Az Est, 1915. augusztus (6. évfolyam, 214-244. szám)

1915-08-01 / 214. szám

2. oldal. Vasárnap, augusztus ,1, mmmmmmmsmrnmmsmmmm Nagybankok üzlete a Haditermény R.T.-nál — Az Est tudósítójától — A miskolci gabona- és termény­­kereskedők testületileg panaszos be­adványt intéztek az OM KE elnöksé­géhez a Haditermény R. T. részéről észlelt magatartás miatt. A miskolci gabonakereskedők testületé ezzel a panaszszal konkrét formában hozta kifejezésre azokat a sűrűn megismét­lődő kifogásokat, a melyeket gaz­dák és kereskedők a gabonaértékesí­tés körül tapasztalt hibák miatt kezdettől fogva emeltek. A Hadi­termény R. T., mint a gabonaértéke­sítés céljaira szolgáló intézmény, na­gyon helyesen volt elgondolva, azon- Oan mint Magyarországon, sajnos, minden közgazdasági intézmény, a nagybankok befolyása alá kerül és tnnek folytán nem működhetik úgy, mint ezt az alapítók helyesen ki­gondolták. A sok panasz magja mindig az, nogy csak azok boldogulnak, a kik a nagybankok közelében élnek és főleg azok, a kik a Hitelbank vagy a Kereskedelmi Bank érdekköréhez tar­toznak. Sok panasz ment már a kor­mányhoz is és minduntalan meg­ismétlődik az a kifogás, hogy a gaz» áaságban ott hever a kicsépelt búza, äe a Haditermény Részvénytársaság bizományosa vagy nem veszi meg, vagy nem szállítja el és a gazda az Első hetekben érvényes magasabb gabonaárakat nem tudja kihasználni. Az eljárás rendkívül lassú. Julius 28-ig mindössze 500.000 korona körüli összegei utalt ki a Haditermény R. T. a megvásárolt bu­táért, a mi a 45 millió métermázsa búzatermésből alig 10.000 métermá­zsát jelent. A készletek átvételének ez a lassúsága tette szükségessé an­nak a tegnapelőtt megjelent kor­mányrendeletnek a kibocsátását, a mely a prémiumos gabonaárak ér­vényét meghosszabbította, és ha nem lesz gyorsabb az átvételek tempója, további zavarok sincsenek kizárva. A különböző oldalról felmerülő pa­naszok a következő bajokat hangoz­tatják : A Haditermény R. T. eddig körülbelül 350 cégnek adott megbí­zást. Ezek közül talán 100—120 cég tudja nélkülözni a szükséges 100.000 korona kauciót, mig a többi ezt az összeget főleg a vásárlásra szánt forgó­tőkéből vonja el, vagy pedig valamely bnaklól kéri kölcsön. A ki a forgó­tőkéjét csökkentette, az nem mer nagy arányban vásárolni, mert fél, hogy kifogy a tőkéje. A nagybank megbízottja azonban tőkével bősége­sen rendelkezik és a vásárlásokban nincs korlátozva. A tőkeszegény meg­bízott tehát szintén a nagybankhoz kénytelen fordulni. A nagybank azonban huzza a tár­gyalásokat, közben pedig megveszi a gabonát és mire a megbízott cég megkezdhetné a munkát, a legtöbb helyütt már elvitte az orra elől a nagybank, vagy annak megbízotti a a gabonát. Ez azért hátrányos, mert az első hetekben prémium jár a maximális árakhoz és ennek az elő­nyét az élvezi, a ki már az első hetekben vásárolhat. A kereskedőkre ebből exisztenciális veszedelem szár­­mazhatik. Az uraság, a kitől eddig a gabonát vásárolta, a prémiummal felemelt ár miatt siet eladni és ha a rendes vevője késik, a nagybankok emberei jutnak az üzlethez, a mi a jövőre nézve is kihatással lehet a kereskedők üzletkörére. A miskolci kereskedők panaszos beadványában erre vonatkozólag egy érdekes eset van megemlítve. A Haditermény R. T. ottani megbízottai kezdtek vásárolni, azonban nem kap­tak dispoziclól a Haditermény-tól, hogy a gabonát hova szállítsák. A gazdák türelmetlenkedtek és mikor a dispozició még mindig késett, a Hitelbank miskolci intézetéhez for­dultak, a mely szintén megbízottja a H. T.-nek és akkor az történt, hogy a Hitelbank azonnal kapott dispoziciól a H. T.-töl és a gazdák a búzát beszállíthatták a Borsod- Miskolci gőzmalomhoz. Ebből a kereskedőkre nézve, min­dentől eltekintve, még az a hátrány is származik, hogy a Borsod-Miskolci odaadta erre a célra összes zsákjait a Hitelbank kirendeltségének, úgy hogy ha a többi megbízott most már kapna is dispoziciót, a malomnak nem lesz zsákja a beszállításhoz. Zsákot pedig nagyon nehéz kapni és a panaszok nagy része azt is han­goztatja, hogy a legtöbbször zsákot* is annak utalnak ki először, a ki a nagybankok árnyékában húzódott meg. A megbízottak ügynökökkel és köz­benjárókkal is dolgozhatnak, de elő van Írva, hogy ilyen megbízatást csak az kaphat, a kinek ez iparszerü foglalkozása. A miskolciak azt is panaszolják, hogy a Hitelbank ér­dekeltségei nem hivatásos elemek­nek is adnak megbízást, főleg pedig azt, hogy vidéki kisbankok, a me­lyeknek soha sem volt áruosztálya, szintén kaptak közvetítői megbízást. A sok panasz majdnem egyértel­műen kifogásolja, hogy a Haditer­mény R.-T. vezetésében túlságos befo­lyást engedtek a Hitelbanknak és hogy az előforduló visszásságok főleg erre vezethetők vissza. Minthogy azon­ban a H. T. felerészben az állam vál­lalkozása és megalakulása és fen­­maradása közérdek: gazdák és ke­reskedők óhaja egyformán az, hogy a nagybankok mohósága megfékez­­tessék és hogy ennél az intézmény­nél legalább ne a nagybankok, ha­nem a termelők és a kereskedők ér­dekeinek igazságos és protekciót és előnyöket nem ismerő kiszolgálása legyen az irányadó. r3TiWTT~~— TM" ' I —EmEW———W—31 Baby-KelengyéR ETfiiSSSS Gólya-áruház matróz-ujjasok és ha- VI., Nagymező - utca 12. risnyák előnyös árban és IV., vámház-körut 16. M németek állandóan bombáz­zák Reim Berlin, julius 31. ' (Az Esi rendes tudósítójának távirata) A National Tidcndc párisi értesülése szerint a németek kedden százöt gránátot és százötven gyujtóbombát lőttek Reims városára. Négy óra alatt összesen hatszáz különböző kaliberű lövedék esett a városra. Az ágyúzást szerdán és csütörtökön kevésbe hevesen folytatták, az elmúlt éjjel azonban ismét teljes erővel kezdődött a bombázás. A legutóbbi huszon­négy óra alatt több mint kétszáz gránát találta cl a várost. Számos ház lángokban áll. A gránátok sok polgári lakost megöltek és körülbe!ül három­száz házat pusztítottak cl. Ke. 3Vérnél mspiiiök fmaridat vámo­sokat bombáznak Berlin, julius 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Lokalanzeiger-nek jelentik Genf­iül : A francia lapok különféle jelen­téseket közölnek a német repülő­gépek 'fokozott tevékenységéről. E jelentések szerint a német aviatiku­­sok Dünkirchen és Mardyck után Graveninest is felkeresték és több bombát dobtak Metil községre és a Philipe erődre. Szerdán Gcrardmérerc dobtak négy bombát, a melyek el­pusztítottak egy katonai célokra szolgáló épületet. Három katona súlyosan megsebesült. Francia repü­lőgépek üldözőbe vették a német avi. atikust, de sikerült elmenekülnie. Ke. Német piil&gépefc €alais fölöst Fáris, julius 31. Calaisból táviratozzék a Temps­­nak : Szerdáról csütörtökre virradó éjjel égy német repülőgép elszállott Calais fölött és több bombát dobott le. A robbanások csak anyagi kárt okoz­tak. Egy második német repülőgép Gravenines kerülete fölött repült el és több bombát hajított le, de nem tett nagyobb kárt. M pánisi belga követ stem vauul vissza Berlin, julius 31. (Az Es rendes udósitójának távirata) A Lokalanzeiger írja Genfből: Pá­risi magán jelentések szerint a párisi belga követ a leleplezések miatt, ■ melyek a Norddeutsche Allgemeine Zeitung-ban jelentek meg róla, le­mondott. De Poincaré és Delcassé Albert királynál kieszközölték, hogy báró Guillaume visszavonulását ké­sőbbi időpontra halaszsza. Ez által elkerülik annak a látszatát, mintha párisi vezető körök zokon vennék báró Guillaume 1914 január 16-án Brüsszelbe küldött táviratának meg­jegyzéseit. A hálás belga követ most azon fáradozik, hogy a közvéleményt olyan irányban befolyásolja, a mi­lyenben DelcaSfé kívánja. Ke. M$ öt miMMvdos francia kölcsön Genf, julius 31. (Az Est tudósítójától) A francia kormány a Maiin érte­sülése szerint elhatározta, hogy újabb ct milliárdos hadikölcsönt fog kérni a törvényhozástól. A bolgár-török megegyezés és következményei Berlin, julius 31 (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Berliner Tageblatt athéni tudósí­tója táviratozza : Az az angol jelentés, hogy Bulgária és Törökország között állítólag megegyezés jött létre, a mely a tráciai határt szabályozza, itt nagy feltűnést keltett, A bolgár-török megegyezésnek igen nagy jelentő­séget tulajdoniíanak, mert hiszen ez a megegyezés az összes balkán államok jövendő magatartására döntő hatást jog gyakorolni. Ez lesz az első eset, ha az angol jelentés igaz­nak bizonyul, hogy a balkán érdekek vad össze-visszaságában nyugvópont támad, a mely után az összes balkán államok irányíthatják politikájukat. A bolgár-török megegyezés csak­ugyan nemcsak az összes intrikák­nak vetne véget, a melyeket az en­tente Szófiában kifejtett, hanem kiküszöbölné azokat az eshetősége­ket is, a melyek szerint egy görög­bolgár együttműködés támogatná a Konstantinápoly ellen intézett tárna- <­­dásokat. A Dardanellák ellen, Trá­­cián át, ma egyedül Bulgária támo­gatásával lehet küzdeni. És ha igaz az a hir, hogy a Bulgária és Török­ország közötti megegyezésnek tisz­tán védelmi jellege yan, ezt a szövet­séget semmiképpen sem szabad fe­nyegetőnek tekinteni Görögország ellen. Természetes, hogy az eníente-barát ellenzék a bolgár-török megegyezést Görögország és a hellenizmus veszé­lyeztetésének tünteti fel, hogy ma jobban, mint valaha, Görögország­nak az ententehor való csatlakozását segítse elő. De még ennek az irány­nak hívei sem takarékoskodnak az oldalvágásokkal, a melyeket ama hatalmak ellen intéznek, melyek nem őszintén tárgyalnak, hanem meg­egyeznek itt is, ott is. Az entente barátai nagyon vegyes érzelmekkel nézik, hogy a központi hatalmak és Törökország nem Ígéretekkel vagy fenyegetésekkel dolgoznak, mint a hogy a hármas entente nyerte meg Szerbia és Olaszország közreműkö­dését, hanem a hol módjukban áll, pozitív engedményeket tesznek. Ke. Rotterdam, julius 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A londoni lapok szófiai értesülései azt vitatják, hogy a török-bolgár megegyezés még nem befejezett tény. Törökország kérésére a tárgyalást újra kezdték, de a tárgyalások még nem vezettek eredményre. V. D. jttifDSSgtfÉtt I melyok Iőszerlocsift készítésével marj i foglalkoztak, magas fizetéssel kerestetnek. I Jelentkezni London - szálloda portásánál.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék