Az Est, 1927. október (18. évfolyam, 222-247. szám)

1927-10-26 / 243. szám

Szerda, 1927. október 26. Zsabka Kálmán haslövése és ifjúsági vezér változat® s életforrása 1918-tól napjainkig — Az Est tudósítójától — Négy nappal ezelőtt a tüntetések lezajlása után ott álltam a hársfa­­luccsú kapitányság keskeny ud­varán, ahová 69 tüntetőt állítottak elő a rendőrök igazoltatás végett. A fiatalemberek négyes sorokban­­várták az udvaron, hogy a rendőr­tisztek hozzákezdjenek az igazol­tatáshoz. Mielőtt az igazoltatáshoz hozzá fogtak, egy rendőrtiszt fel­állt az egyik lépcső fokára és han­gosan közölte az előállított tünte­tőkkel, hogy kezdődik az igazolta­tás, mindenki szedeti elő az ok­mányait, hogy a munkával minél előbb elkészülhessenek. A rendőr­tiszt szavaira mozgolódás támadt a tömegben, a fiatalemberek keres­gélni kezdték írásaikat. — Fiúk, én tiszteletbeli Dominus vau­ fok, senki ne igazolja maorit, — kiáltotta valaki az első emelet­ről az udvaron állók felé. A tün­tetők meglepődve néztek oda, ahon­nan a hang jött. A sötétben alig lehetett kivenni. Egy mafiás fiatal­ember állott ott a folyosó korlát­­jitrak támaszkodva, jobbról és bal­ról a rendőrök őrizete mellett. A tüntetők megéljenezték az első eme­leten álló fiatalembert. A sovány fiatalembert két rendőr kísérte le az udvarra és ahogy belépett az egyik földszinti rendőrszoba ajta­ján, ráesett egy villanylámpa fé­mje­. Zsabka Kálmán volt. Trégi is­merős. Amikor becsukódott mögöt­­te az őrszoba ajtaja, ezt mondotta: — Nem igazolom magam. Zsabka Kálmán vagyok, azt hiszem a neve­­titel ismerik az urak. Zsabka Kálmán nevét a britan­niás időkből csakugyan ismerték a rendőrségen, de ez a név koránt­sem volt olyan jócsengésű, mint ahogy azt tulajdonosa gondolta. Bár a harctéri seb Zsabka Kálmán nem sokáig hagy­ta magát kérdezgetni a rendőrőr­szobán, hanem egyszerre csak el­­sápadt és kijelentette, hogy rosz­­szul­ van, a harctéren szerzett haslövése olyan fájdalmakat okoz, hogy azonnali orvosi segítséget kér. A Vékony, sápadt fiatalember szé­dülni kezdett és ha a rendőrök oda nem ugranak hozzá, talán össze is rogyott volna. Telefonáltak a men­­tőkért és Zsabka Kálmánt hajnali fél háromkor a hársfauccai kapi­tányságról beszállították a rendőr­ség Mosonyi uccai rabkórházába. Másnap d­éelőtt lett jobban és úgy kísérték át azután a főkapitány­ság politikai osztályára kihallga­tás végett. Ott is megismételte, hogy, , a harctéren kapott haslövése miatt állandóan beteges­kedik és a legkisebb izgalom azon­nal megárt neki. Zsabka Kálmán harctéren szer­zett, haslövése kissé gondolkozóba ejtette azokat,­ akik kijelentését hallották. Mikor volt Zsabka a harctéren és hol sebesült meg a haza­ védelmében? Utána jártak Zsabka Kálmán katonai, illetve­­harctéri múltjának. Az egyik ilyen önkéntes kutató nagyon érdekes levelet írt nekünk arról, hogy figyelmüket. A lapok közölték, hogy Zsabka rendőr­ségi kihallgatása, al­kalmával harctéri sbesü­­lésére hivat­kozva rosszallóiról panaszkodott. Ezt a harctéri sérülését Zsabka a követ­kezőképpen kapta: A Károlyi-forra­dalom alatt a Pálffy téri vadászlak­tanyában megjelent egy önkéntes si­­­ecteei uniformist viselő fiatalember, ez Zsabka Kálmán volt, a vándorszi­­­­nesz. Felcsapott a nemzeti tanács ten­gerészei közé. Egy éjszaka Zsabka Kálmán egy csapat tengerésszel jár­őrbe ment ki a városba. A Rákóczi úton haladtak végig, meglehetősen illuminált állapotban, amikor egyszer csak egy tiszti jár­őrrel találkoztak össze. Ezt a patrust egy zászlós vezette és tényleg a rend fentartása céljából járták az álcákat. A járőr vezetője Zsabka Kálmán ré­szeg matrózait meg akarta fékezni, azonban Zsabka és társai ellenszegül­tét a tiszti járőrnek és a szóváltás hevében Zsabka előrántotta revolverét és a tiszti járőr vezetőjére lőtt. A zászlós ugyancsak előkapta revolve­rét és Zsabka Kálmánt hasbalőtte. Idáig szól a levél, és most lapoz­zuk fel a forradalmi idők króniká­ját és meg fogjuk találni 1918 de­cember 28-án az újságokban annak a véres Rákóczi úti verekedésnek pontos tudósítását, amely Zsabka Kálmán harctéri haslövéséről­ számol be. kicsoda Zsabka is hogyan sebesült meg ? Ezt a levelet itt közöljük: Tekintetes Szerkesztőség ! A Nemzeti Színház botrányaival kapcsolatban engedjék meg nekem, hogy a botrány főhősének, Zsabka Kálmánnak, legelső közéleti szereplé­sire néhány sorral felhívhassam­­. Revolverharc a garázdálkodó részeg matrózzal 1918 december 28-án este a Rá­kóczi úton záróra idején megjelent a népőrség egyik őrjárata, amelyet Bácsy Lajos hadapródjelölt őrmes­ter vezetett. Mikor az őrség az Excelsior-szá­ll­oda előtt elvonult, több részeg matrózzal találkozott össze. A társaságnak egyik tagja különösen be volt rúgva, mert valósággal dühöngött és nyi­tott késsel inzultálta a járó­kelőket. A részeg katonát az őrjárat veze­tője rendre intette, mire az nyitott késével a hadapródjelölt őrmes­terre rohant. A­pállal lefegyve­rezte ezt a részeg katonát és elő­­akarta állítani. A részeg tengeré­szek azonban a katonai őrjáratot követték a mellékutcába és ott revolverrel a kezükben megtámad­ták a kötelességüket teljesítő tisz­teket. Az őrjárat vezetője szorult helyzetben lévén, először a leve­­­gőbe lőtt és így akarta távoltar­­tani magától a garázda elemeket. A részeg tengerészek vezetője Zsabka, Kálmán nemzetőri tenge­rész-zászlós ekkor előlépett és mi­után követelte, hogy a részeg mat­rózt adják ki és ezt megtagadták, a revolverével az őrjárat vezetőjé­re lőtt. A golyó a hadapród-őrmes­ter gallérját súrolta. Az őrjárat vezetője erre nyom­ban rálőtt Zsabká­ra, Zsabka most ismét lőtt, a golyója a tömegben meg is sebesített valakit, hogy kit, azt nem lehetett meg­állapítani. A főkapitányságról ér­kezett ki azután egy, nagyobb ké­szültség, amely véget vetett a vé­res hajnali verekedésnek, amely­nek egyik sebesültje, Zsabka Kál­mán eszméletlenül feküdt a járda kövezetén. A megsebesült Zsabka Kálmánt először­ a­ Szövetség utcában lévő »Hazám "-szállodaira vitték és ott akarták első­segélyben részesíteni, mivel azonban hamarosan nem tudtak orvost előkeríteni, a poli­­klinikáról hordágyat hoztak és a fiókos­ kórházba szállították. Ki­hallgatása során Zsabka Kálmán elmondotta, hogy­­»Hoboz«-kár­­ban tartózkodott több katona tár­sával és innen záróra után távo­zott. Látta, hogy a Luther utca és Rákóczi út sarkán katonák lövöl­döznek egymásra. Meg akarta kér­dezni a népőrség parancsnokát, hogy mi történik, s ekkor őrá is kétszer rálőttek és­egyik golyó a hasába fúródott. Az akkori tudósítások beszámol­nak még arról is, hogy ezen a vé­res éjszakán még négy ember sé­rült meg súlyosan a­ szerte röp­ködő revolvergolyóktól, a járó­kelők közül pedig többeket bajo­­netszúrásoktól sebesülve, amelyek a részeg tengerészkatonák, okoztak, szállítottak különféle kórházakba.­­­i A Britanniás-korszak, Soltra meggyilkolása Zsabka Kálmán tehát 1918 decem­­­­­ber 28-án lépett a nyilvánosság elé, s mint nemzetőri tengerész-zászlós és s alig egy esztendővel később már mint Britanniás tiszt megint az utcán volt. A kommü­n kitörése után Zsabka Kálmán mint színész tűnt fel és különféle vidéki városokban ját­szott kisebb társulatoknál. Amikor a vörösuralom megszűnt, Zsabka megérezte, hogy őneki megint csak Budapesten van a helye és egy pillanatig sem késett. Megjelent a fővárosban és mint hadapródjelölt őrmester az EME nemzetvédelmi osztályánál jelentkezett. Bekerült az Ehmann-telepen állomásozó Adonyi zászlóaljhoz, majd azután a Britanniás tisztek között tűnt fel, ahová mint nyomozótisztet osz­tották be. Zsabka Britannia-beli működésé­ről megvannak még a feljegyzé­sek, de tulajdonképpen akkor ke­rült összetűzésbe a rendőrséggel, amikor egy hajnalon a Teréz kör­úton meggyilkolták Soltra István közrendőrt. A nyomozás alapján Zsabka Kálmán a főkapitányságra került, ahol előzetes letartóztatásba helyezték és átadták illetékes ható­ságának. Hónapokig ült vizsgálati fogságban, míg végre sikerült neki kiszabadulnia. Ekkor Zsabka egy kis szünetet tartott, de nemsokára újból a nyilvánosság előtt szere­ 7. oldal ‚·3.­v­-i­v pest, A, Nép. című,lapnak _ lett .a­ munkatársa.' ■ Ebben az­­ id­őben­­ ke-i h­at összeköttetésbe a Turul Szö-' vetséggel. Sokan emlékeznek­ még rá, amikor egy­­ reggel Buda-­ pest utcáin plakátok «jelentek meg,' Sémán­­ más'* nemt vol­t1 ráírva ,csa­k ennyi: De szolgák nem leszünk! Az emberek kíváncsian találgat­tak, várjon mi rejlik­ a titokzatos­ plakát mögött, míg végre azután a rendőrség megállapította, hogy­ Zsabka Kálmán egy verseskötetet adott ki, amelynek­ ez volt a címe. Egy kis differencia a Turul Szövetséggel A könyvkiadás körül azonban komplikációk támadtak és valami tízmillió koronás differencia miatt a Turul Szövetség és Zsabka Kál­mán szakított egymással. Zsabka ezután hosszú időre eltűnt a köz­­szereplés porondjáról. Rövid ideig Berlinben volt. Mint moziszínész próbált sze­rencsét, azonban úgy látszik tehetségét ezen a téren sem ismerték fel és újból hazajött Budapestre. Legutoljára a Petőfi szobornál történt kisebb tüntetés alkalmával került újból felszínre, azóta aztán nem hallat­tál­­ magáról egész a Nagyasszony bemutatójáig, amikor a hársfa-uc­cai kapitányság udvarán harsány­­ hangon odakiáltotta a tüntetők­nek: — Én tisztele­tbeli Dominus va­gyok, ne igazoljátok magatokat! Miért kellett megfesteni ezt a portrét ? Ez tehát Zsabka Kálmán dióhéj­ba foglalt pályafutása az 1918 december 28-iki véres éjszakától a hársfautcai kapitányság udvaráig, ahol a volt nemzetőri tengerész­zászlós ifi- harctéren se­rzett has­lövésével a tüntető ifjúság vezé­re gyanánt szerepelt.­­Akkor ugyan­is, amikor Zsabka hőstettét elkö­vette, ezek a diákok még gyerme­­­kek voltak s életük e boldog já­­tékos korszakában: Zaabkáról, az öt cselekedeteiről­­ még­­ semmit sem hallottak. Zsabka, Kálmánt egyébként teg­napelőtt délben elbocsátották a fő­kapitányságról, ahol ígéretet tett, hogy többé semmiféle­ rendzava­rásban részt nem vesz.­ Király, Pál. gyönyörű választékban 1­0, első-­­ rendű női harisnya.... muszlin, flór, garantált jó-C — ^ — *8 —■] minőség, divatszínekben 9 m» 9 %W * f ülcsosenyemharisnya megbíz........................ ségben Kötött női mellény pazar választékban «Cb «G* ISA 12.-. 15.-. 20.-4.90 megbízható kiváló minő- . Reformnadrágkiváló csíkos selyemből......../' r/K szemben a Teréz-templommal Nagymező ucca 2, Király ucca 52, Vámház Körút 16 süax-.v ' 'A'-.-iz-.

Next