Az Est, 1915. október (6. évfolyam, 275-305. szám)

1915-10-01 / 275. szám

VI. évfolyam * 275 szám* Budapest, 1915 * Péntek * október 1 Előfizetési árak: Egész évre.........- /£.— korona Félévre ................. 9.— korona Negyedévre ~ .... 4.SO korona •% Megjelenik délután * Egyes szám ára az országban « fiit., Ausztriában S fiile •Minden közleményünk után• nyomása tilos. Politikai napilap felelős szerkesztő . Miklós Andor Szerkesztőség : üli. kerület, Miksa*utca 8. sz. Kiadóhivatal: üli. kér., Erzsébetek urat 20. Fiók*kiadóhivatalok t ü., Vilmos császár-ut 14. sz. és IV., Václ*utca 12. WLenben : Kohtmarkt 7. Jj bolgár offenziuát október második hetére várják Ji francia kormánylapok véleménye % Berlin, szeptember 30. (Az list rendes tudósítójának távirata) Genfiből jelentik a Berliner Tageblatt- ital:: A francia kormány lapjai élénken foglalkoznak azzal a kérdéssel, vájjon az athéni korinául/ meg fogja-c engedni minden feltétel nélkül, hogy a szövetséges csapatok partra szánjanak Szalon ikiben és hogy a görögök támogatni fogják-e. az átvonuló csapatokat. A Temps és a Bet it rar isién azt hiszi, hogy erre a kérdésre igennel lehet felelni. A lapok szeműt haladé!:, dánul ki kell használni azt az időt, a mi október második hetéig még «?ndclke­­zésre áll, mert a szófiai hírek szerint ekkor fogják átlépni 1 •diiiánd király csapatai a szerbiai Tiniok-határt, és ha ezt az időt n n hasz­nálják ki. a bolgárok Gevgclinél elvágnál: a Vardar vasutat és meg­szakítanál: az összeköttetést egyrészt Szerbia és -Vj/agat-Karópa. más­részt Szerbia és Görögország között és a Gevgclitöl alig betreu kilomé­terre fekvő Szalonikit komolyan veszélyeztetnél:. el kelt, hói)// ósz/assak Konstantin király minden aggodalmát arra nézve, hogy Görögországnak gyors elhatározással Szerbia és a négyesszövetség illetté kelt állnia. A Journal des Debuts azt hiszi, hogy a n ég yesszö vétség most naír nem tartozik Bulgáriának semmi kártérítéssel még akkor se, ha az most visszavonná a. mozgósítási, intézi:édesekét. A bukaresti szerződés teljes egészében fennáll. Bosszul ismeri Bulgáriát az. a ki azt hiszi, hogy Bulgária vágyait a Tardar-folyó baljairtjárnak és Ka vállánál: birtoka teljesen kielégítené. Ke. Az entente csapatainak partraszáüitása Szalonéiban Berlin, szeptember 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Milánói lapoknak jelentik Péter várról: Orosz diplomáciai kö­rökben azt hiszik, hogy az (“ulenleesapafoknak küszöbön álló partraszál­lása Szalonikiban jó hatással lesz a bolgár kormányra, a mely talán még meggondolja magát, mielőtt végzetes lépést lenne. A szalon i ki i partraszállásra kiszemelt csapatokat a Malta s z i­­g étén és az E g y i p t o m b a n összegyűjtött tartalék o k­­b ó 1 alakítják meg. Olasz csapatok is részt fognak venni az expedícióban. Az orosz csapatok részvételéről még nem döntöttek, mert a szövetségesek ebben a kínos kérdésben semmiféle nyomást nem akarnak gyakorolni Oroszországra. Ke. Hagymahoszoru s fog függni az emblémák között, a mai háború emlékjelei közölt. Győzelmi jelvénye lesz ama elő­kelő családoknak, a melyek ala­pítója a háború nyomorában legendás vakmerőséggel győzte le az ennikérők seregeit és va­gyonokat csiholt ki éhségtől szik­rázó szemükből. Hagymaszagu vagyonok keletkeznek most és címerek rajzolódnak lei, a melyek palástját hagyma fogja össze és abból nő ki kardos karja a vitéz­nek, a kinek oly jó áron lehetett eladni a hagymát.. . Ezt a bagyma-hőskölleményt jól meg kell jegyeznünk magunk­nak. Hogyan hajtották föl a k'örösfeagyn>fl-.:áwi t-iz^rr-i -rre: »••• év alatt ; olvasni kell,, hogyan szerzett egy Teitelbauní nevű galíciai, egv év alatt több száz­ezer koronát hagy maspekuláción, hogyan számolja egy másik, Széli József nevű ur. napról-napra vagyona növekedését, csak azzal, hogy a háború kezdetén néhány Vaggon hagymát tett raktárba. .Jobb az értékpapírnál, szebb a gyöngynél. Egy koszorú hagyma. A ZMrt most két napja figyel­jük. Két nap alatt két koronával emelkedett az ára a raktáron lévő ártatlan disznózsírnak, csak azzal, hogy a raktárban fekszik és romlik. Hogy lesz még az élelmiszerekkel, meddig emelke­dik az áruk, arra vagyunk ki­váncsiak. A háború elején rendeletet adtak ki, hogy az élelmiszerek jogtalan és aránytalan drágítása kihágásnak számit és a rendőrség a drágitót lecsukhatja. Nincs könnyebb, mint megállapítani, körülbelül mennyibe került annak a termelőnek, kereskedőnek az áru és mennyiért adja el; jogos-c a haszna, vagy pedig bűnösen mértéktelen. Nem hallottunk azonban még egyetlen ily drágító letartóztatá­sáról. Nem hallottuk, hogy a Teitelbaumokat és Széli Józsefe­ket, a kik háromszorosát keresik annak, a mennyit a föld maga, a hagymájukat termett föld ér, csak megfenyegették volna ! És a többi Teitelbaumokat és Széli Józsefeket — mert a baj igaz oka e kél tiszteletreméltó család magasabb ágaiban bújik — a nagybankos, a nagybirtokos, a városi és politikus, trösztöket és érdekköröket vezető Teitelbaumo­­kat és Széli Józsefeket csak meg­­' kérték volna, hagvianak bennün- Lket élni! A görög mozgósítás nehézséget Bukarest, szeptember 30. ( Az Est rendes tudósítójának távirata) A Minerva jelenii : A görög moz­gósítás rendesen megy végbe és mint­egy nyolc-tiz nap múlva végei ér. Már a mozgósítás első napján intéz­kedtek, hogy minden rendelkezésre álló csapat a görög-macedón halárra menjen. A görög vasutaknak tudva­levőén sok nehézségekkel kel! meg­­küzdeniök, elsősorban azért, mert kevés vonal áll rendelkezésükre, má­sodsorban a miatt, mert a vonatok nagy kerülővel közlekednek.A csapul ­­szállítás gyorsítására a kormány úgy intézkedett, hogy a bevonuló katonák egy részéi kereskedelmi gőzösükön szál­lítsák rendeltetése helyére. Hír szerint a görög király, a mikor Bulgária mozgósításáról értesült, ezt mondta Duzmanisz vezérkari fő­nöknek : — Most elkövetkezett a pillanat, a mikor a mi hadseregünket is mozgó­sítani kell. A király még aznap aláírta a moz­gósítási parancsot. Berlin, szeptember 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Tägliche Randschau-nak jelen­tik Londonból: \ Daily Telegraph athéni értesülése szerint Görögöt­­szagban már kétszázezer ember van fegyverben. Ötvenezer görög már időn van Amerikából és más országokból. A csapatok fővezérletét Miklós her­ceg, a király öcscse fogja átvenni. Franciaországból és Hollandiából már elutaztak a görög katonaköte­lesek. Ke. Görögország annektálja Imbroszt, Tenedoszt és Epiruszt Berlin, szeptember 30. (Az Est rendes tudósilójának távirata) A V o s s I s c li c / e i l u n g-nak jelentik t t ii é n h ő 1 : Az a királyi dekrétum, a mely Imbrosz, Tenedosz és Cnslello Iliza szigeteken elrendelte a választást, nagy feltűnést kelt. mert ezt a lépés! az említett szigetek an­nexiósának bevezetéseként tekintik. A i z igeiek a i; n e x 1 ó j a I r ö \ i d i d ö ni ii 1 v a k ö vetni fogja K s z n k i - I' n 1 r u s z a n­­ii a x i ó j a i s. Ke. Bulgária leszerelését kíván­ják a görögök Teriin, szeptember 30. (Az Est rendes iudósilójának távirata) Athéni jelentések szerint a görög kormány nem tartja megnyugtató­nak azt a nyilatkozatot, a melyet az athéni bolgár követ lett. Csak a bol­gár hadsereg leszerelése változtat­hatná meg Görögországnak pontosan megállapított magatartását. Ke. A bolgár pénzügyminiszter lemondott A válságot már elintézték .Szófia, szeptember 30. ( Az Est rendes tudósítójának távirata) A Toncsev pénzügyminiszter le­mondásával előidézett részleges kor­mányválságot már elintézték. A kor­mány majdnem változatlanul helyen marad, bár a végleges döntés még nem történt meg. Malinov tegnapi ötórás audienciája a királynál csak informativ jellegű volt. Malinov ki­fejtette véleményét a helyzetről, melyet a király a legnagyobb figye­lemmel hallgatott meg. Ur. Alex. Bulgária mindent készpénzzel fizet Szófia, szeptember 30. (Az Est rendes tudósító fának 'áuirata) Az ország pénzügyi helyzete olyan szilárd, hogy a hadsereg valamennyi rekvirált tárgyal és állatot azonnal, készpénzben fizd. Ur. Alex,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék