Athenaeum, 1842/2. félév

Mutató az Athenaeum 1842. 2. félévéhez

Szelet. Tyukody uram, borzasztó éjszakája. Sza­kay Máté.................................................................................119- 4­5 Hűség és halál. Eredeti. Art..............................133. 145 A­ bűnbánó. Angol. Hunjaim János. . . . 507. .510 Az arczkép. Franczia. Szél Sándor..............................545 Jótét’ h­elyébe jót várj. Eredeti. Lemouton Emí­lia .......................................................... . . 501. 560. 577 VERSES KÖLTEMÉNYEK. Adorján: Holdsugár 86. — Virágemlékek 382. 388. — Midőn ő busult 199. — Egy fiatal hölgyhöz........................................................................................550 Barna Ignácz: Piperkőcz.........................................................450 Beöthy Zsi­­mond: Gr. Ráday Gedeonné’ sírjára 205. — Ifjuság........................................................... • 374 Berecz Károly: Esketéskor 126. — Váromladék alatt...............................................................................................484 Császár Ferencz: Emlékkönyvbe 54. — Feledés 182. — A’ sors’ üldözöttje...........................................612 Gyulay Pál: Hunyadi János ....... 341 Kalóz: Feledés................................................... 582 Lauka Gusztáv : Laurám’ sírján..........................................507 IVagy Ignácz : Haladásunk. Kelet és éjszak 252. — Rendőrség. Szabadelmüség....................................413 Petőfi Sándor: Hazámban 430. — A­ bujdosó 532. Szemere Miklós : Vachott Sándorhoz...................................612 Párkányi Béla : Mutatvány Klopstock Messiása’ 1. énekéből...............................................................................292 Tompa Mihály : Varró leány 29. —Temetés 109. — A’ dalnok 316. — Éjfélkor 340. — A’ költő’ végálma 350. — Az ősi kard 462. — A’ gyászoló férj 518. — Nevelés .... 593 Z­achott Sándor: Cornelia’ emlékezete 170. — Házasság 438. — Egy szüntelen politizáló hölgyre 476. — Ifjú hajadonhoz .... 620 T—a Barna : Egy népszerű munka’ szerzőjéhez. Honfi: Orvosy 411. — Bothes és philan­tróp. Holdházi rokonszenv....................................558 f­idor Emil: Honvágy 14. — Kosciusko 40. — Júniusban 10-12 fip. — ii élőiből 200—­— Pesten 324. — A’távozó 461. — Tükör. 540 s­örnismarty : Emlékkönyvbe 374. — Fóti dal 401. — Kis gyermek’ sírjára 430. — Vég 476. — Sírversek 557. — V. P. kisasszonynak 574. — Ősök...............................................................................582 SZÍNÉSZET. Néhány szó a’ magyar színházi opera’ ügyében. ■ Színfalés.................................................................................39 A’ színész és a’critica. 90....................................................45 Felelet Színfalvynak ...................................................................75 Raupach és Birchpfeiffer: Károlyi István . . . 125 Magyar játékszini krónika. Vallomások 15. — Pártütők 46. — Hagyjatok olvasni 64. — In­termezzo. Sz. Pál-torony’ harangozója 87. — Botcsi­nálta doctor 104. — Norma 127. — Saint Georges lo­vag 135. — Embergyűlölés és megbánás. A’királyi pa­rancs 14­. — Zsidó hölgy. Hinko. Az özvegy’ férje 111. —Magának akart másnak kért 174. — Norma. Alvajáró. Zsidó hölgy 175. — Paul Jones 183. — Sti­­bor vajda 199 — Stibor vajda 215. 253.— Zenészeti estély (Schoberlechner, La Roche és Klein) 262. — Norma. Griseldis 203. — Tündérvilági leány 280. — Leányőrző 286. — Ki mer nyer 309. —• Miveltség és természet 350. — Zalameai biró 359. — Rózsa 360. Angelo 375. — Savage Richard 397. — Eskü 430. — Bakez 447. — Golkoudai királynő. Peleskei nótárius 455. — A’ velenczei kalmár 464. — Othello 490. —■ Lázár pásztor 534. — Senneterre marquisne 591. —­­ ............................................................................................... . 592 EGYVELEG. Lókedvelők 7. — Az angol égboltozat 8. — Az élet vége 23. — Négyszer szerettem 29. — Sok nyelv­ű gyászoló özvegy 70. — Négy gazember. A házasságok Gretna-Greenben. Becsületesség kele-Szelet­­len 71. — Vakhit’ példája 72. — Lóevő németek 96. — Egyesület nyelvkinzás ellen. Különös házasság 104. — A’ koldus földes úr 111. — Rococo­ltz. — Doni­­zetti 120. — Lakontala 128. — A’ farkasok’ jogki­szolgáltatása. Malmaison kastély 136. — Az anyagi­­ságról Kühler 144. — Két fejedelem és egy hadnagy 176. — Az élőhalott. Művész és pénzkirály. Szent Ro­zália’ barlangja 192. — Az elvtelen ember. Logan hí­res Iudia főnök 240. — A’ chínai thea 261. — Föld­rengés Nagy Kanizsa körül 263. — Új eredeti ipar­lovag 264. — Nagyszalóki fürdő 271. — Muzeum Er­délyben 272. — A’ gólyák’ vérbiróságáról. Vasutak’ sorsa Amerikában 304. — Olvasó intézetek Angliá­ban. A’ népesedés’ szaporodása. Színészi segély egye­sület. Új görög költészet 320. — A’ divat’ bírálatá­hoz 360. — Iparűzés Madridban 268. — A’ táncz ke­leten 375. — Lion. Üveggyártás Csehországban 376. — Jean Paul’ folyamodása. Legszebb park a’ vilá­gon. Családtörvénye az­­ angol királyi családnak 391. — Victoria királynő’ virága 415. — Spanyol harami­ák. I. Vilmos németalföldi király. Páris’ népessége 416. — Párisi koldusok 431. — Sajátszerű levél. Jó megkülönböztetés 432. Izlandi boszú 438. — Különös eset. Porosz város-követek 439. — Skót udvariasság. Művészi megtiszteltetés 110. — Stone Vilmos.. Élet­­hosszabbitás’ mestersége. Kézművesi büszkeség 472. — Az akarat is elég. Új német lovag academia 512. — Bőbeszédűség’ példája. Szép, ha igaz ! Chinai bá­torság 519. — Egyes­ amerikai tartományok’ népessé­ge. Wordsworth Vilmos. Anglia őrültek’ házai 520. — Fü­geczukor 533. — Ruharendszer 536. — A’ szem­csék 551. — Lappok’ vitézsége. Ezüst harmat. Kéz­zel fogható bebizonyítás 552. — A’ cataloniaiak 568. — Kézirat-gyűjtési düh 575. — Kaukázus melléki o­rosz monda 576. — Emlékbeszéd egy szakácsnő felett. Régi ítéletek a’ németekről 583. — Olvasóink 598. — Tíz év óta mennyi vagyon vitetik ki Európából Éjszak­­amerikába 600. —­ Új koponya-tan 608.­­— Jó tanács. Megbüntetett keményszivűség 615. — Óra és morál. Drámajutalom a­ bécsi üdv- színháznál. Népesedés da­nában. Ismét egy emlék. Egy gyűrű XVI. Lajos ha­jával 616. — Aggodalma egy vőlegénynek. . . 619 Hír füzér: 88. 263. 271. 309. 318. 327. 367. 448. 464. 525. 544. 551.­­ ÉRTESÍTÉSEK. Népkönyv-kiadó társulat.................................................... 8 Igazítás Cár­ Henriette iránt..............................* • 8 Magyarország’ történetei képekben......................................40 Értekezés Amerika’ föl­fedeztetéséről......................................40 Kisfaludy-társaság’ évlapjai.................................... . 40.392 Figyelmeztetések a’ Kölcsey sorsok iránt ... 72 Bihari casino’jelentése ...................................................................88 Borsodi olvasó­kör. Szemere Bertalan .... H9 Iparegyesület...............................................................................................1^*’ Honi gyárvédegyesület........................................................* 256 A’ mezei naptárt illetőleg.........................................................262 Hivatalos tudósítás a’ nemzeti színház’igazg. iránt 295 Előfizetési hirdetései az Athenaeumnak 295.311. 164. 503. 519. 513. 600 .............................................. 616 A’ nemzeti almanach’ ügyében.............................. 360.400 Magyarok’ története . 362 Garay János’ versei .................................... 392 Népkönyvkiadó egyesület...............................................................400 Taubner’ mértana.............................................................................440 Az Athenaeum 1843. évben.........................................................419 A’ színház­ igazgató’ választása elhalasztatik . • 493 A’ világ’ közönséges története Klemellay Gusztávtól 496 Emlény 1813. évre................................................................................496 Színházi jelentések.......... 504 Figyelmeztetés. De Irre Alajos..................................................520 Kisfaludy-társaság . ........................................... . . 559 Nemzeti vállalat. Brankenburgt Adolf .... 567 Természettudományi társulat...................................................576 Honderű és Pesti Salon.................................................................584 Kiadók: Schedel és Vörösmarty. Szerkesztő: Bajza. — Nyomatik Budán a m. k. egyetemnél.

Next