Királyi főgimnázium, Arad, 1910

Természettan: Hetenkint 4 óra. Tanár: Szavcsuk József. Tk. Szijjártó. ..Kísérleti fizika“. A mechanika, akusztika és optika kísérleti alapon. Torna: Hetenkint 2 óra. Tanár: Gaál Zoltán. Rendgyakorlat: Kettős párokban (kettős rendekben) fejlődés és szakadozás menet közben. Kanya­rodások menet közben. Szögvonulás és egyszerű felvonulások. Távolabb fekvő pont irányában való menetelés az arány megtartásával. Szabadgya­korlat: Négyütemes ellenoldalú gyakorlatok, súlyzó- és vasbotgyakorlatok összekötve támadó és védőállásokkal minden irányba. Testgyakorlatok fa­botokkal, a botot mély tartásban az alsó karokon és vállon tartva, ezekben támaszkodva, ugrások, hátsó lefü­ggés és kelepfelhúzódás. Birkózás megha­tározott és szabad fogással csak a földreterítésig. A kötélhúzás különféle ne­mei. Szertornázás. (Csapattornázás.) Magasugrás, távolugrás, rohamugrás, bak, ló, nyújtó, korlát, mászás (rúdon és kötélen), gyűrűhinta, rézsútos létra, vízszintes létra, lebegőfa, súlyemelés, mélyugrás, rúdugrás távolba és magasba, hármas ugrás, kitartó futás 1—10 percig, versenyfutás 150 méter távolra, súlydobás távolba és magasba. Játék: Szeptember, október, április, május és június hónapokban he­tenkint egy játék délután két órában. Játék helyett: katonai céllövészet. VIII. osztály. Osztályfőnök: Rieger Imre. Magyar nyelv: Hetenkint 3 óra. Tanár: Román József. Tk. Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti irodalom ismertetése. Tananyag: A magyar nem­zeti irodalom fejlődésének ismertetése 1820-tól napjainkig nevezetes iro­dalmi művek alapján. Részletekben tárgyaltuk azokat az írókat, akiknek mű­vei iskolai, vagy házi olvasmányul szolgáltak: Kisfaludy Károly, Katona J., Vörösmarty M., Széchenyi, Jósika, Eötvös, Kemény, Tompa, Petőfi, Arany, Madách, Kossuth, Deák, Jókai. Olvasmányok a föntebbieken kívül: Kisfa­ludy K. Irénje, Kérőkje, és vig beszélyei, Vörösmarty: A két szomszédvár, Czuczor, Botond, Fáy meséi és Béltegyháza, Erdélyi: A népköltészet, Szig­ligeti: A dráma és válfajai, Csikós: Jósika Abafija, Eötvös: A falu jegy­zője, Kemény: Rajongók, Széchenyi Hitelje, Petőfi és Arany költői munkái teljesen, Alexander: Madách Ember tragédiája, Gyulai: Vörösmarty élet­rajza, Katona Bánk-bánja és emlékbeszédei. A legújabb kor költői irányai­ból, Petőfi és Arany követőitől szemelvények, a maiakból válogatott művek. Német nyelv: Hetenkint 3 óra. Tanár: Rieger Imre. Tankönyv Hirn- Paulay: Német irodalmi olvasókönyv II. kötet. — Költői olvasmányok: Goethe: Mignon. Der Zauberlehrling. Hermann und Dorothea I., II., IV. és IX. ének. (A többi magánolvasmányként). — Schiller: Das Lied von der Glocke. — Uhland: Bertran de Born. Das Glück von Edenhall. Der Schenk von Limburg. — Heine: Im Oktober 1849. Belsazar: An das Meer. — Lenau.

Next