Az Est, 1928. január (19. évfolyam, 1-25. szám)

1928-01-10 / 7. szám

TI. oldal. Kedd, 1928. januér ÍÖ* Felrobbant egy berlini villa Két embert derabekra tépett az explőzió Berlin, január!.9 .i(Vw Est külön tudósítójától) ’Még. ol sem fakarították.á romo­kat a Landsberger Allee-n fclrob­­baht p egyemeletes berház környé­kéről- es: -vasárnap; délelőtt ismét Hasonló katasztrófa, történt, amely­nek hét halott és nyolc súlyoson sebesült áldozata van. Berlin elő­városában, Dohlemben, a kertvá­rosban, felrobbant egy villa, mely­nek tulajdonosa, Weingaertncr Ró­bert kereskedő, anyaraló pincéjé­ben sógorával. Stammer kereske­dővel ■ tűzijáték patronokat és pattogó »békákat« készített. ' Kettőjüknek vegyészeti gyáruk volt. amelyben gyógy teákat és ha­sonló esszenciákat állítottak elő, újabban pedig- riasztó-patronokat is készítettek anélkül, hogy a ha­tóságtól erre engedélyük lett vol­na. A megmenekültek beszélik, hogy Stammer egy órával a. ka­tasztrófa-előtt a pincébe ment , kí­sérletezni. Az explúzió olyan erős .volté hogy elhaltat szőtt a főváros nyugati és déli városrészeibe is, ahonnan tömegekben siettek az emberek Dahlembe. Nagy tömeg robbanóanyag rö­pült a levegőbe, amely szétvetette a. villa pincehelyi* séget és a ház magas földszint­jének egy részét is leszakította. Báró Korányi Frigyes párizsi magyar követ nyilatkozik a kötvényhamisításról Párizs, január hú Pár nap előtt egy itteni lapban légy Detsirtyi Frigyes nevű, állítós lag- cseh nemzetiségű embertől nyi­latkozat jelent meg. amelyben el­­•snöndja, hogy miután ő be van avatva, a magyar kötvények hami­sított francia lebélyegzésének ösz­­szes titkaiba, báró. Koránifi, Ma­gyarország párizsi követe őt magá­hoz hivatta és arra igyekezett ez alkalommal rábírni, houy hall­gassa el, amit tud. Felkerestem báró Korányi Fri­gyes magyar követet, aki erre &z. ügyre vonatkozólag- a. következők­ben volt szíves nyilatkozni: .— Detsinyi nevű egyént soha sem láttam, sem magamhoz solia nem kéret*­­tein. Ellenkezőleg, annak idején utast* tűst adtam a követség egyik tisztvise­lőjének, akinél egy ilyen -nevű egyén követelésekkel lépett lel, liogy egysze­rűen utasítsa öt cl. — A kötvényekkel űzött csalások célja, mint ismeretes, — a magyar ál­lam megkárosítása volt. Ezért a ma* gyár állam Magú jelenj ette fel azokat. Kekünk tékát nemcsak, hogy nem ér­dekünk, hogy akár ez az egyén, akár más hallgasson arról, amit ebken az ügyben tud, hanem ellenkezőleg, igenis érdekünk, hogy mindenki Mondjon cl mindent. Persze nem nekem, hanem a vizsgálóbírónak, Detsinyi is meggyő­ződhetik a vizsgálóbírónál, milyen ■nagy súly,, fektetünk arra, hogy senki Ke hallgasson el semmit. Megvan elégedve Kagyméltósá­­güd a vizsgálat menetével! — Teljesén. A magyar államot nem fogja lcúr érni. - Nem, mert rendőrsé­günk idején jött p-á a csalásokra és a párizsi rendőrség is nagyon lelkiisme­retesen járt el. Egy- sajtóügynökség a napokban fedűiiő helyen közölte, hogy‘a köt­­.vényhamfsífásbtm érdekelt álla* ■Stanuncr . 50 .éyes kereskedő és 'Schöhfelder' Marta nevű alkalma­zottja meghalt, a házmesterlakás­­bán a házfelügyelő és felesége hú­rom leányával és három háztartási alkalmazott többé-kevésbé súlyo­san me(jsebesüli. A villában egyet­len ablak sein maradt épen, a bú­torokat kihajította, a robbanás a kertbe, a fák tetején ruhadarabok lógnak és .szinte csodával határos, hogy Weingaertncr és beteg fele­sége, aki. a. földszinten levő lakás­ban ágyban feküdt, nem sebesült meg. Stammert és Schönfelder Mártát a robbanás ereje darabok­ra tépte. A megmenekült beteg asszonyt ágyastól kivetette a kertbe az explózió. Weingaertner, akit a rendőri vizsgálóbizottság a helyszínen ki­hallgatott, beismerte, hogy sógo­rával olyan riasztó-patronokat akart gyártani, amelyeket a vas­utak használnak a síneken bizton­ság céljából, figyelmeztetésül, ha a pálya nem szabad. Azt remélték, hogy ezzel az új üzletággal fel fog­ják lendíteni kis vegyigyárukat, addig azonban nem kértek hatósá­gi engedélyt az üzemre, míg nem tudták, hogy képesek lesznek-é kis felszerelésükkel s újabb befekteté­sek nélkül dolgozni. A robbanás következtében támadt tüzet a fővá­ros kerületeiből kivonult tűzoltó­ságok hamar eloltották. (U.) mok párizsi konferenciája novem­ber 30-án határozatot hozott, amely szerint azok, akik jóhiszeműen vá­sároltak hamisított- lebélyegzései kötvényeket, most igényelhetik az arauykumatok fizetését! ! — Ilyen közlésre 'eeinmiíelé illetékes fórum utia adott felhatalmazást és. nem is 'adhatott, mert nem áll, hogy ilyen határozat hozatott) volna. Do nem is képzelhető el józan ésszel, hogy az, akit a kötvény után a fizetés kötelezett­ség© terhel, fizessen, — mikor a bíró­ság előtt bebizouynU, hogy a kötvényt csalással változtatták át más termé­szetű kötvénnyé. Már' pedig a fizetésre kötelezett a magyar állam. Erről azon­ban ezó sem lehottí. Dó az eddigi vizs­gálati adatok szerint, — jóhiszemű ve­vők kezei között nincsenek is ilyen, csalással átváltoztatott kötvények. Szmrccsányi Anna r Elsőrangú téli magaslati gyógyhslyek és sza­natóriumok. — 501,’, kedvezmény visszautazásnál csehszlovák vasutakon. Otátrsftired. Nagyszálló, Tátra-Szanatórium.Stary Smokovcc. Tatranská Lomnlca. Gyógyfürdő. UjtátrafUred. Dr. Szontágli Palace-Szanatórinm. Novy Sniokovec Tátraszéplak. Dr. Guhr Szanatórium. Tatranská; Poliánka. , Csorbáié. tíirbské Plesó. Madárháza. Szanatóriuiii és gyögyfúrdő.Tatranské Matliáty. Tátra-Otthon penzió. Tatransl.y Domov. Bariangllgat. Tatranská Kottina. Szanatórium (Mr. Jós. Zelení). Felvilágosítást ad, vízumot szerez: iVlenstjsgyirotia, Vigadó Bátornagyártifcáz^cío„tóiyibao bútor oK részletre “ VH. kerület, Akácfancca 5. sx. Nemzeti Színháznál Mielqtt CSILLÁR szükségletét beszerzi. tekintse ELEKTRA CSILLARGYAR, VII., Dob ucca 42. kiállítását. Címre tessék ügyelni. Kérjen képes árjegyzéket.Tel. • József 126-77 A jánoshegyi motoros verseny közösség s A KMAC téli motorkerékpáros túraútja 56 induló közül csak öten értek el helyezést — Az Est tudósítójától — Hatalmas mezőny, 35 szótő- és 21 oldalkocsis motoros állott starthoz vasárnap reggel 9 órakor a KMAC téli motorkerékpáros turániján. A nevezések alkalmával-' 'úgy látszott, hogy nem lesz nehéz dolguk a ver­senyzőknek, mert 40 kilométerben szabták meg a maximális átlagse­bességet és ennek elérése az akkori kitűnő útviszonyok mellett nem lát­szott túlságosan nagy feladatnak. Ezzel magyarázható, hogy a fiata­labb generáció is siker reményével nevezett nagy számban a verseny­re. A verseny napjára azonban tel­jesen megváltozott a helyzet; A hirtelen beállott olvadás miatt csúszóssá, jegessé lettek az út egyes részei, a mélyebben fekvő helyeken pedig feneketlen sárral kellett megküzdeni, ami különösen a szólógépek eredményeiben ju­tott kifejezésre. A nehéz útviszo­nyok ellenére a 40 kilométeres maximummal szemben, 35 kilomé­terben szabták meg a minimális átlagot, tehát- 1 óra 18 p 51 mp alatt kellett eélbaérnie annak, aki helyezésre számított. Ilyen körülmények között az 56 induló közül csak. Öten értek el he­lyezést, a 35 szólógép közül egyedül Puch János ért a minimális átla-Lósport A vasárnapi szánverseny alól — el­olvadt a hó, de minthogy közönség is volt, résztvevő is elég akadt, tehát a programot, szánok nélkül, rendes ver­­senykoesikkal, mégis lebonyolították. Az eredmény a következő: I. L’amou­­reuse (Zwillüiger) 1., Baba (Kovács II.) 2., Avanti I. (Feisev) 3. Mikszi, Igen ő, Alabaster, . Patyolat. 1.40.1. 10:11-1, 25, 12, 19, olasz. 39. . G, IVt, 3. II. Slovan (Maszár) 1, Ciprus (Zwil­linge!') 2., Bieu Hímé (Hauser) 3. Vé­tek, Blanka M-, Pogány, Vince. 1.39.4. 10:30, 12, 21, 28, olasz. 41. 1'/;, 2, 5. III, Kairo (Benkő) 1., Tavabos (Maszár) 2., Almos (Kovács II.) 3. Werndorf, Hangup, Vidor, Ottlégy. 1.34.5. 10:105, 18, 18, 14, olasz 38. 4, pari, 2. IV. Kri­tikus—Pilger (Gerstl) 1., Miss Fran­ciska—Werndorf (Koch) 2., Piraeus— Eodosío, Hív—Horpacs. 1.50.8. 10:27, olasz 28. 4, IV;, Jövő vasárnapra még ki van írva egy szánversenynap, melynek program­ján skijoring is szerepel. Ezt a ver­senynapot azonban csak akkor rende­zik meg, ha időközben bőséges hó esik. Cray János báró magatenyészíetto ügetőit idén. Bukarestben fogja futtatni és trénerének Ha ősért szerződtette. 441 tolivérlü áll Alagon, a Magyar Lovaregylet tréningteiepéu. Ez körül­belül tiz százalékos csökkenés a múlt óvliez képest. Szóval, hanyatlás jele. A díjak emelése nélkül az üzem régi mé­retei nem lesznek elérhetik. Díjemelés­hez pedig több közönség kell. Több kö­zönséget csak propagandával lehet lo­A KMAC téli megbízhatósági motoros versenye. Meggyest Zoltán a jános­hegyi cél mögött gon belül a eélba. Teljesítményé­nek értékét még fokozza, hogy kis­­hengerüi'taríalmú, 220 köbcentimé­teres géppel indult. A helyezettek névsora a követ­kező: Deli Lajos (550 kerti oldalkocsi), Kovács Sándor (500 kém oldalko­csi), Pálinkás Pál (350 keni oldal­­kocsi). Puch János (250 keni szóló­motorkerékpár), Zajácz József (500 kem oldalkocsi). borozni. A régi nóta, mely mindig új marad. Öt régi bukméker és két új pályázó tette le eddig a Magyar Lovaregylet­­uél a kívánt kauciót. A két új közül azonban az egyiknek a licenciája még így is kétes. Újabban hír szerint még egy néhány pályázót szólítottak fel aa óvadék letételére. J¥e vásároljon olyan MzieíBem — saját érdekében — ahova az m€€á‘ vél behívják. jómeneíelü sütődét veszek Budapesten vagy környékén. Telefón: Teréz 144—24 iREUPKA (csői), Ischias,hülésből j eredő báníalmak, köszvény, ídegiájá­ssk stb. ellen liasz- i náljon SzScs-itie HADION Mmú (fűtési ? Kapbstó gyógyszertá­rakban, drogériában | stb. Gyártja és forgalomba hozza „Pátria" kötszer­­gyár, Vili., dózset körút 63. Tel.: József 315-78 ]

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék