Ars Hungarica, 1979 (7. évfolyam, 1-2. szám)

2. szám - Dokumentumok - Gergely Attiláné Baktai Julianna: Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat a művészeti élet irányító intézménye (1880-1900)

korszakban a müncheni akadémista stílus képviselői álltak: Kelety Gusztáv, Feszty Árpád, Zala György, Roskovics Ignác, Spányi Béla, Aggházy Gyula, Stetka Gyula, Margitay Tihamér, Ujváry Ignác. Az aka­démizmusért - Fülep Lajos szavaival — „.. . ezért a rothadásérí, ezért a hulláért az egészség nevében lépnek föl diktatórikusán az egészségesek, erkölcsösek, a közegészség- és erkölcs hivatalos őrei, mi­niszterek, tanácsosok, minden rendű és rangű nyárspolgárok. .." Éspedig főleg azért „. . . mert nem­csak az esztétikai igényüket elégíti ki, ami többnyire nincs is, hanem amiért világnézetüket fejezi ki. . 9 S ezzel a nagyközönség ízlését, - ami valóban alacsony szinten állt - inkább csak rontot­ták, semmint fejlesztették volna. Kétségtelen, hogy születtek ennek ellenére még ugyanezektől a zsánerfestőktől is, értékesebb, a kor által felvetett művészeti problémákat megoldani igyekvő művek, ezek azonban szinte teljesen el­vesztek az ún. „műcsarnoki képek" özönében. Ha egyetlen megállapításba akarjuk foglalni az OMKT 1880-1900 közötti működésének mérle­gét, akkor azt mondhatjuk, hogy a Társulat e két évtized alatti története a fokozatos kimerülés, a művészeti, kulturális kiüresedés története volt. Míg a tárgyalt korszak elején időnként és helyenként a művészeti mozgások és áramlatok élére tudott állni, azokkal legalábbis többé-kevésbé szinkronban tudott működni, addig a korszak végére szinte teljesen elvesztette élő kapcsolatát a születőben levő új művészettel, egyre értetlenebbül, egy­re merevebben, sőt egyre ellenségesebben állt szemben annak a jövő fejlődés szempontjából legfonto­sabb irányzataival. Ami a szervezet által képviselt művészetfelfogásban, a Társulat történetének kulturális összefüg­géseiben, ugyanaz zajlott le belső intézménytörténetében is. Míg az önálló magyar művészetért s an­nak saját nemzeti fórumaiért folytatott haladó törekvéseinek idejét egy nyitottabb, az új befogadá­sára készebb, a művészeti iskolák felé kezdeményezőbb szervezeti struktúra jellemezte, addig fokoza­tosan egyre konzervatívabbá, sőt időnként egyenesen reakcióssá váló szerepében, szervezetileg is egy­re inkább elmerevedett, egyre öncélúbbá és tehetetlenebbé vált. Mindennek, nemcsak hazai, hanem általában más polgári országok nemzeti művészetszervező in­tézményeire is jellemző módon, mintegy természetes következménye lett, hogy sem későbbi műkö­désében, sem Jogutódaiban" nem vált többé képessé a művészeti élet olyan irányítására, ami fenn­állásának első időszakát még többnyire jellemezhette. Ugyanígy képtelenné vált a folyó átalakulások fonalának követésére, ill. újrafelvételére, mint azok az általánosabb társadalmi-kulturális viszonyok és szerkezetek, amelyek erőnek erejével fenntartották, s amelyeknek csupán mintegy speciális - a mű­vészeti életben megjelenő - lenyomatául szolgált. JEGYZETEK 1 Az egyesület létesítésének gondolatát Trefort Ágoston vetette fel, mely az általános érdeklődés hatására 1839 novemberében meg is alakult, elnökévé Trefortot választva meg. Az alapító tagok el­sősorban a magyar politikai és társadalmi életben fontos szerepet játszó személyek - Eckstein Fri­gyes, br. Eötvös József, Grimm Vince, Serényi László, gr. Schedius Lajos — voltak. 2 A Műegylet 11 évi működése alatt 37 224 Forintért vásárolt képeket, de ebből magyar művé­szek alkotásaira csak 7260 Ft jutott. Pesti Napló, 1854. aug. 22. 3HÂRS É.: „A magyar művészeti kiállítások fejlődése" (szakdolgozat) 11. 4PIPICS Z.: Adalékok a Képzőművészeti Társulat történetéhez. Országos Magyar Képzőművé­szeti Társulat Évkönyve 1928. SHARS É.: i. m. 18. 6 Mint az a Társulat negyedszázados történetét ünneplő rendkívüli közgyűlésen elhangzott. Az OMKT negyedszázados történetének rövid vázlata. Budapest, 1887. 7Ez az összeg egy magyar munkás egyheti átlagos keresetének - napi 10-12 órás munkaidő mellett, 11,9 Koronával számolva - a 168-szorosa. 8 A pártfogói alapítványok 4, az alapítványi díjak pedig 2 év alatt törleszthetők. 293

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék