarországon, a boldog és szabad dolgozó em­berért. Ez a harc lesz azonban a vég­ső és ezért mondjuk mi, hagy utunk, mely nagyon mélyről in­dult el, halad a diadalmas má­jus beteljesedése felé v Ma ünnepeljisk a szalbact május 1-ét Vásárhelyen is, mint az országban mindenütt, va^mennyi dolgozó felvonni az ünnepség színhelyére — A munkásság májusi kiáltTáaya -A részletes program Ma ünnepli a munkásság május 1-ét, amely a mun­kásmozgalmaknak s a dol­gozó társadalomnak kiemel­kedő eseménye. A munka megünneplését a volt ural­kodó réteg állandóan gátolta. Tudta, hogy eszmei tartalma nem egyeztethető össze el­nyomó politikai irányzatá­val. Sok harc, sőt munkás­­vér is peesételte a múltban ezt az ünnepet. A munkás­ság még sem mondott le róla. Nem, — mert nem mondhatott le. Ha nem tudta megünnepelni szabadon, ün­nepelt titokban, puszták fej­tekén, erdők mélyén, műhe­lyek szerszámai közt. Ma a szabad Magyaror­szágon másodszor ünnepel­jük május 1-ét, a dolgo­zók harcos ünnepét. A Szociáldemokrata Párt, a Magyar Kommunista Párt, a Magyar Szabad Szakszer­vezetek Országos Szövetsége (Szakszervezeti Tanács) ha­talmas, „Májusi kiáltvány­ban“ fordult a munkásokhoz, parasztokhoz, eívtársakhoz, az egész magyar dolgozó társadalomhoz. A kiáltvány megállapítja, hogy felszaba­dulásunk óta sokat értünk el. A reakció ellen vívott harcunk komoly eredmé­nyekkel járt. A magyar de­mokrácia megszilárdult. Ezt elsősorban a munkásság ere­jének, harci elszántságának és megingathatatlan egysé­gének köszönthetjük. A ma­gyar demokrácia vezető ere­jének, szilárd támaszának, éles kardjának az egységes magyar munkás osztály bi­zonyult. A munká§egy§ég ünnepe A Kiáltvány megállapítja, hogy május 1-je a munkás­­egység ünnepe. Ez az egy­ség a népi demokrácia, a végső demokrácia győzel­méért harcol A szolidaritás eme ünnepén szót emel a munkásosztály nemzetközi egysége mellett. Üdvözletét küldi a spanyol munkásság­nak, amely még mindig a fasiszta elnyomatás rabságá­ban szenved. Barátsággal fordulunk a Szovjet Unió felé; a magyar munkásság felejthetetlen hálával tarto­zik a Vörös Hadseregnek, amely a földresújtolt magyar népnek meghozta szabadsá­gát. A Májusi Kiáltvány a kö­vetkező sorokkal ér véget: Elvtársak ! Munkások ! Pa­rasztok ! A magyar demokrácia győzelmének biztosításán, a reakció megsemmisítésén, az ország újjáépítésén keresz­tül előre a szocializmushoz! Ki az utcára május 1-én! Tüntessetek: A munkásegységért! A munkásság és paraszt­ság szövetségéért! A reakció teljes megsem­misítéséért ! A márciusi ígéretek hala­déktalan teljesítéséért, a közhivataiok megtisztításáért az államosításért, a földre­form .biztosításáért! A ma­gyar békéért. A magyar­­szovjet barátságért ! A ma ­gyar demokrácia győzel­méért ! Szociáldemokrata Párt Magyar Kommunista Párt Magyar Szabad Szakszerve­zetek Országos Szövetsége (Szakszervezeti Tanács) Minden cneegjiáí a gazdasági kérdésekre összpontosít un ík A magyar demokrácia, a magyar dolgozók érdeke parancsoló!.ag megköveteli, hogy a munkáspártok ener­giájuk zömét a döntő gaz­dasági kérdések, megoldá­sára. a pénzromlás meg­akadályozására, az aratás után a jó, érték álló pénz megteremtésére, a gazda­gőzök életszínvonalának ko­moly emelését Legyen a május í-iki tün­tetés necsak a munkásegy­ség hatalmas megnyilvánu­lása,. do egyben figyelmez­tetés is a reakciós erők felé,, hogy el vagyunk szánva a dolgozó tömegek erejét lat­­bavetve, biztosítani a de­mokrácia. eddigi vívmányait és további fejlődését. sági szanálásra fordítsák, hogy ei lehessen érni a dol-A vásárhelyi program Ebbe a hatalmas, országos megmozdulásba Hódmező­vásárhely is méltóképen kap­csolódik be. A két munkás­párt és a szakszervesetek nagyarányú programot dol­gozott ki, amely három részből áll: a délelőtti fel­vonulásból, a délutáni nép­ünnepélyből és az esti mű­soros ünnepségből. 1 Reggeli zenés ébresztő. 2. Felvonulás. (A Szociál­demokrata Párt I.—II. és IV. kerületi pártszervezetei 8 órakor gyülekeznek a köz­ponti pártháznál, innen vo­nulnak a tűzoltólaktanyához. A többi kerületeit közvetle­nül a kerületi szervezetek­ben gyülekeznek s onnan vonulnak a tűzoltólaktanya elé. Ä szakszervezetek szo­ciáldemokrata tagjai a szak­csoportok saját helyiségei­ben gyülekeznek 8 órakor

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék