Alkotmány, 1903. május (8. évfolyam, 104-129. szám)

1903-05-07 / 108. szám

ALKOTMÁNY. 108. szám,­­ Napirend előtt. Lengyel Zoltán: Kérdezi a honvédelmi minisztert, mi igaz abból, hogy Ausztriában magyar honosokat soroznak ? Fejérváry Géza báró: A külföldön és Ausztriában, ha sorozásra jelentkeznek a magyar hadkötelesek, megvizsgálják őket, nehogy még egyszer kelljen jelentkezniük az asszentálásra, hanem be nem soroz­zák őket mindaddig, míg az újoncjavaslatot Magyar­­országon is meg nem szavazzák; igen sok magyar ifjú a külföldről jött haza a sorozásra; az ellenzék akadékoskodása miatt ezeket nem lehet arra kény­szeríteni, hogy két-háromszor utazzanak haza. Névszerinti szavazás. Ezután a preludium után áttért a Ház a napirendre. Név szerint szavaztak arra, hogy tudomásul veszi-e a Ház Fejérváry báró tegnapi válaszát Várady Ká­roly interpellációjára ? A Ház a választ 133 szava­zattal 42 szavazat ellen tudomásul vette. A több­séggel szavazatott a néppárt, sőt maga Fejérváry báró is. Javaslat az ex-lex-ről. Huth Endre: Összehasonlítja a miniszterelnök be­szédét az április 17-én mondott beszédével. Most egészen mást beszélt a miniszterelnök. Szóló kívánja, hogy ezt a jelentést egyszerűen vegyék le a Ház asz­taláról. A miniszterelnök vádolja az ellenzéket, hogy a költségvetés tárgyalását elhúzza. Azt mondja a miniszterelnök, hogy a pénzügyminiszter már októ­berben beterjesztette a költségvetést. Ez igaz, de kitűzte-e a Ház tárgyalásra? .Polónyi Géza: Úgy van, úgy van, úgy van! Ráth Endre: Nem tudja, minek hoz az országgyűlés törvényeket, ha azokat nem tartják meg. Lengyel Zoltán: Úgy van, úgy van, úgy van! Ráth Endre: Látva, hogy a Ház han­gulata csekély személye iránt nincs a legnagyobb figyelemmel... Endrey Gyula: Dehogy­nem, dehogy nem! Ráth Endre: A volt nemzeti párt egyik oszlopos tagjának szavait idézi, melyek a rendeletek ellen irányulnak. Azt mondta az illető szónok, Hódossy Imre 1899-ben: Nem forradalom az obstrukció. t. Ház, hanem jogos önvédelem. (Helyeslés a szélső­baloldalon.) Endrey Gyula: Jól beszél, ámde jól be­szél ! Széll Kálmán: "Csak tessék rám citálni, mit én mondtam. (Nagy zaj.) Polónyi Géza: Mit szól erre Hodossy? Endrey Gyula: Van telefonja Ho­­dossynak. (Derültség.) Ráth Endre: Folytatja Ho­­dossy beszédének felolvasását. (Nagy zaj. Párthívei­­hez fordulva): Kihúzom egy eréig, csak segítsetek! (Folyton tartó nagy zaj.) Azt­ hiszi — így folytatja — a politikai tisztességnek is vannak határai. (Nagy zaj. Széll Kálmán miniszterelnök kimegy. Felkiál­tások : Nincs miniszter, nem tanácskozunk. Nagy zaj a szélsőbaloldalon. Bejön Cseh Ervin horvát mi­niszter.) Rákosi Viktor: Erdély mint volt miniszter, ideiglenesen üljön a piros székbe. (Derültség.) Ráth Endre: Öt percnyi szünetet kér. Szünet után. Ráth Endre: Folytatja Hodossy beszédének felol­vasását és nagy tetszéssel hallgatta ama szavakat, hogy amely kormány bármely okból nem kapta meg a költségvetési fölhatalmazást és székében maradt, azt bizonyítja, hogy ezt a széket többre becsüli az alkotmánynál. Ballagi: Hát szavazzunk! Hátha meg­kapja? Ráth Endre azután törvénytelennek mondja az állami számszék elnökének jelentését, melyet a miniszterelnökkel együtt főztek ki. Széll Kálmán: Megmondtam már, hogy nem igaz, hát tessék el­hinni! Ráth Endre Polónyi indítványához csatlako­zik. (Tetszés a szélsőbalon.) Viharos napirend-vita. Elnök: A honvédelmi miniszter akadályozva van válaszának megadásában. Megállapítja a napirendet s indítványozza, hogy pénteken a Ház tárgyalja a mi­niszterelnöknek a kvótabizottság megválasztására vonatkozó indítványát, holnap pedig a mentelmi ügyeket. Csuráth Ferenc: Kéri a Házat, mondja ki, hogy amennyiben ma az interpellációk nem volnának mind elmondhatók, holnap lehessen azokat elmondani. Ballagi Géza: Indítványozom, hogy a mentelmi ügyek mellőzésével folytattassék az indemnity vita. (Nagy zaj.) Polónyi Géza: A Ház másként, mint az elnök javasolja, nem is határozhat. Saját határozatát ugyanazon ülésszakban a Ház nem változtathatja meg. A mentelmi ügyek tárgyalását pedig elhatá­rozta a Ház. (Helyeslés.) Györffy Gyula ügyében a Ház még sürgősségi határozatot is hozott. (He­lyeslés.) Feilitzsch Arthur báró: Polónyival polemizál.Leg­első szükségnek tartja, hogy az indemnity elintéz­­tessék. (Nagy zaj.) Széll Kálmán: Szólót össze akarják veszíteni az elnökkel és Ballagival. Lengyel Zoltán: Azzal nem lehet. (Zaj.) Ballagi Géza: Ejha! Kikérem magamnak. Polónyi Géza: Csak azt akarta mondani, hogy jó­­lelkű ember Ballagi. (Nagy zaj.) Széll Kálmán: Nem ért egyet Polónyival, az ilyen napirendre vonatkozó határozatokat igenis meg le­het változtatni. Száz és száz eset van rá. (Helyeslés a jobboldalon.) Kubik Béla: T. Ház! Elnök: Szóló csak propozíciót tett, de miután napirendhez csak négy szónok szólhat. . . Polónyi Géza: De most két napirendről van szó, ez nyolc szónokot jelent. (Derültség.) Beöthy Ákos: Maróthy szerint. Ugron Gábor: A miniszterelnök felszólalása külön álló, az nem számít. Kubik Béla: T. Ház! (Halljuk! Halljuk !) A Ház itt csak egy meglévő határozatát hajtja végre. Ha a Ház a miniszterelnök javaslatát elfogadja, ezt erő­szaknak minősíti s akkor tulajdonítja a túloldal a következményeket magának. (Nagy zaj a jobboldalon, helyeslés a szélsőbaloldalon.) Polónyi véleményéhez csatlakozik. Széll Kálmán: Szóló házszabálysértést nem követ el, ez a Ház a napirendre vonatkozó határozatát sok­szor megváltoztatta. (Helyeslés a jobboldalon.) Ballagi Géza: Újra elmondja indítványát. (Nagy zaj.) Ugron Gábor: Írásban kell felolvasni! (Nagy zaj.) Elnök: Felteszi a kérdést,az indemnitást kívánja-e tárgyalni a Ház, vagy a mentelmi ügyeket? Polónyi Géza a kérdés feltételéhez kér szót. Indít­ványozza, hogy az indítványok megokolását holnap mondják el az indítványozók. (Nagy derültség, he­lyeslés a baloldalon.) Elnök: A napirendet meg kell állapítani. Felteszi a kérdést, el­fogadj­a-e a Ház az elnökség indítványát, vagy a Ballagiét? Polónyi Géza : Zárt ülést kértünk! Lengyel Zoltán : Nem lehet a törvényt kijátszani! Vészi József és Sándor Pál ingerülten közbeszól­nak. (Hosszantartó vihar.) Elnök: A miniszterelnök jelentése nem maradhat ki a napirendből. (Nagy zaj a jobboldalon.) Kubik Béla: Ez gazság, Önök hazaárulók! Ezek az apjukat is megölik. Álmáén gazságra képe­sek! (Óriási vihar a jobboldalon.) Hadik-Barkóczy Endre gróf: Ki vele, ki kell dobni, kérjen bocsánatot. (Nagy zaj, tomboló vihar a jobboldalon. Rendre, rendre, kérjen bocsánatot!) Andrássy Tivadar gróf: Rendre kell utasitani. (Viharos zaj.) Elnök: Miután Kubik oly kifejezést használt, mely a Házra dehonesztáló, rendre utasitja. (Felkiáltások: Mi lesz a zárt üléssel?) Polónyi Géza: Kérjük a zárt ülést most már az elnök iránti bizalmatlanságból is. (Hosszantartó viha­ros zaj.) Elnök: Elrendeli a zárt ülést. Zárt ülés. Dániel Gábor elnök megnyitja a zárt ülést. A többség nagy része kivonul a teremből. Polónyi Géza indítványozza, hogy a zárt ülést négy órára halaszszák el. Elnök: A zárt ülést elhalasztani nem lehet. Polónyi Géza indokolja a zárt ülés kérését. Sze­rinte Apponyi Albert gróf javaslatára a mentelmi ügyeket tűzték ki a csütörtöki ülésre. Ennek az ellenzék örvendett, mert — itt bizalmasan bevall­hatjuk — obstrukció lévén, az ellenzék szívesen vesz minden olyan tárgyat, amit agyonbeszélhet. Most a házszabályok ellenére meg akarják másítani az elnök helyes propozicióját s az ellenzéket attól el akarják ütni. A Ház elnökében nem lát erélyt, hogy a házszabályokat érvényesítse a többséggel szemben, ezért kéri a kormányt: gondolja meg a dolgot. Apponyi elnök nem identifikálja magát Széli álláspontjával, mert el sem jött. (Zaj. Felkiáltások: Levélben írta meg, hogy nem jöhet, mert beteg!) Kéri a miniszter­­elnököt, hogy saját magához maradjon méltó és ne lépjen az erőszak útjára. Széll Kálmán: Az ülés napirendjét a Ház mind­untalan változtatja. Az régi gyakorlat. A napirend nem szentírás. Ha a mostani indítványból konzekven­ciát akarnak levonni, akkor ez csak ürügy. A több­ség jogát ne tessék elkobozni. Beöthy Ákos: Szóló is aláírta a zárt ülést kérő ivet, a kapacitáció megkísérlése végett. A miniszter­­elnök beszéde után ehhez nagyon kevés reménye van. E két legélesebb ellentét között mozgunk: fe­jetlenség a vezetésben és az erőszak között. (Zaj.) A múlt napokban megteszi az ax-lex előterjesztést és a képviselőház elnökének azt mondja, hogy az indemnitási vita után tárgyalják. Az elnök ellenveté­sére abba is beleegyezik, hogy az indemnitási vita alatt tárgyalják. Egy heves vita után megint más indítványt tesz, amelyet senki meg nem ért. Ez a fejetlenség. Eszébe jut Poverinus Maxenprutschról ez a vers: «Auf dem Dache sitzt ein Greis, Der sich nicht zu helfen weiss.» A napirend határozatmegvál­toztatása a többség erőszaka. A kérdés fontossága is határoz itt. A mentelmi jog egyik legfontosabb jog. Ez a Ház szuverenitásának a kérdése, mihelyt mentelmi kérdés van felvetve, azt azonnal tárgyalni kell. A miniszterelnök jelentése itt fontos és sürgős, amelyet nem lehet félbeszakítani. Az elnöktől re­ménye, hogy nem engedi magát semmiféle üzel­­mekre felhasználtatni. Ha pedig az urak az erő­szakra hivatkoznak, akkor emberekre fognak bennünk találni. (Zajos tetszés és taps balfelől.) Széll Kálmán magyarázza ezután jelentésének ártatlan voltát. Ballagi indítványával nem vét a ház­szabályok ellen, mert az semmiben sem alkotmány­­ellenes. Holló Lajos nagyon szép beszédben a politikai részre fektette a fő súlyt, hogy az egész mostani állapot onnan van, mert a kormány a katonai javas­latokat forszírozza anélkül, hogy a 67-iki alap jogos és nemzeti követelményeinek eleget tenni kívánna. Ugron Gábor: Hosszasan és nagy figyelem közt fejtegette a helyzetet azzal a hasonlattal, hogy úgy vagyunk most, mint a közönség egy váróteremben, mikor várja a vonatot. Amíg az meg nem érkezik, az időt el kell tölteni. Eltölti kiki ahogy tudja, igaz, hogy nem mindig úgy, mintha a szalonban volnánk. Csak akkor változhatik a szituáció, ha jön a vonat és irányt ad, hogy menjünk jobbra, vagy balra. Az ellenzék elvárja a kormánytól, hogy a vonatot oly irányba vezesse, amely a nemzet érdekeinek, jogainak megfelel. A mostani állapotot a közönség nem nézi türelmesen és az ellenzék sem fogja tűrni, hogy akár erőszakkal, akár stiklikkel kísérleteket tegyen a kormány és többség, hogy legyőzze a nemzeti ellen­állást. Széll Kálmán hozzájárul Ballagi indítványához és félreértésnek minősíti a pártok összetűzését. Buzáth Ferenc emlékezteti a Házat, hogy neki is volt indítványa, mely szerint az interpellációk a hol­napi napirendbe vétessenek föl. Zboray Miklós a Györffy-esetre hozott határozatra és a mentelmi jog fontosságára­­hivatkozva követeli, hogy a mentelmi ügyek tartassanak napirenden és legközelebb záros határidőn belül tárgyaltassanak. Kubik Béla kijelentette, hogy a nyílt ülésben nyi­latkozni fog az általa használt sértő kifejezésről. Ismét nyilt ülés. Az elnöklést Tallián Béla vette át. Kubik Béla: A viszonyoktól elragadtatva, oly kifejezést használtam, melyet szánok-bánok (Helyes­lés) s ezért a Háztól bocsánatot kérek. Nehogy azon­ban úgy tűnjék fel, mintha e kijelentésemre a közbe­szólásomra elhangzott terrorizáló visszavágások in­dítottak (Ellentmondások jobbfelől), kérem, hogy azok, kik engem inzultálni akartak, azt nekem tudo­másomra hozzák. (Általános helyeslés.) Kubinyi Géza : Azt hiszem, hogy Kubik Béla ba­rátom felszólalása után minden részünkről használt sértő közbeszólás miatt sajnálatunkat fejezhetjük ki. (Általános helyeslés.) A napirend-vita vége. Buzáth Ferenc kéri, hogy először az ő indítványa felett szavazzanak. Ugron Gábor kéri, hogy az indítványt olvas­sák fel. Elnök: Ballagi képviselő úr azt indítványozta, hogy a mentelmi ügyek helyett az indemnityt tár­gyalj­ák­. A Ház Ballagi és Buzáth indítványát fogadta el. Pénteken a kvótabizottságot választják meg. Elnök fél 5 órakor bezárta az ülést.­­ Csütörtök, 1903. május 7. AUSZTRIA. Az olmüitzi hercegérsek ügye. Redus-tigis neve alatt ismeretes Kohn dr. olmützi herceg­­érsek ügye, mely már nemcsak a napisajtót, de a parlamentet, sőt a liberális lapok hirei szerint a Kúriát is foglalkoztatta. Már hosszabb idő óta a legádázabb támadásoknak van az érsek kitéve s mióta a Rectus-ügy napirendre került, ez a tetőfokra hágott. A Rectus-ügy története külön­ben a következő: A «Pozor» újság a sok támadó cikk között hónapokkal ezelőtt azt irta az érsek­ről, hogy nem hisz Istenben s a papjait és a népet megcsalja. Erre az érsek sajtópert indított a lap ellen. Ekkor történt, hogy az érsek Olmütz­­ből táviratot kapott, amelyben az foglaltatott, hogy ha az érsek beszünteti a sajtópert, akkor a távirat föladója (Rectus) a «Pozor» leg­közelebbi számában elégtételt fog adni a sértésért s az érsek mellett a közhangu­latot megváltoztatja. E távirat alapján az érsek letartóztatta s büntetésből Kremsierbe küldte a mi Asszonyunkról nevezett kolostorba

Next