Az Est, 1927. június (18. évfolyam, 123-145. szám)

1927-06-21 / 138. szám

6. oldat JfZVjST Kedd, 1927. junius 21 Egy híres spanyol toreádort Orleansban felöMelt bika Párizs, június 20 (Az Est külön tudósítójától) Orleansban a hadiárvák iskolái­nak javára vasárnap bikaviadalt rendeztek,, noha a helybeli sajtó tiltakozott a brutális népmulatság ellen. A bikaviadal nagy szeren­csétlenséggel végződött. Chiquito híres spanyol toreador a küzdelem hevességében lebukott a lóról, a bika felöklelte, szarvával a leve­gőbe hajította és a közönség ré­mülten meneküli. Chiquitot kór­házba szállították. Hasát egészen felhasította a bika szarva és az orvosok nem bíznak felgyó­gyulásában. CL. St.) Maróczy Géza Szegeden 82 résztvevővel játékot tartott Hatvan játszmát megnyert, huszonkettőt döntetlenné tett Szeged, junius 20 (Az Esi tudósítójától) A sakkozás nagymestere, a sze­gedi születésű Maróczy Géza szülővárosa sakk-körének meghí­vására szombaton este Szegedre látogatott el rövid magyarországi tartózkodása alatt. A szegedi »Ma­­róczy« Sakk Kör ebből az alka­lomból díszközgyűlést tartott és örökre díszelnökévé választotta ünnepélyes külsőségek között a világhíres nagymestert. Érdekes látvány volt, amikor a díszülésen a két régi iskolatárs a megjelent ünneplők előtt melegen összeölel­­ike'zott: Somogyi Szilveszter pol­gármester és Maróczy Géza. Az ünnepségek után a Ivass szál­loda hatalmas báltermében megkez­dődött az óriási méretű szimultán­­verseny, amelyre Szegeden még nem volt példa. Az összes környék­beli városok: Hódmezővásárhely, Csongrád, Szentes, Maizó, Féiegy­­háza mind beküklték Szegedre leg­jobb sakkozóikat, hogy leüljenek Maróczy elé. 82-esí vették részt a szimultán versenyben, jobbára azok. akik a vidéki verse­nyeken már sikeresen szerepeltek. Az óriási hőségben négy sor hosz­­szú asztalt állítottak fel a bálterem­ben és a versenyzők söröskancsók és_ limonádéspoharak mellett ing­ujjban törték fejüket a ravasz ta­lányokon, amelyeket Maróczy állí­tott elébiik pillanatnyi gondolkozás után. A 82 versenyző ingujjban izzadt, Maróczy pedig feszes és kínos szmokingban járta sorra a táb­lákat este kilenctől hajnali öt óráig. Éjfél felé már 60-ra ritkult a Versenyzők száma. Maróczy szinte tréfásan lépegetett sorjában és minden búzásnál volt egy-egy mo­solyt fakasztó »bemondása«. Han­gos derűt keltett az a jelenet, ami­kor az egyik fiatal szegedi sakkozó táblája előtt megállt, ránézett a figurákra, majd rámutatva az egyik futóra. így szólt: — Ez a futó azonban nem állhat itt, de nem baj: elfogadom. A fu­tót leveszem: két lépésre matt! És két lépés múlva a matt be­következett. Hatalmas tömeg gyűlt össze a szegedi sakkbajnokok táblái kö­rül, igen szép partikat játszottak dr. Burger, Zwikld, Konrád és az alig 17 éves makói Sebastian. A hajnali órákban már egyre fogyott InfEuensza, torokgyulladás, tüdőcsúcs­­, hurut, az orr és a garat elnyálkásodása, a fül és.a szem megbetogedése esetén gon­doskodjék arról, hogy gyomra és belei a természetes -„Ferenc József“ keserüvíz használata által többször és alaposan ki­­tisztíttassanak. Közkórházak főorvosai megállapították, hogy a Ferenc József-víz 1 Orbánénál és más, lázzal járó ragályos be­tegségnél is a szenvedő emberiségnek nagy szolgálatot-tess. a versenyzők száma. Maróczy a fá­radtság legkisebb jele nélkül moz­gott tovább és hajnali öt óra öt perckor meg volt az eredmény: 82 párti közül hatvanat meg­nyert Maróczy, egyet sem ve­szített, 22 remit elfogadott. Maróczy különösen melegen gra­tulált a fiatal Scbastiámnak, aki- mint mondotta — a legnehezebb feladat elé állította. Igen élveze-. tes, komoly parti volt dr. Burgeré, aki a hajnali órákban teljesen ki­merülve megadta magát. Maróczy egyébként szegedi ver­senyével megdöntötte rekordját: a. legnagyobb szám eddig 54 játékos volt, most 82-vel játszott, ami csak keltővel maradt el az országos szi­multán-rekordtól. A nagy mester betegségről pa­naszkodott, Emiatt még nem biz­tos, hogy részt vesz-e a kecskeméti nagy versenyen. Amikor elbúcsú­zott szegedi barátaitól. Capablan­­cá-t említette, aki Kubában Í500 dolláros fizetést kap az államtól. — Nekem nem kellene ennyi.— mondotta — megelégednék, ha most 57 éves koromban vásárol­hatnék magamnak Kecskemét mel­lett valahol egu kis házat és csön­desen eléldegelhetném hátralevő napjaimat . . . vwv%vvwvvvwwwvvww € f emm® WesseS Vayemcegyái» v>tK n rv. J&fi' magyarországi oezérképoiseiete V31 Tíkácfa ucca ?8 Tele/ón ../, 4.06-56 Müncheni jól bevezetettTM*. bízható bizományos cég, kizárólagos képviseletét kereoi egy magyarorsaági gyümölcsöt nagyban exportáló cégnek, la referenda, gyors leszámolás. Ajánlatokat „Nagy forgalom" alatt a kiadó továbbít ZSOLDOS magántanfoiyam VII, Dohány ucca 84.Telefón: J. 124-47. Előkészít pol­gári- és középiskolai magán vizsgákra, érettségis9© Most jelent meg Most jelent meg SCHREIBER: HuioniDisOisfák ZsefeSícSüijfös hatodik javított és bővített kiadása. Az új kiadás valósággal tárháza az automobi 1 istát ér­deklő minden kérdésnek. Ára 4 pengő. — Kapható : Az Est könyv kereskedésében, Erzsébet körút 18—20 Szabadság Pansiábai V. kerület, Aulich ucca S. szám, I, emelet 2., egy elegánsan berendezett useai szoba kiadó Vü.ker,Wesselényi ucca 21,sz. a,újonnan modem 2, 3 ís 4 szobás lakások, központi fűtéssel és iizlethélyiajgek ea évi Szeptember bőrt kiadók. Bővebbet: Építési írod,1,V,Vilmos császár út 20.,II.6 Arvízveszedelem a semmeringi nyaralóhelyeken Becs, junius 20 (Az Est tudósítójától) Az utóbbi napok sűrű zivatarai következtében a Sémmeding terü­letén lévő patakok úgy megduzzad­tak, hogy egyes helyeken árvíz támadt. Payerbachban, Károly király utol­só tartózkodási helyén, hömpölygő folyó lett a Payerbach, medréből kiöntött és a tegnapi nagy zivatar után még növelte a veszedelmet, hogy a villamsovilágítás felmond­ta a szolgálatot. A villám tizenötször csapott le Payerbachba. Bécsújhelyről vonult ki a tűzoltó­ság és katonaság is ment Payer­bachba. A kár igen nagy. Az uccákat elmosta az árvíz, a gyönyörű park ie elpusztult. Ugyanilyen rombolásokat végzett a zivatar a Semmering egyéb nya­ralóhelyein is, így a kies Küb nya­ralóhelyen. A gazdák súlyos helyzetével nem tőrödnek, panaszolták a gazdák képviselői A dunántúli mezőgazdasági kamara kerületi gyűlése Batatonf (íred, junius 20 (Az Est tudósitójának telefon jelentése) Vasárnap tartotta az első du­nántúli mezőgazdasági kamara a fürdő gyógy termében gróf Hoyos Miksa elnöklésével kerületi gyűlé­sét. A gyűlésen a zalavármegyei gazdatársadaloni feltűnően sok tagján kívül Henz Ferenc és 8«­­■mik József kamarai alelnökök, Zala vármegye képviseletében dr. Demeter György főszolgabíró, az Országos . Mezőgazdasági Kamara részéről Marschall Ferenc és a többi gazdasági egyesületek kép­viseletében számosán vettek részt. Gróf Honos Miksa elnöki meg­nyitójában rámutatott arra. hogy a gazdák részéről mind többen vesznek részt a kamarák munká­jában. A cél a magyar gazdák egyetemes érdekének megvédése és közvetlen összeköttetése a min-., dennapi élettel. A mezőgazdaság helyzete talán még sohasem volt olyan nehéz, mint most. Az adó sok helyen nem igazságos és aránytalan. Az államháztartás immár rendben van, de mindent el kell követni a ma­gánháztartások egyensúlyának helyreállítására. Olcsó pénz kell a gazdáknak. Ol­csóbb lehetne a szén, a petróleum, a benzin és a vaúti tarifa, A leg­nagyobb baj, hogy a mezőgazda­­sági cikkek értékesítési lehetősége bizonytalan, mert az árak erősen ingadoznak. Ezután Demeter György főszol­gabíró szólalt fel, majd Asztalos Lajos főtitkár ismertette a kamara múlt évi működését. Héjj Imre országgyűlési képvi­selő a megújuló csapásokra muta­tott rá. amelyek különösen a szőlő­­termelést érik. Handelrai Gusztáv a moly-pillé­nek és hernyóinak pusztítására hívta fel a figyelmet. Az agyonrek­lámozott. szerek nem váltak be, te­hát milliókat adnak ki a gazdák hiába. A hatóságoknak kellene az irtószerek forgatombahozafalát el­lenőrizni. Demeter György felszólalásában azt fejtegeti, hogy a zalai állami munkálatokhoz ne vonják el a munkásokat, hanem hozzanak ide-Í LegjSsCSCfeSs az MdüBés és ggyfegsykeaelés a legmodernebb újonnan átépített HŰVÖSVÖLGYI PMKSMTÖRM­I Szan a Hárshegyen, 1. Hidegkúti út 7S Néhány szoba a nyári szezonra még előjegyezhető. Telef fin: Zugliget 64-0-92 génből munkásokat, mert a szőlő­­munkások igényei annyira meg­növekedtek, hogy a 30—íO.OOO ko­rona napszámon kívül ötszöri ét­kezést és két liter bort kérnek. Schwarcz Emil a saját tapaszta­lata alapján azt ajánlja a moly­­pille pusztításának meg akadályo­zására, .hogy amikor a rovar raj­zásban van, rakjanak tüzet a sző­lősgazdák, mire a pillék a világos­ságra előjönnek. Ezt az intézkedést azonban hatóságilag kell elrendel­ni, mert különben . minden pille annak az egy embernek a szőlőjébe megy, aki a tüzet gyújtja. Marschall Ferenc szólalt fel ez­után. Mindenfelé azt hangoztat­ják. — mondotta — hogy a gazdák diktálnak az országban, holott ennek az osztálynak a hely­zete a legmostohább, ami meglátszik azon is, hogy a földművelésügyi tárcának van a legkisebb költségvetése. Amíg a minisztériumban a gazdasági szakoktatás hovatart ozandóságó» ról vitatkoznak, nem törődnek a gazdák súlyos helyzetével. Helytelen az, hogy nincs megfe­lelő hírszolgálat a piaci árakról, holott a legkisebb faluban is állan­dóan tájékozva kellene hogy legye­nek a gazdák. A nagy tetszéssel fogadott be­széd után gróf Hoyos Miksa emel­kedett szólásra, majd Káray An­dor a mételykórról és az ellene való védekezésről tartott előadást. A gyűlést ebéd követte, majd a résztvevők a kegyestanítórend dörgicsei szőllő- és pincegazdasá­gába rá'ndultak ki. Egyszerű, nem Költséges szer azoKnaK, aMK láb­fájásban szenvedneK Oldjunk fel jó evőkanálnyi Szent Rókus lábsót egy lavór meleg vízben. Áztassuk lábainkat ebben a köny­­nyen oxigenezett, jótékony hatású lábvízben vagy t;z percig. A Szent Rókus lábsó csodálatos, erősítő vérkeringést fokozó tulajdonságot kölcsönöz a víz­nek ; hatása alatt az összes felhorzsol ások, kipálá­­sok, fájdalmas égető érzések, feltörések gyorsan megszűnnek- A tyúkszemek és bőrkeményedések annyira megpuhulnak, hogy kés vagy beretva nélkül könnyen eltávolithatók. Megszűnteti a lábizzadást, eltűnteti a láb kellemetlen szagát. A Szent Rókus lábsó a legelhanyagoltabb lábakat is tökéletesen helyrehozza. Nincs ennél hatásosabb szer az elfáradt, meggyötört lábak megújhodására. Kap­ható minden gyógyszertárban. Egy nagy csomag ára 1 pengő 28 fillér Főraktár': Szent RéKus gyógy tár Budapest, VII. kerület. Rákóczi út 70

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék