Az Ujság, 1918. augusztus (16. évfolyam, 177-203. szám)

1918-08-06 / 181. szám

4 újság Kedd, 1918. augusztus 6. megtorlása. Ügyünk győzelme előtt megállani bűn volna az ember ség jövője ellen. Tartsatok ki, mondom, mórt a< győzelemre való kilátásaink fcobaeem voltak oly fényesek, mint ma. Most van éppen félesztendeje, hogy Németország urai szán­dékosan elvetették azt a józan megoldást, a melyet & szövetségesek ajánlottak. Levetették végre a mérséklet álarezát, felosztották Oroszországot, rabszolgájukká tették Romániát és megpróbál­ták magukhoz ragadni a hatalmat, a midőn arra vállalkoztak, hogy utolsó kétségbeesett támadás­­után legyűrjék a szövetségeseket. Kétségtelenül & szövetségesek seregeinek legyőzhetetlen vitéz­ségéé az érdem abban, hogy a világ meghódításá­nak ez az álma, a melynek kedvéért gőgjükben háborút indítottak, sohasem lesz megvalósítva. A csatát azonban még nem nyertük meg. A hatal­mas porosz autokráczia erőszakkal vagy csellel még mindig tartja magát, hogy elkerülje a Vere­séget és a militarizmus életét továbbra is bizto­sítsa. Nem próbálhatunk úgy véget vetni a háború borzalmainak, hogy örökségül hagyjuk azokat gyermekeinkre. Minthogy magunkra vállaltuk a feladatot, el is kell azt végeznünk, mindaddig, a míg igazságos és tartós megoldásra jutunk. A világot a háborútól teljes bizonyossággal más utón nem lehet megszabadítani. Tartmiok ki. Táviratváltás Wilson és a szöveCss* sesek küzt. London, augusztus 5. (Reuter.) Wilson elnök táviratot küldött az angol királynak, a melyben ezt mondja : Szives üdvözléssel nyújt kezet Angliá­nak a háborúhoz való csatlakozásának évfordu­lóján. E háborúban a czivilizáczió küzd a reakczió ellen, s az elnök együtt örvend a királyijai, hogy a két nemzet egv'in s mellett harczol a nagy ügyért. György király ezt felelte : — Sietek köszönetét mondani, tisztelt elnök ur üdvözletéért, a melyet népeim szives méltánylással fognak olvasni és a mely a közös ellenség ellen való harez folytatására bátorítja őket. Büszke vagyok rá, hogy hadierőink az amerikai hadsereggel együtt bar­­ezolhatnak. Biztosíthatom felőle, hogy megmásítha­tatlan elhatározással és teljes erővel kitartunk, a mig a jog győzedelmeskedni nem fog a jogtalanságon. Hasonló tartalmú táviratot küldtek a többi szövetséges állam fejének is. Ezekben a táviratok­ban még azt is mondja Wilson, hogy teljes biztos­sággal reméli, hogy a győzelmes befejezés már nincs messze. A háború egyéb hírei. Ars vasárnapi Jelentése. Hivatalos jelentés (kiadatott augusztus hó 4- ikén): A Hótközség fensikjáu angol-franezia elő­retöréseket ismételten visszavertünk. A Dosso Alton sikerült az ellenségnek erős tüzérségi tűz után állásaink egyes részeibe be­­katolniok. •Albánia■ A fleri—berati vonalon az ellenség vJ állásokba vonult. A felső Devoli-völgy ben az ellenséget harczolva tovább szorítottuk vissza. Ars mai jelentése. Hivatalos jelentés (kiadatott augusztus hó 5- ikén): Nagyobb harczi cselekmény sehol sem volt. Ji vezérkar főnöke. A világháború Sssxes költségei. Berlin, augusztus 5. (Wolff-ügynökség.) A világháború összes költségei az elmúlt négy év folyamán 650—700 milliárd márkát tettek ki. Ennek a roppant nagy összegnek egy harmad­része sem .jut a központi hatalmakra. Az entente hadiköltsége a háború negyedik évének végéu havonkéut 15.3 millmrd márka, volt a központi hatalmak 5.8 milliárd márkájával szemben. Az entente hadiköltsége tehát még Oroszország és Románia kiválása után is csaknem háromszo­rosát teszi ki a központi hatalmak költségének. A háború költségei Németországban úgy osz­lanak meg, hogy egy lakosra 1S00 márka jut, mig Francziaországban 2800, Angliában pedig 3500 márka- A központi hatalmaknak kölcsön­­politikája is sokkal eredményesebb, mint az ententeé. Az entente eddig 500 milliárd márka kölcsönből csak 125.fi milliárdot fundált. mig a központi hatalmak 186 milliérdből 134.3 milliár­­dot. A német hadikölcsön árfolyama eddig so­hasem volt 97.5%-nál alaesonyobb, mig az első angol hadikölcsön a 95%-os kibocsátási árfo­lyamról 87%-ra esett, az amerikai szabadság­­kölcsön pedig 94'/s%-ra. A központi hatalmak csaknem kizárólagosan saját országaikban sze­rezték meg a kölcsönök fedezetét, ellenben Francziaország és Anglia roppant nagy köl­csönöket vettek fel a külföldön. Újabb sikerek a teiigeren. Berlin, augusztus 4. (Wolff.) Hivatalosan jelentik : Az Angliától nyugatra lévő zárt te­rületen további 13.000 bruttotonna hajótér esett intvárhajóink tevékenységének áldozatul. Berlin, augusztus 5. (Wolff.) Hivatalosan jelentik: Az Anglia körüli viziterületeu clsü­­lyesztettek tengeralattjáróink 1G.000 brutto­tonna hajóteret. Ji tengerészeti vezérkar főnöke. KSvetségiinH Mosskvába utazik. Bées, augusztus 5. (Saját tudósitónk telefon­­jelentése.) A mint ismeretes, már régebben el­határozta Ausztria-Magyarorsiág külügyi hi­vatala, hogy a moszkvai szovjet-kormánynál diplomáeziai képviseletet létesít. Ennek vezeté­sével Fran-z báró eddigi kopeubágai ügyvivőt bízták meg, a kit egyidejűleg rendkívüli kö­vetté és meghatalmazott miniszterré léptettek elő. Az uj követ azonban nem utazhatott el ál­lomáshelyére, mert spanyol betegségben meg­betegedett. Most azonban, hogy felgyógyult, el­utazásának nincsen többé akadálya s mihelyt a moszkvai követség felállítása tárgyában még folyamatban lévő tárgyalásokat befejezik, a harmincz tagú követségi személyzettel együtt Moszkvába utazik. Moszkvában egyelőre Pot­­tere konzul vezetésével egy bizottság működik, a mely különösen a hadifogoly-kérdéssel be­hatóan foglalkozik. A hadifoglyok hazaszállí­tása meglehetős nehézségekbe ütközik, mert egyes távol eső szibériai fogolytáborokkal alig lehet érintkezni. A Hurman^hcziő. Berlin, augusztus 5. (Saját tudósítónk, táv­irata.) A párisi Journal jelentése szerint az Archangelszkből Kandalaikéba érkezett en­­tente-nagykövetek angol és amerikai csapa­tok védelme alá jutottak. Megsx&ni az ©ross-sragol Sáüris’áforgaíom. Rotterdam- augusztus 5. (Saját, tudósí­tónk távirata.) Londonból jelentik : Az angol főpostamester kijelentette, hogy az orosz kor­mány rendelkezése miatt magántáviratokat ezentúl nem lehet küldeni Oroszországba. Lon­doni hivatalos körökben úgy hiszik, hogy a táviratforgalom megszüntetése egy részét'teszi Lenin cs Troczkij programmjának. Ezek az utóbbi időben nagyarányú rendelkezéseket tet­tek arra, hogy Oroszország velük ellenséges köreit elvágják külföldi kapcsolataiktól. A csehek elfoglalták ©renbMrgo*. Kopenhága, augusztus 5. (Saját tudósítónk távirata.) Itteni lapok jeleutése szerint a cse­hek elfoglalták Orenburgot. Általános védkötelezettség Orosz­­országban. Berlin, augusztus 5. (Saját tudósítónk távirata.) Moszkvából jelentik : A népbiztosok tanácsa egész Oroszországban elrendelte az általános védköte­­lezetteéget. Ez a 18—40 éves férfiakra vonatkozik. Nisnij-Novgorodban tegnap elfogtak ötszáz egykori lengyel légionáriust, a kik a cseh frontra akartak szökni. keciin az ongoi.csels siörslségiűí. Moszkva, augusztus 3. Augusztus 2*án Moszkvában számos gyűlés volt, a melyekben agitáltak az ellenforradalom és a csehek elleni harez érdekében. A Butyi--kerületben Lenin beszédet mondott, a melyben kifejtette: A szovjet-köztársaság ellenségei környeznek ben­nünket. Csalásai és ármanynyal az angolok megszállták Murmant, majd elfoglalták Kem­­mit. és agyonlövik elvtársainkat. A csehckben szövétségestá.rsakat találtak. Az angolok aranya szerezte őket. Sem németek, sem angolok és francziák ellen nem akarunk háborút viselni. A munkások szorosan kezükben tartják a gyá­rakat, a parasztok pedig nem fogják vissza­adni a főidet a birtokosoknak. E hódításaink védelmére hadat üzenünk a fosztogatóknak és, a spekulánsoknak, a kik éhínséggel fenyeget­nek bennünket. El fogjuk venni a spekulánsok minden készletét és nem fogjuk sorsukra bízni a szegény munkásokat. Lenin HeifferícHnél. Berlin, augusztus 5. (Saját tudósitónk távirata.) Moszkvai távirat szerint Lenin meglátogatta Helfjerich dr. német követet és hosszabb időn át tanácskozott vele. Az ellenforradalmárok elnyomására alakult bizottság egy összeesküvést fedezett fel, a mely Lenin és Troczkij ellen irányult. A két bokieviki vezér ezért megkettőztette azokat az intézkedé­seket, a melyeket a személye biztonságára tett. Lenin csak erős fedezet kíséretében mutatkozik a nyilvánosság előtt. Troukij Pélervárra ment. Moszkva, augusztus 5. Troczkij különvona­­ton Pétervárra utazott. Karcz a csehpárfiak és az ellen­forradalmárok ellen. Moszkva, augusztus 5. A lapok jeleutése szerint a népbiztosok tanácsa 300 millió rubelt engedélyezett a csehek és az ellenforradalmi párttal tarló nép ellen váló harezra. Azoknak az orosz állampolgároknak, a kik más állam kötelékébe akarnak lépni, azonnal el kell hagy­­niok az országot. A czás-i családot Spanyolországba viszik. G-ení, augusztus 5. (Saját tudósítónk táv­irata.) A Temps jelenti: A bolsevikiek bele­egyeztek a czári családnak Spanyolországba való átszállításába. A magyar birodalmi saHiiszcvetség megalakulása — Charusek Rezső-emlékverseny Kassán. — Körülbelül egy évvel ezelőtt vetődött fel a kassai nemzeti sakkverseny ötlete, a melyet a háborús konjunktúrák mellett csak szerény keretek kö­zött véltek az arra hivatottak megvalósítani és ma. a mikor a megvalósulás stádiumán túl vagyunk, konstatáljuk, hogy ez a sakk-kongresz­­szus, a mely elsősorban a kassaiak lelkes buz­galma és áldozatkészsége utján jött létre, a ma­gyar sakkozás történetében elsőrangú eseménynvé nőtte ki magát. Eredménye egy magyar, birodalmi sakkszövetség megalakulása és egy nemzetközi­­sakkverseny, a melyen a fiatal magyar mestereken kívül világhírű külföldi mesterek is részt vesznek. Kassa polgármestere, Blanár Bcia dr. nyitotta meg a kongresszust, az ország minden részéről ez alkalommal Kassán tekintélyes számban lévő, előkelő közönség jelenlétében. Méltatta az össze­jövetel jelentőségét, a midőn rámutatott arra, hogy a kongresszus első és főczélja a magyar sakk­­szövetség megalakítása, a mely sakkszövetséget csak független életet élő. erős organizáló tehetség­gel megáldott nemzetek képesek létrehozni és fenntartani. A nagy tetszéssel fogadott beszéd után a budapesti, kassai, újpesti, temesvári, kecskeméti, győri és marosvásárhelyi sakk-körök csatlakozásá­val az egybegyűltek egyhangú lelkesedéssel mondották ki a Magyar Birodalmi Sakk-Szöyet­­ség megalakulását és a következő tisztikart válasz­tották meg: disz tag: Maróczy Géza, elnöki szék: egyelőre betöltetlen, alolnökök : Blanár Béla dr. (Kassa), Havasi Artúr, Paul Leó dr. (Epést), Steiner Adolf dr. (Temesvár), ügyvezető alekiök: Abonyi István, főtitkár: Bállá Zoltán, titkár: Vóesey Özséb dr., ügyész : Gádor Géza dr., jegyzők : Asz­talos Lajos dr., Pártos Károly, pénztáros : Steiner Bemát, ellenőr; Chalupetzky Ferencz. Azonkívül egy tizenhat tagból álló igazgató-tanácsot vá­lasztottak. Kálniczky Géza dr. táblabirónak Ckarusek Rezsőről, a minden idők egyik legnagyobb és ma­gyar sakkozójáról való megemlékezése és mél­tatása foglalta le a kongresszus további érdek­lődését. • Charusek 20 éves korában került Kassára, a hol a sakkozók közül az azóta Pesten letelepe­dett Scháffer Jenő tanácsoshoz és Aigner dr.-hoz fűzte intim barátság. Rövid és fényes sakk-karriéft futott be. Az első és egyetlen nagyszabású magyar levelezési versenyen Maróczyval osztozott az első díjon. A budapesti milleniumi versenyen CsigorinnaJ holtversenyben lett első. Legszebb diadalát Berlin­ben 1897-ben aratta, a hol az utolsó helyről az elsőre küzdötte fel magát, maga mögött hagyva az akkori internaczionáiis gárda szine-javát. Fájdalom, hogy röviddel a verseny után már csak mint beteg embert láttuk viszont. 1901 áprilisá­ban Nagytétényben érte utol a halál. Tele szemben a kegyelet adóját méltóan rójja le a kassai sakkor, a midőn az általa rendezett versenyt, a mely augusztus 3-tól 20-ig tart, Charusek Rezső­­emlékverseny neve alatt adja át az .utókornak. A versenyen résztvevő internaczionáiis csen­gésű nevekről a következőket szívesen bekonferál­juk. A bécsi Schlechter 20 év óta az összes nemzet­­közá nagy versenyeknek elmaradhatlan résztve­vője és az egytől-négvig terjedő valamelyik díj holtbiztos nyerője. Mieses Berlinből fanatikus pályázója a tornák legszebb partlejára kitűzött szépségdíj nak. Ha ilyet Kassán nem kreáltak, úgy komolyan veszélyezteti az első dijat. Az osztrák­­szlovén Widmar dr. Berlinben legutóbb jelentős sikert aratott.' Sohlechter, Mieses, Rubinstemnal szemben lett első. Ellene szól, hogy magyarországi szereplései jóval gyengébbek. Breyer a magyarok jelöltje a versenyen. 1914-ben a mannheimi inter­­naczionális mérkőzésen a vezetők között szere­pelt, mikor a háború kitörése a tornát derékban kettétörte. Respektábilis eredményt várunk még Balta és Asztalos dr.-tól. Forgács Leó.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék