Athenaeum, 1839/1. félév

1839-05-30 / 43. szám

A'Tfsasiia^JDK/j. ^ TtDOHÁMOK ÉS SZEPMÜ­VESZETEK* TARA. Kiadó szerkesztők: SCHEDEI,, VÖRÖSMARTY, szerkeszt« tt­e: RAJKA.­­—HARMADIK ÉV»»»»——— Első félév. Pest", majus’ 80. 1ESS. 413. szám. Tartalom ! Mikor és miért fosztatott meg a’ pórosztály szabad költözési jogától , ’s mikor nyerte vissza azt? Vége (Horváth Mihály). — Természetjogi töredékek. Vége (Csacsko Imre). — A’ játé­kos’ neje. Franczia novella (Sz. J.). — Egyveleg. Mikor és miért fosztatott meg a' parosztu­ly szabad költözési jogú* tól, 's mikor nyerte vissza azt ? ( Vig..) Harminczkét év múlva valahára a’ ma­­gyarországi rendek’ 1546-diki pozsonyi try il­lésén is szóba hozatott a’ király’ emberiséges sürgetésére a’ pórság’ sanyarú állapota; de az óhajtott segély most még elhalasztatott: „Mi a’ jobbágyok’ szabadságát illeti, — így szól a’ 39-dik czikkely — ámbár az igazsá­gosnak és méltányosnak látszik azon okoknál fogva, mellyeket ő felsége bölcsen megemlít­­. 1. Mivel azonban a’ nemesek és jobbágya­ik annyira elnyomvák a’ hatalmasabbaktól, hogy a’ jobbágyok naponként mind erőszako­san elhajtatnak, mind annyira zsaroltatnak, hogy végre is kénytelenek a’ hatalmasabbak’ jószágaiba költözni; és ezután, ha még a’ köl­tözés’ szabadsága is megállapíttatnék, a’ nemesek kevés idő múlva jobbágyaiktól vég­kép megúsztatnának: végzik tehát a’ rendek, hogy a’ jobbágyok’ ezen költözködési sza­badsága a’ legközelebbi gyűlésig, melly a’ jelen után tartatandik, elhalasztassék.“ (Milly következtetés: néhány féktelen hatalmasok’ bűne miatt az ártatlanokat hagyni tovább bün­tetés alatt!) Rendelteték egyébiránt, hogy az erőszakkal elhajtott vagy önkényt elszökött jobbágyok uraiknak addig is visszaadassanak. Az idézett gyűlés 1547-ben tartatott Nagy- Szombatban, Salm Miklós, főtábornok, és Ná­­dasdy Tamás, országbíró’ elnöklete alatt. ’S ez utóbbi végre szerencsés­­en ez iránt a’ ki­rálytól is megintett'­ rendek’ hatalmasabb ré­szét (mert sokan makacsul ellenszegülének) a’ következő czikk’ (26-dik) alkotására: „Miután különféle régi ’s újabb példákból kitűnnék a’ nagy istennek a’ nép’ valamelly súlyosabb bűnéért való megtorló haragja, a’ hajdan vi­rágzó Magyarországnak pedig néhány évek óta semmi sem látszanék inkább ártani, mint a’ jobbágyok’ elnyomása, kiknek jajveszék­­lése (quorum clamor) szünetlenü­l emelkedik föl az isten’ színének elébe : §. 1. Azért a’ mindenség’ legfőbb teremtője’ haragjának el­­fordítására-------— egyebek közt végezte­’) Említi a’ királynak ezen közbenjárását ’s inté­sét Istvánffy is Lib. 16 , p. 179. 43

Next