Az Est, 1917. április (8. évfolyam, 88-112. szám)

1917-04-01 / 88. szám

Siófizetési árak: Zgy hónapra.. - 2.~ koréivá Wégyedéan* „ - S,+- korona Zgé$* éore~ .. .• 70.~~ korona a% Megjelenik délután * Bgyes szám ára az országban. <8 #£££*, Ausztriában & fi££m Mlnd&tt közleményünk után* nyomása tilos Politikai napilap Felelős szerkesztő . Miklós Andor Szerkesztőségi VU~ kér ii tét, Erzsébet »körűi 7é Jeladók loattUy PH; Erzsébetekiirut iS-mSÖ* PlófafrtadrókltMitalpk * V.» Vilmos császárit léé SS* és /£?., Udci*utca ÍZ. Wienben * /.* Kohl markt T» % M nyugati szünet $tárható M franciák a Mmderi&ut»&-vonal ei&ts Genf, március 30. (Az Est kiküldött tudósítójának távirata) M félhiuaSal&s Késit(ss-ügy nőét ség © nyugati front­­rút ma a ft&sreűfzez&fcet fa testűit X Som.-m.ci és az Hinne ét özéé tű nines a út űozüs. Csapataink mintíenüll érintkezésben wsmmaSi as ellenséges vonalakkal, tettüt már elértéit a Hires Hlhüen­­bvr g-V onalat,. Keine k ftSoefftezíéSaa egye tűre as operációkban szünet vürftmÉá. Seregünknek konszolidálódni kelt esz séf állásokban, mielőtt «/ akcióba kezdene. Másrészt az időjárás is rossz az offenzivükoz. • X C kamp agne k ave az ellenség a Maison üe Ckam» pa&ne elleni támadásának sikertelensége utóm nem foty. tattu vállalkozását.' .. . v . ... Jt Maas balpart j ám csap aljaink agy sikeres kod. művelettel elfojt tolták az utolsó ár ka. kai, a melyeket az ellenség március 1%-áw az gvocourtí epdö&en és a 3Ú4-es magaslaton mag szállott. Eródy Miksa. Külügyminiszterünk üzent a diadalmas orosz forra­dalomnak. Ugyanakkor, mikor a német kancellár elismerte a fen­séges népet s megtagadta a cárt és a cárizmust, gróf Czerpin is kijelentette egy újságírónak, hogy a központi hatalmak »hajlandók e rájuk (az entente-ra) és ránk nézve egyformán tisztességes bé­kéről tárgyalni, a tárgyalások­nak ez esetben semmi sem áll útjában«. Nem tagadott izgalommal vár­juk, mi lesz az orosz nép válasza erre a kijelentésre? Lesz-e a for­radalomnak elég bátorsága és elég bölcsesége* bozzá, hogy az angol és francia diplomáciával elég ridegen bánjon?' Ellent tud­nak-e majd állni Cseidzéék a nagykövetek s uszályuk munká­jának? Mert ha semmi idegen befolyás nem jut szóhoz, ha az orosz néptől fogják megkérdezni, egészen egyszerűen igy: akarjá­tok-e folytatni a háborút a köz­ponti hatalmak ellen, a kik tőle­tek semmit nem akarnak elhódí­tani, a válasz nem is lehet vitás. Ha azonban a diplomácia intri­kája s a rontó gyűlölet bűvé­szeié kerül fölül, akkor a népek jó ügye megint elveszett. Mi, mondhatjuk, mindent meg­tettünk, s e tekintetben a ma­gyar ellenzék indítványát még Czernin szavainál is fontosabb lépésnek tartjuk. Mondja ki a képviselőház, indítványozza az ellenzék, hogy tiltakozunk ama nemzetközi rágalom ellen, hogy a mi fegyvereink s a mi né­pünk a cári zsarnok érdekében akarja leverni Oroszországot. Nekünk is, az orosz népnek is egy közös ellenségünk volt, a cár, az ő zsarnokságának ha­talma, az 6 lelketlen, gonosz bü­rokráciája, s bizonyos, hogy mi­helyt ez nincs többé, nem áll akadály a mi népünk s az orosz nép kézfogása között. Mikor a cár háborút csinált, nem kér­dezte meg a népet, s mikor a nép békét teremt, nem kér rá engedelmet a cártól. Mindennap világosabb, hogy azt, a mi tör­tént, fegyverrel lehetetlen többé elintézni, azt csak lélekkel és ész­szel lehet jóvátenni. Hogy mi ezt nemcsak belátjuk, de bátran ki is mondjuk, azzal a törhetetlen erő talapzatán álló, ragyogó er­kölcsi bátorság, a meg nem cen­zúrázott lelkiismeret legbelső 'Jé- AYegét engedjük szóhoz jutni.' M HtndenöuPg~si&ata& P*>an€$i203*széígífun Rotterdam, március 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Nieuwe Rotterdamsche Courant foglalkozik a nyugati front .esegié­­nyelvel és a következőket Írja : Mikor a német Visszavonulás meg­kezdődött, az angolok azt hangoztat­ták, hogy Franciaországban nincsenek Mazuri-íavakh ezek nélkül pedig Hin­­dentrarg nem tudja megvalósítani Kropotkin Herceget hasa hívták Genf, március 30. (Az Est kiküldött tudósítójának távirata) Londoni & párisi lapok jelentése szerint az ideiglenes orosz kormány visszahívta Kropotkin nagy terveit. Hindenburg azonban mesterségesen csinált egy óriási puszta­ságot. Mialatt a franciák és az angolok lassankipt felgöngyölítik a német utó­védek fátyol át, nem tudják, hogy hol végződik a pusztáéig és még kevésbé tudják, hogy milyen átcsoportosítá­sokat végeznek a németek a pusztaság másik szélén- Nem tudják, mennyi csapatjuk van a németeknek és hogy mennyi Csapatot küldtek talán a front más részére. V. D. herceget, hogy segítsen Oroszország újjászerve­zésében. B.M. (Kropotkin herceg egyike Orosz­ország legérdekesebb és legkiválóbb férfiainak. Széles látókörű földrajz­tudós, de tudományos munkás­ságát megosztotta a forradalmi Az orosz Bnankáspárt kiszorítja a polgári pártokat a kormányból . Berlin, március 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata) M a 1 m ö b 51 jelentik : Az oro^p kormápy kebelében a legutóbbi minisztertanácson nagy ellentétek merültek fel. A kormány októbrista tagjai szembeszálltak a munkásblzottság egyes radi­kális követeléseivel. A kaüattpárti miniszterek viszont azt hangoztatták, bogy a munkások követeléseinek visszautasítása igen szerencsét­len következményekkel járhatna az országra nézve. Gucskov állítólag kijelentette, hogy ő nem tudja nyugodtan nézni, hogy az állam kormányzását hogyan szolgáltatják ki mindinkább a tömegnek. A minisztertanács többsége végül hozzá járult a mun­kásbizottság követeléséhez. Úgy látszik, hogy legközelebb több miniszter kilép a kormányból s ezek helyébe anépnéhányigazi képviselője fog kerülni. Ke. agitáció vál, a mi miatt a hetvenes • években börtönbe került. Svájcba menekült, vezére lett a legradi­kálisabb, nimliíta-iranyu szociáijs­­táknak. Francié országban _ a se­lyemszövő . muakásojc véres zavar­gása miatt letartóztatták, őt évi börtönre ítélték, de három év múlva kegyelmet kapott.. Ekkor Londonba ment és ott folytatta tudományos forradalmi tevékeny­ségét. Azóta Angliában él". Emlék­iratai magyarul is megjelentek.) Sk slri csalás! vaa^erta zár aSafT “ , ’ Genf, március 30. (Az Est kiküldött tudósítójának 1 •. - - é. iávirata) A Bomanovok-töbh, milliárd ér­tékű birtokait és vagyonát zás alá vették; B. M. Pétervár, március Só, (Péíervári Távirati Ügynökség.) Az ideiglenes, kormány elhatározta, hogy az uraikodóház tagjainak ha­szonélvezeti birtokairól yabj. döntést az alkotmápyozó országgyűlésnek tartja fenn, addig is ezeket a birtoko­kat nemzeti tulajdonnak jelenti ki t a jövedelmüket lefoglalja az állam pénztárának. Geliaynt és Goremykin! szabadon bocságtettak Rotterdam, rnárdtOs 20. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Pétervárrőf jelentik, hogy Galiczyn ée Goremykin volt orosz miniszterelnököt s z a­­hadonbocsájtották. V. D. Japán elismerte az orosz kormányt Tokio, március 30■ (Reuter) Japán elismerte az ideiglenes orosz kormányt. A revaíi munkások a németek ellen Pétervár, március Só. (Péíervári Távirati Ügynökség) A revali munkás- és katonaképví­­selők bizottsága egyhangúlag határo­zatot fogadott el, amely szerint a mun­kások és a katonák a fegyvert nem teszik le addig, a mig össze nem tör­ték a német militárizmust. Demokrata világpolitikát akarnak ez oroszok Rotterdam, március 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Pétervárrót jelentik a Daily News­nak; Oroszország Külpolitikája az \m

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék