Az Est, 1916. július (7. évfolyam, 181-211. szám)

1916-07-28 / 208. szám

6. oldal. SS — Orvosok és gyógyszerészek haza­érkezése orosz fogságból. Stockholm­ból táviratozza rendes tudósítónk . Az­­oroszokkal folytatott fogolycsere há­rom hét óta szünetelt, de a legköze­lebbi napokban újra megkezdődik. Közben 32 magyar és osztrák in­validus orvos és gyógyszerész utazott Svédországon keresztül, orosz fog­ságból jövet. E kicserélt hadifoglyok névsora a következő : Schönbaum Adolf kórházfelügyelő, Dívald Károly törzsorvos, Maglódi Tivadar és Gmnei­­ner Pál Konrád vezérkari kapitányok, Glavitska ezredorvos, Müller Károly, Szysmender Zoltán, Babaka Antal, Bielovitzky Lipót, Kludersky Ferenc,­ Saar Günther,Hollersdorf Ervin ezred­­orvosok,­­ Kolenda János főorvos, Ascher Károly, Müller Károly, Budek Rudolf orvosok, Trusovszky Gyula, Klaisza János orvosgyakornokok, Jünger Imre, Gorling Félix, Grün­­berger József, Czink Róbert orvos­tanhallgatók, Medzlinsky Vencel fő­­gyógyszerész, Erisch Miklós, Kofl­er Ábrahám,­­Klein Miksa gyógyszeré­szek, Vladyka Cilii, Bomse Eisig, Pomeránc Izidor provizorok. (Bryk.) — Katonai szolgálatot teljesítő ügyvédnél levő iratok lemásolása és kiadása. A hivatalos lap mai száma a kormány rendeletét közli, a­mely­­ kimondja, hogy katonai szolgálatot­­teljesítő ügyvéd illetékes ügyvédi­­kamarájánál az ott bejegyzett ügy­­­­védek közül helyet test jelenthet "be azzal a hatáskörrel, hogy ez a nála jelentkező ügyfeleknek irataikról ki­­vonatukra és költségükre másolato­kat szolgáltathasson ki és eredeti irataikat is kiadhassa. Ha az ügyvéd a kérelmet nem teljesíti, a királyi­­ törvényszék intézkedik.­­ A Sprec-katasztrófa­ Berlinből­­ táviratozzék lapunknak . A vizsgálat kiderítette, hogy nem a motoros csónak kormányosa, hanem a Hin­­denburg gőzös kapitánya okozta a szerencsétlenséget, a­mely harminc ember életébe került. Szemtanúk és szakértők megállapították, hogy a­­kirándulógőzös kapitánya későn adott­­ jelt a motoros csónaknak a megállásra, s a­mikor már nem lehetett kikerülni­­az összeütközést. A kapitányról kü­lönben, a­kit letartóztattak, kiderült,­­ hogy Ralisban született és orosz ál­lampolgár. A Katona­­ egyenruhák csak iga­­­­zolványnyal vásárolhatók. A hiva­talos lap mai száma a kormány ren­­­deletét közli, a­melylyel kimondja, hogy katonai egyenruhákat, vagy­­bármely katonai felszerelést csak­­ olyan személyek részére szabad el­adni, a­kik katonai hatóság bélyeg­­­zőjével hitelesített igazolványnyal­­bizonyítják, hogy a fegyveres erő tag­­jai. Oly iparosoknak, a­kik ily cikkek ■előállításával vagy árusításával fog­lalkoznak, *a vásárlásnál nem kell­­ igazolványnyal rendelkezniük. A ren­delet megszegése két hónapi elzárás­sal büntethető. — Egy bányász szerencsétlensége. Stájerlakról írják nekünk, hogy egy Cavalier nevű bányász egy VI mé­teres mélységbe zuhant és szörnyet­­halt. — A gráci piac kofáit nélkül. Teg­nap egyetlen egy falusi vásáros és­­egyetlen egy kofa sem mutatkozott­­a gráci piacokon. A városi hatósá­gokat nem érte váratlanul ez a­­bojkott. A főzelék- és zöldségárusok­­nagy készleteket vásároltak össze, tőle előzetesen megbeszélték, hogy­­nem viszik azokat piacra, mert az­­ áraik jelentékenyen leszállottak a ható­ság közbelépése következtében. A városi tanács rendeletet adott ki, a­­­melyben figyelmezteti a piaci áru­­­­sokat és a környékbeli falvak paraszt­­i gazdáit, hogy árdrágítás miatt meg­indítja ellenük az eljárást, s mind-­­­azoktól, a­kik spekuláció céljából nem viszik piacra és megromolni engedik az árut, meg fogják vonni a piaci árusítási engedélyt,, — Éj magyar színdarabok. A jövő hónap közepén megkezdődik az új színházi szezon : a fővárosi magán­színházak ismét megnyílnak és né­hány nappal utóbb az állami színhá­zak is megkezdik előadásaikat. Fran­cia, angol, olasz vagy orosz darab idén is alig kerül bemutatóra a magyar színpadokon; az a különös érdeklő­dés, a­melylyel a közönség a múlt évben a magyar színdarabokat fo­gadta, a fővárosi színházak vezetői­ben azt a tervet érlelte meg, hogy ez évben, az egész szezonban, lehetőleg csak magyar darabokat fognak bemutatni. A jövő színházi szezonra a következő magyar színpadi munkák készülnek : Bródy Sándor két darabja ; az egyik a nagyon előkelő társaságban játszik; a másik :A tanítónői modorában írott regényes magyar színjáték, című: »A búzás; Drégely Gábor : »A vörös emberi című háromfelvonásos komé­diája ; Földes Imre vígját­éka, a­mely a budapesti társadalomból vette tár­gyát ; Hajó Sándor két darabja : há­romfelvonásos szatirikus vígjáték,az egyik, címe : »Démonok«,­­négyfelvo­­násos komédia a másik, ennek »Őfel­sége, a király nevében ii­a cink­; Harsány­i Zsolt : »A griff madár« cimü háromfelvonásos vígját­éka; Hat­vany Lajos : »A sirkői cimü szatirikus komédiája, három felvonásban ; Hel­­tai Jenő új háromfelvonásos vígját­éka, a­melynek címe még nincs megálla­pítva ; Sh­rczeg Ferenc darabja, a­melyet a múlt héten fejezett be az író : háromfelvonásos vígjáték a mo­dern magyar társadalmi életből, címe egyelőre még nincsen ; Lengyel Meny­hért és Farkas Imre közös munkája : »Boszporusz», szinmü négy felvonás­ban, előkelő török miliőből ; Molnár Ferenc két új műve : »A budai hölgy» cimü négyfelvonásos vígjáték az ■ egyik; »Farsangi cimü háromfelvo­násos vígjáték a másik ; Pásztor Ár­pád új színpadi munkája : »Az örök dali cimü játék, három felvonásban ; Rut­koly György: »Keringő» cimü háromfelvonásos szinjátéka; Szép Ernő­: »A patikai cimü háromfelvo­násos kisvárosi története ; Szomory Dezső uj darabja, a mely II. József korában játszik és az író másik két történelmi színdarabjával együtt I-Habsburg-trilógiát alkot. — A király megkegyelmezett Miss Blackmorenak. Még tavaly történt, hogy a bécsi törvényszék nyolc havi börtönre ítélte Miss Blackmore Idát, egy fiatal angol nevelőnőt, a­ki a németeket ócsárolta. A Neue Freie Presse jelenti most, hogy a király megkegyelmezett az elítélt angol leánynak, a­kinek érdekében Mr. Penfield bécsi amerikai nagykövet járt közbe, mint hogy az angol érde­kek védelmére Magyarországon és Ausztriában épp úgy, mint a német birodalomban az Egyesült­ Államok vállalkoztak. — Egy nagybérlő vesztegetési bűn­pere. Nagyváradról jelenti tudósí­tónk . A nagyváradi törvényszék gyorsított eljárás szabályai szerint ítélkező tanácsa ma délelőttre tűzte ki Rufly Pálnak, az Altruista bank uradalmi bérlőjének bűnpörében a főtárgyalást. Az ügyész — a­mint Az Est megírta — Rufly Pált az 1915. évi IX. t.-c. 8. szakaszába üt­köző megvesztegetésre való felbuj­­tással vádolja. A mai tárgyalást Ember Géza elnök félk­ilenc órára tűzte ki, azonban Meilkesch Lipót százados, a­ki le van tartóztatva, nem jelent meg a tárgyaláson. E­miatt csak féltízkor nyithatta meg az elnök a tárgyalást. Jelentette az elnök, hogy Ruffy Pált az általános kérdésekre már kihallgatták és a tanúk közül dr. Szemes Ferenc és Walter Lénárd szakértő főhadnagy is megjelent. Menkesch Lipótot pedig elővezetik. Dr. Thury királyi ügyész indítványozza, hogy a bíróság ren­delje el a zárt tárgyalást. Az elnök, a­nélkül hogy a vádiratot felolvasták volna, elrendelte a zárt tárgyalást, ítélethozatalra valószínűleg még ma sor kerül. — Rossz tréfa és Browning. Tegnap­előtt éjszaka Újpesten a Jókai­ utca 13.­ szám alatt levő műhelyében az utca felé eső ablaknál állt a meny­asszonyával Martinovics Béla asz­talosmester. Bere­cz Viktor és Mercse János városi tisztviselők jókedvűen bekiabáltak az ablakon: Van-e fa­szandál eladó ? Martinovics erre ki­jött a kapun az utcára és szóvál­tásba keveredett a hivatalnokokkal. Szóváltás közben Martinovics Bere­­czet arczul ütötte, a­mire a másik hivatalnok, Mercse János előrán­totta Browningját és rálőtt Marti­novicsra, a­kinek a tenyerét fúrta keresztül a golyó. A nagy lármára két rendőr jött a helyszínére, a­kik az egész társaságot bekísérték az újpesti kapitányságra, a­hol mind a hármuk ellen megindították az eljárást. — Koleraeset Csepelen. Mint a Budapesti Tudósító jelenti, Magyar­­ország területén a július 9-étől 15-ig terjedő héten Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Csepel községében a pol­gári lakosság körében egy halállal végződött koleramegbetegedés tör­tént. — Öngyilkosság a siófoki strandon. Siófokról jelentik: Kadjicsek Mária 19 éves leány, a­ki az Alsó-utca 2. számú házban egy idősebb úrinőnél volt ápolónő, néhány nappal ezelőtt a siófoki strandon öngyilkos lett. Az öngyilkosságot délelőtt a nagy­­közönség szeme láttára követte el. Egy padon ült, a­mikor egy fiatalember közeledett feléje. Ebben a pillanat­ban revolvert rántott elő és fejbelőtte magát. Azonnal meghalt, öngyilkos­ságának okát nem tudják. Azt hiszik, hogy nagyfokú idegességében kö­veti­­ el a tettét. — A szilváinak maximálása. Mint tegnap előre jeleztük, a kormány elhatározta, hogy a szilva árát maxi­málja. Az erre vonatkozó rendelet ma jelent meg a hivatalos lapban. A rendelet szerint a nyers szilváért követelhető legmagasabb ár a ter­melőtől történő vásárlásnál méter­mázsánként tiszta súlyban, őszi szil­vánál 20 korona, nyári szilvánál 12 korona. Ezek az árak a csemege­szilvára nem vonatkoznak. Aszalt­­szilváért a készitő nagybani eladáskor 100—105 darabos minőségért 100 koronát, 115—130 darabos minő­ségért 97 koronát, 130-on felüli minőségért 94 koronát, szilvaizért 120 koronát követelhet métermá­zsánként. Az aszaltszilvának és szilva­­iznek a kereskedelmi forgalomban való értékesítésére külön rendelettel központot fog a kormány létesíteni. A kicsinyben való forgalomnál arány­talanul nem magasabb árak követel­­h­etők. A szilvacefréért követelhető legmagasabb ár hektoliterenként a következő :­­nyári szilvából készült 3—4%-os szesztartalmú cefréért 13 korona, őszi szilvából készült 5%-os, vagy ennél magasabb szesztartalmú cefréért 18 korona. 3%-os szesz­­tartalmon aluli cefrét eladni nem szabad. Az árakban benne van a rakodóállomáshoz való szállítás költ­sége is, azonban a csomagolás költsége a "kereskedelemügyi miniszter által kiadandó rendelet szerint külön fel­számítható. A rendelet megszegése hat hónapi elzárással büntethető. A rendelet július 28-ikán lép életbe.­­ A fővárosi kölcsön sikere. Ma volt a fővárosi kölcsön nyilvános aláírására szánt határidő első napja és az eredmény várakozáson felül kedvező. A bankok egyelőre csak ötven millió korona nyilvános el­helyezésére gondoltak, azonban a már eddig beérkezett jelentések oly­­ nagy összegek jegyzését biztosítják, hogy az ötven millió korona jelenté­keny túljegyzésére számítanak. A kö­zönség felismerte, hogy a fővárosi kötvények a jelen viszonyok között a legjobb tőkeelhelyezést biztosítják és érthető, hogy a­kinek heverő pénze van a bankban, a­hol most 3 és 3­2 százalékot fizetnek, inkább kölcsön­­kötvényeket vásárol­t—Ausztriában is sajtolnak kukorica­olajat. A magyar Melega János talál­mánya — mint tudósítónk Bécsből jelenti — Ausztriában is követőkre talált. Mendel Frigyes osztrák keres-­ kedelmi tanácsos, az osztrák takar­mányközpont elnöke, elmondta a Zeit egyik munkatársának, hogy már körülbelül hat hét óta alkalmazzák ezt az eljárást az ausztriai malmok s na­gyon jó olajat állítanak elő tengeri­­csk­ából. Minden vidéken, a­hol na­gyobb mennyiségben teremtnek ten­gerit, a malmok megfelelően átalakí­tották gépberendezéseiket s kivá­lasztják a tengeriből a csirát, a mely azután az olajgyárakba kerül kipré­­­­selésre. A kipréselt tengericsirából nagyszerű csirapogácsa kerül ki, a­mely takarmányozásra kitűnően be­j­válik. A már egyszer kipréselt tengeri­csirát benzinnel, illetőleg éterrel le-­ öntve, abból a maradék zsírtartalmat is kivonják. A tengeri olaj tiszta,­ áttetsző, sohasem zavaros, tehát étel­­i olajnak is élvezhető. A zsiradékköz-­­­pont veszi át az így nyert tengeri-­ olajat, a csirapogácsát és a tengeri­­lisztet pedig a takarmányközpont.­­ Melega Jánosról tegnapi számunk­ban írott cikkünk alkalmából arra figyelmeztetnek bennünket, hogy Melega János fő érdeme a kukorica­­csírában levő olaj kivonása. A kuko­rica csírátlanítása azonban már ré­gebbi dolog és különösen a budapesti­­ Hungária gőzmalom az, a­hol már évek óta folyik a kukorica csírátlaní­tása, főleg abból a szempontból, hogy a kukoricaliszt minőségét lehetőségig megjavítsák. Az elért eredmények nagyon jók voltak, azonban hogy a csírában olaj is van, a­mely kisajtol­ható, arra Melega jött rá és az ame­rikai módszertől eltekintve, az ő eljárása az, a­mely a kukorica csírát­lanítása utján ezentúl nagyértékű­ olajmennyiségeket biztosít az ország­nak. — Tőzsde. Az érték­papírmagánfor­­galom irányzata igen lanyha volt. Megnyitáskor Rimamurányi 10—12 koronával olcsóbban indult; a többi vezető érték árfolyama 7—9 koroná­val csökkent. A forgalom élénk volt. Az árutőzsdére egyes vidékekről elő­jelentések érkeztek. — Elhunyt kúriai bíró. Weitstein Gyula nyugalmazott kúriai bíró, ki­váló jogász, a­kinek három fia a há­ború kitörése óta a harctéren van, tegnap este 62 éves korában meghalt. Temetése e hónap 29-én, délután négy órakor lesz az Országház­ utca 4. számú lakásból.­­ Elítélt alhadseregszállítók. A budapesti büntető törvényszék a gyorsított eljárás szabályai szerint ma délelőtt tárgyalta Lebovics Lipót budapesti szabó, Goldstein Rózsi és Goldstein­ Sarolta szabónők bűnügyét. A vád ellenük az volt, mint a Nem­zeti Textilművek Részvénytársa­ság hadseregszállító cég alvál­lalkozói katonai egyenruhák elké­szítése iránt vállalt szerződésüket 1915. év őszén a ruhák késedel­mes szállításával nem megfelelően teljesítették. A büntetőtörvényszék a vádlottakat a hadviselés érdekei el­len elkövetett vétségben bűnösöknek mondta ki és egyenként négy hónapi fogházra és 200 korona pénzbüntetésre ítélte. Az ügyészség és a vádlottak is semmiségi panaszt jelentettek be. — Az orosz vöröskeresztes hölgyek a királynál, Bécsből táviratozzák la­punknak . A király ma fogja fogadni az orosz vöröskeresztes misszió négy hölgy­tagját s az őket kísérő dán tiszteket. Délben jelennek meg külön kihallgatáson Schönbrunnban a dán urak, nevezetesen De Milius alezre­des, gróf Danneskiveld-Samses titkos tanácsos, Fahrner Károly kapitány és báró Reels-Thott hadnagy, délután, fél két órakor pedig az orosz hölgyek, nevezetesen Klucsarev Katalin, Tara­­szevics Anna, Szimkovics Mária és Gonczky Mária kisasszonyok. –Péntek, 1996 július 28.

Next