Az Est, 1918. április (9. évfolyam, 78-102. szám)

1918-04-02 / 78. szám

I % óidat Kedd, t9Tg. áprilisi 2 V gatra, valamint Hontdidiortöl dél­re és délkeletre újabb területet ayerteb. Elfoglalták. Assainvillers, fírlvesncs, Lenochcl, Mesnil Sí. Georges és Ayencourt községeket. __ú_.. V. D. 71 franciák vfssrafogfaltdk Moremiit?' — március 31. (Francia hivatalos jelentés. Délután 3 órakor.) Tegnsp este változatlan elkesere­déssel folyt tovább a harc, a mely megerősítette a németek által Monldi­dicr, és Moreiul között 30-án éjjel meg­kísérelt áttörési terv borzasztó kudar­cát. A francia gyalogsági tűz le ka­szálta a német zászlóaljakat, a melyek szakadatlanul indultak újabb és újabb támadásra, Moreuilt a.németek elfog­lallak, a franciák azonban vissza­hódították, mrjd ismét elvesztették, de végül kevert angol és francia csar patok hasonlíthátatlsm vitézséggel kereszt jilvitt szurony támadás után újból visszajoglalták. . A Moreuilt öl északra fekvő erőc­­ségoket súlyos harc után megszálltuk. (i franciák cz-cn a vidéken számos feg­­tyot ejtettek. Morcait és Lassigny között a németek teljes kudarcot szen­vedtek. A franciák itt egészen Canny sur Matz k árnyékéi g nyomult ak előre, s ott minden támadás ellenére helyt­­■'llottak. Kétszáz foglyot ejtettek. fi.z arcvonal többi részén megszakí­tásokkal íüzérharc folyik. A Maas jobhpartján három német rajtaülés Eredménytelenül végződött. 71 t angol jelentés eteMí besxél 1.on dón, március 31. (Reggeli hivatalos jelentés) A Somme (dl délre a Lucc-vöJgy­­ben erőteljesen kercsztülvill ellentá­­madásojikal helyreállítottuk vonalun­kat. Az ellenségnek Hcrcelccustól a Sommeig arcvona’unk ellen intézett két támadását visszrutfsitottuk és. súlyos veszteséget okoztunk ne/:ik. Teg­nap közvetlenül a bőmmel ól északra az ellenséges gyalogság négy egymást sővető oszlopban intézett rohamot állásaink ellen, de előőrsi vonalunk­ból visszavetettük őket. Az ellenség veszteségét az arc­vonalnak csupán ezen a részén ez­rekre becsülik. Tegnep kora délelőtt Serre vidékén sikeres akciót, vittünk keresztül. Vonalunkat c ponton kissé dőbbrevittiik, 240 foglyot ejtettünk és 40 gépfegyvert zsákmányoltunk. Az arcvonal más pontjain is ejtettünk foglyokat. Az ellenséges tüzérség teg­nap este Buequoy környékén tevé­keny volt." ■# (Az angolok és különösen a fran­ciák minden erejüket, a Parisból és máshonnan gépkocsikon hozott tartalékokat harcba vetették, hogy megállítsák a németek, előrenyo­mulását Amiens felé. A vasárnapi német jelentésből és az angol meg francia, kommünikékből egyértel­műin látni, hogy különösen két vo­­. nalon folynak rendkívüli elkesere­dett harcok: az Avre és ennek mel­lékfolyója, a Luce patak mellett, továbbá a Montdidier—Noyon­­fronton. Az előbbi helyen Amienst védik az angolok és franciák, az utóbbi fronton a Compiégnebe .ve­zető vonalát. A német jelentésben említett Au­­becourt, Hangáról és Demuín fal­vak, melyeket a németek a Luee patak mellett elfoglaltak, alig ti­zenhét-tizennyolc kilométerre van­nak Amieustől délkeletre. Logszivó­­sabban védik a franciák Moreuil községet, a mely a Montdidier— Amiens vasúti fővonal mellett van. Montdidier körül a németek el­foglalták Fontainet és Mesnilt, gzektől keletre pedig a franciák leghevesebb ellentámadásait visz­­szautasitották. Fontos sikert arat­lak Noyontöl délre: elfoglalták a Renaud erődöt, a mely a franciák erős támaszpontja volt áz-Oise völgyében a. Compiégnen át vezető párisi, vasútvonal mentén. Itt már alig busz kilométerre állanak Com­­piégnetől.) Negyedmillió embevt veszteit az entente a nyugati francban Berlin, március 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Lokalanzeiger haditudósítója .jelenti március 29-éröl: Az ellenség hadseregei az offenzív» kezdete óta legalább negyedmillió embert, de valószínűleg jóval többet veszítettek. Ive. M német offenzívat. megMusuiúsdnéí innak, a fnancta isspok M barsgvtfat nttSgt mínelfg. bizakoálá Genf, március 3j. (Az Est Mkükíöít tudósítóidnak távirata) Tárgyilagos vizsgálódás után pitható-, •’ hogy . a franciák iák'- niár ;neia látják olyan kétség­­beejtőüek a helyzetet, mint az '.of­­fenziva első napjaiban. Az álta­lános . vélemény — legalább a, pá­risi lapok ezt mondják .— az, hogy a németeknek nem sikerült a fron­tot áttörni és az angol hadsereget a. franciától elvágni. Hangsúlyoz­zák a lapok, hogy bár ‘ a helyzet még komoly, a veszedelem elmúlt és a néniét offenziva nem sikerült. A Progrós szerint n taktikai és stratégiai helyzet most már ked­vező: az eníentera nézve. Rousset ezredes a Petit Párisién-ban elis­meri ugyan, hogy a helyzet na­gyon komoly. — Nevetséges volna azt: monda­ni, — írja Eousset — hogy a hely­zet már nem komoly, de láttunk ml már válságosabb napokat is. A sor most már ránk került . , . Sembat, a volt szociélis'ta mi­niszter is azt állítja, hogy a han­gulat niőst már javult és a nagy vereségék ' csak eüenoffenzivára ösztönözték az entente»!.-Azok ä kerülő'utón érkezett hí­rek. mintha Franciaországban és különösen Páriában, rettenetes pá­nik uralkodnék,- túlzottak. Azoktól a megbízható semleges utasoktól, a kik most érkeztek Parisból, egy­értelműen azt hallom, hogy Fran­ciaországban meg mindig erősen bizakodnak és néni annyira a né­met oőenzlvától félnek, mint in­kább « mi Olaszország ellen vár­ható támadásunktól. Nagyon ag­gódnak azért, mert azt hiszik, hogy az olaszok Tiereséijg^végzetes' lehel az egész háborúra. B. M. JVoyonrutf megverték a németek a francia segitő­­csapatokat Berlin, mái tins 31. (Woifj-ügynökség) A brit és a francia hadosztályokat sza­kadó esőben ismét visszavetettük. Az i Avre folyó és a Don patak ine&dagadi. áradata és a partok mentén támadt süppedős mocsarak se*n voltak képe­sek allémét támadó gyalogságot visz­­szatartani, Montdidier és Noyon kö­zött eleire törő német támadások olyan ellenséges hadosztályokra buk­kantak, a mélyeket a legnagyobb siet­séggel részben Paris felől' teherszállító gépkocsikon hoztak ide. Újból dél és dél­­rigugát felé vetettük vissza ezekét, úgy hogy kénytelenek voltak feladni a csak éppén az imént kiásott , állásai­kat. Hufrer tábornok seregének csa­patai az ellenség legelső vonalaiból nagy tömeg angol robbantó lövedéket zsákmányolták. Ezek. gyalogsági lövedékek, a. me­lyeknek hegyé lé' van reszelve s az így támadt, nyilas papirtíugaszszal van eh ömve. Más patronok hegye úgy van Iefürészelve, hogy mihelyt emberi testet ér, d hegynek le kell törnie s ekképpen a legborzalmasabb sebek támadhatnak. Az angol találékony­­ságiak e bizonyságai újból tanúságot, tesznek a,'brit .civilizáció színvonalá­ról és arról is, hogy milyen fogalmaik vannak az angoloknak a nemzetközi jogról. Ztx. angol ftafonct ft at íerisxegttik a rókám előtt Berlin, április 1. i Wolff-ügynökség) Achied le üretnd falu elfoglalásakor öt angol hadosztályból való foglyo­kat találtunk,.a kik vd!amennyien ré­szegek voltak. Bápaumenál elfogott angol lisztek mondják, hogy a Lcwis- TemLszerü puskákhoz készített angol lőszer nem fér a esőbe, úgy hogy az angolok nein tudták hasznát venni puskáiknak, tíápáume feladásának ez volt az egyik oka. Mz angolok számolnak a nagy vereség eshetőségével Rotterdam, március 31. (Az Esi rendes tudósítójának távirata) A londoni hetilapok, épp úgy mint a napilapok, egyhangúan azt írják, hogy a nép, történjék bármi is, elha­tározta, hogy nem veti alá magát a diadalmas militáriznuisnak. A megegyezéses béke pártjának Nation ciipü hetikpja azt Írja, hogy ha a. franciaországi csata rosszul, vég­ződik is, Angliának megmarad a ten­ger, megmarad Amerika szövetsége és marad annyi éré jé, hogy megvonja Németország álgyőzelinének hatá­rait. ; ' A Saturday Review a haditanácsot kárhoztatja, a miért nem bocsátott elég katonát fiáig tábornok rendel­kezésére. A kormány megfenyegetett mindenkit, a ki meg merte mondani az igazságot és. csak beszélt, beszélt, a nélkül hogy egy lépést is tett volna az elkerülhetetlen események elöké­­ozitúére, V. 1). Hír Czernin lemondásáról Becs, április 1. (Az Esi bécsi szerkesztőségétől) A király tegnap délután hosz­­szabb külön kihallgatáson fogadta gróf Czernin külügym niszterfc. Beavatott politikai körükben ma­kacsul tarlja magát az az ellen­őrizhetetlen h resztclés, hogy gróf Czernin állása megrendüli és a ro­mán békekötés után meg fog válni a kiilügy miniszterségtől. Lzr. Nyugat-Mozgó T* réz-körűi 41. S2. T"i fonszgm 71-62 Max Lama-v3«: A hoiiók. Viggo Larsen-nel: A öupia vőlegény. )Előadások kezdete: */«3. */*5,ó,- »/á$, V«H) ómkor. IRiO AE TISZTVISELŐ magyar-nemet nyelvben telj.s jártassággal, azonnali kerepesre kerestetik. írásbeli ajánl tokát kér Békány Péter és Társa cognacgyár, Budátok, Periek! magyar-néinef Seoelező Iiotjszabb gyakor-stía! bíró önálló'munkaerő, ilytig­­díjintézeiíel bíró budapesti- na-?y 'iparvállalat-! tiái azonnali. belépésre felvétetik Elsőrendű erő részletes ajánlati oizonyilVánym-iSólatokkal refe­renciát és tizeí'ési igények megjelölésével »Ónálló 1918c jelige alatt Blockrer J. -hirdeioirodájába, Budapest, IV., Semmeí weis-uíca i. szám kéretnek 98% rézgálic, kénlep, kénviríz, rézk-npor. 4öV p.rcziá kapbaíó Kaiser Zsigmond, 3aáaptsfc. IX., Bakzts-mca .5. (Lóny ii.-atca sarök.: DUSdT VESZEK, hasznalr.ra ackdogóért 25 K-t űzetek kilónként me­lyet elözeias érdeklődés nélkül, utánvét el átveszek Új dugók, eiozetes megmintázással* legmagasabb áron vétetnek. Kaszirer Emil, Biidapfst, Alrár-u. 10.. Irodába felvétetik kisasszony jó iríiSií (khetőieg Újpesten lAó), te! könyvüzietben kiszolgálást is vállal. Személyes bemutatkozás írásbeli ajánlattal s,Az Est« uj«. pesti fiókkiadóhivatalában (Újpest, Atpád-ut 54. sz.) Telefon 93—3ó. 1 eleTöu I W-26, f Ma húsvéthétfőn két esőadse v* 74-j, órakor és este VsS arakor. Mindkét előa lá on az uj áprilisi műsor neműt'tasa. Megvételre Kerestetik 15>20hold, mely KunyhaKertéSzetneK a!Kalmasf legalább 4 szobás úri lakkal,. cseled! akással, istállóval vasútvonal menten, fővárostól 'nem messze. Résziété a ajánlatok az ár megjelölésével Nedec^ky-Gt iebnch Gésa, Szoígaegyháza, Fe érme eve, küldet dók. M k. honved lokórház Budapest, X,„ Kaepesi-ut 57. Lóárverés mely, április 3-án (szerda) d. e. 0 urakor log fenti lókórházban megtaríatni. Árverezni csakis ioszolga­­biroi (I. fokú köz igazolási hatóság) igazolvánnyal lehet. A lovak óutőfék nélkül adatnak át c$ azonnal Átveendők. Eudapestj 1918. évi, március 28-áu, kir. honvéd hadilökörház __________________pai'ancsnokságn Wapi 30 korona meliékkaraset ismcnettsl hűld a Központi Váltóüzlet áfissvén? társaság. Budapest. ». kér.. Szabadság-tár 3. sz. Viszket agsé^et, sömart, rüht azonsai dHiulasztja >-r. Fl es eh E..fó!c redeti SKíiboform - Barnazsirt Teljesen szagtalan. Pró-atigely K 2.3b, r.aay té­­-elv Ki.—, családi adag K11.—. Budap Uea kap­ható : TörÖÁ-gyóeytárban Király-utca 12. Vidékre me rendelés:.r.fiesebE. Korona-syógytára. Gyűr Szívdobogásnál, az agy felé irányuld vértolulásnál, tolytonos fejí'a aauál, az emésztés Körüli bajodnál és rossz Közérzetnél a természetes .Ferenc József keseriiviz a gyomor és a belek teitségét már néhány óra alatt fájdalom nélkül csők­­kenti, mindé i erőlködés nélkül könnyű széket teremt, az emésztő szervek működé­sét hathatósan élénkíti, s egyuítel az étvápy javulását.is elősegíti. Eiriniucsil faialppii. s^ililtl Schátet Mi'sa, 1 udarest, |„ Dóbre Aiánlom áipróbáli garanii.t legmagasabb ío!:« c«iiaké­­pesseggel bíró fajtiszta kaposzta-.es kalarábmagvaitaat Bulgár óriás Késói káposzta 1 kgr. 400—fi Késői Kék öóüátíí-kaíaráli.. I kgr. 7Q0S Katii, ho.danlí.nt íaposítamagbol kir., kaiaritt eó. l\ kgr, szükségelt .-tik. “ Téli baszrála.ra mindkét tajta április közepétől máiua végéig vetendő el. Várható eiedmeuy káposztánál 250 rnmizsa, kalatábná! 200 »mázsa kath. holdanként. ^übl9 ArFtd udr.síálljtó, aiRahereskttdö.Tömswár-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék