Az Est, 1915. november (6. évfolyam, 306-335. szám)

1915-11-01 / 306. szám

Előfizetést árak: Bgéssa éorm. ..•••. /tf.— korona Félévre O. - korona Negyedévre 4-50 korona «% Megjelenik délután *• 'Politikai napilap ••• Szerkesztőség i 9//. kerület, Miksa*utca 8. end í^i adóhivatal > 9//. Irer., Erzsébetek örut 20* Fióktki a dó hivatalok t Egyes szám ára az országban 45 fill»» Ausztriában 3 fiit• Minden közleményünk után• nyomása tltcs. FELELŐS SZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR D.t Vilmos csásxár-ut 14, is* és IV., Váchutca 12. Wienben s Kohlmarkt T. A töröKöSí elsüllyesztette!! egy francia tengeralattjárót A Magyar Távirati Iroda jelenti Konstantinápolyból: A OardanelláKnál egy francia tengeralattjárót elsnlyesztettnnK. A hajó legénységét elfogtaK. Mz uffrancia miniszterelnök Briand is meg akarja semmisíteni a német militamzmust Rotterdam, október 30. /As Est re,idős tudósító]írnak távirata) A Time s-nafe jelentik Parisból: Briand, az uj francia kor­mány elnöke így nyilatkozott: — Szövetségeseinknek és ellenségeinknek egyformán nyomatékosan tudtára akarom adni, hogy a kormány változás semmi tekin­tetben sem jelent politikai változást. Franciaország politikája ebben a szóban van összefoglalva: győzelem. Béke a győzelem után — ez a jelszava és ez kell hogy a jelszava legyen min­den francia kormánynak. A béke alatt azt értem, hogy állittassék vissza minden országnak a joga arra, hogy saját életét élje, saját kultúrájának szolgáljon, a nélkül hogy szomszédainak jogait megsértené. Győzelem alatt értem a német mili tarizmus elpusztítását. Van Dyl. V. György balesete az entente legújabb és legnevezetesebb harctéri esemé­nye. Az angol főhadiszállásnak a király balesetéről kell egy pár napig jelentéseit komponálnia. Az angolok királya lebukott lo­váról. Ez a tragikus zuha­nás nagyon keserves grimace-t ránt a szövetségesek arcain, na­gyon kinos hatást csinál világ­részeken végig, nagyon de nagyon vigasztalan történelmi pech ez a romló-bomló entente kapkodó és reménytelen harcai között. A fronton esett meg V. György­­gyel ez a gonosz és groteszk véletlen, mikor szemlét tartott Angliának hősi halálra Ítélt fiai fölött. A bálvány megingott, az angolok királya, India császára, Ausztrália és a szigetek és a tengerek ura, Oroszország és Franciaország hatalmas barátja, Görögország oltalmazója, Szerbia védnöke és Németország ádáz ellensége egy hadifestőknek való történelmi pose-ból hátra­­hanyatlott, lebukott a lóról és a hátára vágódott a földön. Az angol udvar, a nagy angol vezérkar, Poincaré és a hiú és bánatos Páris kit, mit átkoznak most jobban ezért a királyi bal­­szerencséért, vájjon a szelíd és nevelt hátaslovat, a mely meg­bízhatatlan volt, vagy a csapatok egetverő hurráját, vagy a ka­tonák elragadtatását, a melylyel sipkáikat feldobálták a paripa szeme előtt, vagy talán azt a tolakodó német gránátot, a mely­­lovat és királyt ijesztően közel süvített a levegőben az angolok frontján ? Az Isten tudja, mi történt, de megesett ez az urlovas­­blamázs és V. György ez alatt a végzetes háború alatt hamarosan nem igen fog a csapatok elé lép­tetni, hogy megjelenésével lelket öntsön az angol hadseregbe. Az angol király állapota a? esés óta igen komoly, s egy ember testi fájdalmai, láza és sebei fölött nincs helye a kár­örömnek és a gúnynak. Nincsen szükségünk gonosz és hazug örömökre s diadalujjongásra a betegen fekvő angol király felett. Győzelmeink és eredményeink megadják nekünk azt a fölényt, hogy igazak legyünk és az el­múlt és visszajövendő civilizált világ emberi hangján' szóljunk. Nagylelkűen elnézhetünk világos és biztos küzdelmünkben a vé­letlen ómenek fölött, a melyek ellenségeinket megborzongatják. 1Sin ápolták a kamarát Rotterdam, október 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Reuter-iigynökség jelenti október 30-áról: A francia kamarát elnapol­ták november 4-ikére. Ekkor a kor­mány bemutatkozik és elmondja prog­­rammját. Ezen az ülésen interpellá­ciók is lesznek a Franciaországban tartózkodó németek és osztrákok ügyében. V. D. Jt Brianá-kormány fo yadtatása a párisi sajtóban Rotterdam, október 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Journal des Déba(s kissé barát­ságtalanul foglalkozik az uj kov­­rriánynyal. Úgy véli, hogy ez a kor­mány túlságosan nagy ahhoz, hogy eredményes munkát végezzen. A többi lap a kormányt általában »a nemzeti védelem és a szent egység kormányának« nevezi. V. D. Ráris, október 30 (Havas) ' A lapok az uj minisztérium össze­tételét élénken kommentálják. Ki­fejezik azt a reményüket, hogy az uj minisztérium valamennyi tagja szem előtt tartsa az uj egységet. A lapok rokonszenvet előlegeznek az uj minisztériumnak, de elvárják tőle, hogy Franciaország óhajait a győ­zelem és a haza jólétének előkészítése tekintetében teljesítse. Megegyezően hangoztatják a lapok, hogy a mi­nisztérium mindennel rendelkezik, a mi az ország megnyugtatására, a szövetségesek felbátoritására és az ellenség nyugtalanitására szükséges. Sz u< kormány első tanácskozása Pári8, október 30. A Havas-ügynökség jelenti: Briand miniszterelnök ma délelőtt Poincaré elnöknek bemutatta az uj miniszte­reket és államtitkáx’okat. Az ezt kö­vető minisztertanácson a miniszte­rek eszmecserét folytattak a politi­kai és a katonai helyzetről. A kor­mánynyilatkozatot a hétfőn dél­előttre kitűzött minisztertanáeson fogják megállapítani és kedden Poin­care elnöknek bemutatni. Lyon, október 30. A Progrés jelenti Parisból: Jober képviselő törvényjavaslatot nyújtott be, a mely kimondatni kivánja, hogy a tárcanélküli miniszterek képviselői dijaikon kívül ne kapjanak fizetést. A szalonikii csapatok a frontra vonulnak Lyon, október 31, A Progrés jelenti S z a 1 o­­n i k i b ó 1: Az angol csapatok pa­rancsot kaptak, hogy vom:li -.nak a frontra. A parancs az angol táborban nagy elégültséget keltett. A görög parlament nyugodt munkája Szófia, október 30• f Az Est rendes tudósítójának távirata) Athénből jelentik: A török tulaj­don elkobzása miatt támadt kama­rai vita elintézését a tegnapi ülésen egy bizottságra bizíák, a mely a mi­niszterelnökből, a belügyminiszter­ből, az igazságügyminiszterből, a ka­mara elnökségéből és Venizeloszból áll. Dr. Alex. Zaimisz nyuuiieozata az olaszokhoz való viszonyról Berlin, október 31. ( Az Est rendes tudósítójának távirata) A Vossische Zeitung-nak jelentik Luganóból: A Gazella del Popolo at­héni tudósítója beszélgetett Zaimisz miniszterelnökkel. Az újságíró hivat­kozott arra a veszélyes befolyásra, a melyet a görög sajtónak Olasz­ország elleni támadásai előidézhet­nek. A miniszterelnök azt válaszolta, hogy Görögországban nincs semmi­féle sajtócenzura és ő meg van győ­ződve, hogy mindkét ország politi­kusainak jószándékával a kölcsönös viszonyt javítani lehet. Tagadja, hogy a két ország között a kereske­delmi flotta versenye és mindkettő­nek a Földközi-tenger keleti részével szemben támasztott igényei miatt valami ok lenne a viszálykodásra. — Görögországban — folytatta a miniszterelnök — emlékeznek arra a szives barátságra, a melyet a krétai kérdés alkalmával Olaszország tanú­sított. A tizenkét sziget ügye mir.den esetre szivéhez nőd minden görögnek. Arra a kérdésre, hogy milyen ma­gatartást tanúsítana Görögország, ha Olaszország beleavatkozna a há­borúba a Balkánon, Zaimisz kitérő választ adott. Ke,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék