Az Est, 1920. augusztus (11. évfolyam, 182-206. szám)

1920-08-25 / 201. szám

4. oldat. Szerda, 1920. augusztus 25. — jKadraveez tábori püspök felszen­telő^. Szegedről jeleütfS: P. Zadravecz Maevexet^abori püspököt ma roígel szentedre püspökké Cser noch Jfnos bibajiífok-hereegprimás Hanatief t váci püspök és Horváth GyBzÄ-kalocsai felszentelt püspök köz­reműködésével a szegedi alsóvárosi templomban. A kormányzó képvisele­tében. Sréier István honvédelmi mi­niszter vett részt az ünnepen, a kor-* manyt pedig Haller István vallás- és* közoktatásügyi miniszter képviselte. Szegőd város előkelőségei úgyszólván teljes számban megjelentek. Délben Krétcr honvédelmi miniszter szemlét tartott a. szegedi-katonaság felett, majd a városnak az uj püspök tiszteletére adoU/fliszebédén- vett részt a megje­leni Jfelflkelőségekjji»! együtt. Az Izabejfif polgári konyhát (IV., <>Váli-utc^?í!) ipáét üzembe helyezték. VzVttbéer ;.tru^mgy mint eddig, 10 ko­rona. jé / — Hafaiog végű verekedés. Ma délelőtt a, főkapitányságra tele­­foiywtésités érkezett, hogy a IX. köt ül étben lévő Drégely-utca 12. számú házban gyilkosság történt, liendőri bizottság ment ki auto­mobilon a helyszínre. A bizottság megállapította, hogy a gyilkos Kara János napszámos, a ki a Dré­­gely-utc-a 12. számú ház első eme­letének 44-es számú lakásában la­kott. Kara már régóta ellenséges viszonyban volt a vele közvetlen ■ szomszédságban lakó Márkus Vin­ce 64 éves napszámossal. Ma reggel Márkus és Kara a folyosón össze­szólalkozott. A szóváltást verekedés követte. Márkus Karát leteperte a földre, a ki valahogy feltápászkodott és egy kést előrántva, teljes erővel Márkus mellébe szúrta. Márkus Vinco egyetlen játszóval összeesett és azonnal meghalt. A kiáltozás Rajára a házbeliék összeszaladtak és értesítették a. rendőrséget az Ssetről. A kiszállt rendőri bizott­ság természetesen már csak Már­kus halálát konstatálhatta. Kara ä gyilkosság után, dacára annak, iiögy a bázbelick vissza akarták tartóztatni, kiszabadito-ttn magát §s azt mondta, hogy munkahelyére megy. Később azonban, úgy lát­szik, meggondolta a dolgot és yni­­alatt a rendőri bizottság a «-Sí­kosság színhelyén szemlét tartott, B, IX. kerületi kapitányságnál je­lentkezett, a hol letartóztatták. A meggyilkol Márkusnak liét gyer­meke maradt.-í- Az Országos Magyar Királyi Szín­művészeti Akadémián a felvételi vizs­gálatok szeptember 9., 10. és 11-éu lesz­nek. — A göteborgi sakkverseny ered­ménye. Göteborgjáéi j©lentik : A nem­zetközi sakkv^eny végleges eredmé­nye a kövfUÜező : I. Réti Richard 9‘/», fi. Rubityunn 9, III. Bogoljubov S, IV., V., YLrVTI. Kosztics, Mieses, Tar­­rascjgTartacower Vk, VIII. Marőczy 6, IX., X., XI. Marco, Brcger, Spiel­­mann 5, XII. Niemzovics 4'/:, XIII., XIV. Möller és Selenieff -1. Maróczy Géza tehát, a ki a verseny első felében az elsők között haladt, az utolsó hé­ten bizonyára fáradtság és indiszpo­­zició következtében hátraszorult a nyolcadik helyre. Réti Richárdnak, a magyar eredetű osztrák mesternek dia­dala most immár a legnagyobb meste­rek sorába iktatja őt. Júniusban első volt Réti az amsterdami nemzetközi Versenyen is. A meghamisított Flóra-skripsck. A rendőrségre a JjífŐra skripshmnisitás ■i ügyében ma feljelentések érkez­-/ tek, ezek szejfifit eddig az egyes inté­­j zeteknél a hamisítás okozta kár a kö­­t vetkező w* A Magyar-Olasz Banknál I 128.000-'korona, a Hazai Banknál 125,000 Ajtattnia, a Magyar Általános Hitelbank­nál 180.000 korona, a Mercur-Banknál 500.000 korona. A rendőrség megálla­pította, hogy a Hitelbank már letar­tóztatott hivatalnokának bűntársa is van, Bottlik Alfréd hivatalnok, a kit a rendőrség őrizetbe vett. A letartózta­tott fiatal tisztviselő lakásán házkuta­tást tartottak és ottan 60.000 korona készpénzt és 100.000 korona értékű zá­loglevelet találtak. Megállapították azt is, hogy a hamisítóknak Biedermann Jenő tőzsdobizományosnál idegen név alatt letétjük van. A Magyar Általá­nos Hitelbank feljelentést tett az iránt; is, hogy kétszázezer korona értékű zá­logleveleket loptak el a hamisítók. A nyomozás ez irányban is folyik. JizEst tudósit ója az ostromlott Varsóban Varsóba küldött tudósitónktól, eí­­kcsve kapjuk ezt a tudósítást. Az azóta történt események beigazolták, hogy tudósítónk milyen kitünően volt informálva és AfthJ-en jól Ítélte meg az általjuwis'iíelyzetet. Varsó, augusztus 13 (Az Est Varsóba kiküldött munkatársától) Holnapután reggel küilönvona­­ton indul cl a lengyel békedelegá­ció Minszkbe, a hol a fegyverszü­neti feltételekről megkezdődnek a tárgyalások. Mint alkalmam volt megállapítani, diplomáciai körök­ben általában nem valami nagy reménységeket fűznek a. tárgyalá­sok sikeréhez. A lengyelek azt hi­szik. hogy az oroszok egyelőre ra­gaszkodni ’ fognak azokhoz a béke­­feltételekhez, a, melyeket már kö­zöltek a sajtóval és a melyek alap­ján lehetetlen lesz eredményre jutni, mert Csicserin nem keveseb­bet követel, mint azt, hogy Len­gyelországban egy, esztendőre hoz­zák be a proletárdiktatúrák Érdekes különben, hogy Csicse­rin és Sapieha herceg lengyel kül­ügyminiszter első táviratváltása a körül forgott, vájjon újságírók részt vehetnek-e a tárgyalásokon vagy sem! Csicserin egyáltalában nem óhajtotta a burzsoá-sajtó kép­viselőit Minszkbe engedni; végül azonban mégis belement abba, hogy körülbelül tiz hírlapírónak, a kiknek a fele lengyel, másik fele külföldi, .mégis megengedik, hogy elutazzanak a lengyel delegációval Minszkbe. A hírlapírók _ nevei azon­ban előzőleg rádió •utján közlen­dők aiz oroszokkal. A lengyel kormány két angol, két amerikai, egy francia, egy olasz hirlapirónak, továbbá Az Est munkatársának az engedélyezését kérte; viszont nagy kérdés, hogy. az oroszok megengedik-e. hogy magyar hírlapíró is megjelenhes­sen Mmkszben t A mi a fegyverszünet, illetőleg a béke tehetőségeit illeti, minde­nekelőtt azt kell figyelembe venni, hogy Lengyelország csak olyan feltételek mellett köthet békét, a melyek teljes állami szuverénitd­­sát biztosítják, továbbá a melyek kizárják annak a lehetőségét, hogy az oroszok a békeállapotot kom­munista propagandára használják fel. A legszélsőbb lehetőség, a meddig a 'lengyelek elmehetnek, az, hogy Oroszország _ felé _ meg­elégszenek a lengyel királyság tör­ténelmi határaival. Másrészt az oroszok bizonyára nagy súlyt fog­nak vetni arra, hogy a lengyel be­folyást az északi, úgynevezett ke­let-tengeri államokban, tehát Lett­ban paralizálják. Tudni kell, hogy a lengyel külpolitika egyik célja az volt, hogy egy uniót; konföde­rációt, mindenesetre szorosabb kapcsolatot hozzanak létre Len­gyelország és c kis államok között. Ilyen körülmények között meg lehet érteni, hogy Lengyelország­ban van egy nagy, tekintélyes párt, az úgynevezett nemzeti demokrata párt, a melyhez Paderevszky is közel állott és a melynek most Dmovszky a vezére, mely min­denáron meg akarja akadályozni a békekötést és a mely a véglete­kig folytatni^ akarja a harcot. En­nek az ellenzéknek a feje, Dmovszky Pozenben tartózkodik és onnan Irányítja a propagandát. Dmov'­­szkynak célja az, hogy a jelenlegi súlyos helyzetben a békét meg­hiúsítsa, a lengyel hadsereggel feltartóztassa a Visztulánál, tehát Varsónál, az ellenséget, közben Pozenben megalakítsa az uj kor­mányt, uj államfőt kiáltson ki Pilsudszki helyéit és 'teljesen uj hadsereget szervezzen, a meljlyel aztán döntő csapást mérjen a ki­fáradt és operációs bázisától túl­ságosan eltávolodott orosz had­seregre. A jelenlegi súlyos katonai helyzet hatása alatt kötendő béke ellen dol­gozik a francia diplomácia is. Franciaországnak az a véleménye, hogy a lengyel fronton a helyzetet teljesen meg lehet változtatni, hogy Varsó eleste nem lenne túlságosan lényeges és hogy a teljes győze­lemig kell verekedni. Ezzel élesen ellentétes az angol politika, a mely minden áron a mielőbbi békekötést akarja. Anglia, mint ezt egy angol po­litikus Varsóban beszélgetés során előttem kifejtette, minden áron békét akar Európában, békét, a melynek a keretein belül végre megkezdődhetik annyi pusztítás és rombolás után a felépítés munkája. Anglia — mon­dotta nekem ez az angol politikus — kezdettől fogva ellene volt a lengyel­orosz háborúnak és egyetlen célja az, hogy a harcot befejezíesse. Ilyen körülmények között nagy mértékben kétséges, hogy sikerül-e Minszkbcn megkötni a fegyverszü­netet, a mely a béketárgyalások alap­jául szolgálhatna. A lengyel vezérkar mindenesetre azon a véleményen van, hogy a helyzet javulófélben van. Az a vélemény, hogy az orosz offen­­sivacllanyhult. A csapatok ki vannak fáradva és az utolsó napokban látható mumcióhiány is beállott már. Varsó mindenesetre védelmi állapotba van helyezve. A varsói polgárság polgár­őrséget szervezett; ez az organizáció is részt vehet szükség esetén a har­cokban. A legközelebbi napok minden­esetre eldöntik Varsó és a háború további folytatásának, vagy a fegyver­­szünetnek a sorsát. Déri Imre.országban, Livlandban és Estonia ^AW;>^A(WWrtrte(wvvvvwvvwvvvwiWrt«vwvwvvwvwwi — Á Mayflower-ünnep. ' November 21-én nagy ünnepet ül Amerika. Aznap lesz 300 éve, hogy Amerika partján kikötött a Mayflower vitorláshajó, a mely fedélzetén 102 lélekkel Plymoutli­­ból indult el, és a hol kikötött, az uj földet New-Plymouümak nevezték el a hajó utasai : az- Angliából elmene­kült puritánok, Ök #$d«ütották New- Englandot jColumjrfS világrészében, és az amerikai^jtÁKfclfogás szerint New- England^dr^anyja Nagy-Amerikának és a^tlfaz inllió amerikai a 102 pari­ra mintiősere tekint. Már nagyban készülnek afc ünnepre, a melyet Angliá­ban is megültek augusztus 15-én, a mely napon a Mayflower útra kelt. Anglia a világháború győzelme után különösen ragaszkodik a gondolathoz, hogy angol erény és kitartás terem­tette meg a nagy Egyesült-Államokat. Ezért ünnepli meg a Mayflower elin­dulását, és azzal nem törődik, hogy a Mayflower utasai éppen azért hagyták el szülőhazájukat, mert vallási meg­győződésükért üldözték őket onnan el. Mr. Davis, az Egyesült-Attamok lon­doni követ© a Mayflower-iinnep alkal­mából a következő nyilatkozatot tette: Hogy béke é.s boldogság legyen a világon, annak egyik legfontosabb kelléke, hogy a nagy angolul beszélő demokráciák együttműködjenek és növeljék a kölcsönös barátságot. A nem angolul beszélő népek ugyan más fontos kellékeit is tudnák a béké­nek és a vOágboldogaágnak, de tudjuk jól, hogy az alkalmi mondások nem örökéletüek és nem örök igazságok. Az Egyesült-Államok nagy fénynyel szán­dékozik megülni a 300 éves évfordulót, a mikor Clyfton, Bradford és Robinson tiszteletes puritánjai utrakeltek és megvetették a világ mai legnagyobb hatalmának alapjait. — A" tettenért zsebtolvaj. Ez év feb­ruár/27-én egy 6p-ös számú villamos kocsin utazott-1 Österreicher Oszkár szolnoki JpitSlkigazgaló. A Fürdő-utca sarkán "észrevette, hogy egy zsebtolvaj kiemelte zsebéből pénztárcáját, a melyben 10.895 korona készpénz volt. Lármát csapott a villamos perionján, mire a mellette álló Wiesen berg Béla villanyszerelő szintén a zsebéhez ka­pott és ő is elkezdett lármázni, hogy neki is ellopták a pénztárcáját. Cső­dület támadt, pár perc alatt detek­tív is előkerült, a kiben gyanút fogott Wiesenberg hangos panasz­kodása, igazoltatta, majd kivette a zsebéből azt a pénztárcát, a melyet pár perccel korábban kilopott Österreicher zsebéből. Benna volt hiánytalanul a 10.895 korona is. Természetesen rögtön letartóztatták és a budapesti büntető­­törvényszéken dr. Reinikovszky Rezső f 1 —...'«I — Létai Gusztávot szabadlábra:! helyezték. A Jellinek-féle ügygyei luvpcselatbau letartóztatott Léta% Guszitáv bankigazgatót ma szabadd lábra helyezték, miután ügyvédjét letette az egy millió korona bíztok sitéjsot. . ■ .'ál ­Ebed cs vacsora a községi tani-j tónak. Egy soproni származású tanitófi a baranyamegyei Hidas községbe ke-* rült 500 korona havi fizetéssel, de HMM? koronán alul nem tudott ebédet és vad csorát kapni. A községhez folyamodott' tehát és a képviselőtestület segített a tanitó baján. Kimondta ugyanis, hogy a községi adózók tartoznak házsorotok­ként fölváltva cbédet-vacsorát adni a. tanítónak, még pedig ingyen. A jólelkii falusiak pedig megbeszélték, hogy szé­pen elküldik az ebédet és a vacsorát » tanítónak lakására s azóta jól él: azi öreg tanitó. — Tőzsde. Az értékpiacon az üm let ma ik rendkívül szilárdan ins , dúlt, különösen a korlátpiacon voL Hk nagyobb áremelkedések. Kés sőbb kisebb óllanyhulás követkéz zett be, majd végül ismét jobb volfj a hangulat. Az üzlet végig viha-, rcsan élénk volt. Árhullámzás oki. Magyar Hitei 1740—708, Jelzálog-' bank 485, Leszámítoló 775—820, Agrár-! bank 890—900, Angol-Magyar Banki 900—890, Olasz-Magyar Bank 700-A08,­­Hazai Bank 670—82, Földbirtok Banki 1020-65, Ingatlan Bank 1055—75, Alt; Takarék 1075-50, Adria 13.700-500, Atlantién 5200—350, Levanto 4300—250, Közúti 1485—440, Városi 560—90—550,; Délivasut 706—687—710, Szászvári 3050 —2975, Ált, Kőszén 7550—525, Salgó 6870—575, Rima 3400—390, Ganz 16.300— ICO, Fegyver 1490—75. Köb urg 2525—650, Kohó 3200-150, Schlick 800—30, Csákyj 1080—140, Magnesit, 4800, Izzó 2300-375; Phoebus 485—470, Papír 2675—2580; Állátnvasut 3450—650, Első Budapesti 3480—550, Concordia 1950—2040, Gizella 1725-755, Tröszt 1420—380, Cukor 1090» —11500, Kinyienia 3650—,3600, Fatermelői 5450 - 550, Nasici 13500—100, Gutman® 4475—375, Beocsini 4425—4450, Urikányf 4630—4550, Viktória 1300-650, Töröld 550—540, Béni 1650, tüchtig 1550—1630»; Borsod-Miskpléi 2600—30, Őstermelő 990 —1010, Ganz villamossági 3400—300, LipJ tűk 370-85, Láng 860—25, Flóra. 3050— 2850, Olaj 3600—100, Baróti 1425—375; Chinoin 2510—500, Kloíild 2450-480, Spódium 1950—850, Gumi 3100—200^. Textil 1620—550, Goldberger 1450—90. j A valutapiac gyöngébb. Árak: Arany 800—759, lei 553—29* márka 486- 82, dollár 240—35.50,1 font 825—37.50, romancv 3.17—04J líra 1210—11.65. francia frank 16.—i 16.35, dinár 9.10—8,90, szokol 372—$ 380. , jí VároslleefFlBSimi OitBjhsszTel, 55-55 Minden előadásban este Vs8 órakor, délután 4 órakor KftLÄLMGRÄS a cirkusz tetejéről a 3 mtr átmérőjű égő vízmedencébe és a nagy műsor Sósav 22 Bé Orient Drogéria, Budapest, Vili., Baross-utca 112. Telefon: József 42—34. balfonvélelnél 12 koronáért.. Or. Kovács Zoltánná Középiskolai Fiuinternátusában Győr, Árpád-ut 13. az. tanári felügyelet alatt gondos ellátásban részesülnek reál- és kereskedelmi iskolai tanulók. KLEIN M. EZÜSTÁR! UG\ÁR Aj Állandó nagy raktár dísztárgyak ée evőeszközben. Eladás nagyban és kicsinyben.Vlí., Sip-ntca 20. Telefon József 61-52. Előkelő fővárosi 1 ikőr­­gyár magyar - német gyii-gsiÉpiii azonnali belépésre keres. Ajánlatok »R. T. X 2509c jeligére Mosse Rudolf hirdetőjébe, Andrássy-nt 2. Külföldi legfinomabb oigarettatiíivdy nagyban olcsón eladó ,Cira megtudható Block­ner J. hirdetőirodájában, Scmmelweis-uica 4. sz. rvwvW^A/VWVWWWWWWVWt torvenyszaken clr. tiemikovszky Jtíezső «/:- . r , , .... i nyitrai törvényszéki einök tanácsit ] KiadOtUlajCiOnOSS Az Est Icipkf&dÓ JVth nyolc hónapi börtönre Ítélte el. Igazgató: Sebestyén Arnold. KVosnatott ue irotiaifnl^s nyvntyíul rés*.vényttdírtift&rfprgö^éfíetn Budlupast, Vtt„ Std&ácstzvt S4, ss--- ' .....-............................. ............U • ■' --- ------ .-.-rí'.Vv'íf ­­a • VAt>a...,;i. 1 .W^2>■'. *.t ír., . .Mc* aÍjZ*. . VJZvs j

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék