Az Est, 1918. december (9. évfolyam, 282-306. szám)

1918-12-01 / 282. szám

2. oktat. j Százalékának felhasználásával tu- i Hott még 1,922.000 újabb embert | Szolgáltatni: azt ajánlotta, hogy í vállaljuk ezt az újabb vóráldoza­­j.tot, mert ezzel sikeresen kitartha­­| tunk és ezt az állítását azzal okolta i meg, hogy ezentúl valószínűleg ki­sebb less a veszteség, mint eddig 1 colt, j Apró tanácsokat atl ezután a ' szerző, hogy mit kell tenni ezentúl, hogy hadseregünket mennél to­­i.vább fentarthassuk harcteljes álla­potban. A tanácsok lényege az, hogy lehetőleg kerülni kell a hiá­bavaló veszteségeket, siettetni kell a betegek gyógyulását, és szaporí­tani kell te technikai eszközöket, géppuskákkal, ágyukkal, erősebb ;hatású lövedékekkel, i Ily módon a még rendelkezésre álló embertartalékot, a mely az ed­digi pótlás merve mellett csuk ki­lenc hónapra volna elegendő, más­fél évre lehelne pótlásul, felhasz­nálni. Szaporítható-a még a. tartalék És mi történik, lia a meglévő ent-, beHartalék nem mutatkozik elég­­scgesnek ? — kérdi az emlékirat szerzőbe___ÁU-e még: rendelkezé­sünkre további emboranyaír? E kérdésre a választ könnyű mó­don megadni nem lehet — feleli iiá. — De annyi áll, hogy «— élet­­fialál harcról lévén szó — energián­kat mindvégig fenn kell tartanunk, szövetségünkben egymást minden .körülmények között ki kell segíte­nünk. Ekként remélhetjük, hogy végső esetben az embertartalékot erősen szaporíthatjuk. Vagyis Hazai Samu azzal fejez­te be nevezetes emlékirata érdemi részét, hogy szükség esetén még további utánpótlások felkutatásá­ra is hajlandó újabb emlékirattal vállalkozni. Anglia megKe2di a felszaba­dított területeit élelmezését Rotterdam, november 23 fiz Est rendes tudósi lójának távirata) Az entente élelmezési tanácsának állandó bizottsága azt az értesítést kapta, hogy az angol kormány az el­lenséges országok élelmiszert kérő felszólításainak meggondolás tár­gyává tételét és a felszabadított terü­letekre való élelmiszerszállítás meg­kezdését kívánja. A francia kormány* i nak is az az óhajtása, hogy a fclszn­­baditott és az ellenséges országok élelmezésével járó műveletet ez a bizottság végezze cl, mint n mely ■ már amúgy is meg van bízva az en­­' tente és a semlegesek közös élelmezé­­j sével. A bizottság feje szerint nem­isokára egész Európára kiterjeszti az 1 éleimiszerszántfHiányok ellenőrzését. V. I) Fqch tondónba megy Rotterdam, november 29 | Cin Esi tendss tudMlójáttak távirata> i A londoni lapok jelentése szerint [Foch tábornagy és Clémenceccu rai­­í'nisztej-elnök legközelebb Londonba UllWífc V* P» Vasárnap, t9tS december l. A csehek folytatták előrenyomul ásu Hat A mai hivatalos jelentés A had ügy miniszter a Magyaror­szág határszéli vidékei ellen eiöuyo­­nuiló idegen csapatok helyzetéről ma a következő hivatalos jelentést adta ki: A csehek. A vágvölgyi eseh csapatok újból erősítéseket kaptak és folytatták előrenyomulásukat dél felé. Megszállták Pöstyent és ettől délre Aagykosztolányig jntottak. Lipőtvárl és GalgócotJvédő­­őrségeink tartják megszállva. Nagy­szombattól délre és Trenesénbán vi­dékén a helyzet nem változott. A Kisuca völgyében Zsolnától északra védőrscgcink rövid harc után visszaverték a völgyet elzáró eseh csapatokat. A román és a szerb csa­patok helyzetében nem állott be lé­nyegesebb változás. M fiumei szociáiisták független köztársaságot akarnak Fiuméőói Fiume, november hó (Az Est alkalmi tudósítójától) A kis kikötő zsúfolásig teli hadi­hajókkal. Valamennyit elborítja a virág, a mivel a lakosság szórja teli és a holdfényes estékben, a gyér lámpás, viliódzó drótos, kikö­tött hajók, a melyek oldalán végig sorakozik a tréfálkozó, danoló le­génység: mintha a Bolygó hollan­dit játszanak, de operettnek . . . leégi francia nóták, amerikai song-ok szállnak a vizen röpködő lobogók közé ... Az angol torpe­dóhajón egy kis fiú, gyerekmatróz és egy bulldog-kutya a közöröm tárgya ... Az angol legénység kü­lönben azzal mulat, bogy reggeltől estig réz-pennyket dobál a tömeg­­közé, mint Znnzibárban, vagy Dél- Afrikában ... Hogy mi az entente, azt csak most lehet látni. Utólag is meg­borzong az ember, milyen gálád könnyelmű vállalkozásba vittek bennünket, mikor ezekkel kénysze­­ritottek háborút viselni. Bullájuk, fölszerelésük oly tökéletes, az em­berek oly egészségesek, vidámak és megelégedettek, a hajókon és az egyes csapatokban oly kicsinyes rend uralkodik, hogy az bámulatos. Legszebb, legpazarabb az olaszok fölszerelése, legjobban viszont a franciák élnek. Éppen ebédeltek, a mikor meglátogattuk őket. Kaptak ebédre: levest, sárgarépából és hús­ból főzött ragout-t, babfőzeléket, igazi feketekávét, burgundi bort és, mint minden étkezéshez, egy ne­gyed kiló fehér francia kenyeret. Minderre való anyagot magukkal hozzák mindig a hajón, a mely már több. mint egy esztendeje tesz szol­gálatot az Otrantói-szorosban. A megszálló csapatok minden középületre őrt állítanak. A kor­mányzói palotát elhagyja Lenac jugoszláv főispán és elfoglalja Conte dl Marzano olasz dandár­­tábornok, az uj kormányzó. A jugoszláv zászlókat, eltávolítják a városból, csak olasz és fiumei lobogók maradnak. A Fiúméban található jugoszláv csapatokat }e­­fegyverzik. A magyar tisztviselő­ket mindenütt megtartják, de a horvátokat többnyire eltávolítják. Mig a megszállás izgalma tar tett* a város külső részében a Giar­­dino Pnbblico környékén, egy ud­varban gyűlést tartott a szociál­demokrata párt. Egy olasz, egy horvát és egy magyar szónok be­szélt és mondta el a párt álláspont­ját, a melyet határozati javaslatba foglaltak össze. B szerint a fiumei szociállsta párt tiltakozik a város­nak jugoszláv elfoglalása ellen, til­takozik ama törekvések ellen, a melyek a város olasz annosióját követelik- A szociáldemokrata párt álláspontja és kívánsága, hogy Eta«) esu miiad, a nemzetek és a ma nkás- internaciona le védelme alatt álló, önálló, független kis köz­társaság legyen. Ez az érzés, ez a kívánság, hogy Fiume se Magyarországhoz, se Ju­goszláviához ne tartozzék, hanem független kis, olasz nyelvű köztár­saság legyen a szláv környezet kö­zepén, eléggé elterjedt kívánság volt a polgárság és az üzletembe­rek körében is. Hogy most mégis oly nagy erővel és hangossággal nyilatkozik meg az olasz soviniz­mus, annak több oka van. Elsősor­ban ellenhatás ez az önhatalom ju­goszláv foglalással szemben. Aztán pedig természetes megnyilvánulá­sa c lelkesedés a fölszabadulás ér­zésének. Magyarországon nem is tudják, hogy az olasz nyelvű és ér­zésű tömegek milyen szenvedése­ket éltek át a háború alatt. Az osztrák és a katonai hatóságok egész tömegekben cipelték el a fiumei, trieszti és Isztriái lakossá­got és dugták idegen fogolytábo­rokba, . a hol éhen és piszokban pusztultak. Legnagyobb részük oly egyszerű családok voltak, a kik nem is hallottak semmit az irre­dentáról és nem is tudták, miért kerültek fogolytáborba. Fiúméban alig beszél valakivel az ember, a ki át ne szenvedte volna áz oszt­rák fogolytáborok kínjait. Ezek most ujjongnunk a fölszabadulás­nak, a mely az olasz hazához való csatolás képében jut nékik. El fog azonban érkezni a kiáb­rándulás. Fiume rá van szorulva hinterlandjára; Olaszországhoz csa­tolva elveszti minden jelentőségét, — legfeljebb mint kitűnő hadiki­­kötő marad meg, a mi azonban a jövőben nem lesz nagy fontossá­gú — inig ha független köztársa­ságként megtartja régi összekötte­téseit, fölvirágsük. gazdag és bol­dog lesz. A nemzetközösitésuek ezt a szük­ségét napnál világosabban mutat­ják Európának a mostani jugo­szláv és clasz civódások. Ezt a jó­zan politikai gondolatot egyelőre csak a szocialisták képviselik Fiú­méban. A szociálistáknak azonban nagy itt az erejük. Négyezer szer­vezett munkás van itt, de a párttal tart ezenkívül még vagy hatezer szervezetlen munkástömeg is. Ez nagy szó egy negyvenötezer lakosú városban. A szervezett munkások körülbelül egyforma arányban ola­szok és horvátok; olasz és horvát munkások képviselik tehát a nem­­zetközösités gondolatát, A mellett a szervezett munkások száma egy­re nő. abban az arányban, a hogy a katonák hazatérnek. A magyar korra árnynak nem volna szabad teljesen elhagynia Fiúméi. Szükséges volna, hogy a magyar érdekek képviseletére egy arra való embert küldjenek Fiúméba« Szőrmék! Mérsékelt árak Dán Testvérek Budapest, V.„ Dorottya-utca 5—7. fiam Tafier Frigyes tüzér­­hadnagy (18. Scheinwerfer Komp. Tábori posta 613.) mindazon bajtársaií, kik hollétéről tudnak, értesítsék aggódó szüleit Taflcr Dávid, Budapest, VI., Liszt FereiK-tér 13. L Telefon 808. í Egy egyfogatu kocsit keresek I bérbevételre. Ajánlatok »Lgyfogatu« jeligére. Mnna-cv>éme száraz vagy zsíros, a legideálisabb szépiíőszer Készíti , völdes laboratóriuma, Nyíregyháza. nátfta elless hatásos ellenszer a KEjSfgiIcIi-Ciigiiae Clleső ssöveteiacf ás Nagybani raktáramat, kicsinyben milyen leszállított' árakon ldárnsiíom. „ Steierer Llpot, Szerecsen­­ütea 6. Árusítás csak délelőtt. r Árverés! December hó írén, vasárnap 9 árát él ált. közjegyző utján nyilvánosan elárvereztél­­ilek. Hálóv, úri.*, szalon*, halt-bútorok, vitrinek, bőrgarnitúra. Olaf festmények, porcellángyüjtemémj. Ezüsttárgyak Perzsa• szőnyegek. Gobelin, Kelengye Uránia Lrzsélel-tér J6, félemelet. VILÁGOSI MARTY-MEDICINAL COGNAC ORVOSILAG AJÁNLVA SPANYOLNÁTHA ELLEN Tries; ti ük a söntéstulajdoiiosokat, hogy érdekeik védelmére megalakult a „Bor, Sör, Italmérök Egyesülete“. Akik tagul belépni óhajtanak, jelentkezzenek d. a. 3-6 óra között. Rotteabilier-n 40,1. Hétfő kivételével. Alakuló közgyűlés december itó 4-én 3 órakor ugyanitt. Minden tag ott legyen A fájdalomtól mélyen megrendülve tu­datjuk, hogy családunk büszkesége, a fej­lődő magyar tudomány egyik legtöbbet I I ígérő munkása dr. Lukács Ferenc matematikus, az Állam* Polgáriiskolai Tanárképzőintézsi tanára életének 27. évében, néhány napi szenvedés után a járványnak áldozatul esett. Akik ismertek tartalmas, a tudománynak szentelt életét szerény, minden ideálért he­­vülö jellemét, osztozni fognak soha nem múló gyászunkban. Dr. Luháca Ferencné Téri Tekla fele­sége és fiacskája Ferike. Özv. Lukács Lipótnóédesanyja. Lukács Aladár és neje. V&moe Jenő* és neje. Lukács Jolán. A Magyar egypap r- és Papirnemü­­gyár r. t. igazgatósága és tisztikara mély megíltetődéssel jelenti, hogy buzgó tiszt­viselője, illetve szeretett kartársa 8Lm 16 eves torában a pusztító járványnak áldozatul esett A megboldogult három évnél tovább ritka lelkiismeretességgel és buzgalommal látta el tisztét, mindig páratlan jé szívd tartóm volt, kit mindannyian szívből szerettünk és korai távosását végtelenül fájlaljuk. Emlékét szeretette* foglak megőrizni. Ráiíálf és mindennemű fajta bőrok ilURdR kidolgozásra és festészetre rövid időn belül el lesznek készítve. Blhr Tivadar szóim festészet és kikészítés Pozsony, Gyár-ut 3. Kiese ími6, a ki a Kreisfeldgeud.­­Commandónál, Posten Koőoni (bei Niksic, Monte­negro) szolgált, hosszabb ideje nem adott c.etjelf magáról A lei tud valamit hollétéről, szíveskedjék értesíteni aggódó édesanyját, özv. Kluge Mértemnél, Szombathely. Kovács-szálló.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék