Az Est, 1927. szeptember (18. évfolyam, 197-221. szám)

1927-09-20 / 212. szám

10. oldal. budapesti I. honvéd-gyalogezred hősi halottai emlékére rendezett ünnepélyről. A tábornoki kar. Balról jobbra: Studier István altábornagy, Szepessy tábornok-orvos, Pernitzky Jenő altábornagy, Ujfalussy Gábor tábornok, De­mény Géza tábornok, Bartha Lajos altábornagy — Huszonöt év... Most ünne­pelte negyedszázados jubileumát a szolnoki művésztelep. Ez a huszon­öt esztendő: egy hatalmas darab magyar művészettörrténet; a szol­noki művésztelep iskoláknak és stílusoknak, magyar dicsőségek­nek, magyar karriereknek volt szülőföldje és ami históriájából a tegnapé, az sem múlt és halál, ha­nem élet és halhatatlanság. Szol­nok: a piktúra világtörténetének cím- és helységnévtárában is fon­tos állomás, örök megálló, a szí­neknek és tehetségeknek hihetetle­nül gazdag, eleven és változatos világa bontakozott ki a Tiszapart mély varázsában. Ha politikán nem napi politikát értünk, hanem kul­túrpolitikát, amely a kultúra és művészet lebír­hatatlan fegyverei­vel nyit utat a kis népeknek a nagyvilágba, Szolnok, a szolnoki művésztelep politikailag is rend­kívüli fontosságú... És azért mé­lyen sajnálnivaló, hogy ennek a művésztelepnek, amely fényes ter­mékeivel annyi hatalmas bizonyí­tékát adta a világ minden tárla­tán a magyar kultúrfölénynek, ma is csak azt a 6000 koronás állami szubvenciót adják, mint békében!­­ Kilenc kommunistát letartóz­tatott a vizsgálóbíró. A főkapi­tányság politikai osztálya által le­tartóztatott kommunisták közül tudvalevőleg tizenötöt kísértek az ügyészség markóvecai fogházába, ahol az ügyészség valamennyi ellen letartóztatási indítványt terjesz­tett a vizsgálóbíró elé. Enyedi Ró­bert vizsgálóbíró, aki már szomba­ton megkezdte a gyanúsítottak ki­hallgatását, vasárnap délelőtt hoz­ta meg végzését, amely szerint a letartóztatottak közül hatot szaba­­don bocsát, mert cselekményüket nem látja súlyosaknak, a többi ki­lenc ellen ellenben elrendeli az elő­zetes letartóztatást. A vizsgálóbíró döntése ellen a letartóztatottak felfolyamodással éltek a vádta­nácshoz, amely ma délután dönt.­­ A v­olt I. honvédgyalogezred emlék­­ünnepsége. Katonai méltóságok, sok polgári­­ egyesület, valamint a főváros képviselőinek jelenlétében nagyarányú gyászünnepség folyt le vasárnap dél­előtt a népligeti honvéd­ laktanyában. Az ezred elesett katonáinak emlékét megörökítő m­árványtáblát leplezték le. Az ünnepi misét Máté­ff­y papkép­vi­selő mondta s ő koszorúzta meg az ez­red vihartépett zászlaját is. Emlé­kbe­­szédet Bartha altábornagy és Ráth Endre volt képviselő mondtak. A Lu­­dovika előtti névtelen hős-szobor előtt a Himnusszal fejeződött be a szép ün­nepély. — Házasság. Lantos Adolfnak, a Lantos Zrt. tulajdonosának leányét, Gittát, eljegyezte dr. Dach Miklós fő­orvos, Budapest. Dr. Bagi Ödön ügyvéd és Szabó Klári (Budapest) házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.) Fischer Miksa földbirtokos leányát Bözskét (Leszenye, Csehszlovákia) el­jegyezte Gróf Lajos Csécsiéről. (Minden külön értesítés helyett.) Hoffmann Margitka, Újpest és Bálint Ferenc, Budapest jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) Vidor Ernő (Csallóköz—Borsa) és Guth Anna (Érsekújvár) e hónap 15-én házasságot kötöttek. Vaday László m­. kir. népjóléti és munkaügyi minisztérium segédhiva­tali igazgató és neje szül. kozár­­vári Ráca Eugénia jelentik, hogy Pi­roska leányuk dr. Wieser Ervin v. egyetemi tanársegéd, m. kir. honvéd előadó, orvos úrral Budapesten, a Vá­rosligetben levő jáki kápolnában 1927 szeptember 25-én, délelőtt Vili órakor tartja esküvőjét. Schwartz Magda, özv. Schwartz Il­­lésné leánya és Szenes Miklós házassá­got kötöttek. (Külön értesítés helyett.) Szász Ernő, m. kir. kormányfőtaná­­csos, a Magyar Kender-, Len- és Juta­ipar Rt. vezérigazgatója vasárnap délben az V. kerületi anyakönyvi hiva­talban házasságot kötött Chorin Iloná­val, néhai idősb Chorin Ferenc fő­rendiházi tag leányával. A házasság­­kötésnél tanuk voltak: Chorin Ferenc, a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. elnöke és Fuchs Leó, a Magyar Kender-, Len­es Jutaipar Rt. elnöke­ Török Dezső és neje leányát, írónkét eljegyezte Izsák Károly. (Minden kü­lön értesítés he­lyett.) — A barlangkutatók Miskolcon. A barlangkutatók nemzetközi kongresszu­sának tagjai vasárnap reggel, Miskolc­ra utaztak. A pályaudvaron a város nevében­­ dr. Hodobay Sándor polgár­­mester fogadta és üdvözölte a vendé­geket. Délben a város ebédet adott tisz­teletükre, délután a kongresszus tagjai Gálffy Ignác igazgató vezetése mellett a városi múzeumot tekintették meg, majd sétát tettek az Avason és fölke­resték a miskolci paleolit lelőhelyeket. Este dr. Wiegel Frigyes berlini egye­temi tanár az ősember barlangi művé­szetéről, dr. Kaditz Ottokár főgeológus a Bükkhegység barlangjairól és ős­lakóiról tartott előadást. A kongresszus tagjai hétfőn a hámori barlanghoz rán­­dultak ki, ahonnan délben átmennek Diósgyőrbe és onnan Lillafüredre.­­ A honvédelmi minisztérium egyik autóját katasztrófa érte. Szombaton éjjel két órakor a Hu­nyadi János utca felől teljes sebes­séggel haladt a honvédelmi minisz­térium Rába gyártmányú nagy autója, amelyet Antal László sofőr vezetett. Amikor az autó befordult az Apor uccába, első kereke de­fektust kapott. Az­ autó megzök­­kent, rálóalapja eltörött, a kor­mány felmondta a szolgálatot s az autó teljes erővel nekiütközött a gázlámpának. Az összetört autóból nagy ívben repült ki Antal László sofőr és véresen terült el a­ köveze­ten. Mentők érkeztek, akik a sofőrt igen súlyos állapotban a­­ Rókus­­kórházba vitték. A sofőr a 20. számú kórteremben fekszik ma is, eszmé­letlen és állapota változatlanul sú­lyos. — Egyhangúlag elrendelték a fegyel­mit a gyulai polgármester ellen. Ily című cikkünkkel kapcsolatban fölkér­tek bennünket az alábbi nyilatkozat közlésére: Az Est szept. ISziki, vasár­napi számában megjelent, cikkben sze­mélyemet illetően téves­ állítások fog­lalt-írtnak. Nem vagyok a kisgazdapárt titkára, hanem a Békésmegyei Kisgaz­dák Egyesületének igazgatója. Az állá­sától felfüggesztet­t­ Tóth polgári isko­lai tanár nem vert véresre a botjával, míg az el nem törött és nem vittek egy közeli vendéglőbe első segély véget!­. Az igazság ezzel szentben az, hogy pén­teken este nyolc óra előtt a Gyulai Va­dásztársaság vacsorájára mentem, amely társaságnak elnöke vagyok . Tóth tanár egy sötét téren hátulról észrevétlenül egyszer rám ütött, mire szembefordulva vele, botját úgy ütöt­tem ki a kezéből, hogy az kettétörött. Az eset után a tanárt rendőrnek adtam át, én pedig a vadászvacsorára siettem, ahol a legjobb hangulatban töltöttem az estét. Dr. Csige Varga Antal ny. tu­dományegyetemi könyvtárőr, R. T. igazgató. — Összeesett a bankban. Ma délelőtt féltizenegy órakor a Múzeum körút 1. szám alatt, a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank fiókjában megjelent dr. Horváth Ferenc kalocsai ügyvéd, hogy üzleti ügyeit elintézze. A bank­, fiók egyik tisztviselőjével tárgyalt, amikor hirtelen a fejéhez kapott és a a következő pillanatban eszméletlenül vágódott el a padlón. A helyszínen nyomban megjelent mentők megállapí­tották, hogy dr. Horváth Ferenc ügy­véd súlyos agyvérzést kapott. Eszmé­letlen állapotban a Rókus kórházba vitték. wwwwswwvwwwwvw ---------— Cs&Xs, SiöszvésBe­, sseussas, nát?i8Bát2,ieI®g«és fejfájás, vaSamSasí ra8e«sStö8és4®8 szármass» Este fésgségese azonkívül tag- és izületi fájdalmak, influenza ese­tén ezen betegségektől megóvja magát a kitű­nően bevált Togal által. A Togal-tabletták kivá­lasztják a húgysavat és (,. ezáltal egyenesen a be- i p!» I bi­degség gyökerét irtják ki.kííti !|$! ki. Tógáit Európa leg­kiválóbb orvosai és kli­nikái ajánlják. Semmi­féle káros mollékhatást nem gyakorol. A fájdalmak azonnal enyhülnek és megszűnnek és álmatlan­ság esetén is kiválóan hatnak. Kapható minden gyógyszertárban V»_.......... ..... ~ ■-* Izedd, 1927. szeptember 20. Krist el Hall «British Band« Eduard Steher Minden dél-L után és este e 2©iSy f@ra!A legolcsóbban 5 utóda részletre is cégnél " Vill,József körút 8 Olcsó bérlet Világszabadatom S '»ZEFHI fatüzelésű, légfüléses folytonégő kályha « ív ] kiló fával fitty­ssolfolá'S órán át REKORD S/ék­-, koksz-és fatüzelései folyton égő kályhák. —­ Vegyestüzelésű „ZEPHIR" kályhák. KEIT£ takarék-tűzhelyek, kéményfoldók. Ärjje gesellet bilid a r Q ,1 ..fL. kályha- és I fizelőgyáros, I F Áfí é­rií Budapest, I 5 WStSfUÜ! vr. .Vilmos császár út 291 ICSlilliigi I felöltőt, télikabátot készí- J tünk mérték szerint finom ’ szövetekből OCD pengőért Ver®eny33abós.vs. Rottenbiller uccu 41a... 1. emelet. Kívánatra szabaszunkat mintákkal házhoz küldjük mely a friss sebek és az égés­ sérülé­sek­­ gyógyitására kiválóan alkalmas 31 év óta a világot uraló eredeti angol ■fai, mélyen leszállítva árfelemelés nélkül havi 20—30 P. részletre, árfelemelés nélkül kerékpáral­katrészeket, lánc, pedál, nyergeket nagybani gyári ár­ban, külső gumik 6.80 pengőtől, belsők 2.10 pengőtől LAsMG JAKAB és FSA kerékpárnagykereskeddők VIII., József körút 41. sz. Árjegyzék 700 képpel ingyen. V®SZÜía!IC perzsa» szmirnaiszjhiyegeft valamint NBndexeke) csiknáy foasnsownal HgufAariKt» CSafis*E!)S3C2*£1( VII. ker., uccirSI.szám.Tel.: József 4 Dob 403-68 KSr láf©rMM kaH Évtizedek óta közismert bútorhitel osztályunkban , hálószobák, ebédlők, úriszobák nagy választékban, a legkedvezőbb fizetési feltételek mellett kaphatóit­t ELOG-MSL Kereskedelmi Rt., ezelőtt BALÁZS ÉS f1 TÁRSA bútoráruháza, Vilmos császár út 43. szám.­­ Közalkalmazottaknak legnagyobb kedvezmény! Binder Katild Hárshegyi gyermekotthon Vadorzó út 4. Holtzspach­-megálló. Elvállal mér 2 éves koriéi gyermekeket, okleveles tanárnő, tanítónő és vizsgázott gyermek­ápolónő ál­tal való taníttatásra, nyilvános jogú iskolákban való levizsgáz­tatásra, nevelésre és üdülésre. Különleges hízók órák. Gyenge, betegségből fölépült vérszegény gyermekek­­áldása. Állandó orvosi elllenőrség! Főorvos : dr. Leholay Károly. — Mérsékelt árak. Télen-nyáron nyitva. Telefon: Zugliget 643-18 ke! »Barom­fimnü­ készü­lt egy perc alatt tömhet és a fulladás ki van zárva. Kényelmesen dolgozhat és nem töri jószágát. Fölfázás, derékfájás és kézkiseb­­zés nincs többé. — Dl­cső ! Már egy liba megmentésével megtérül az ára. Kérjen 8-as számú ár­jegyzéket! Cím: Kurier Sándor, Bárskó. Bátor részlésre, Mszponzária !Andrássy M 52 Bejárat Eötvös ucca sarok világmárkát, szenzációs olcsó árak Yes-éas kapás 43/b. (Nyugati p.u.-nál) HAMOS CONTINENTAL ÉTTERME Dohány ucca 42. szám előabó vacsorázóhely! KALMÁR TIBOR zeneszerző muzsikál. Tánc!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék