Az Ujság, 1918. augusztus (16. évfolyam, 177-203. szám)

1918-08-04 / 180. szám

V Vaéároap, 1918. augusztus 4. AZ ÚJSÁG 17 SAKK. Rovatvezető Forgács Leó. 2004. számú hadállás. G. Borgström, Sötét: Kdo, Fel és fi, Hb8, gyc6, cl, dl. Világos’: Kai, Vau, Fd2 cs hő, Hej, gyb2. Matt 3 lépesben, Hadállásmegfejtés. '2004. számú, hadállás. l.Ffl! Fxa5. 2. Hf'2 -J- és Fdl matt. Egyéb lépcsekro Hc5 vagy Hf2 -1- és Vezér* lépéses matt, Sakkhirek. Sakkverseny Kassán. Mint mái többször cmlb tettük e helyen, a lelkes kassaiak, sakkversény össze­hozásán fáradoznak, a mely augusztus 5-én a megvaló­sulás stádiumába lép és örömmel konstatáljuk, hogy annak méretei magukra fogják vonni nemcsak hazai sakkozóink, de a külföld érdeklődését is. A mesterverse­nyen Maróezy, Regőczi Exner Győző, Mayer György, Bródy Miklós dr., Bárász, Stcrk és rovatveztőnk kivéte­lével a magyar mesterek és mester játékosok szinc-java részt vesz és pedig : Bállá, Breyer, Havasi Budapestről, Asztalos dr. Mostárból és Réti Richárd Bazinból. A kül­földiek közül biztosan eljön Mieses Berlinből, Schlechter, Widmar Becsből, Brach és Opacenskv Prágából. A rigai orosz Niemzovits részvétele a mennyire örvendetes volna, annyira bizonytalan marad az utolsó pillanatig, mert annak ellenére, hogy az utazási engedélyt kieszkö­zölték részére, közelebbi hir nem érkezett jöveteléről. A mesterversenynyeF egyidejűleg megtartandó mester, képző verseny 12 résztvevője közül az ismertebbek j Bállá Ferencz, Kiss Marczell, Steiner Endre Budapest, Vécsey Özséb dr. Kassa, továbbá Kuselka Prága és Rotensteip Berlinből. A'verseny díjazására 10.000 K-t fordítanak, a mesterverseny résztvevőinek ellátásáról pedig a' tornabizottság gondoskodik. SPORT. A 111. kerületi T VE uszöversenye. Vasárnap délután órakor rendezi a 111. kér. TVE idei második országos bajnoki uszóversenyét a Császárfürdőben. A versenyro a BBTE, FTC, MAC, MAFC, MTC, MTK, NSC, OTE. és a rendező. egyesület százötven nevezést adott le cs . igy népes mezőnyökre és erős küzdelmekre van kilátás. .3 100 méteres kátonuszás Budapest bajnokság legjogosul­tabb aspiránsa Erdélyi (MAFC), babár Wenk vagy Farkas győzelme sem lenne nagy meglepetés. 1 p. 26 mp. körüli időt várunk. A 400 méteres Budapest bajnokságát Eper­­jessy fogja megnyerni 5 p. 45 mp. körüli idővel Halász előtt. Szép versenynek Ígérkezik a 100 méteres mellúszás jóverseny is, a melynek Wenk (FTC) a favoritja. A he­lyekre Farkas) Agulár, Váradi és Barta dr. pályáznak esélylyel. A négyszer 50 méteres vegyes stafétában a, MAG revápsot vehet a MAFC-on, mig a harmadik helyért az NSC és FTC fog erős küzdelmet vívni. A 400 méteres juniorversenyben Wrabel ellen Táronyi és Histek indulnak Á 100 meteres ifjúsági, mellúszásban Takács ismé.t legyőz­heti Palágyit, mig a 100 méteres ifjúsági gyorsuszás Ská­­lond és Táronyi között fog eldőlni. A négyszer őtLméleres junior sprijitstafétát a III. kér. TVE csapata fogja meg­nyerni 3 .MAC, MAFC és NSC csapatni előtt. A gyermek­­versenyek a Vivők veretlen gvermekuszói, Nemes’, Hla­­vaesek, Keserű és Bodó zsákmányai lesznek. Három handicap szám egészíti még ki a változatos programmot. A versenyt vizipoló-mérkőzés követi Budapest bajnok­ságáért az FTC és MAFC között. Több mint bizonyos, hogy a polöbaj nokságot a valamikor kontinentális viszony­latban is elsőrangú FTC fogja megnyerni. Hírek a* osztrák Szövetségből. Jó kasszadarabja az ÖFV-nak á bécsi magyar-oSzíl'ák válogatott mérkőzés., Jvnius másodikén, a mikor e játékok legutolsója döntésre került, 54.119 korona 45 fillér volt a bruttobevétel, a mely összegből a kiadások és az adó levonása után 33.856 ko­rona ’J§ fillér maradt tiszta bevételként. Itt említjük meg, hogy a másodosztályuak julivts 14-iki válogatott mérkő­zésén 2218 korona 31 fi^ér volt a tiszta bevétel, — A bécsi másodosztályuak vonakodnak a Nyugatmagyarországi kerület reprezcntativjaival játszani és a Bécs—Budapest másodosztályú válogatottjainak mérkőzéseit kívánják állandósítani. — A WAC Fráter-sport telepén lesz az októ­ber 6-iki magyar-osztrák válogatott mérkőzés. Az Óbudai Torna-Egylet csütörtökön uszóverseart ren­dez a., RöapA-htföQbeiu A győri propaganda mérkőzés. A Magyar Labda­rugók Szövetsége fényes sikerű propaganda-mérkőzéseit holnap Győrött folytatja, a hol az MLSz reprezentatív csapata a nyugatmagyarországi kerület válogatottjaival méri össze erejét. Győrött nagyban készülnek a szövet­ségi mérkőzés minél imponálóbb sikere érdekében, maga 3 match pedig sportszempontból egyike lesz a legérde­kesebbeknek, hiszen ismeretes, hogy a nyugati kerület tekintélyes játékerőt, képvisel, ngy hogy az MLSz csa­pata csak megfeszített munka után fog győzhetni, A két csapat összeállítása a következő; Vonja (Kispesti AC) Takács Vogl II, (Vasas) (Újpesti TE) Bánás Károly Ortb, (Vasai) , (BAK’) (MTK) ’ Csermely Úrik Schaffer Sehlosser Szántó Törekr.) (Töreki.) (MTK) (MTK) (BTO) Ayngatmagyarorsxgi kerület: Kovács H. (Győri Egyetértés) — Neubrunn (Győri Egyetértés), Ixberfingör ..(Pozsonyi TE)—Mac íneseh 1. (Pozsonyi TE), Szabó (Szombathelyi SE), Kohút (Pozsonyi TE) — Prescb .(Szombathelyi SE), Mae Inesh II. (Pozsonyi TE), Simon (Szombathelyi SE), Zsári (Pozsonyi TE), Ledinsky (Sop­roni FAC). A MAC atlétikai handieap-versenye. a Magyar Atlé­tikai Club vándordijas versenyéről elmaradt kötelezd han­­dicap-versenyszámok holnap délután 1 órakor kerülnénk eldöntésre a MAO margitszigeti sporttelepen. A viadal vek­­senyszámai: háromezer, méteres síkfutás, négyszáz métprr­­gátfutás, rúdugrás (szeniorok részére), háromszáz méteres síkfutás és magasugrás (ifjúságiak részére). A Debreczeni Torna-Egyesület jövő vasárnap országos atlétikai versenyt rendez. A vidéki egyesületek közül a DTE az Cl9d és valószínűleg az egyetlen, a mely az idén atlétikai viadalt irt ki. A Vivő- és Athietikai Club Bécsien. Egyik jóképességü másodosztályú csapatunk, a Vívó- és Athietikai Cluh vasár­nap viszonozza a Hakoahnak májusi budapesti látogatását és holnap Bécsijén a Hohc Warte-pályán revánsof ad a Ha* koalmak, a mely a bécsi II. A, osztály egyik legerősebb csa­pata. Miután a Hakoah Budapesten néhány tartalékkal 1 : 1 eldöntetlen eredményt tudott elérni, azt hiszszük, hogy a Hakoah otthon kis goalkn önbözettel legyőzi a VÁG csapatát. A nemzetközi mérkőzést megelőzőleg a Hakoah országos atlétikai, viadalt rendez Bécs legjobb atlétáinak részvételével. Bécsi lőverseny*-— Tizenkettedik nap. ^ i. Nyeretlen kétévesek eiatióversenye. díj 5000 k. Tűt 11*0 m. lő Egyedy A. pk Takaros ö5% (Altmann). 2» Dreher A. pm Zsiga 57 (Szilágyi). 3. TribuswinkcH ménes sm Poct •57 (Eselr). •— Futott még : Baerbele 55 % (Varga). — Köny­­nyen három hoszszal első, fejhoszszal harmadik. — Tót,: 10 : 27. Helyre : I. 10 : 14* II. 10 : 13.,.tt Könyvfogadások ! i % Takaros, 2 Zsiga, 3 a többi. — íl. Háromévesek handb capje. Díj 5000 K. Táv 2400 m. 1. Petényi méne3 pk Fojtffca 57 (Vinzzenz). 2. Wenckheim I). gróf pin Gambrinus 56% (Nagy G.). 3. Mautner V. sk Libéria 50 % (Takács). — Fu­tottak még : Ladoro 58 (Janók), Vilmos 52 % (Szilágyi), Satrafa 49 (Altmann). —* Fejhoszszal első, rövid fejhoszszal harmadik. —- Tót’.: 10 : 46. Helyre;; I. 10 : 24, IJ. 10 : 22. — Könyvfo­­•gadások; 2 Libéria, 2*4 Gambrinus, 3 Fojnica, 5"Vilmos, Satrafa, 6 Ladore.— ni. Gainfahrni-dij. Dij 10.000 K. Táv 1600 m. 1. Szemero M. 6ó sm. Harangod 54% (Pretzner). 2. Petényi ménes 56 sk Aréna 61 (Vinzzenz). 3. Iíorvát Á. 4é pm Tökfllkó 64 % (Jenek). — Futottak még: Rezgő 52 (Esch), Bőmbe. 61 (Daijck), Oszczep 58% (Altmann), — Könnyen két és fél boszszal első, egy hoszszal harmadik. — Tót. : 10 : 53. Helyre : I. 10 :18, II. 10 : 20. — Könyvfogadások 2- Haran­god, 3 Aréna, 3 % Tökiilkó, 5. Bőmbe, 6 Oszczep, 8 Rezgő. —■ ív. Kétévesek e!adó~handicapje. dü 5000 K. Táv 1000 m. 3. Őszi K. sm Zabszem 45% (Sajdik). 2. Mautner V, sm Velőit 56 % (Varga). 3. Kompoltby I. sk Alino 51 % (Danek, •— Futottak még : Sebnucki 61 % (Pretzner), Rengő 55 (Esch), Falstaff 53 (Altmann), Valea Lunga 53 (Basch). Adrikéi 43% Nagy AJ, Mafla 49 .(Szilágyi), Bolscviki 48 (Gulyás). — Köny­­nyen két és fél boszszal első, egy boszszal harmadik. — Tót. ; 10 : 50. Helyre rí. 10 :19, II. 10 : 21, III. 10 :17. — Könyv­fogadások : 2 % Zabszem, 4 Scbnueki, AJino* Adrikéii 5 Velőit* 6 Falstaff, Valea Lunga, 8 Bolsevikig 12 Mafla, 16 Rengő. —1 V. Schlossparki-handicap. Bij 10.000 K.Táv 1100 m. 1. Landau H. lovag 3é sk Fipa 51 (Esch). 2. Lamberg H. gröf lovag 46 pk Kri-Kri 54 % (Danek). 3. Őszi Ki 3é sm Makkhetes 52 ; ­­(Pretzner). — Futottak még : Colibri 58 % (Varga), Fáklya 56 % (Smutny V.), Toborzó 56 % (Janek G.), Félix 52 (Baech), SusIíus ől % (Vinzenz), Nelson 50 (Cockeram), ToTpcdo 49 ’A (Csiszár ,í.), Kraputzni 49 (Brooks), Virgine 48% (Altmann), Csalogány 46% (Painter), Orphelia 46% (Sajdik). — Köny- Dyen két hoszszal első, fejhoszszal harmadik, •— Tét.: liiMaiMvrifiÉÉiffAitMiiiiTCíviiiiiiwriri-rftifüMNWViiiii ROYALUVASOTEREM VII., ERZSÉBET-KORUT 43. SZ. Előfizetések és apró­hirdetések felvétele AZ ÚJSÁG TOLNA! VILÁGLAPJA részére. Állandó aktuális képtár. Könyv- és kőta-kereskedelem. Röptében a Világ kerül. Nagy látványosság. Nyilvános telefoni Állandó hírszolgálat. J - Szabad bemenet. Nyitva reggel 9 órától este 10 óráig. 10 :123. Helyre JI. 10 : 34,11.10 : 66.TII. 10: 28. — Kftnys-­fogadá-sok: 4 Kraputzni, 5 SuskuG 6 Makkhetes, OoTJbíi, Torpedó, 8 Kri-Kri, 10 Fipa, Toborzó, Orphelia. 12 Fáklyo, Nelson, Virgine, 16 Csalogány. — VI. Blumaui-dij, Díj 7000 K. Táv 1800 m. 1. Landau H. lovag 3é pm PloníerlS (JCtrb). 2. Potényi ménes 4ó sk Bcstor Be te 54 % (Vinxenz). 3. Múnrer F. 56 pm Axanos 56% (Danek)). — Futottak még : Galádság 56 % (Janek), Dalaj Láma 55 (Varga), Hun 53 ^Altmann). — Küzdelem után fejhoszszal első, fél boszszal harmadik. — Tót.: 10 :151. Helyro : I. 10 : 49, IL 10 : 49. — Könyv foga­dások : l1/. Dalaj Láma, 2 % Axanos, 6 Bester Bets, Galádság, Kun, 8 Piouier. —‘ vii. Kétévesek handicapje. Dij 5000 k. Táv 1200 m. 1. Münzer F. pk Carola 57 % (Esch). 2. Físcher M. pm Boroevic 64 % (Altmann). 3. Vindobona-ist. sm Kongo 55 % (Dánok). — Futottak még : Germania 56 (Pretzner), Rodcrich 50 % (Basch), Bandi 47 (Csiszár). — Küzdelem után fejhoszszal első, két hoszszal harmadik- — Tót.: 10:65. Helyro : 1.10 : 25, II. 10 :17. — Könyvfogadásnk : 1 }í Boroe­­yic, 3 Csrola, Germania, 4 Kongo, 6 Bandi, 16 Koderjch, —- Tizenharmadik nap. — A 3-00 méteres és húszezer koronával dotált Kot. tingbrunni díjban, a vasárnapi versenynap nagy iutáea­­bán hat ló vesz részt j Emilius lov. Pretzner Debitor » ? Fumor » Vinczenü Konstantiuopel » Nagy isimandl » Janek Treuberz » Varga A szép dijat Emilius nyerheti meg Debitor- vagy- Konsíantinopel ellen. Tippjcink : ' L Melanie, —• Angelus II. Tannháuser — Gyarló III. Emilius—Debitor IV. Félix — Őszi-isi. V, Mautner-isi.,— Borocvió VI. Prinzessin— Aline VII. Nimbus — Minerva. Afagf lóverseny* — Első nap. — Ötnapos meeting kezdődik holnap Alagoc. Az első napon futják a Háromévesek nagy gátversenyét, melyhez tizenkét fiatal hurdler várható starthoz. Az indulók közöl Végre-tői, Pilgertől ca Gomagoitól várható jó íutáfc Tippjeink : I. Hiába— Labordr II. Árpád 11. — Messina III. Végre — Gomagoi IV. Vérvirág — Mac V. Zeppelin—• Tudóikod ... VI. Taxis-ist. — Szomorú. SZERKESZTŐI ÜZENETEK* (Beküldött kéziratok megőrzésére és visszaküldésére semmi­­esetre sem vállalkozunk.) — Május 5. Mcltóztassék talán hirdetéssel meg­próbálkozni. — S. Z. Elsősorban a Rodu-féle nyelvtant tanulmányozza át. — Diák. Méltóztassók a Takarmány­forgalmi r.-t.-hoz fordulni. (V~, Dorottya-utcza 2.) — L. J. Szeged. Be kell jelentenie. — Előfizető leánya. Igen. A vallás- és közoktatásügyi miniszterhez kcllJolyamodnia. — S. K. Kisdörgicse. Megbizható és feltétlenül biztos leírási móddal legnagyobb sajnálatunkra nem szolgál­hatunk. •—■ Május 5. -A biedermeier-kor történetét mindet* vonatkozásában s igen érdekes és bőséges képanyag kí­séretében Max von Boehn könyve tárgyalja. Czime: ^Biedermeier. Dic Zeit von 1815—1847.« (Berlin, Brúnó Cassirer kiadása.) A vaskos kötetnek 27.50 márka, az ára. A mi a második kérdést illeti, mindenesetre orvossal kell megvizsgáltatnia a bajt. Látatlanban lehetetlen véleményt mondanunk róla. —• F. J. Jászberény. Óhaját, sajnos, nem teljesít­hetjük.— Műkedvelő 118. Most még nem, jósolhatunk. Annyi tény, hogy nem csépel szalmát; egyik-másik gondolata határozottan hivatottságra vall, de’ vers­­technikája bizony még nem fejlett. — S. B. Kiskunfélegy­háza. A bajon immár segítettünk. — D. B. Lápafő. Öröm­mel olvastuk; csak előre ! — S. D. Nyit vasvári. Hálásan köszönjük. Észrevételeit tudattuk az illető iróyal.-— E. Junius Nhó 29-iki számunkban mink foglal­koztunk elsőnek ezzel az égetően aktuális kérdéssel. Az agitácziót azért hagytuk abba, mert a szükséges intéz­kedéseket már megtették. Tudomásunk ezerint rövid idő múlva már meg is lesz a magasabb fizetés. — Fiatal. Az a kérdés, hogy szérelmes-e abba a fiúba vagy nem. Tábori levelezőlapot írhat neki az édesanyja béléegyezé­­sévpl. — L. J. Eperjes. Ez a mennyiség elporlódik, vagyis az őrlési művelet következtében elvesz. Eppén ezért bele is van számitva a kiőrlésbe, mert egy métermázsa búza után korpával együtt csak 97—98kg. lisztet kella malom­nak kiszolgáltatnia. — Egy végzett diák. Ha igazolni tudja, hogy külön­leges tanulmányai végett kell kimennie, kaphat útlevelet. Svájczba is. A főszolgabírói hivatalhoz,, az itt kapott okmányokkal pedig a belügyminisztérium útlevél-osztályá­hoz kell fordulnia. A szükséges okmányok : születési bizo­nyítvány, tanulmányi bizonyítványcik, katonai-iratok, erkölcsi bizonyítvány, továbbá bárom darab puha hátú fénykép. — M. Gy. 1. Métermázsáját értettük. 2. Szíves­kedjék a Pamutközponthoz fordulni (V., Arany János u.).-— Irén 4. A kérdezett czime : V., Erzsébét-‘tér IS. -•— Julius 31-ikén. 1. A kérdezett intézet czime; Buda­pest, VI., Aradi-utcza 10. Csak kereskedelmi iskola van benne. 2. Egy kilogramm háziszappant apró darabokra felvágunk s egy tiszta fazékba teszszük,' féllitec epét öntünk rá és azzal felfőzzük. Főzés közben 2 detáglicze­­rint, 2 deka benzol-tinkturát, 2 deka spermaezetet teszünk bele s együtt addig főzzük, a mig a kanáltól elválik. Foly­tonos keverés közt langyosra hütjük s közbcn_2 deka illa to.-'itó! adunk hozzá cs még langyosán fonnák Ifi A ölt ­­iStic s h& kihuftj íelvágjuk,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék