Az Est, 1927. október (18. évfolyam, 222-247. szám)

1927-10-26 / 243. szám

Szerda, 1927. október 26. Zsabka Kálmán haslövése üs ifjúsági vezér változat® s életfoi^ása 1918-tól napjainkig őrbe meut ki a városba. A Rákóczi úton haladtak végig, meglehetősen illuminált állapotban, amikor egyszer csak egy tiszti jár­őrrel találkoztak össze. Ezt a patrult egy zászlós vezette és tényleg a rend fentartása céljából járták az álcákat. A járőr vezetője Zsabka Kálmán ré­szeg matrózait meg akarta fékezni, azonban Zsabka és társai ellenszegül­— Az Est tudósítójától — Négy nappal ezelőtt a tüntetések lezajlása után ott álltam a hársfa­­luccfú kapitányság keskeny ud­varán, ahová 69 tüntetőt állítottak elő a rendőrök igazoltatás végett. A fiatalemberek négyes sorokban .várták az udvaron, hogy a rendőr­tisztek hozzákezdjenek az igazol­tatáshoz. Mielőtt az igazoltatáshoz hozzá fogtak, egv rendőrtiszt fel­állt az egyik lépcső fokára és han­gosan közölte az előállított tünte­tőkkel, hogy kezdődik az igazolta­tás. mindenki szede.i elő az ok­mányait, hogy a munkával minél előbb elkészülhessenek. A rendőr­tiszt szavaira mozgolódás támadt a tömegben, a fiatalemberek keres­gélni kezdték írásaikat. — Fiúk, én tiszteletbeli Dominus vau)fok, senki ne igazolja maorit, — kiáltotta valaki az első emelet­ről az udvaron állók felé. A tün­tetők meglepődve néztek oda, ahon­nan a hang jött. A sötétben alig lehetett kivenni. Egy mafias fiatal­ember állott ott a folyosó korlát­­jitfwk támaszkodva, jobbról és bal­ról a rendőrök őrizete mellett. A tüntetők megéljenezték az első eme­leten álló fiatalembert. A sovány fiatalembert két rendőr kísérte le az udvarra és ahogy belépett az egyik földszinti rendőrszoba ajta­ján; ráesett egy villauylámpa fé­mje'. Zsabka Kálmán volt. Tiégi is­merős. Amikor becsukódott mögöt* te az őrszoba ajtaja, ezt mondotta: — Nem Igazolom magam. Zsabka Kálmán vagyok, azt hiszem a neve­­titel ismerik az urak. Zsabka Kálmán nevét a britan­niás időkből csakugyan ismerték a rendőrségen, de ez a név koránt­sem volt olyan jócsengésű, mint ahogy azt tulajdonosa gondolta. fáj a harctéri seb Zsabka Kálmán nemsokáig hagy­ta magát kérdezgetni a rendőrőr­szobán, hanem egyszerre csak el­­sápadt és kijelentette, hogy rosz­­$zul_ van, n harctéren szerzett haslövése olyan fájdalmakat okoz. hogy azonnali orvosi segítséget kér. A Vékony, sápadt fiatalember szé­dülni kezdett és ha a rendőrök oda nem ugranak hozzá, talán össze is rogyott volna. Telefonáltak ámen­­tőkért és Zsabka Kálmánt hajnali félháromkor a hársfauccai kapi­tányságról beszállították a rendőr­ség Mosonyi uccai rabkórházába. Másnap dléelőtt lett jobban és úgy kísérték át azután a főkapitány­ság politikai osztályára kihallga­tás végett. Ott is megismételte, hogy. , a harctéren kapott haslövése miatt állandóan beteges­kedik és a legkisebb izgalom azon­nal megárt neki. Zsabka Kálmán harctéren szer­zett. haslövése kissé gondolkozóba ejtette azokat.. akik kijelentését hallották. Mikor volt Zsabka a harctéren és hol sebesült meg a haza. védelmében? Utána jártak Zsabka Kálmán katonai, illetve (harctéri múltjának. Az egyik ilyen önkéntes kutató nagyon érdekes Tevelet írt nekünk arról, hogy figyelmüket. A lapok közölték, hogy Zsabka vendor,ségi kihallgatása, al­kalmával harctéri sbesi'tlésére hivat­kozva rosszallóiról panaszkodott. Ezt a harctéri sérülését Zsabka a követ­kezőképpen kapta: A Károlyi-forra­dalom alatt a Pálffg téri vadászlak­tanyában megjelent egy önkéntes fi­­-ecíeei uniformist viselő fiatalember, ez Zsabka Kálmán volt, a vándorszi­­, nesz. Felcsapott a nemzeti tanács ten­gerészei közé. Egy éjszaka Zsabka Kálmán egy csapat tengerésszel jár­tét a tiszti járőrnek és a szóváltás hevében Zsabka előrántotta revolverét és a tiszti járőr vezetőjére lőtt. A zászlós ugyancsak előkapta revolve­rét és Zsabka Kálmánt hasbalőtte. Idáig szól a levél, és most lapoz­zuk fel a forradalmi idők króniká­ját és meg fogjuk találni 1918 de­cember 28-án az újságokban annak a véres Rákóczi úti verekedésnek pontos tudósítását, amely Zsabka Kálmán harctéri haslövéséről* számol be: Revolverharc a garázdálkodó részeg matrózzal 1918 december 28-án este a Rá­kóczi úton záróra idején megjelent a népőrség egyik őrjárata, amelyet Bácsy Lajos hadapródjelölt őrmes­ter vezetett. Mikor az őrség az Excelsior-szá 11 oda előtt elvonult, több részeg matrózzal találkozott össze. A társaságnak egyik tagja különösen be volt rúgva, mert valósággal dühöngött és nyi­tott késsel inzulíálta a járó­kelőket. A részeg katonát az őrjárat veze­tője rendre intette, mire az nyitott késével a hadapródjelölt őrmes­terre rohant. A pátiul lefegyve­rezte ezt a részeg katonát és elő ‘akarta állítani. A részeg tengeré­szek azonban á katonai őrjáratot követték a mcllékuccába és ott revolverrel a kezükben megtámad­ták a kötelességüket teljesítő tisz­teket. Az őrjárat vezetője szorult helyzetben lévén, először a leve­­.gäbe lőtt és így akarta távolíar­­tani magától a garázda elemeket. A részeg lengerészek vezetője Zsabka, Kálmán nemzetőri tenge­rész-zászlós ekkor előlépett és mi­után követelte, hogy a részeg mat­rózt adják ki és ezt megtagadták, a revolverével az őrjárat vezetőjé­re lőtt. A golyó a hadapród-őrmes­ter gallérját súrolta. Az őrjárat vezetője erre nyom­ban rálőtt Zsabka ra, Zsabka most ismét lőtt, a golyója a tömegben meg is sebesitett valakit, hogy kit, azt nem lehetett meg­állapítani. A főkapitányságról ér­kezett ki azután egy, nagyobb ké­szültség. amely véget vetett a vé­res hajnali verekedésnek, amely­nek egyik sebesültje, Zsabka Kál­mán eszméletlenül feküdt a járda kövezetén. A megsebesült Zsabka Kálmánt először’ a- Szövetség nccában lévő »Hazám "-szállodaija vitték és ott akarták első segélyben részesíteni, mivel azonban hamarosan nem tudtak orvost előkeríteni, a poli­­klinlkáról hordagyat hoztuk és a fiókos-kórházba szállították. Ki­hallgatása során Zsabka Kálmán elmondotta, hogy .»Hoboz«-bar­­ban tartózkodott több katona tár­sával és innéu záróra után távo­zott. Látta, hogy a Luther ucca és Rákóczi út sarkán katonák lövöl­döznek egymásra. Meg akarta kér­dezni a népőrség parancsnokát, hogy mi történik, s ekkor őrá is kétszer rálőttek és­egyik golyó a hasába fúródott. Az akkori tudósítások beszámol­nak még arról js, hogy ezen a vé­res éjszakán még négy ember sé­rült meg súlyosan a. szerte röp­ködő revolvergolyóktól, a járó­kelők közül pedig többeket bajo­­netszúrásaktól sebesülve, amelyek a részeg tengerészkatonák, okoztak, szállítottak különféle kórházakba. ‘ i A Britanniás-korszak, Soltra meggyilkolása Zsabka Kálmán tehát 1918 decern- 1 bér 28-án lépett a nyilvánosság elé, I mint nemzetőri tengerész-zászlós és I alig egy esztendővel később már mint Britanniás tiszt megint az uccán volt. A kommiin kitörése utón Zsabka Kálmán mint színész tűnt fel és különféle vidéki városokban ját­szott kisebb társulatoknál. Amikor a vörösuralom megszűnt. Zsabka megérezte, hogy őneki megint csak Budapesten van a helve és egy pillanatig sem késeit. Megjelent a fővárosban és mint hadapródjelölt őrmester az EME nemzetvédelmi osztályánál jelentkezett. Bekerült az Ehmann-telepen állomásozó Adonyi zászlóaljhoz, maid azután a Britanniás tisztek között tűnt fel, ahová mint nyomozótisztet osz­tották be. Zsabka Britannia-beli működésé­ről megvannak még a feljegyzé­sek. de tulajdonképpen akkor ke­rült összetűzésbe a rendőrséggel, amikor egy hajnalon a Teréz kör­úton meggyilkolták Soltra István közrendőrt. A nyomozás alapján Zsabka Kálmán a főkapitányságra került, ahol előzetes letartóztatásba helyezték és átadták illetékes ható­ságának. Hónapokig ült vizsgálati fogságban, míg végre sikerült neki kiszabadulnia. Ekkor Zsabka egy kis szünetet tartott, de nemsokára újból a nyilvánosság előtt szere­kicsoda Zsabka Is hogyan sebesült meg ? Ezt a levelet itt közöljük: Tekintetes Szerkesztőség ! A Nemzeti Színház botrányaival kapcsolatban engedjék meg nekem, bogy a botrány főhősének, Zsabka Kálmánnak, legelső közéleti szereplé­sire néhány sorral felhívhassam b. 7. oldat <>3> v'-i-v pelt, A, Nép. című,lapnak _ lett .a! munkatársa.' ■ Ebben az J id oben - ke-i riüt összeköttetésbe a Turul Sző-' vétséggel. Sokan emlékeznek! még rá, amikor egy i reggel Buda-! pest uccáin plakátok «jelentek meg,' Sémán i más'* nemtvol t1 ráírva Ácsa k ennyi: De szolgák nem leszünk! Az emberek kíváncsian találgat­lak. vájjon mi rejlik* a titokzatos/ plakát mögött, míg végre azután a rendőrség megállapította, hogy; Zsabka Kálmán egy verseskötetet adott ki, amelynek'ez volt a címe. Egy kis differencia a Turul Szövetséggel Á könyvkiadás körül azonban komplikációk támadtak és valami tízmillió koronás differencia miatt a Turul Szövetség és Zsabka Kál­mán szakított egymással. Zsabka ezután hosszú időre eltűnt a köz­­szereplés porondjáról. Rövid ideig Berlinben volt. Mint moziszínész próbált sze­rencsét. azonban úgylátszik tehetségét ezen a téren sem ismerték fel és újból hazajött Budapestre. Legutoljára a Petőfi szobornál történt kisebb tüntetés alkalmával került újból felszínre, azóta aztán nem hallat­tól t magáról egész a Nagyasszony bemutatójáig, amikor a hársfa-uc­cui kapitányság udvarán harsány r hangon odakiáltotta a tüntetők­nek: — Én liszlele.tbeli Dominus va­gyok, ne igazoljátok magatokat! Misrí kellett megfesteni ezt a portrét ? Ez tehát Zsabka Kálmán dióhéj­ba foglalt pályafutása az 1918 december 28-iki véres éjszakától a hársfauccai kapitányság udvaráig, ahol a volt nemzetőri tengerész­zászlós »ff- harctéren sezrzett has­lövésével a tüntető ifjúság vezé­ré gyanánt szerepelt. 'Akkor ugyan­is, amikor Zsabka hőstettét elkö­vette, ezek a diákok még gyerme-' kék voltak s életük e boldog já­­íékos korszakában: Zasbkáról. az öt cselekedeteiről • még f semmit sem hallottak. Zsabka, Kálmánt egyébként teg­napelőtt délben elbocsátották a fő­kapitányságról. ahol ígéretet tett, hogy többé semmiféle1 rendzava­rásban részt vem vesz.} Király. Pál. gyönyörű választékban 10, első- 1 rendű női harisnya.... muszlin, flór, garantált jó-C — ^ — *8 —■] minőség, divatszínekben 9 m» 9 %W * j ülcsoseSyemharisnya megbíz........................ ségben Kötött női mellény pazar választókban «Cb «G* ISA 12.-. 15.-. 20.-4.90 megbízható kiváló minő- ^ Reíormnadrág kiváló csíkos selyemből......../' r>K szemben a Teréz-templommal Nagymező ucca 2, Király ucca 52, Vámház Körút 16 süax-.v ' 'A'-.-iz-,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék