Az Est, 1916. május (7. évfolyam, 121-151. szám)

1916-05-01 / 121. szám

Budapest» 1916 * Hétfő * május t. VII. évfolyam * 12f. számi Egy hóntipreu. „ 2.— korona Negyedévre . M S,~ korona Égés* éore~ w M 20,— korona ^ Megjelenik délután +> Egyes szám ára az országban €» jjMl; JSasztrldban <S fs.it» Minden közleményünk után* nyomása *ilos Politikai napilap FELELŐS SZERKESZTŐ. MIKLÓS JflVDOR Szerkesztőségi VIZ. kerület, Erzsébet*k8rut 7* Riadó tiloatalj ■ VII., Erzsébet*körut 18—20» Flők*kt adó hivatalok» V*, Vilmos császárját 14. ST. és IV., Vő.ci*utca 12. Wlenben * 7.. Rohtmarfet 7. Százhúszezer felkelő harcol Dublinban Rotterdam, április SO. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Daily Mail írországi kiküldött tudósítója jelenti: A ,,Sinti’fein“ mozgalom tagjai husoétvasárnapján kifosztották a öles* singtoni köb anya robbanóanyag-raktárát és a dinamitot automobilra téve, tértek vissza Dublinba, Húsvéthétfőjén töltött fegy­verrel nagy díszszemlét tartottak és izgató szónoklatokkal tüzelték a népet. Éppen akkor katonák vonultak kaszárnyájukba. A ,,Sinn-fein" tagjai a katonákra lőttek és két tisztet megöltek, néhány közembert pedig megsebesítettek. A katonák is használ­ták fegyverüket és három forradalmárt öltek meg. Ez az összetűzés volt a jel az általános felke­lésre, a mely csakhamar az egész belvárosban el­harapódzott. Különösen a postahivatalnál fejlődtek heves ütkö­zetek és az épület háromszor esett It gazdát. A belvárosban minden­felé barrikádokat emeltek. Villamosvasúti kocsikból és a milyen közle­kedési jármű a felkelők kezére került, abból mind torlaszokat emeltek. A kocsikat dróthálóval is körülhálózták és teljesen elzár­ták igy a törvényszékhez vezető utat. A törvényszék könyvtárát kiürí­tették és az angol törvénykönyvekből is torlaszokat és fedezékeket emeltek. Dublinban 120.000 a felkelők száma. Mindegyiknek van fegyvere és néhány gépfegyvert is szereztek. A halottak és sebesül­tek száma igen nagy, néhány békés polgár is éleiét vesztette. A kor­mánycsapatok ellen kétségbeesetten védekeznek mindenütt. V. D. Berlin, április 30. (Az Esi rendes tudósítójának távirata) Rope n h ágából érkezett londoni táviratok jelentik, hogy az Írek szabadságharca több grófságra terjed ki. Eg észen rendszeres ütközetek folynak le az irek s a le or m ány cs ap at ok között. Dublinban, különösen a Sackville-Streeten, tűzvész dühöng. Az angol csapatokat hátba támadják. Sir Maxwell tábornok Londonból elutazott, hogy a kormánycsapatok vezetését átvegye. Ke. Leverik a forradalmat Rotterdam, április 29. (Az Est rendes tudósítójánálc távirata) A Reuter-ügyuükség jelenti: A külön futár, a ki tegnap este tizenegy órakor Dublinből Londonba utazott, azt hozta hírül, hogy minden jel szerint a forradalom vegét járja. Tegnap szakadatlanul érkeztek angol csapatok, hogy megfékezzék az íreket. A felkelők helyzete rosszabbodik. A városban támadt tűzvészt meg' n e m o I t o 11 á k e 1. V. D. Holnapután lesz egy esztendeje, hogy a világ­háború sorsa eldőlt. A gorlicei áttörésnél nevezetesebb és követ­kezményeiben fontosabb mozza­nata nem volt ennek a háború­nak. Görbéénél. Itt csavartuk ki a kardot, szövetségeseinkkel együtt, az orosz óriás kezéből, itt kapta meg a halálos döfést, melytől e háború folyamán nem tud többé magához térni. Még morog néha, vergődik, szedelődz­­ködik, próbálkozik, — de a vére kifolyt Görbéénél, kiszállt belőle a lélek . .. Ha türelmetlen vagy és elé­gedetlen, mert kényelmedben, háztartásodban és életed rendjé­ben apró zavarokat csinál a hosszúra nyúló háború, — csak gondolj vissza arra, mi volt itt egy évvel ezelőtt. Przemysl fel­adva, Lemberg régen orosz kéz­ben, egész Galicia elveszve, a Kárpátok alján felégetett magyar faluk füstje; Zbojó és Bártfa körül dúl a harc. Kozák lovak rágják a határon zabláikat, hogy lerohanjanak a magyar Alföldre, Budapest tele van galiciai és felvidéki menekülőkkel, sötét, ayomott a hangulat. A Délvidé­ket folyton erősitik, mert a szerb henceg és megint nem fér a bőrébe, s az Adria felől, mint egy sötét viharfelhő, jön az olasz habom réme. Ekkor, mint a legendákban és mesékben, egy­szerre jön a megváltó csoda, a nagy fordulat: Gorlice. Mintha Isten tüzes angyala járna ha­daink előtt, egy csapásra vesz­­szük vissza, a mit elvesztettünk és még hozzá a bevehetetlennek hitt orosz Várakat, következik Szerbia végigsöprése, s az áruló olaszt könnyen verjük vissza .., Kevess, örülj magyar, ha Gor­­licéra gondolsz. És meghatottan imádkozzál, minden évben, május másodikán. A. mi alázat és hála a szívbe belefér, azt mind azok emléké­nek szenteld, a kik a Kárpátok­ban megfagytak, meghaltak s Galicia zöld" mezőiben katona- Birokban szunnyadnak. Újabb ezer év minden magyar nemzedé­kének hálája és virágja fogja őket borítani az idők végéig, s a dicsőség aranynapja ragyog .. . A mi szivünk most még fájdal­masan vonaglik néha, mert öcsénk, bátyánk,barátunk halott­halvány arca inti felénk a végső búcsút. ­Rotterdam, április ÍO. (Az Esi rendes tudósítójának távirata) Londonból jelentik: A legutóbbi dublini hírek szerint Maxwell tábor­nok megérkezése óta szükebbre vonják a jelkdök körül.« hurkot. Dublinban nemc.ak a városi kordonokat erősi­­tétlék meg, hanem a város egész ha­tárát csapatokkal fogták körül, hogy a felkelők ne menekülhessenek a hegyek közé. V. I). Rotterdam, április 30. Redmond igen jelentős nyilatko­zatban azt mondta, hogy teljesen a felsőbb hatóságok|parancsai alá veti magát. írországi önkénteseknek meg­parancsolta, hogy engedelmeskedje­nek a katonai parancsnokságnak. Dublinon kivül eső helyekről önkén­tes segitőcsapatok jelentkeztek, a többi között Tipperarybó! is. V. D. Berni, április 29. Az ir lázadásról a Temps a követ­kezőket jelenti: A dublini felkelést Amerikában igen komolyan Ítélik meg. A fenianusok és a szeparatisták örül­nek az eseményeknek és a lapok hasábjai túlzott cikkekben foglal­koznak a zavargásokkal, a melyek úgynevezett iiikos kodex-szel közvetí­tett információkon alapszanak. Vasárnapra tüntetéseket jeleztek a dublini mártírok árváinak és öz­vegyeinek tiszteletére, hogy tilta­kozásuknak adjanak kifejezést Case­ment letartóztatása miatt. Afagy mészárlás KMarneyben Berlin, április 50. (Az Esi rendes tudósítójának távirata} A Liberty-Halit és a főposta épü­letét a gránátok csaknem teljesen el­pusztították. A Daily Chro­nicle egy jelentése azt sejteti, hogy Killarneyben nagj mészárlás történt. Ke, Jiz ir fon adatom előkészítése Terrüet, április 29. (Az Est kiküldőit tudósitójánali távirataj A Petit Párisién londoni tudósí­tója a következőket jelenti az ir moz­galom előzményeiről : A eorki rendőrség március 16-án a sinn-fein tagjainak lakásaiban fegy­vereket és lőszereket foglalt le. Már­cius 17-én Tullamoreban a toborzá­sok alkalmából élénk tüntetések voltak a dublini irek érdekében. Az ezután következő napokban forra­dalmi röpiratokat osztottak széjjel. Március 22-én Dublinban elpusztí­tották az újságok nyomdáit. Már­cius 24-én Dublinban a sinn-fein tagjainak lakásaiban házkutatási tartottak és igen sok embert letar­tóztattak. Március 31-én Dublinban nagj népgyülés volt, az utcákon élénk zavargások voltak, katonák és tisz­tek összeesküdtek, a rendőrség revol­vereit használta. Április 4-én voll az amerikai ir kongresszus. Jolii Devey a sinn-fein egyik hires tagjs egy millió dollárt kér, hogy a forra­dalmat megszervezhesse. Április 10-én Dublinban elfognak és elzárnak égj autót, a mely fegyvereket és lőszere­ket szállított. Április 14-én a dublini városi tanács visszautasítja a község adóra vonatkozó javaslatot. Áprilii 23-án a currahamei partokon égj tengeralattjáró hajót fognak el, t melyen lőszerek és fegyverek vannak; Bródy Miksa

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék