Az Est, 1917. október (8. évfolyam, 244-269. szám)

1917-10-02 / 244. szám

* 244. szám. s udapest, 1917 * Kedd * október 2. Előflv (m árakt Sjy Murrt, at »i— í* XtfyMMtrt m m Ml Mévr. r ■ «mm. Msét* Mrta — l«r----­? Megjelenik détatin ** I»« v4n 4rt 0 JMIm JWMm kexlemémriU i*ém .y.méta Hl.. Politikai napilap eke Felelős szerkesztő .* Miklós jíhdor jMrtontMfi tB. tHlif. IruMtf'Mutfc BhMMIraMi t M>a InMMMrlw« i jrtAMMMMIntatakf •t BWtt * IC,eiciurtM n. f, Ktthtartrf r. A nép jólét minisztere azt mondta, hogy -j minisztériumának homlokára ■> következő jeligét szeretné iel­­vésetni: »A népért, proíekc. nélkül 1 Hadat a protekciónak k A. népnek most nagyon jól megy, a legfinnyásabb gavallérok is udvarolnak neki, egy bálkirálynő sem kap több bókot és édesebb mosolyokat. Divat lett a nép, mint hajdan a pepitáimba, vág; a cilinderkalap. A kinek anny alkalma van, hogy két szavát el­mondjon, az a népet dicsőíti, a kinek két karja van, az a nép» ölelgeti. Minisztere, sót minis teriuma is van már a népjóié aek. Sőt, mint fentebb monnttf;, már jelszava is van az uj minis ­­teriumnak. Az nj minisztérium homlokán két sötét ránc módjára von« yégig a jelmondat két sors Vádol vagy fenyeget ez a két oarázda ? Az egyik fenyegetése azoknak szól-e, a kiket a másik rádol ? Beszélni tán még soha amn nem hallottunk a népről, mint napjainkban, de a híg szavak addig még nem szilárdultak ke­mény cselekedetekké. ígéretekből ( rekord termésünk volt, de a tel . lek szürete még mindig nem kéz- f űőáött meg. Kevesebb szó, sokkal kevesebb \ fogadkozás, de több tett kellene ü ide. Nem rokonszenves nekünk ez a népies politikai divat, p­­pen azírt, mert divat. Min­den divat gyorsan változik, a divat még semmi komolyat, maradandót nem alkotott. És a jelmondat másik része is, a me­lyik hadat üzen a protekciónak. Magasan repül és szépen szól az is, de evvel is úgy vagyunk, hogy a protekciónak, a mi a korrupciónak dédelgető elneve­zése, nem hadat kell üzenni, hanem gyökeresen kell kitépni Napjaink közélete a protekció­tól gazos. A baráti, a rokon! és a politikai protekció úgy el­borítja a közéletet, mint árkot a csalán. Soha annyi bort nem it­tak, mint a mióta itt mindenki vizet; prédikál. A sötétmultu munkapárton kívül a koalició volt csak így ielpántlikázva jel­szavakkal és azokról a napokról jobb nem beszélni. Tehát keve­sebb csengő Ígéretet, kevesebb '■«nyes programot, sokkal keve­­jbb tarka jelszavat, de több szürke, komoly cselekedetet, de •at igazán a népért és a népnek. Egész London pengett... Jelentések a legutóbb német pepüiőtámadáspői Rotterdam, szeptember SO. (As Bet rendes tudósítójának távirata) A 'egnapl német vepütötámadés munkába szólította valn- W*ns»yt angol elhárító ágyat. A lövöldözés nem szűnt meg és k köszönhető, hogy a német repülők egy részének nem -il erűit a belvárost elérni. Egész London rengett a dörejektől és az nteák még éjfélkor is népesek voltak. V. D. . . London, seeptember 30. A Reater-BgynŐkség jefeufit Tegnap este leihangzott a >1, í«-.-. y német repfrStátnadás közeleg. A zsúfolt at ékről az emberek ez élő* göt biztosabb helyekre menekültek. Rövid id5 malva messziről ágyodőrgés - igzott fel, a mely egyre közeledett. Az ágyudörgés egyre hevesebb lett ée sikerült is neki az ellenségre «’^ülőket a város közepétől távol tartani. A támadás alatt a szín­háziakban és mulatóhelyeken megszűntek az előadások, de azután zavartalanul tovább folytak. A német repülök Kent és Esses partja felett vasai* í el. Au vagi vagy emberéletben okozott kárt nem jelentettek. A bolsevikiek sürgetik a béketárgyalásokat Lngano, szeptember 30. (Ae Est rendes tudósítójának távirata) Pétervárröl jelentik a Corriere della Será-naks A bök erikiek az egész országban folytatják heves agitáció jukat. Megbízottakat ' iildtek az egyes ipari centrumokba és pártjak egyre növekszik. Az or­­./Ágban levő idegenek elutaznak, mert a hangulat egyre ellenségesebb .düh szemben. A bolsevikiek azzal agitálnak Anglia és Franciaország ■Mién, hogy különbekét akartak kötni Oroszország rovására. Buchanan angol nagykövet kénytelen volt ezt a hirt erélyesen megcáfolni Teresesenko külügyminiszter előtt. A kormány kénytelen folyton engedményeket tenni a maximalisták­nak, a kik tiszta szoeiáiisfa kormányt és a béketárgyalások meg­kezdését követelik. La. Jj frontbizottság követelése a demokrata kongresszuson Péter vár, szeptember 29. (Magyar Távirati Iroda) demokrata kongresszus pénteki íilé ér5! még a következőket jelentik : Axentyev volt belügyminiszter, a parasztok tanácsának elnöke, szüksé­ge*- ek tart egy kormán yeltenörző szer­vezőid, a riely a demokrácia kép­viselőiből áiiana. Cerrfelli ís helyesnek tartja az el­lenőrző szervezet létesítését és azt, hogy a konferencia ájlepits- meg az uj kormány alap .Iveit. A fron, bizottságok kiküldötte, Kucskin a következőket mondotta : — Az országot ak úgy lehet megmenteni, ha a l dsereg harc­képességét helyreállítják és a kato­nák visszanyerik bizalmukat a tisz­tek iránt. Ez a feladat könnyebb lesz, ha a hadsereg megtudja, hogy az uj kormány a demokrácián épül fel. Vojttnsstd katonai kiküldött szó vé­tette a hadsereg kínos helyzetét és praktikus intézkedéseket követel első sorban az élelmezés javítására, mert az éhezd csapatok nem győz­hetnek. Intézkedést követel továbbá a hadseregben levő káros elemek ellen, nehogy a szökés még nagyobb mértékű legyen. Péterv&r, szeptember 30. (Pétéivári Távirati Ügynökség) A demokrata konferencia mai ülé­sén Verkovszki hadügyminiszter meg­állapította, hogy az idei termés ugyan Jobb miét a unit évi, de a hadseregnek még sínes elegendő kenyere is egyéb élelmiszere. A baj oka a közlekedési eszközök hiányossága. Az egyes hadseregek megbízottal szólaltak fel ezután és hangsúlyozták, hogy szükség van egy erős hatalomra, hogy a fegyelmet a fronton helyre­állítsák. Á kozákok képviselői kijelen, tették, hogy a kozákok védik az orosz köztársaságot ft támogatni fogják a kormányt, Lenint ismét te akarják tartóztatni Stockholm, szeptember 30« (Ae Est rendes tudósitójának távirata) A Sveuska Dagbladet! ha* parsadat jelentése «szerint Nikitin belügyminiszter elfogató parancsot adott k! a Péter­­várott időző Lénia ellen. A parancs szerint Lenint le kell tartóztatni, de a letartóztatásnak nem szabad a demokrata kongres­szus üléstermében megtörténni. Bryk, Az aj orosz koalíciós kormány it... < Baparandet, szeptember 36, Kerenszki folytatja fáradozásait egy koalíciós kormány alakítására, mely­ben valamennyi párt résztvenne, csak azok nem, a kik rokonszenveztek Kornüov lázadásával. A kereskedelem és ipar képviselői csak azzal a fel­tétellel vesznek rész a kormányban, ba eltörlik a direktóriumot, egyenlő jogot adnak minden miniszternek sa kormányt függetlenítik a pártoktól. Megbüntetik a Pétérvárra érkező utasokat Péterv&r, szeptember 30. (Magyar Távirati Iroda) A pélcroárl katonai kormányzó el­rendelte, hogy minden utas, a ki a helyt hatóságok külön felhatalmazása nélkül érkezik a fővárosba, 3000 ru­bel' pénzbüntetéssel, vagy három' havi jogházzal büntetendő. A rendele- • tét a főváros élelmezési nehézségen miatt adták ki. Hat órai munkaidő az orosz hadihajókon A tisztek nem viselhetnek fegyvert Berlin, október 1. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Vossis he Zeitung stockholmi levelezője jelenti: Vcr.ereoszki orosz tengerészeti miniszter is b nyujlolta lemondási kérvényét, a melyet azon­ban Kerenszki még nem fogadott el. A fekete-tengeri és a keieti-ten­­gen flotta matrózai körében elterjedt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék