Az Est, 1917. április (8. évfolyam, 88-112. szám)

1917-04-01 / 88. szám

Ä oktal Vasárnap> 1917 április /. hogy a világ minden demokráciájának támogatni kell a többi demokráciát A militarisztikus és agresszió Oroszország veszedelme elmuÜ. Oroszországban paraszt egyesülete­­kel alakítanak, a melyeknek döntő szavuk lesz az alkotmányosé gyűlés­ben, mert a parasztoka szavazatoknak közel 70 százalékával fognak rendel­kezni. V. D. Finnország külön hadseregei kap Lugano, március 30. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Corriere della Sera pétervári tu­dósítója táviratozza : Az orosz had­ügyminiszter a szövetséges államok katonai attaséit megbízta, bogy látó­gassasak el az orosz kaszárnyákba és beszélgessenek a katonákkal. Tonelli olasz őrnagy Ochtában négyezer em­ber előtt beszédet tartott, a melyben megemlékezett az olasz hadsereg fe­gyelméről, az olasz-orosz fegyver­­barátságról és arra buzdította az orosz katonákat, hogy tartsanak ki a háború végéig. Rodikov, Finnország kormányzója pedig megígérte, hogy az összes jogokat, a melyekért kezes­séget vállaltak, életbe léptetik és Finnország még a háború folyamán külön hadsereget kap. Ennek a reform­nak az ellenzői attól tartanak, hogy a finn hadsereg átpártol a németek­hez, Rodikov azonban kijelentette, hogy Oroszországnak szabadelvű re­formok utján biztosítania kell a finn nép hűségét és lojalitását. La. Az orosz szociálistapárt megbízottja a forradalom céljáról és a békéről Stockholm, március 29. ./As Est rendes tudósítójának távirata) A Politiken tudósítója beszélgetett Síaskeoics Ivanovna Mária asszony­nyal, a? orosz forradalmi szocialista párt külön futárával, a ki azért ér­kezett Pétervárról Stockholmba, hogy hitelesen tájékoztassa a skandináv : szocialistákat a pétervári forradalom­ról. «— Mindenekelőtt szem előtt kell "tartani azt, — kezdette a fatár — 'hogy a forradalom katonák és proletá­rok forradalmá, melyet a pétervári munkások és katonák szerveztek. A mozgalmat a munkások feleségei kezdték, z kik utcai tüntetéseket ren­deztek- Március 8-án csatlakoztak 1 hozzájuk a sztrájkoló és munkátlan munkások, a kiknek száma nagy volt, mert a szénhiány miatt a Putilov­­' müvek beszüntették üzemüket és j £6.000 munkás maradt foglalkozás nélkül. A katonák, a kiket a tömeg el­len vezényeltek, nem mertek lőni. A tüntetők zászlókat hordtak körül: 1 Kenyeret is békét! felírással. Mikor I aztán a rendőrök, a kik a háztetőkön ! is géppuskákat helyeztek el, a kozá­­j koknak parancsot adtak, hogy lőjje­­| nek a nép közé, a kozákok megrohan- i Iák a rendőröket és megölték őkel. j-A duma feloszlatása után, hétfőin a képviselők összegyűltek:. A katonák ! és munkások külön tanácsot létesí­tettek,. mely a különböző gyárak és ezredek kétszáz képviselőiéből áll, j a kik közt az 1905. évi téli mozgalom í sok ismert- vezetője is helyet foglal, i A vezetést a szociálisták ragadták i magukhoz, mert a katonáknak nem j volt szervezetük. A munkástanács tárgyalni kezdett a dumával és a ; két testület csakhamar megegyezésre ! jutott. Minden egyes mozzanatról : rőpiratok tájékoztatták a tömeget. Óriási örömrivalgás tőrt ki, mikor , kedden a forradalom teljes győzel­met aratott és a munkásokkal tartó ezredek letartóztatták a minisztereket, a magasrangu rendőrtiszteket és papo­kat. Mindez fosztogatás, erőszakosko- I dás és gyilkolás nélkül folyt le, mert v a munkások mindenekelőtt a kí­­; hágásoktól való tartózkodásra figyel­­: -Taaztették a- katonádat, Az egész mozgalom..teljesen józan állapotban folyt le. A cár Rronstadtból és Oranien­­burgból ezredeket küldött a forradalom leverésére, de mihelyt ezek az ezredek a pétervári pályaudvarra érkeztek, csatlakozlak a forradalomhoz. A pol­gárokból alakult nemzetőrség rendet tartott az utcákon és figyelmeztette a járókelőket azokra a helyekre, melyeken életveszély fenyegethette őket a védekező rendőrség részéről. Később a nép megrohanta a fog­házakat és szabadonbocsátoíia á politikai foglyokat. A többi városban vér nél-, kül ment végbe a forradalom, csupán Sveaborgban eseti el 300 tiszt a for­radalmár matrózokkal folytatott küz­delemben. Mi most az alkotmányosé nemzet­gyűlés összehívására várunk, a mi azonban technikai okokból három hónapnál előbb nem történhetik meg. A régebben feloszlatott szociálista egyesületek ezt az időt arra használ­ják fel, hogy ujraszervezkedjenek. Mihelyt lehetséges, megtartjuk a szo­ciálista párt kongresszusát is. Elő­tár sóink közül kétszáz diákot és diák­nál letartóztattunk, mert kiderült, hogy a cári rendőrség kémei voltak, de viszont a pétervári főiskolák húszezer főnyi ifjúsága velünk van és szolgá­latunkban áll. Köztársaság lesz Oroszországból, nem is lehet más. Az egész nép a monarchikus államforma ellen van és valóságban máris köztársasági viszo­nyok közt élünk. A katonák közt mi szociálisták szerveztük a forradalmi mozgalmat, röpiratokat terjesztet­tünk a legénység között. Szerencsére a katonák közt alig van már hivatásos tiszt, a mostani tartalékos tisztek közt igen sok szociálista van, a kj hosszabb időt töltött szibériai száműzetésben. — És mi a véleménye a békéről ? — kérdezte a Politiken tudósitója az orosz asszonytól. •— Bizonyos, hogy közelebb vagyunk a békéhez. Szociálista újságunk első számában kijelentettük, hogy békét akarunk és a* orosz forradalom gör­­düíésbe hozza a béke ügyét az egész világon, A békének, melyet mi akarunk, szociálista békének kell len­nie, i Brjk Az uj svéd Kormány Stockholm, március 30. (Svéd Távirati Iroda) Az uj kormány a következőkép­pen alakult meg : Miniszterelnök — Svartz, külügy — Lindman admirális, igazságügy — Slenberg, hadügy — Ackermann ezredes, képviselő, hadi­­tengerészet — Eriksen János fre­gattkapitány, az első kamara tagja, belügy — Sydow, pénzügy — Carle­­son, közoktatás — Hamarström, föld­­miveíés — Dahlberg, tárcanélküli mi­niszterek: Erikson és Palk. A miniszterek este 7 órakor tették le a király kezébe az esküt. Stockholm, március 28. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A svéd Hammarskjöld-kormány ma ismét dbocsáttatását kérte a király­tól. A válság ügyében holnap lesz a döntés. Minden valószínűség szerint Swarlz egyetemi tanár lesz a mi­niszterelnök. Bryk. Enver hasát nem nyugtala­­nitjáK az apró vereségeK Berlin, március 31. (Az Est rendes tudósitójának távirata) A Vossische Zeitung munkatársa beszélt a törökországi viszonyokról Enver pasa, török főparancsnok egyik kísérőjével. A török államíérfiu ki­jelentette, hogy Enver basát egyáltalá­ban nem nyugtalanítják azok az át­meneti kudarcok, a melyek a törökö­ket legutóbb érték, miután az a véleménye, bogy a világháború sorsa a keleti és a nyugati ‘ harctéren jog eldőlni és hogy a törökországi harc­téri eseményeknek sokkal csekélyebb jelentőségük van. Ugyanez a felfogás uralkodik a török törvényhozó testü­letekben is, a hol azt hiszik, hogy a török hadsereg ereje és kitartása a legutóbbi események következtében egyáltalában nem csökkent. Ke. MagyaroR és osztráKoK hadi­­szolgálata Németországban Berlin, március 3t. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A német birodalmi gyűlésnek azzal a határozatával kapcsolatban, hogy a Németországban élő magyar és osztrák állampolgárokat is igénybe lehet venni Németországban kisegítő katonai szolgálatra, jól értesült he­lyen azt közük, hogy Magyarország­ban és Ausztriában a hadiszolgáltatási törvény értelmében német alattvaló­kat eddig is igénybe lehetett venni hadi­szolgálatra a Németország és a mon­archia között már régebben létrejött megállapodás alapján. E megállapo­dás értelmében most Németországra is kiterjesztették a kölcsönös igénybe­vétel elvét. Ke. A spanyol sztrájK-Kiáltvány szerzőit letartóztatták Madrid, március 29. (Az Est kiküldött tudósító jónak szikratávirata) Mint jelentettem, a munkások or­szágos kongresszusának vezetősége fel­hívást bocsátott ki, hogy a munkásság készüljön általános sztrájkra, melynek később meghatározandó időben kell kitörnie. A felhívás aláíróit ma a rendőrség letartóztatta és az ügyészség lázit ás miatt eljárást-indít ellenük,B* A.- —.» »*■. Főgépészt Erélyes és tevékeny pályázok nyujtsák’ba a’arílamkit “jeligén....................... lehetőleg agyag- 1 cementipari szak­mából keres gömór­megyei nagy gyár.-- -- ----------•, r~t—— ■;-sák be aianlatuka »Munkakedv 1344« jeligén dsplaboritékban Haasen sieln és Voglsrhsz Budapest, Dorottya-utca 11 BLffl 65.000 lakosú városban egye-8 Éjkri dűli, jól menő, családi ügyek miatt eladó. Cim a kiadóban Kispest, Peteti-u. Zi. alatt levő Szer&ö Mlb- W* tils zár. Üzletit átvettem. Kérem a hi­tele sókét, hogy április t0-ig követeléseiket ndlary. jelentsék be, meri azontúl semmi felelősséget nem vállalok. „ Omv. mérten Xdrofyité. Vásárolok bármily mennyiségben: aszalt fózeléknemüeket (juiiem»>’ és száritott gombát Ajánlatokat kér Amon Gőih, Wien, VI., Mariahilferstrasse 105. szám. Giikorfözö vaeüumsépfiez, Se!yem> és tíragaáru munkavezető felvétetnek. Deutsch és Pollák cégnél, Miskolcon. Mí !3ieip;m 0pt3 vári iBoöiá kéretnek címüket vevőkör említésével s-Melleiccikk juta* lékra< Jeligéreduplaboritékban akiadójába beküldeni. ELADÓ kisebb-tiagyobb birtok I Továbbá gyógyszertár. Egy hé* vendégló, kévéház, szálloda, mozi és színházzal. Remek hangú gordonkái A Bala­tonon evezés- és motoros-csolnakok I Csépié, gépek. Teljesen díjtalanul nvujt részletes fel­­vilagositást a Nagy Lajos Vállalatainak Köz­ponti Irodája, Debrecen. Használt paplrvágógép Kerestetik megvételre jrapirzacsktfgyártáshoz. Házasságkózvetitési megbízatá­sok előleg nélkül vétetnek tói: Elsőr. fajtiszta nemesített lutányos áron kaphatók: Byiimolcsfík!^^^^ újszeged! miniafaiskolá­jában. Árjegyzék ingyen és bérmentve. Motorekéket és aratógépeket szállít a Magyar JHtalános Gépgyár R. -T. Budapest, VI., Váci-ut HU sz. Lakásra megyek viselt férfiruhákates cipőket venni. Bein,Klauzál-u.J3 150 hektoliter 10%-os finom hegyikor eladó Matta Árpád gazdaságában. Százhalombatta, 25 kilométernyire Budapesttől. Telefon: 101-Ä5-; Bádogos-segédek akiknek automobil-hűtők készítésében gyakorlatuk van, felvétetnek »Ikarus* r. t. Kisstáció-utcil 11. szám. — Jelentkezni a délelőtti órákban lehet Vizsgákra d^á^5kéeiUe|3|OS Zsoldos tanlntézst, Dobány-u. 84. Telef. 32—40-zállit Ehrenwald Béls 5 ftí? -SÍT* áatermelé-cég. Budapp«. es «yéSEfaS Vili., Kálvária-tér 14. Lapszerkesztő, rutinirozott, hadmentes újságíró Ajánlatok »Lapszerkesztőé jeligére 5 lockrer hir­detőjébe, Semmehreis-utca 4. szám küldendők. . Vállalatunk egyik megalapítója j ernyedetlen áldozatteljes műkö­désének határt szabott a legna- 1 gyobb hatalom. i Értesítjük barátainkat, hogy Cégünk legidősebb főnöke császári tanácsos ur Cégünk fejlesztésének szentelt több mint 65 éves működése után, 79 éves korában jobblétre szen- 1 derült Budapest, 1917. március hó 29. Schember C. és Fiai hídmérleg és gépgyárak, j

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék