Az Est, 1918. december (9. évfolyam, 282-306. szám)

1918-12-28 / 304. szám

1 Szombat, /9tS december 28. 3. oldal. Hétfőtől kezdve nincs gáz a háztartások részére Jt háza ft kapuit este nyolckot» kell bezárni — Az Est tudósítójától — A szénkonnánybiztos ma rendele­tét adott ki, a mely hétfőtől kezdve nyomasztó mértékben teszi érezhe­tővé a főváros közönsége számára a szénhiányt. A rendelet értelmében december 30-tól, hétfőtől kezdve gáz fűtési cs világítási célokra csak reggel hét órától nyolc óráig, este pedig félhet órától nyolc óráig áll a közönség rendelkezésére. A nappal cs éjszaka többi órájában a gáz nyo­mása olyan alacsony lesz, hogy hasz­nálni nem leket, de nem is szabad. E rendszabályok mellett az utcák világítása egyelőre biztosítva van. A szénügyek kormánybiztosa s az egyéb illetékes tényezők minden lehe­tőt elkövettek, hogy a gázfogyasztásra alkalmas szenet szerezzenek be kül­földről, de sajnos fáradozásuk mind­­ezideig hiábavalónak bizonyult. Ha a közönség megtartottá volna az ez idő szerint fennálló tilalmat és nappal nem használta volna a gázt, e kényszerűség' folytán most elrendelt súlyos korlátozás jóval később követ­kezett volna be. Hogy a közvilágítás biztosítható legyen és a háztartások­ban legalább reggel és este lehes­sen a gázt főzésre használni, a kor­mánybiztos a gázgyárak igazgató­ságát felhatalmazta, hogy a reggel 7 és 8 óm, valamint az esti ’/s7 és 8 óra közti időtől eltekintve, a nap­pal és éjszaka többi órájában a gáz­nyomást annyira csökkentse, hogy az magánháztartásokban ne legyen hasz­nálható. A világítási anyagokkal való taka­rékosság érdekében ugyancsak a mai napon rendeletét adott ki a szén­­kormánybiztos arról, hogy a házak kapni este 8 órakor bezárandók és a lépcsőházakat ezen az időn túl csak úgy szabad világítani, mint eddig, tiz óra után. Félreértés ekozta az éfszakaí lövöldözést a RSScőczi-uton A fifkapsftány ftsltakosik a szil vesztemet! záróra* meghosszabbítás és szeszkimérés ellen ■ — Az Est tudósítójától — , • A Kákóczi-uton tegnap ’este a záróra idején rendes szokás szerint megjelent a népőrség egyik őrjá­rata. Az őrjáratot, a mely hat tag­ból állott, Bácsi/ Lajos liadapród­­jelölt őrmester vezette. A mikor az őrség az Excelsior-szállú előtt elvo­nult, a gyalogjárón több ittas em­berrel került szembe. A társaság­nak különösen egyik tagja lármá­zott nagyon és‘annyira részeg volt, hogy valósággal dühöngött. Ezt a részeg katonát az őrjárat vezetője rendre intette, mire az kikapta zsebkését és a csukott késsel mellbe Ütötte az őrjárat vezetőjét. Köztudomású, hogy ebben az időben legnagyobb a Rákóczi-ut e részének a forgalma. A környéken több bar van, azon kívül nagyon sok oly kávéház is, a hová nők egyedül is járhatnak és ezen a vi­déken mindig nagyon sok katona szokott megfordulni. Érthető tehát, hogy az őrjárat vezetője és a ka­tona között támadt konfliktust rö­videsen nagy csoport hallgatta és nézte végig. A mikor a. részeg ka­tona késével mellbe ütötte a had­­apróő őrmestert és ez ráütött a ka­tonára, az összegyűlt tömeg, a melyben feltűnően sok volt a. ten­gerész, azt követelte a népőrségtől, hogy a fegyverét adja át. Az őrjárat vezetője látta, hogy a helyzet kezd fenyegetővé lenni. Igaz ugyan, hogy a tömegben levő katonák és tengerészek legnagyobb részénél nem volt oldalfegyver,, de nagyon jól ttidta, hogy majdnem mindegyiknek a zsebében van re­volver s ezért leghelyesebbnek lát­ta, ha a legközelebbi mellékutcába vonul. így Is tett és az őrség ma­gával vitte azt a garázdálkodó ré­szeg katonát is, a ki miatt az össze­ütközés támadt. A tömegben levő katonák és tengerészek azonban óriási lármával ntána mentek és folyton követelték, hogy az őrség bocsássa szabadon az elfogott em­bert. A helyzet annyira kritikussá vált, hogy a hadapródjelölt őrmes­ter nem tehetett egyebet, mint hogy az elfogott részeg katonát eleresz­tette. A népőrségnek ez az őrjárata ez után az incidens után nem mutat­kozott a Kákóczi-uton és körülbelül csak egy félóra múlva tért vissza, bogy teljesítse a kötelességét. A Kákóczi-uton értesült az őrség ve­zetője, hogy a tengerészek halálra keresik és végezni akarnak vele. Ez volt az oka annak, hogy a mi­kor az őrjárat vezetője látta, hogy a tengerészek s a katonák ismét feléje közelednek, embereivel a levegőbe lövetett. Erre óriási pánik támadt a Kákóczi-uton. A tengerészek és katonák, a kiknél revolver volt, össze-vissza lövöldöztek, a villamo­sok rögtön megálltak, az emberek leugráltak a kocsikról és ijedten tudakolták, hogy mi történt. Ebben a nagy káoszban Zsabka Kálmán nemzetőri tengerész-zász­lós, a mikor igyelmeztették. hogy itt van az őrjáratnak az a. vezetője, a ki a részeg katonát elhurcolta magával, az őrjárat vezetőjére lőtt. A golyó a hadapród-őrmester gal­lérját súrolta. Az őrjárat vezetője erre nyomban rálőtt Zsabkára. Zsabka ismét Jött, golyója a tö­megben meg is sebesitett valakit, hogy kit, azt nem lehetett megálla­pítani. A Kákóczi-uton történt esemény­ről nyomban értesítették a főkapi­tányságot és mivel a városban a legfantasztikusabb rémhírek szól­tak arról, hogy az összeütközésnek negyven halottja és számos sebe­sültje van, a rendőrgég teljes ké­szenléttel vonult ki. Szentkirályi Béla főkapitányhelyettes vezetésé­vel megjelent a népőrségi, vala­mint az államrendőrségi karhata­lom. a Mosonyi-utcai laktanya ké- í azültsége, a főkapitányság készült- I sége és egy nagyobb lóvasesapat. { A helyszínére megérkezve, Szent­királyi Béla főkapitányhelyettes rajvonalba állította embereit és egy nagyobb csapatot azzal bízott meg, hogy kerülje meg a Tisza Kálmán-teret és a Baröss-téren át vonuljon a Rákóczi-utra a Nép­­opera-kávéház felé. Ilyen módon a Népopera-kávéház előtti úttest tel­jesen körül volt zárva és a ki ezen a területen tartózkodott, nem moz­dulhatott, Á mikor a karhatalom igy körül­fogta az utat, még mindig elhang­zott egy-egy revolverlövés. A nép­őrség azt hitte, hogy valaki annak a háznak az ablakából lőtt, a hol a Népopera-kávéház van, holott a valóságban az történt, hogy az épü­letre lőttek rá. Az őrség bevonult a házba, hogy megkeresse á lövöldö­zőt, természetesen' senkit sem ta­lálhattak, mert hiszen az épületből senki sem lőtt az utcára. A megsebesült Zsabka Kálmánt először a Szövetség-utcában levő Hazám-szállóba vitték és ott akar­ták első segítségben részesíteni. Mi­vel hamarosan nem tudtak orvost keríteni, a Poliklinikáról hordagyat hoztak és a Kókus-kórházba szállí­tották. A kihallgatás során Zsabka Kál­mán elmondotta, hogy a Roboz­­barban tartózkodott több katona­­(ársavai és a záróra ufán távozott. Látta, hogy a Luther-utca cs a Rákóczi-ut sarkán a katonák lövöl­döznek egymásra, mire meg akar­ta kérdezni a. népőrség parancsno­kát, hogy mi történik itt. Akkor ez kétszer rálőtt és az egyik golyó a hasába fúródott. Az összeütközés másik .sebesültje Barabás József cipész, a ki a Lágy­­mánfbs-uton lakik, öt a ballábán érte a lövés és a ballába eltörött. Izmán István tengerészkatona szintén megsebesült, ö tizenegy társával az óbudai laktanyából jött Pestre. Azt mondja, hogy a Nép­­opera-kávebáz előtt polgári és ka­tonai személyek inzultálták és rá­lőttek. Egy szúrás a mellén érte, egy lövés a fejét, s azonkívül egy katona puskatussal a fejére vágott. Székely Albert földműves, rok­kant katona szintén megsebesült. Ö az Imperial-szállóbeli lakásába akart menni, véletlenül sodródott a dulakodók közé és egy lövés az ágyékában érte. Megsérült azonkí­vül a jobbkezének a kisujja is. Király Lajos Ganz-gyári fütő, a ki tengerész ruhában volt, ugyan­csak megsebesült. A hátán és a fe­jén érte egy-egy szúrás. Azt mond­ta, hogy egy rendőr sebesitet£e meg és beismerte, hogy bajonettet sze­gezett a rendőrre. A rendőrség tegnapi működése nagyszerűen véghezvitt mozgósítá­si próba volt és a közönség meg­nyugodva láthatta, hogy esetleges veszedelem esetén" a legrövidebb idő alatt több száz főnyi karhatal­mi erő gyűl össze a veszedelem he­lyén. A vihar elmúltával Szentki­rályi Béla főkapitány-helyettes ki­adta a parancsot az embereinek, hogy vonuljanak laktanyáikba, úgy hogy 12 óra tájban a Népopera örnyékén mái- teljes csend volt. Halottja a tegnapi zavargásnak em volt. A rendőrség szigorú ■níéztfekéseket ígér Dr. Dietz Károly rendőrfőkapi­tány a tegnapi éjszakai zavargás­r<51 ezeket mondotta As Est munka­társának: — A tegiíap i sajnálatom incidens egy félreértés következménye volt. Megnyugtathatom a főváros közön­ségét, hogy organizált tömeg tá­madásától nem kell tartania, mert a rendőrségnek elép ereje van, ah­hoz, hogy a mai viszonyok között ezeket megelőzze és megakadályoz­za. A népőrségeket folyton szapo­rítják és a népőrsógi körzetek mind sűrűbbek és sűrűbbek lesznek a fő­városban. , . , — A népőrség parancsnokát írá­sos igazolványnyal látják el a. jö­vőben és ezeket az Igazolványokat a kptonai parancsnok és a rendőr­főkapitány fogja láttamozni. Ezzel kapcsolatban a rendőrségi a legszi­gorúbban fog.ia ellenőrizni tovább­ra is a kávéházak, éttermek és mu­latóhelyek záróráját és azt. hogy ezeken a helyeken megtartják-e az, italmérési tilalmat. Az utóbbi idő­ben gombamódra szaporodnak a bárok és az utóbbi egy-két hét alatt nem kevesebb mint tíz uj bar nyílt meg a főváros területén. Ezekben a, bárokban sok helyen nem tartják meg a zárórára és a szesztilalomra vonatkozó rendeleteket. A rendőr­ség most özeket a bárokat is a leg­szigorúbban ellenőrzi és az iránt is intézkedik, hogy az itt folyó tánc- és énekestéket, a melyek örvc alatt, a legféktelenebb dorbézolás folyik, megtiltsa. vÉrtesülésünk szerint ;? főkapi­tány a tegnapi eset következtében a _belügyminisztériumnak azt az előterjesztést fogja, tenni, hogy Szilveszter éjszakára se a záróra meghosszabbítását, sc a szesztila­lom felfüggesztését ne engedje meg. A Csikágóbav, ahonnan a tegnap esti zavargás kiindult, ezentúl éj­szakánként. nagyobb népőfségi és rendőrségi készenlét teljesít szol­gálatot. Ezek állandó razziákat fog­nak tartani a Rdkóczi-uton. a Ne­­felejts- és Rethlen-utcában és a ke­leti-pályaudvar környékén, a hol az elárusító bódék körül a Csikágó ké­tes eleméi és a rendőri felügyelet alatt álló nők éjszakánként állan­dóan garázdálkodnak. A rendőrség most azon fáradozik, hogy ezektől az elemektől megtisztítsa a vidéket. • ’VtvTm'ocava«aetor.-.i — n ii'imw—E—assaa—wuMiiiinaiMii, i Vöröshagymát foghaeymát, sárvárépát,„fejes téli káposztát» tor­mát és zöldségféléket a maximális árak keretein belül szállítunk. Dughagymát és hagymamagot fajtiszta makói, garantált 90/95% csnaveoesség­­gel és 97% tisztasággal, a napi áron adjjik. Áruforgalmi Részvénytársaság, Makó. Petróleum helyett Jicety len* lámpák Bárdi Rt., XL, Gyár-utca 23. ------------------------lu,---------J Kék kön legalább kötetei flaubert: November. liegény. Ara 7 K 70 t A fekete Vénusz. Irta egy keleti diplomata. Ára .................................................. 8 K 80 t Landsbérger A . Hirn dr esete. Delekrív­­történet. Ára........................ 6 fi 60 t Kapható Az Est kőnyvkeieskedesében V/I, Erzsébet-körut 18— 0 és minden árusítójánál. Pénz&öicscíSit Keres gyári vállalat. Pénz ingatlannal biztosiba. Ajánlat »150 ezer« jeligére a kiadóhivatalba ilranfÉ^ewülfás grammja 9 koronáié! 16 Koronáig. Brilliáhsokat, rzüstöt, hagyat fkokat legmagasabb árban .veazek Spann, ci'Saerésa, Wesrelcttv -u 6. Telefon 08-36 Sstiföadkerf hüzség keres jcgyáöi teendőkben jártas, L-hetoleg nStlen Irsioko!. Az állás rend szeresIjjt és alatt álj. Katonaruháját psakis a f B A I Védjegyű rtihafest6k..el fesse. Mirr­­cle!l'iit k'Tjcn HAJ-festéket. Ha a ■ ■* HAJ védi; ;y nincs a csomagon, ne fogadja el. „apható mindenütt és a HAJ.központban Budapest, VII, Erzsébet-körut 35.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék