Az Est, 1918. október (9. évfolyam, 229-255. szám)

1918-10-01 / 229. szám

minimumot kell hogy engedélyez­zenek. igy pl. az 1914-iki határokat, az alatt a feltétel alatt, hogy Bul­gária nem fog többé a háborúban részt venni, tüzérségét, fegyvereit, lőszerét stb. kiszolgáltatja, demo­­bilizál és a szövetségeseknek terü­letét további hadműveletekre enge­di át. Ji bolgár vasutakat és kikötő* két is követeli az entente Genf, szeptember 28 A Bulgáriával szemben követen­dő magatartásról a Temps azt Ír­ja. hogy fontos a győzelem rögtöni teljes kihasználásának biztosítása, mert az entente harcosai nem hiá­ba estek el. A bolgár hadseregnek nem szabad mozgósítva maradnia Bulgáriának nem szabad a szomszédaitól elvett területet to­vábbra is megszállva tartania. A bolgár vasutakat és kikötőket, a melyek Németországnak állottak rendelkezésére, jövőre a szövetsé­gesek rendelkezésére kell bocsá­tani. JIz olaszok nem bíznak a bolgár békében Chlasso, szeptember 50 'Az Est rendes tudósítójának távirata) Az olasz lapok nem nagy lelkese­déssel és bizalommal Írnak a bolgár sseruénvekről. Sonnino lapja, a dór­nak d’Italia nem hiszi, hogy Bulgária :serbenhagyja szövetségeseit. Csak * Corriere della Scra ir lelkesedéssel » szövetségesek győzelmének elő­estéjéről és azt a reményét fejezi ki, hogy a központi hatalmak elvesztik a török szövetségest is és akkor nyitva áll az entente útja Romániába és Oroszországba és a németek keleti uralmi tervei végérvényesen romba­­dőlnek. Alap óva inti Sonninót, hogy a monarchiával bármilyen megegye­zést kössön és figyelmezteti az entente államférfiéit, hogy igazságosak legye­nek Bulgáriával szemben és ne szab­janak neki megalázó feltételeket. S. * Csapataink Szófiába érkeztek Szófia, szeptember 30 Osztrák-magyar csapatok ide­érkeztek. Jl bolgár király hü marad szövetségeseihez Köln, szeptember 29 A Kölnische Zeitung berlini táv­iratban a következőket írja: Váj­jon — mint Reuter jelenti — az entente-hatalmak tényleg vissza­­utasitják-e Malinovnak fegyver­nyugvásra vonatkozó kérését, vagy nem, továbbá, vájjon a bolgár tár­gyalók tényleg találkoztak-e már az ellenséggel, azt még nem tud­juk. Annyi azonban bizonyos, hogy Ferdinand bolgár király a maga szövetséghü viselkedésében nem in­gadozik. Bizonyos továbbá, hogy erős német hadsereg erőteljes fel­lépéssel a fenyegetett szövetségesek segítésére készül. Egyébként ma estig a helyzetben, a beérkezett jelentések szerint, változás nem állt be. Jingo l jelentés a Bulgáriának adott válaszról Csákó, békekonferencián rendezik a balkán&lerületkérdéseket. .fi bolgár hadsereget le kell szerelnivagy volt szövetségesei ellen küldeni. Ki hell üríteni a háború alatt megszállott területeket . Rotterdam, szeptember 30 (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Beute r-ü g y n ö k s é g jelenti: Bulgária csak a szövetsé­gesek egymásközti tanácskozása után fog lörmaszerü választ kapni. Közben azonban a bolgár kormánynak tudomására adták a szövet­ségesek politikájának általános alapelveit. Azt hiszik, hogy a szdíiai kormány meg fogja várni a szövetségesek formaszerli válaszát. A szövetséges seregek hadműveletei e közben tovább folyna k. T.D. Rotterdam, szeptember 30 (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Reuler-ügyrtökség jelenti: A szövetséges kormányok Bulgáriának fegyverszünetre vonatkozó kérésére azt válaszolták, hogy kénytelenek Bulgáriától mindazokat a biztosítékokat követelni, melyeket szükségesnek tartanak, hogy katonai műveleteiket minden irányban biztosítsák és megakadályozzák, hogy Németország csapatokat küldjön Bulgáriába. A szövetségesek nem hajlandók a Balkánon már most egy végleges terü­leti rendez st végrehajtani, mert ez csak a béke-kon fércnél ín történhetik. Egy esetleges katonai megegyezésnek vagy a bolgár hadsereg leszerelését, vagy pedig e hadseregnek Bulgária mostani szövetségesei ellen valamely más helyen való felhasználását kell tartalmaznia. A területi kérdésekben semmi lépést r.em lehet tenni szerb és görög szövetségeseink tökéletes együtt sí ük ödése, vagy támogatása nélkül. Dé minden előzetes megegyezés­nek azt a /őfeJtételt kell tartalmaznia, hogy a bolgár csapatok ürítsek ki Bulgária határain kívül mindazokat a területeket, a melyeket a bolgár csapatok a háborít kezdete óta megszállottak. Ha ezeket a feltételeket, a melyeket már Szófiába megküldöttek, Maiinov kormánya nem tartaná elfogadhatóalinak, a szövetségesek kormányai nem lesznek abban a hely­zetben, hogy más feltételeket szabjanak és Bulgáriára bízzák, hogy olyan képviselőket találjon, a kik e teltételeket díogadhatják. A válasz hangsúlyozza még, hogy a hadműveleteket nem lehel abba\ hagyni és a béke természetesen Bulgáriának Törökországgal, Német­országgal, Magyarországgal és Ausztriával való teljes szakilását jelentené. V. D. Wekerle üzenete a tőzsdéhez Nagy áresések — Az Est tudósítójától A tőzsde megnyitása előtt ülést tartott délelőtt 11 órakor a tőzsde­tanács. Az ülésen Horváth Elemér elnök közölte, hogy megjelent We­kerle Sándor miniszterelnöknél és tájékoztató felvilágosításokat kért tőle a helyzetről. A miniszterelnök megadta a felvilágosításokat, a me­lyeket a tanács tagjai megnyug­vással vettek tudomásul. Erre az ülést berekesztették és Horváth Elemér a tanács tagjaitól kisérve megjelent, a tőzsdeterem­ben, a hol az emelvényre lépve, kö­zölte a közönséggel, hogy a mi­niszterelnök nyilatkozatot tett és megengedte, hogy azt a nyilvános­ság tudomására hozzák. Az elnök erre felolvasta Wekerle következő nyilatkozatát: — A harctérről a bolgár események következtében nem kedvezői híreket kaptunk. Megnyugtatásul azonban mondhatom, hogy ezekkel szemben a szükséges intézke­dések megtörténtek abban az irányban, hogy a mi védelmi vonalunk münden irányban biztosítottnak tekinthető. — A mi a békét illeti, köz­tudomású, hogy. a mi béke­készségünk mindig megvolt, hiszen csak a közelmúltban tett a külügyminiszter erre vonatkozólag lépést Ebbéli békehajlandóságunk most is megvan és ebben az irányban is folyamatba, tettük a szük­séges lépéseket, még pedig Németországgal teljes egyet­értésben. — Ez a helyzet. Komoly időket élünk, de nincs semmi ok arra, hogy megijedjünk. Igen kérem és lelkűkre kö­töm, hogy az ilyen időkben keringő kedvezőtlen híreket a legnagyobb óvatossággal fo­gadják, rnei't az elvesztett csa­tákat újból meg lehet nyerni, de a pánikszerű híresztelés folytán okozott gazdasági ká­rok véglegesek, az igy meg­semmisített értékeket soha­sem kapjuk vissza. — Figyelmeztetem és ké­rem az urakat, vigyék át a kö­zönségbe annak a tudatát, hogy bármilyen a harctéri helyzet, annak nincs közvet­len befolyása a mi gazdasági viszonyainkra, mert gazdasá­gi helyzetünknek és érde­keinknek biztosítottsága an­nak belső értékében rejlik. A miniszterelnök nyilatkozatá­nak felolvasása után megindult az üzleti forgalom. Az üzlet a legna­gyobb izgalom között kezdődött. Már az első pillanatban látni le­hetett, hogy az árfolyamok a múlt­kor megállapított minimális árfo­lyamok alá esnek és minthogy a bankok, bár erre a óéira szindiká­tust alakították, nem elegendő mennyiségben vették fel a piacra kerülő papírokat, az árfolyamok SO—50—80 koronával estek a múlt­kori minimális árfolyamok alá. A legnagyobb izgalom közepette az élét) negyedórában a következő kötések történtek : Magyar Hitel 1210, Osztrák Hitel 765, Íílzálogbank 485, Leszámítoló 740—45, Agrár 960—30, Magyar 87»—75, Hazai 465—500, Országos 540—S0, Forgalmi 570—65, Fabank 820—785, Hermes 480, Általános 830, Adria 1300, Urikány 810, Általános kőszén 1890, Salgó 1110—1080, Kohó 1600—25, Ganz 41Ö0, Láng 395, Lipták 230, Eima 1020—10CO, Schlick 4530—30, Danica 1990, Textil 620, Fater­melő 1700, Cukor 4150—4050, Hasiéi 2850, Spódium 620. Hungária műtrágya 800, Csáky 505—500, Izzó 730—50, Barótl 620. A teremben Hantos Elemér, a postatakarékpénztár vezérigazgató­ja, Krausz Simon, Stein Emil, Kő­­nyi Hugó bankigazgatók és mások csoportonkint nyugtatják a közön­séget. Krausz Simon kijelentette, hogy bankja, fölveszi az összes piacra kerülő saját kibocsátásokat, a mi megnyugtatólag hatott és az ávlo­­lyamok javulni kezdtek. fVWIeWAfWWWWWVWAWWI A Károlyi-párt királyi kihallgatást kér — Az Est tudósítójától — A Károlyi-párt tegnapi értéhez, létén elhatározták, hogy sürgős szükség, hogy a párt részéről erői Károlyi vagy gróf Batthyány Tivadar kifejezésre juttassa a párt, illetve az ország hangulatai és erről közvetlen tájékoztassa a királyt. A párt ezért elhatározta! hogy távirati utón fog kihallga­tást kérni a királytól. A táviratot tegnap el is küldték ő felsége ka­binetirodájához. Nehogy azonban a pártnak ez a lépése a miniszter­elnök tudta nélkül vagy megkerü­lésével történjék, a párt megbízá­sából Laehne Hugó és Abrahánt Dezső képviselők felkeresték We* kerle Sándor miniszterelnököt és bejelentették neki a Károlyi-párt elhatározását. — Osztálysors,iátík. Az osztálysors­játék mai húzásán 10.000 koronát nyert: 17393; 5000 koronát nyertek: 30396 46074 59146 60538 84181; 2000 koronát nyertek: 1251 3049 5291 11757 13946 16461 19143 21143 21526 22313 24253 26949 27516 29730-30244 31390 36508 39944 40818 42-165 43718 48041 48704 48826 50782 51394 54358 59693 61644 72S09 77516 79286 80859 84618 89138 93374 96441 99481; 1000 koronát nyertek: 1953 3733 5171 7887 12093 12592 12959 13225 15165 18101 18386 20570 21131 21285 22548 26579 26733 28794 29511 33514 34681 36572 36737 38509 38800 39875 42443 44038 44475 45265 47733 49301 50721 50888 52494 52498 52522 5256S 56872 60483 620S5 65532 660S9 6764« 68017 68335 70579 70581 75375 75573 76605 83135 88063 89570 95434 98390 99024. Azonkívül kihúztak 500 és 200 koro­nás nyereményeket. A következő húzás holnap lesz. ' Jó minőségű drdíseprü gömbölyű nyéllel nagyobb tétel prompt eladó. Dunántúli FakeresVedc]mi és Ipar Rf., Székesfehérvár. Kitűnő menetelő vendéglő Szolnokon kezelésbe kiadó. Ital után perczent, konyha a kezdőé. Aján­latokat vár a Haladás kiadóhivatala Szolnok. EBrogyisSasegétAek felvétetnek. írásbeli ajánlatok fizetési igénynyel Blo-kt*» Hir­detőjébe, Semmel\reis-u. 4. »Gyógyáru« jelige alatt. lehet jelölt, nyugdíjas, hadirokkant. Reich főrabbi, Varbó, Nyiira vm.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék