Királyi főgimnázium, Arad, 1912

„Algebra“ és Borosay „Geomatria“. A másodfokú egyenlet teljes elmélete, a másodfokú függvény elmélete, grafikai előállítása, reciprok, egyenletek, a complex számok algebrai, trigonometriai és grafikai előállítása, a végtelen gometriai haladvány, a kamatos kamat és járadékszámítás. Stereometria alapfogalmai, szögletes és gömbölyű testek ismertetése és azoknak számítása. Havonkint egy iskolai írásbeli dolgozat. Természettan: Hetenkint 4 óra. Tanár: Parecz István. Tk. Fehér Sze­keres: „Kísérleti Fizika.“ A mechanika, akusztika és optika kísérleti alapon. Torna: Hetenkint 2 óra. Tanár: Striffer Ferenc. Rendgyakorlat: Ket­tős rendekben fejlődés és szakadozás menet közben. Kanyarodások helyben és menet közben. Szögvonulás és egyszerű felvonulások. Távolabb fekvő pont irányában való menetelés az irány pontos megtartásával. Szabadgyakorlat: Négyütemes egyoldalú gyakorlatok, súlyzó- és vasbotgyakorlatok összeköt­ve támadó és védő állásokkal minden irányban. Testgyakorlatok fabotok­kal, a botot mély tartásban az alsó karokon és vállon tartva, ezekben támasz­kodva, ugrások, hátsó lefü­ggés és kelepfelhúzódás. Buzogány gyakorlatok, kar- és csuklókörzések. A kötélhúzás­ülönféle nemei. Szertornázás. (Csapat­­tornázás.) Magasugrás, távolugrás, rohamugrás, ló, nyújtó, korlát, mászás (rúdon és kötélen), gyűrűhinta, rézsútos létra, vízszintes létra, rúdugrás tá­volba és magasba, hármas ugrás. A svédszereken, boomon, palánkon, és rá­cson a megfelelő gyakorlatok, kitartó futás 1—10 percig, versenyfutás 150 méter távolra, súlydobás távolba és magasba. Játék: Szeptember, október, április, május és június hónapokban he­tenként egy játék délután két órában. Játék helyett: katonai céllövészet. VIII. osztály. Osztályfőnök: Kara Győző. Magyar nyelv: Hetenkint 3, összesen 87 óra. Tanár Román József. Tk. Beöthy Zsolt: A magyar nemzeti irodalom ismertetése II. 1. Tananyag: A magyar nemzeti irodalom fejlődésének ismertetése 1820-tól napjainkig neve­zetes irodalmi művek alapján. Részletekben tárgyaltuk azokat az írókat, akik­nek művei iskolai vagy házi olvasmányul szolgáltak: Kisfaludy Károly, Ka­tona ,„ Vörösmarty ”„ Széchenyi, Jósika, Eötvös, Kemény, Tompa, Petőfi, Arany, Madách, Kossuth, Deák, Jókai, Toldy, Gyulai. Olvasmányok a fenteb­­bieknek más nevezetes művein kívül: Kisfaludy K. tragédiái és vígjátékai, Vörösmarty: Zalán futása, Czuczor: Botond, Fáy regényei s novellái, Er­délyi: A népköltészet, Szigligeti 3 népszínműve, Eötvös: A falu jegyzője, Széchenyi Hitelje, Petőfi lírai és Arany epikai munkái, Alexander: Madách Ember tragédiája, Gyulai: Vörösmarty életrajza, Jókainak tipikus regényei, Mikszáth: Jókai: Szigetinek és Csikynek 1—1 jellemző drámája. A legújabb kor költői irányaiból szemelvények, a maiakból válogatott művek. Havonként 1 írásbeli dolgozat. Német nyelv: Hetenkint 3 óra. Tanár: Rieger Imre. Tankönyv­eirn.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék