Az Est, 1918. december (9. évfolyam, 282-306. szám)

1918-12-28 / 304. szám

Szombat, 1 91. december 28. 1 Hétfőtől kezdve nincs gáz a háztartások részére Ít háza­­t kapuit este nyolckor­ kell bezárni — Az Est tudósítójától . A szénkonnánybiztos ma rendele­tet adott ki, a­mely hétfőtől kezdve nyomasztó mértékben teszi érezhe­tővé a főváros közönsége számára a szénhiányt. A rendelet értelmében december 30-tól, hétfőtől kezdve gáz fűtési és világítási célokra csak reggel hét órától nyolc óráig, este pedig fél hét órától nyolc óráig áll a közönség rendelkezésére. A nappal és éjszaka többi órájában a gáz nyo­mása olyan alacsony lesz, hogy hasz­nálni nem lehet, de nem is szabad. E rendszabályok mellett az utcák világítása egyelőre biztosítva van. A szénügyek kormánybiztosa s az egyéb illetékes tényezők minden lehe­tőt elkövettek, hogy a gázfogyasztásra alkalmas szenet szerezzenek be kül­földről, de sajnos fáradozásuk mind­­ezideig hiábavalónak bizonyult. Ha a közönség megtartotta volna az ez idő szerint fennálló tilalmat és nappal nem használta volna a gázt, e kényszerűség­ folytán most elrendelt súlyos korlátozás jóval később követ­kezett volna be. Hogy a közvilágítás biztosítható legyen és a háztartások­ban legalább reggel és este lehes­sen a gázt főzésre használni, a kor­mánybiztos a gázgyárak igazgató­ságát felhatalmazta, hogy a reggel 7 és 8 ór, valamint az esti ’­s 7 és 8 óra közti időtől eltekintve, a nap­pal és éjszaka többi órájában a gáz­nyomást annyira csökkentse, hogy az magánháztartásokban ne legyen hasz­nálható. A világítási anyagokkal való taka­rékosság érdekében ugyancsak a mai napon rendeletet adott ki a szén­­kormánybiztos arról, hogy a házak kapui este 8 órakor bezárandók és a lépcsőházakat ezen az időn túl csak úgy szabad világítani, mint eddig, tíz óra után. Félreértés okozta az éjszakai lövöldözést a Rá­­óczi-úton A firkapsstány fisltakosik a szil­veszteriet! záróra, meghosszabbítás és szeszkimérés ellen ■ — Az Est tudósítójától — . • A Rákóczi-úton tegnap­­este a záróra idején rendes szokás szerint megjelent a népőrség egyik őrjá­rata. Az őrjáratot, a­mely hat tag­ból állott, Bácsi­ Lajos h­adapród­­jelölt őrmester vezette. A­mikor az őrség az Excelsior-szálló előtt elvo­nult, a gyalogjárón több ittas em­berrel került szembe. A társaság­nak különösen egyik tagja lármá­zott nagyon és­ annyira részeg volt, hogy valósággal dühöngött. Ezt a részeg katonát az őrjárat vezetője rendre intette, mire az kikapta zsebkését és a csukott késsel mellbe ütötte az őrjárat vezetőjét. Köztudomású, hogy ebben az időben legnagyobb a Rákóczi-út e részének a forgalma. A környéken több baj van, azon kívül nagyon sok oly kávéház is, a­hová nők egyedül is járhatnak és ezen a vi­déken mindig nagyon sok katona szokott megfordulni. Érthető tehát, hogy az őrjárat vezetője és a ka­tona között támadt konfliktust rö­videsen nagy csoport hallgatta és nézte végig. A­mikor a­ részeg ka­tona késével mellbe ütötte a had­­apró­ őrmestert és ez ráütött a ka­tonára, az összegyűlt tömeg, a­melyben feltűnően sok volt a­ ten­gerész, azt követelte a népőrségtől, hogy a fegyverét adja át. Az őrjárat vezetője látta, hogy a helyzet kezd fenyegetővé lenni. Igaz ugyan, hogy a tömegben levő katonák és tengerészek legnagyobb részénél nem volt oldalfegyver,, de nagyon jól tu­dta, hogy majdnem mindegyiknek a zsebében van re­volver s ezért leghelyesebbnek lát­ta, ha a legközelebbi mellékutcába vonul. így is tett és az őrség ma­gával vitte azt a garázdálkodó ré­szeg katonát is, a­ki miatt az össze­ütközés támadt. A tömegben levő katonák és tengerészek azonban óriási lármával utána mentek és folyton követelték, hogy az őrség bocsássa szabadon az elfogott em­bert. A helyzet annyira kritikussá vált, hogy a hadapródjelölt őrmes­ter nem tehetett egyebet, mint hogy az elfogott részeg katonát eleresz­tette. A népőrségnek ez az őrjárata ez után az incidens után nem mutat­kozott a Rákóczi-uton és körülbelül csak egy félóra múlva tért vissza, hogy teljesítse a kötelességét. A Rákóczi-uton értesült az őrség ve­zetője, hogy a tengerészek halálra keresik és végezni akarnak vele. Ez volt az oka annak, hogy a­mi­kor az őrjárat vezetője látta, hogy a tengerészek s a katonák ismét feléje közelednek, embereivel a levegőbe lövetett. Erre óriási pánik támadt a Rákóczi-úton. A tengerészek és katonák, a­kiknél revolver volt, össze-vissza lövöldöztek, a villamo­sok rögtön megálltak, az emberek leugráltak a kocsikról és ijedten tudakolták, hogy mi történt. Ebben a nagy káoszban Zsabka Kálmán nemzetőri tengerész-zász­lós, a­mikor igyelmeztették, hogy itt van az őrjáratnak az a­ vezetője, a­ki a részeg katonát elhurcolta magával, az őrjárat vezetőjére lőtt. A golyó a hadapród-őrmester gal­lérját súrolta. Az őrjárat vezetője erre nyomban rálőtt Zsabkára. Zsabka ismét jött, golyója a tö­megben meg is sebesített valakit, hogy kit, azt nem lehetett megálla­pítani. A Rákóczi-úton történt esemény­ről nyomban értesítették a főkapi­tányságot és mivel a városban a legfantasztikusabb rémhírek szól­tak arról, hogy az összeütközésnek negyven halottja és számos sebe­sültje van, a rendőrség teljes ké­szenléttel vonult ki. Szentkirályi Béla főkapitányhelyettes vezetésé­vel megjelent a népőrségi, vala­mint az államrendőrségi karhata­lom, a Mosonyi­ utcai laktanya két í­­zültsége, a főkapitányság készült­ i­sége és egy nagyobb lovascsapat.­­ A helyszínére megérkezve, Szent­királyi Béla főkapitányhelyettes rajvonalba állította embereit és egy nagyobb csapatot azzal bízott meg, hogy kerülje meg a Tisza Kálmán-teret és a Baross-téren át vonuljon a Rákóczi-útra a Nép­­opera-kávéház felé. Ilyen módon a Népopera-kávéház előtti úttest tel­jesen körül volt zárva és a­ki ezen a területen tartózkodott, nem moz­dulhatott. A­mikor a karhatalom így körül­fogta az utat, még mindig elhang­zott egy-egy revolverlövés. A nép­őrség azt hitte, hogy valaki annak a háznak az ablakából lőtt, a­hol a Népopera-kávéház van, holott a valóságban az történt, hogy az épü­letre lőttek rá. Az őrség bevonult a házba, hogy megkeresse a lövöldö­zőt, természetesen­ senkit sem ta­lálhattak, mert hiszen az épületből senki sem lőtt az utcára. A megsebesült Zsabka Kálmánt először a Szövetség­ utcában levő Hazám-szállóba vitték és ott akar­ták első segítségben részesíteni. Mi­vel hamarosan nem tudtak orvost keríteni, a Poliklinikáról hordágyat hoztak és a Rókus-kórházba szállí­tották. A kihallgatás során Zsabka Kál­mán elmondotta, hogy a Roboz­­kárban tartózkodott több katona­­társával és a záróra után távozott. Látta, hogy a Luther-utca és a Rákóczi-út sarkán a katonák lövöl­döznek egymásra, mire meg akar­ta kérdezni a­ népőrség parancsno­kát, hogy mi történik itt. Akkor ez kétszer rálőtt és az egyik golyó a hasába fúródott. Az összeütközés másik­­sebesültje Barabás József cipész, a­ki a Lágy­­mánfás-úton lakik, őt a ballábán érte a lövés és a bal lába eltörött. Izmán István tengerészkatona szintén megsebesült, ő tizenegy társával az óbudai laktanyából jött Pestre. Azt mondja, hogy a Nép­­opera-kávéház előtt polgári és ka­tonai személyek inzultálták és rá­lőttek. Egy szúrás a mellén érte, egy lövés a fejét, s azonkívül egy katona puskatussal a fejére vágott. Székely Albert földműves, rok­kant katona szintén megsebesült. Ő az Imperial-szállóbeli lakásába akart menni, véletlenül sodródott a dulakodók közé és egy lövés az ágyékában érte. Megsérült azonkí­vül a jobbkezének a kisujja is. Király Lajos Ganz-gyári sütő, a­ki tengerész ruhában volt, ugyan­csak megsebesült. A hátán és a fe­jén érte egy-egy szúrás. Azt mond­ta, hogy egy rendőr sebesitet£e meg és beismerte, hogy bajonettet sze­gezett a rendőrre. A rendőrség tegnapi működése nagyszerűen véghezvitt mozgósítá­si próba volt és a közönség meg­nyugodva láthatta, hogy esetleges veszedelem esetén" a legrövidebb idő alatt több száz főnyi karhatal­mi erő gyűl össze a veszedelem he­lyén. A vihar elmúltával Szentki­rályi Béla főkapitány-helyettes ki­adta a parancsot az embereinek, hogy vonuljanak laktanyáikba, úgy hogy 12 óra tájban a Népopera­örnyékén már­ teljes csend volt. Halottja a tegnapi zavargásnak ez volt. A rendőrség szigorú ■níéztfekéseket ígér Dr. Dietz Károly rendőrfőkapi­tány a tegnapi éjszakai zavargás­ra 51 ezeket mondotta Az Est munka­társának: — A tegn­ap­i sajnálatom incidens egy félreértés következménye volt. Megnyugtathatom a főváros közön­ségét, hogy organizált tömeg tá­madásától nem kell tartania, mert a rendőrségnek élég ereje van, ah­hoz, hogy a mai viszonyok között ezeket megelőzze és megakadályoz­za. A népőrségeket folyton szapo­rítják és a népőrségi körzetek mind sűrűbbek és sűrűbbek lesznek a fő­városban. . . . — A népőrség parancsnokát írá­sos igazolványnyal látják el a­ jö­vőben és ezeket az igazolványokat a katonai parancsnok és a rendőr­főkapitány fogja láttamozni. Ezzel kapcsolatban a rendőrségi a legszi­gorúbban fog­ja ellenőrizni tovább­ra is a kávéházak, éttermek és mu­latóhelyek záróráját és azt, hogy ezeken a helyeken megtartják-e az­ italmérési tilalmat. Az utóbbi idő­ben gombamódra szaporodnak a bárok és az utóbbi egy-két hét alatt nem kevesebb mint tíz új bár nyílt meg a főváros területén. Ezekben a­ bárokban sok helyen nem tartják meg a zárórára és a szesztilalomra vonatkozó rendeleteket. A rendőr­ség most ezeket a bárokat is a leg­szigorúbban ellenőrzi és az iránt is intézkedik, hogy az itt folyó tánc- és énekestéket, a­melyek örve alatt, a legféktelenebb dorbézolás folyik, megtiltsa.­­Értesülésünk szerint ,A főkapi­tány a tegnapi eset következtében a­­belügyminisztériumnak azt az előterjesztést fogja, tenni, hogy Szilveszter éjszakára se a záróra meghosszabbítását, se a szesztila­lom felfüggesztését ne engedje meg. A Csikágóban, ahonnan a tegnap esti zavargás kiindult, ezentúl éj­szakánként­ nagyobb népességi és rendőrségi készenlét teljesít szol­gálatot. Ezek állandó razziákat fog­nak tartani a Rákóczi-úton, a Ne­­felejts- és Bethlen-utcában és a Ke­leti­ pályaudvar környékén, a­hol az elárusító bódék körül a Csikágó ké­tes elemei és a rendőri felügyelet alatt álló nők éjszakánként állan­dóan garázdálkodnak. A rendőrség most azon fáradozik, hogy ezektől az elemektől megtisztítsa a vidéket. 3. oldal. • ’VtvTm'ocava«aetor.­.i — n ii'imw—E—assaa—wuMiiiinaiMii, i Vöröshagymát foghagymát, sárvarépát,„fejes téli káposztát» tor­mát és zöldségféléket a maximális árak keretein belül szállítunk. Doghagymát és hagymamagot fajtiszta makói, garantált 90/95% csnavepesség­­gel és 97% tisztasággal, a napi áron adjjik. Áruforgalmi Részvénytársaság, Makó. Petróleum helyett ii­ety lenc­lámpák Bárdi Rt., XL, Gyár­ utca 23. ------------------------lu,---------J Kék kön legalább kötetei flaubert. November. l­egény. Ara 7 K 70 t A fekete Vénusz. Irta egy keleti diplomata. Ára .................................................. 8 K 80 t Landsberger A . Hirn­er esete. Detektív­­történet. Ára........................ 6 fi 60 t Kapható Az Est könyvkereskedésében V/I. Erzsébet-körut 180­0 és minden árusítójánál. Pénzkölcscímit keres gyári vállalat. Pénz ingatlannal biztosiba. Ajánlat »150 ezer« jeligére a kiadóhivatalba illantÉ Levállás grammja 9 koronáié! 16 koronáig. Brilliálisokat, ezüstöt, hagyat­ékokat legmagasabb árban .veszek Spann, d­'Saeresa, Westelcttv­­u 6. Telefon 08-36 Sstifeadkert hüzség keres jegyári teendőkben jártas, L­hetoleg nStlen Irsioko!. Az állás rend­szeres sejt­és alatt áll. Katonaruháját psakis a f B A I Védjegyű ru­hafesték..el fesse. Mirr­­dle!l'ilt k'Tjen HAJ-festéket. Ha a ■ ■* HAJ védi. .y nincs a csomagon, ne fogadja el. Kapható mindenütt és a HAJ.központban Budapest, VII. Erzsébet-körut 35.

Next