Az Est, 1917. február (8. évfolyam, 32-59. szám)

1917-02-01 / 32. szám

1917 * Csütörtök * február /. Vili. évfolyam * Budapest 32. szám. AzösszefMsleüensía parlamenti eseteit február 14én kezdi tárgyalni az öüszetérheít­­lenségi bizottság. Annink ideén az ellenzék nem lépett", be eb a bizottságba, mer sic:, miile szükebb keretek között n,c:u akrt együttműködni a többségei. Most derül ki, hogy az j összeír­­hetetlenségi bizottság ignarálsa szerencsétlen gondolat volt, irrt most, főbenjáró dolgokb an, mn­­ka pár ti bizottság fog mun kaprti ügyekben tárgyalni és itélke2i. Egyetlen üres hely van a i­­zottságban, azt az ellenzéknek'.] kell fogadnia és olyan ö .sját Idl oda küldeni, a ki tehjetségéil és tudásával meg tudja áHi helyét e. nehéz és kényes ponto. Továbbá, ha már végre' hoZZ- nyúltak ehhez a kérdéshez, akkr az egész zsombékot k- kell irtán. A politikai életet meg kell tiszt­­tani az oda nem való kupecektő, hajcsároktól, ügynököktől, ko rurnpaló és korrumpált közvet > töktől és kijáróktól. Az ellenzék munkájának azon­ban csak úgy lehet eredményes há önmagával szemben még sok­kal szigorúbb mértéket alkalmaz, mint a kormány párt jával szoun ben. A kit a maga táborában összeférhetetlennek tart, azt ka-, bozás nélkül el kell távoli tar a Igen helytelenül járt el a füg get len ségi párt tegnap esti ide I sén egy ilyen esetben. Bart a Üdöi I önmaga ellen összeférhetetlen: :>t j bejelentést lett s megkérdeztél ügve elintézéséig kilépjen-e ? És ugyanaz a független ség párt, a mely az igazság és a poli tikai erkölcs nevében hangosa: követelte az összeférhetetlen ko; mánypárti képviselők lemondó? sát és kilépését, saját tagját íreg * nyugtatta, hogy csak maradje: benn nyugodtan a pártban, mer az ő, Barfa, kilépése a pártr nagy vesztesér lenne. * .. Hát elő: ör ir nem igaz. hog ! Barta nagy fehérségét a függ* telisig: párt íz összeférhetetlen ség tisztáz' I|, kÜlÖZT'.é s Ji.Cg'' j távozása oil tu’gv vesztesé lenne; niá.vu.-» pedig szó női kül ki keilet volna iépnie a párt ! bőt íieki s na még mások is vannak ö--z i élhetetlenek, azokJ mik is. Az ellenzék nem lehei) elnézőbb a naga tagjaival, mint másokkal, ka pedig azt teszi, akkor nem . i. !• ,b o vádló, mintr a vádlót é a szava és a íel4 háborodna alig érdemel hitelt.] Politikai napilap Felelój szerkesztő. Miklós Andor A románok nem gyújtották fel gabonakészleteiket Francia tudfisítis a román peiréSeumforríiok eSjsM-jztitásárői Genf, január SO. (Sz Est kiküldött tudósítójának távirata) A Le Journal jasil tudósítója ;■ lap mai számúban folj-tatja leírásút a k q>onti hatalmak romániai invá­ziójáról. Azt írja, hogy a románok hősies őnmegtagadássa 1 felgyújtották a petrő­­le [forrásokat, a mely cse­lekedet hasonlít Rostopcsin cselekede­téhez, a ki tudvalevőleg lángkaborl­­totta a bevonuló ellenség előtt Moszkva szent városát. A gabonát azon­ban már nem akarták fel­gyújtani. A midőn például az el­lenség bevette F 111 a s u városát, h kormány megparancsolta Crg- J o v a polgármesterének, hogy pusz­títsa el a gabonnkcszletekeí, H o in a­­u \ s c o polgármester azonban nem teli esi tette a parancsot. Ezért telelő­it. ntézkedett n kormány, hogy a pol­gármester azonnal távozzék helyéről é« kormánybiztost neveztek ki he­lyette. Néhány órával az ellenséges csa­patok bevonulása előtt a kormány részéről telefonó'! érdeklődtek, hogy megsemmisítették e már a gabonát, de a kormánybiztos azt felelte, hogy o parancsot nem lobét végrehajtani, mert miből fog­ják majd a népet élelmezni ? A pctrólcumiort ások, a me­lyek évenbint másfél mil­lió tonnát szolgáltattak, teljesen elpusztultak. A pusztítás müvét egy angol ezredes és égy francia hadnagy végezte egy román mérnök vezetése alatt álló angol és román munkások segítségé­vel. A munkások az összes tartályo­kat körülvették, kinyitották a tar­tályok csapját, azután meggyujtották a kiömlő petróleumot és benzint. B. M. Kifoszfotfák & enenekülő román nemze S bonkor Berlin, január 30. (As Est rendes tudósítójának távirata) A Lokalanzeige r-nck jelen tik Stockholmból: Midőn a román nemzeti bank Jasiból áthur­­eolkodott az orofzországi Chcrsonba, nagy sikkasztás történt. A bank safe depositjének száz fiókját­­a melyekben ékszerek voltak, telje­sen kifosztották. A bank az orosz vasutat hibáztatja, a vasúti ha­tóságok viszont arra hivatkoznak, hogy a kincseket szállító vaggon pe­csétje sértetlen veit.. Ke. A belga íoparancsnoli nagy harcokat jelent be A belga hadsereg ismét a tüzvonalba bérül Berlin, január £0. (Az Est rendes'tudósítójának távirata) Buguoy tábornok, a belga hadsereg főparancsnoka —- mint a X a t i o u a Íz c i t u n g nck az orosz halárról jelentik — fogadta a N evője Yremja luidiiudósitőjűt a nyugati harctéren és a követ­kezőket mondatta neki: — A belga hadseregnek jelentékeny része lesz az idei offenzivfiban. A nagyszabású h « d i t e r \ m ár teljesen el k é s z is 11 és -gkisebb részlegeiben is megbeszélés tárgya volt. Az idei ö - szc­­üt! őzé* a n y » gáti harc t é r e « oly a a h arcokat fog provokálni, a ni i n íi k e t m ég cg y e t í e a h ú ború se ni 1 «t »11. A belga banker tg teljesen felkészült a nagy döntésre. Az újjá­szervezés véget ért, újoncokkal kitüItiJüiik a nagyobb réseket, njraképezitik a tisztikart és a belga bmícreg ágyukkal, lőszerrel bőven el van látva. A tábornok hangsúlyeda, hogy a z entente minden r e n de 1- ke zésre álló tar távúk át harcba fogja vetni. Ilyes­formán félő, — folytatta — hogy Belgium ismét nagyarányú hadszíntérré lesz, de a belgáknak ezt nyugvóján el kell viselniük, A tengeren is döntésre kerül az ideu ß so iu Ke, Szerkesztőség s üli. kerület, Erzsébetek Örvt ts KiadáhloatQl-i UH., Erssébetckörut 1&+~2(U Fiők'kladóhlvatatoki O.» Vilmos császárját 14. st+ és IV.. Václ»atca 12. CDié síben • f£oklmarkt 7. n nagy Mdeg a nyugat” fronton Berlin, /anuár 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Deutsche Tageszeitung haditudó­sítója jelenti a nyugati főhadiszál­lásról : Az utóbbi időkben tarlós fagg volt, a mely különösen éjjel vált elvisel­­hetetlen né. Évek óla ilyen hidegre nein voll itt példa. Szerencsés gondos­kodás történt hideg időjárás esetére is cs a fütött fedezékekben nem is olyan kellemetlen a tartózkodás. A füsttelen lövészárok-kályhók kitü­nően beválnak és a múlt nyáron, sok ezer rr étermázsa faszenet állí­tottunk elő ezek fűtésére. Nehéz a f, yelöörsök és a lövészek helyzete a mellvédeken, de rajtuk vastag bundákkal és gyakori felváltással segítenek. Annál kietlenebb a francia pol­gári lakosság fagyoskodása a meg­szállott területen. A nyiit.kandalló, a melylyel a házak itt fel vannak szerelve, ekkora hidegben nem praktikus és azonkívül sok fűtőanya­got som gyűjt hettek az emberek. Az ellenség tevékenysége és front­­mögötti készülődése a hideg miatt szintén megakadt. Az utak rosszak, Dizmuidennél hosszú idő óta most eilclíüjik isinél először belga foglyo­kat. A 304-es magaslaton elfoglalt uj állásainkat minden támadás el-1 len biztosítottuk. Ée. 72 fvancSetk dicsérik újoncaikat Gén;, január 30. (Az Est kiküldőn tudósítójának távirata) A Matin azt írja a most sorozott 1013-;ki korosztályról, hogy ez a nagyszerű korosztály 80% kitűnő katonaanyagot szolgáltai ott és hogy Franciaországban 25 óv óta nem volt a sorozásoknál ilyen kitűnő ember­anyag. A ?latin szerint a besorozot­tak szelleme is kitv.oű. B. Mv ,, Er a utífloeszás ftOxíií van a. Mnter>iliésftex,t Ftirls, január 30. Össala kép»iselö n kamará­ba« előterjesztett pótsorozási törvény-: javaslatról szóló jelentésében azt mondja, hogy a tényleges ál­lomány kérdését a szö­vetségeseknek együtto Előfizetési áraiig Egy hór.apra~. M 2.— kora ma Negyedévre •• «, 5.— korain* Ege az évre- ~ .. 20.— korona 4» Megjelenik délután 0» Egyes szánt ára az ors&'lgb'hn & Ausztriában Ö> fitt* Minden közleményünk után* nyomása tilos

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék