Az Est, 1912 (3. évfolyam, 124. szám)

1912-05-24 / 124. szám

s, tJ L -\-Vtx wt Rendkívüli kiadást i % Megjelenik délután + Szerkesztőség: VII. kér., Miksa*utca 8. Kiadóhivatal: VII., Erzsébet.körút 20, Előfizetési árak: Eg*** évre, ••••«• fő.— korona Félévre ..«••••••• korona Negyedévre.,*,. .. 4.— korona Egy hóra •...«•••i 1.40 korona Egyes szám Ara a fővárosban és a vidéken 4 fillér Politikai napilap *4 Felelős szerkesztő . Miklós /Inti Forradalom Budapest utcáin Budapest utcái ti tegnap lo­bot ye.tett. s7M":or! -.ív .;,-í a,> elkeseredés. Vél folyt és ha­lottjai vannak az eltajuit po­litikai küzdelemnek. Pusztulás emberéletben, pusztulás a köz- és magánvagyonban; a harag, a gyűlölet tegnap fekete árnya­kat festett az égre. Lehetetlen megdöbbenés nélkül nézni a tegnap történteket, lehetetlen, hogy mély sajnálkozás ne tá­madjon a nyomán az emberi lélekben, mint ahogyan lehe­tetlen, hogy a tegnapi nap eseményei meggondolásra késztesse az ország vezetőit. i* i ti i 1 Az 1848-iki forradalom óta nem volt olyan forrongás mint 1912. évi május hó 23-án. Hogy mi minden történt azt ebben a meleg 24 órá­ban leírni nem lehet. Röviden csak vázolnunk lehet az eseményeket, újságíró becsületünkhöz való tárgyi­lagos hűséggel. Régóta folyik a harc az ötödik rend fölszabadításáért. Ennek esz­köze, lényege, szimbóluma az álta­lános egyenlő titkos választói jog, a melyért, szemben a hatalmon lévő osztályokkal évek óta küzd a pro­letariátus. Es megindult az utca a magyar fővárosban. Erezte, hogy nagy ese­mények fordulópontján áll és miután nem engedték impozáns módon ki­fejezni óhaját és akaratát: kifejezte óhaját és akaratát olyan módon s olyan erővel, ahogyan a kitaga­dott ötödik osztály, a világtörténe­lemben eddig is mindig meghal­latta hangját. Hogy ennek a borzalmas feljaj­­dulásnak minden sikoltását meg­halljuk, ahoz a budapesti magyar királyi áílamr end őrség segítette a hegében, műveletién szintjében min­­uC— -io;.Bjoiuooott magaiui, s csak vad ösztöneinek engedelmes­kedve : az amúgy is elkeseredésében tüntetni akaró népet végsőkig föl­korbácsolta. Hiába volt a katona­ság minden becsületes nyugalma és móltóságos ereje,rendőrök által fel­korbácsolt szenvedélyt immár nem lehetett visszatartani. Budapest népe önmaga odadobta magát a rendőrök élesre fent kardja, ke­ményre töltött revolvere és lovai­nak szegesre csiszolt patkói elé és végeredményben egyelőre 7 halottról, 163 súlyos sebesült­­ről és ezeren fe­lül való letartóz­tatásról kell jelentést tennünk. Ezek csak hivatalos számok. A valóság sokkal nagyobb. Minden további nélkül az események össze,­­vissza zavarát, szenvedését, bruta­litását s vérét, a hatalom őrült­jeinek és a vágyak fékevesztett fa­natikusainak képét a röviden követ­kezőkben vázoljuk: Az első attak Négyféléi érkezett a munkásság a fővárosba, a budai oldalról és a pesti oldal három részéből, az új­pesti, a rákosszentmihályi és az erzsébetfalvai részről. Nyugodtan haladva, csendesen jött be a fővá­rosba s szedelőzködött össze a fővá­ros munkásvidékeiről 60.000 ember. Hét órakor indultak befelé a "vá­ros belső részeibe, kilenc órakor már a Dob és-Király-utcákban, va­­valamint a Külső Váci-utón meg­! indult az első attak, a budapesti rend­■ ■ • . f toraeeed I f.zeiuiuen vaío taktikából semmit, ellenben a műveletlen, rosszul fize­tett rendőrlegények ösztöneit a fé­lig művelt s hasonlóképen rosszul fizetett rendőrtisztviselők vezetésé­vel reászabaditja az emberek erkölcsi, fizikai s anyagi exisztenciájára. Az első összecsapások. Heggel nyolc óra. Négy felöl jönnek be a város belsejébe. Leg­nagyobb tömeg Újpest felől. Ritká­­san, de a szétszórt emberek sűrűn. Kilenc óra az első összecsapás a Dob-utcában, majd az Erzsébet­­köruton, a hol egy magános öreg embert vertek össze a rend­őrök. A harmadik összetűzés a Váci-ut felől, a hol a Zápolya­­utcánál Naszády rendőrkapitány állta útját a munkásoknak. A Váci-ut 52. száma előtt röpült el az első kő, eddig még csak min­dig a rendőrség »kapta ki« az em­bereket társaik közül, legtöbbször rendőrlegények szeszélyei szerint. De itt a Váci-uti háznál repült nehány kő az épitkezés alól. A kő­vetkező pillanatban a rendőrség már pisztolyait vette élő s lőtt. A golyó egy bosnyák munkás jobb mell kassába fúródott és a bal mellkasán jött ki. Ez a lövés halá­los volt, a munkás, akinek nevét az első órákban még nem is tudták megállapítani, a helyszínén kiszen­vedett. Holub Risztofnak hívják 53 éves bolgár kertész. Még kilesia sebesült esett áldoza­tául a rendőri sortüznek. A sok vér láttára a tömeg egy része megvadult. A rendőri tilalom daczára nekivágott a Vácj-utnak és a 6. számú ház előtt egy fel­­hevült munkás kővel fiáiba dobta Molnár HL János rendőrellenőrt. Ostrom az Alkotmány. Tíz óra lehetett, amikor az Al­­kotmány-uteza és Szemere-utcza sarkán elhelyezkedett katonai ké­szenlét, egy század huszár-ostromot intézett az Alkotmány-utczában fel­gyülemlett tömeg ellen. — A munkások nagy ijedten menekültek a lovak patái elől és néhány perc alatt megtisztult az Alkotmány­­utca. A nyugodt s helyes huszár­­attakot rendőri roham követte vé­rengzéssel, bár nem volt rá szük­ség. Egy csapat lovas, egy csapat gyalog rendőr a Szalay-utcába rohant be. Itt nyugodtan haladt Alföldi Istvánná, Ganz-gyári mun­kásnő. Karddal behasitották a fejét és vastagon futott alá a vér a ru­hájára. A tüntetők szidalmazták a rend­őröket, akik erre még őriileteseb­­ben folytatták a vérengzést. Aki elébiik került, az legalább egy kard­csapást kapott. A Szalay-utcában még Biermann Ferenc kereskedő­segéd, Weissengrün Elek, Gáspár István inas sebesültek meg. Tíz órától fél tizenkettőig ostrom­­állapotban voltak az Alkotmány-, Szalay-, Szemere-, Honvéd-, Kál­­mán-utcák. Szüntelenül vágtattak végig a lovasrendőrök és akit értek fejbe ütöttek. Megtámadják a villamost. Féltizenegy órakor a Szabadság­­térnek forradalmi képe volt. Az egész teret huszárság és rendőrség uralta. És ennek a nagy karhata­lomnak jelenlétében a tömeg az Osztrák-Magyar Bank előtti járdát és a tőzsdepalota előtti lépcsőzetet szállotta meg. Veszedelmes és izzó volt a hangulat, amelynek hatása alatt még azt is beszélték, hogy a jegybankot kirabolják.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék