Az Est, 1916. július (7. évfolyam, 181-211. szám)

1916-07-28 / 208. szám

Péntek, 1996 jú­lius 28. HÍREK '— A román-orosz »barátsága. Bu­karestből jelentik nekünk : A Steaua Romana petróleum-társaságnak kén­­savgyára van Campinában, a­mely­nek gépei Oroszországból valók és­­ üzem erendezése is orosz mintájú. .Nemrég, mint a Steagul jelenti, a ro­mán kormány nagyobb mennyiségű kénsavat rendelt a gyárban s mint­hogy a gyárnak nem volt elég nyers­anyaga, egyik tisztviselőjét, a ki­­ svájci származású ember s már húsz­­ év óta lakik Romániában, elküldötte Oroszországba, hogy a szükséges anya­got ott megszerezze. A tisztviselőt el­látták minden igazolással, mégis, mi­kor Odesszába megérkezett, letartóz­­,látták, s azzal az ürügygyel, hogy ve­szedelmes kém, csendőrfedezet mel­lett Szibériába, Irkuckba deportálták.­­Azóta semmi hír sem érkezett róla,­­jóllehet a román kormány lépéseket­­tett az érdekében Pétervárott. Ugyancsak bukaresti tudósítónk táviratozza . A román kormány lapja, a­­­iitorul jelenti: Az a három gőzös, a­mely a minap érkezett szénrako­­­m­ánynyal az orosz Marianpolból Kon­­fatancába, nem fog többé visszatérni új rakományért, mert az orosz kor­­­mány kijelentette, hogy több szenet m­em adhat. Az intézkedést azzal okol­ták meg, hogy Oroszországban is nagy a szénhiány. L : Halálozás. Özv. Braun Móric '*• nőnap 21-ikén 70 éves korában elhunyt. Beleznai Margit színésznő­­édesanyját gyászolja az elhunytban. L : Orvosi dir. Dr. Illyés Géza egye­temi tanár, főtörzsorvos, ki a harc­téren egy kórházat szervezett és­­vezetett, visszaérkezett a fővárosba, és itt orvosi működését újra meg­kezdte.­­ — Haig, a szerencse fia. Genfből sirják lapunknak, hogy a Nouvelle Revu­e francia folyóiratban sir Douglas Haig-nak, az uj angol offenzivát vezető tábornoknak életrajza jelent meg, a­melyben ennek az angol tiszt- írek furcsa, érdekes egyéniségéről ,anekdoták vannak elmondva. A tábornokot az angol hadseregben csak »Lucky« Haig-nak, a szerencsés Haignak nevezik, mert bámulatos vakmerőséggel és hidegvérrel megy bele a legnagyobb életveszedelmekbe és mindig sértetlenül kerül ki belőlük. Mikor pl. az angol sereg Kitchener parancsnoksága alatt Khartoum felé haladt, a sereg egy órási »Zareeba« elé, megerősített tábor elé érkezett, a­mely akkora volt, hogy egy had­sereg is belefért. Fel kellett­ volna deríteni, mi van a tábor falai mögött. Douglas Haig lovára ült, benyargalt a táborba, két-háromszáz métert haladt a falakon belül, akkor arabok­kal találkozott, a­kik rálőttek­. Meg­állította lovát, a feje körül fitt viski golyók közepette lerajzolta az egész tábort, azzal nyugodtan visszanyar­galt tábornokához, Kitch­enerhez, a­ki jegyzetei alapján azután könnyen bevette a fallal körülvett arab tábort. A világháború­ kezdetén Haig az első angol hadtest parancsnoka volt. Egyszer hadsegédével egy szénakazal tetejében hasalt és látcsővel onnan figyelte az ellenséget. A németeknek repülőgép, vagy valami kém elárul­hatta a tábornok figyelőhelyét, mert egy óriási ágyulövedék csapott a kazal oldalába, a­melyen Haig fe­küdt. A bomba nem robbant fel. — Ez tévedés volt csak — mondta a tábornok és tovább figyelt a kazal tetején. De jött a második bomba is. .Az is megfuladt a szénában, nem robbant fel. Erre már tv tábornok elkob­ódott. Mire a harmadik bomba úgy szétvetette a kazlat, hogy nyoma sem maradt. * Haig volt Ypr­es parancsnoka és French tábornok angol főparancsnok napiparancsában a következőképp emlékezett meg Haig csapatairól­— Nincs szavam,hogy csodálatom­nak kifejezést adjak Fraig tábornok csapatai bámulatos magatartásáról. Angliában a tábornok nevéről a következő tréfa forog közkézen: K­e’ll­y Arrive megérkezik In Német-Germany országba. — Előadás Berlinben a magyar rokkan­tügyről. Berlinből táviratozza rendes tudósítónk . Ádám tanár teg­nap a magyarországi rokkantügy szervezetéről előadást tartott a ber­lini Friedrichshausban. Az előadást tetszéssel fogadták. (Ke.) — Az Est felkéri azokat a tisztelt vidéki előfizetőit, a­kiknek az elő­fizetése július 31-ikén lejár, hogy az­ előfizetésre szánt összeget szívesked­jenek postára adni, mert h­a az elő­fizetés későn érkezik, a lapküldés megakad. Az utalvány szelvényén olvasható és pontos címet kérünk. — Titkos tinták forgalomba hoza­talának eltiltása. A hivatalos lap mai száma a kormány rendeletét közli, a­melylyel kimondja, hogy tilos tit­kos­ítás céljára szolgáló tintát bármi módon forgalomba hozni. A tilalom megszegése két hónapig terjedhető elzárással büntetendő. — Robbantás vízzel. Épületek le­rombolásánál a falakat eddig kézi erővel szokták lehordani, mert a közönséges robbantás a talajt any­­nyira megingatná, hogy a szomszé­dos épületek is veszélyben lennének. Berlinben, mint a Természettudományi Közlöny írja, a Weidendammerbrücke pilléreinek szétfeszítésére a sajtolt víz nyomóerejét használták fel, úgy mint a hidraulikus sajtónál ismeretes. A pillérbe 80 cm. mély lyukat fúrtak és acélhengert illesztettek bele. A henger felső végét cementtel zárták el. Oldalán két kör mentén négy­négy dugattyú nyúlt ki. Mikor a hengerbe vizet nyomtak, a dugattyúk a rájuk ható nyomóerő következté­ben a falat kifelé szorították. A pillér kövei egymás után leestek. A vizet szolgáltató szivattyú mindössze 28 kg. súlyú volt, egy ember hajtotta. Az eljárás gyors, zajtalan és rázkó­dást nem okoz. a Kitchener végrendelete. Londoni lapok híradása szerint a bíróság előtt felbontották lord Kitchener végren­deletét. A végrendelet még a világ­háború első idején, 1914. november 2-ikán kelt és 4300 .szóból áll. Kitche­­n K­fc, 171.420 font sterlingnyi vagyon­ról (4 és egynegyed millió korona) végrendelkezik. Mindenekelőtt leg­idősebbik testvéréről, Kitchener ezre­desről emlékezik meg, a­ki lordi címé­nek örököse lesz. Az ezredesnek ösz­­szesen 1000 fontot hagyományoz és megjegyzi, hogy Kitchener ezredes amúgy is nagyvagyonú ember, a­kinek bőven módjában van, hogy utódjai­ról gondoskodjon. Lord Kitchener általános örökösévé unokaöcscsét, vis­count Broomet teszi meg, a­ki a föld­birtokainak nagy részét örökli, va­lamint azt a két nagyösszegű nemzeti ajándékot, melyet Anglia az egyip­tomi és a délafrikai hadjárat után ajánlott fel Kitchenernek. Ugyancsak unokaöcscsére hagyományozza külön­böző díszjelvényeit, kitüntetéseit és nagyszerű porcellángyűjteményét, a­melyet győztes hadjáratai alatt szer­zett. Noha a végrendelet egészen tiszta és világos értelmű, mégis alkalmasint perre kerül a sor az örökösök között. Kitchener ugyanis a személyes kör­nyezetéhez tartozó törzstisztek mind­egyikének kétszáz font sterlinget ha­gyományozott, barátjának, Fitzge­rald ezredesnek pedig ötezer acre nagyságú délafrikai földbirtokát. Fitzgerald ezredes azonban Kitche­­nerrel együtt veszett a tenger hab­jaiba. Már most az a kérdés, hogy kettőjük közül ki halt meg előbb ?­­ Ha Kitchener halt meg korábban, a végrendelkezés érvényes, és a föld­birtokot Fitzgerald örökösei igényel­hetik, míg ha az ezredes halt meg korábban, a végrendelkezés termé­szetesen nem is léphetett életbe a halott javára. Minthogy Kitchener hozzátartozói erősen belekapaszkod­nak ebbe a körülménybe, az angol bíróságnak bizonyára nehéz dolga lesz­­eldönteni, hogy a Hampshire elsülyedésénél ki halt meg korábban. Kitchener-e, vagy bizalmas barátja­­? — Házasság: Steiner Brúnó gépész­­mérnök és Znoremszky Ellus e hónap 12-ikén házasságot kötöttek. — Öngyilkosság rovarporral. Orbán Mátyásné 25 éves újpesti asszony, a­kinek a férje bevonult, tegnap este bezárkózott Ősz­ utca 81. szám alatt lévő lakásába és öngyilkossági szándékból nagymennyiségű rovarport vett be. Ma délelőtt a ház lakóinak feltűnt, hogy Orbánné nem jelentke­zik. Felfeszítették az ajtót és az asszonyt eszméletlen állapotban ta­lálták meg. Az újpesti mentők a gróf Károlyi-kórházba szállították. — Egy német konzul angol hadi­törvényszék előtt. Hágából jelenti tudósítónk : Menke Károly Tivadar a háború kitörése előtt Birmingham­­ban német konzul volt, majd Man szigetére került az internáltak tá­borába. Onnan tegnap haditörvény­szék elé vitték, mert tizennégy vád érkezett ellene, hogy az ellenséggel tárgyalt. .Menke ón- és acélnagy­kereskedő volt Birminghamban, és sókvállalatai voltak Londonban, Manchesterben és Bradfordban. Né­metországban is vannak Vállalatai és cégét világszerte ismerik. (A.) — Terjeszthet-e a vaj fertőző beteg­ségeket ? A Természettudományi Köz­löny Írja: Nemcsak a forralatlan tej, hanem nyersen élvezett termékei is terjesztői lehetnek fertőző betegsé­geknek, tehát a vaj is terjeszthet fer­­­­tőző betegségeket. Ebben a tekintetben először is figyelembe kell vennünk, hogy a fertőző csirák már a tejelő állat tőgyéből kerülhetnek abba a tejbe, a­melyből a vaj készül, ha az állat beteg. Ilyen betegségek: első­sorban a gümőkór, továbbá a száj- és­­körömfájás, a tőgy gyuladásos beteg­ségei, esetleg, bár ritkábban, más betegségek is, mint pl. a lépfene, veszettség, sugárgom­babetegség stb. A másik oka a vaj esetleges fertőzött­­ségének az, hogy a vaj egészséges tej­ből készült ugyan, olyan tejből, a­mely a tőgyből való kifejése pillanatában még nem tartalmaz betegségokozó csirákat, de ilyenek fejés közben ke­rülnek a tejbe akár az állatról, akár a fejő egyénről, vagy pedig a tej tisztátalan kezelése és vajjá való fel­dolgozása közben. így juthatnak a vajba a már előbb említett betegség­okozó csírákon kívül esetleg tífusz, kolera, diftéria, skarlát stb. mikro­­­organizmusai is, a­melyek a vaj­ban elég hosszú ideig megtarthatják fertőző tehetségüket. A gümőkór­­bacillus például Heim szerint 30 napig, Gasperini szerint pedig esetleg­ 120 napig is virulens maradhat a vaj­ban, bár virulenciája a 30. naptól fogva fokozatosan gyengül. Minthogy azonban a betegségokozó csirák a vaj­­­ban nem szoktak elszaporodni, a vaj a fertőzés szempontjából jóval kevésbé veszedelmes, mint a tej, a­mely alko­tásánál fogva jó szaporítója a legtöbb baktériumnak. Nagyon kívánatos­ volna, hogy csak jól pasztőrözött tej­ből készült és teljesen tisztán kezelt vaj kerüljön közfogyasztásra. — Kié a sas ? A párisi nép, a­melynek mindig nagy érzéke volt a színpadi hatások és babonás tüne­mények iránt, most nagy izgalomban van. A­mint a L’Oeuvre írja, a minap egy hatalmas sas tévedt Páris fölé és méltóságteljes ívekkel keringett a házrengeteg felett. Az újság azt is megírja, hogy a tömeg ujjongva bámulta a fejedelmi madarat, a­melyet talán a harci zaj űzött el magányos fészkéből. Mindenki lel­kesedve adta tovább, hogy csüg­,­yedt, semmitmondó hírek sivár kor­szaka után ime megjelent a francia égbolton az első biztató ómen: a napóleoni sas, a diadal madara, a­mely egykor egész Európát bejárta. Az a német újság, a­mely ezt a hírt a »L’Oeuvre« nyomán leközli, hozzá­fűzi jogos iróniával, hogy elvégre az a sas és úgy lehet a porosz sas is, mint a napóleoni. Különben a párisi népnek bőséges oka volt az örömre, a­mikor a fent keringő madárról felismerte, hogy az csak egy szelíd­ sas, nem pedig egy félelmetes traurca Hofer mai jelentése A Magyar Távirati Iroda jelenti: Hivatalos jelentés, kiadatott 1916 július 27-én délben. Ol­osz hadszintér: Derestockótól nyugatra az oroszok egy éjjeli támadását vissza­vertük. Az ellenség ismételt heves támadásai, a­melyeket tegnap délután Radziwslow és a Styr között intézett ellenünk, súlyos veszteségei mellett összeomlottak. A­ leszniowi országút mindkét oldalán éjszaka is folytatták az oroszok erőfeszítéseiket. Elkeseredett harc után visszavetettük őket és 1000 foglyot hagytak kezünkön. A Prislop­ny öregtől északra csapataink megkezdték az előnyomulást, átkeltek a Fekete Czeremoszon és egy részük elfog­lalta a folyó túlsó partján emelkedő magaslatokat, a­melyeken az oroszok ellentámadásait visszaverték. Olasz hadszíntér: Míg a Val Luganától délre eső bari­ területen tegnap is nyugalom volt, addig Panereggiónál ismét heves harcok folytak. Csapataink állásai a helységtől délnyugatra emelkedő magaslatokon délelőtt 7 órától kezdve nehéz ágyuknak is rendkívül heves tüze alatt állottak. Délután az olaszok ez ellen a szakasz ellen erős támadást intéztek, a­melyet délután 2 órára az ellenség súlyos veszteségei mellett tökéle­tesen visszavertünk. Erre ismét megindult az erős ágyutűz és délután 6 órakor az ellenség friss csapatokkal újból támadásba fogott. Elkeseredett közelharcban ismét teljesen visszavetettük őket. Este 11 órakor történt újabb csőtörésük szintén meghiúsult. Derék csapataink összes állásaik birtokában maradtak. A helységtől északra emelkedő magaslatokon egész nap ágyúharc volt. A karintiai és az I­so­n zo­h­a­r e vo­n­al­o­n helyenként élénkebb harci tevékenység. OSSkeleti hadszíntér: Változatlan. HOFER altábornagy, a vezérkar főnökének helyettese. ő, oldal

Next